Ономастика в середній школі

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент СОКІЛ-КЛЕПАР НаталіяФЛо-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФЛо-11мдоцент СОКІЛ-КЛЕПАР Наталія

Опис курсу

Мета курсу – допомогти студентам з’ясувати особливості власних назв у лексичному багатстві мови; простежити закономірності розвитку та функціонування онімів у мові й мовленні; зрозуміти роль власних назв у гуманітарній та суспільній парадигмах; відтворити онімне багатство українського народу в контексті світового надбання.

 

Курс «Сучасні ономастичні дослідження» має загальнотеоретичні та практичні цілі.

 

Загальнотеоретичні цілі курсу:

 • зрозуміти проблеми онімної термінології;
 • осмислити головні процеси виникнення, формування та розвитку пропріативів;
 • бачити зв’язки, відмінності між онімами та апелятивами.

 

Практичні цілі курсу:

 • засвоїти принципи розрізнення онімів та апелятивів на основі їхніх функцій;
 • розуміти традиції іменування українців;
 • вміти правильно тлумачити топоніми, гідроніми, ороніми, уникаючи псевдотеорій;

виробити вміння фіксувати, систематизувати й аналізувати пропріативи.

 

Студенти повинні знати:

 • основні ознаки онімів;
 • види власних назв і закономірності їхнього творення;
 • теоретичні засади вивчення та методи дослідження онімів;
 • новітні та традиційні підходи вивчення пропріативів у загальноєвропейському науковому континуумі загалом та українському зокрема;
 • діяльність головних ономастичних осередків, шкіл, видавничих ресурсів тощо;
 • основні етапи становлення та розвитку українських ономастичних студій;
 • традиції іменування людей в українській та світовій культурах;
 • особливості формування сільського та міського топонімного просторів;
 • умови формування та способи реалізації в мовознавстві інших видів власних найменувань (ергонімів, космонімів, зоонімів, хрематонімів);

 

вміти:

 • виокремлювати оніми в лексичному складі мови;
 • розрізняти функції онімів та апелятивів;
 • зібрати онімний матеріал (мікротопоніми, антропоніми, ергоніми та ін.) з невеликої території, скажімо, одного населеного пункту, кількох вулиць;
 • здійснювати комплексний аналіз онімів (твірна база, структурно-словотвірні та парадигматичні особливості, етимологічні моменти, функціональний аспект);

визначати роль і місце пропріативів у пізнанні мовної картини світу, культури народів.

Рекомендована література

 Основна:

 1. Карпенко О. Ю. Проблематика когнітивної ономастики: монографія. Одеса: Астропринт, 2006.
 2. Кравченко Л. Українська ономастика: антропоніміка: навчальний посібник. Київ, 2014.
 3. Львівська ономастична школа: хрестоматія [відп. ред. Купчинська З. О.]. Львів, 2019.
 4. Скляренко О.,  Скляренко О. Типологічна ономастика : [монографія] : у 5 кн. Книга 1: Лексико-семантичні особливості онімного простору. Одеса: Астропринт, 2012; Книга 2: Ономастичний словотвір у типологічному ракурсі. Одеса: Астропринт, 2015.
 5. ТорчинськийМ. М. Структура онімного простору української мови: монографія. Хмельницький: Авіст, 2008.

 

Додаткова:

 1. Купчинська З. Стратиграфія архаїчної ойконімії України: монографія. Львів, 2016.
 2. Ономастика України та етногенез східних слов’ян / [відп. ред. І. М. Железняк]. Київ, 1998.
 3. Пахомова С. Еволюція антропонімних формул у слов’янських мовах. Ужгород, 2012.
 4. Фаріон І. Українські прізвищеві назви Прикарпатської Львівщини наприкінці ХVІІІ – початку ХІХ ст. (з етимологічним словником). Львів: Літопис, 2001.
 5. Франко І. Причинки до української ономастики // Науковий збірник, присв. проф. М. Грушевському. – Львів, 1906. – С. 185–218.
 6. Юрків М. М. Гідронімно-ойконімний паралелізм в українській ономастиці (на матеріалі ономастикону Західної України). Тернопіль, 1999.
 7. GórnowiczH. Wstępdoonomastyki. Gdańsk, 1988.
 8. Langendonck W.V. Theory and Typology of Proper Names. Berlin 2007.
 9. Marcato C. Nomi di persona, nomi di luogo. Introduzione all’onomastica italiana. Bologna, 2009.
 10. Namenforschung – Name Studies – Les Noms Propres : Ein Internationales Handbuch Zur Onomastik – An International Handbook of Onomastics – Manuel International D’Onomastique, by Eichler E. at al., III vols., Berlin 1995, 1996.
 11. Onomastic terminology, [in]: electronic resource (access – 01.11.2012): https://icosweb.net/publications/onomastic-terminology/
 12. Šramek R. Ŭvod do všeobecnej onomastiky. Brno, 1999.

Valentine T., Brennen T., Bredart S. The Cognitive Psychology of Proper Names. Lnd., 1996.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус