Сучасна українська літературна мова (лексикологія, середня освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент СОКІЛ-КЛЕПАР НаталіяФЛо-11, ФЛо-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФЛо-11БОРІЙЧУК Лідія
ФЛо-12КУХАРЧИШИН Марія

Опис курсу

 

Мета: ознайомити студентів із лексико-фразеологічною системою сучасної української літературної мови, навчити використовувати в майбутній професійній діяльності лексичні та фразеологічні засоби. Аби досконало володіти лексичними й фразеологічними одиницями, варто брати до уваги семантичний потенціал, джерела походження, стилістичну диференціацію. Навчальна дисципліна передбачає вироблення у студентів уявлення про українську мову як про високорозвинену, унормовану систему, що характеризується спільними рисами для багатьох слов’янських мов, а також власною лексико-фразеологічною специфікою.

 

Завдання: допомогти студентам оволодіти теоретичним матеріалом із лексики та фразеології, сприяти формуванню наукових поглядів на мову, розумінню її функціонування, виробленню навичок самостійних спостережень над мовними фактами, їх аналізу та класифікації.

 

У результаті вивчення курсу студент повинен знати:

 • предмет, завдання й місце лексикології, фразеології та лексикографії серед інших мовознавчих дисциплін;
 • головні ідеї провідних українських і зарубіжних лексикологів;
 • ознаки слова та складові лексичного значення;
 • типи лексичних значень слів;
 • типи системного групування лексики;
 • диференціацію лексики української мови за різними ознаками;
 • основи української фразеології;
 • етапи становлення та основні поняття лексикографії;
 • типи словників;
 • комп’ютерні технології в українській лексикографії;

вміти:

 • виконувати лексикологічний і фразеологічний аналіз;
 • пояснювати лексичне значення слова і визначати семантичні компоненти в його структурі;
 • знаходити та аналізувати вияви системних явищ у лексиці та фразеології;
 • визначати типи лексичних значень;
 • характеризувати лексику української мови за різними ознаками;
 • встановлювати парадигматичні та синтагматичні зв’язки слів;
 • визначати стильову приналежність і емоційно-експресивне забарвлення слів;
 • аналізувати тип фразеологізмів;
 • знати сучасні лексикографічні та фразеографічні джерела й використовувати їх у практичній діяльності;
 • аналізувати різні типи словників.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 1. Ціхоцький І., Левчук О. Лексикографічний практикум:навчально-методичний посібник для студентів І курсу філологічного факультету /І.Ціхоцький, О.Левчук. – Львів, 2013. – 113 с.
 2. Ціхоцький І., Левчук О. Лексикологія сучасної української літературної мови. Практикум: Навчально-методичний посібник для студентів І курсу філологічного факультету / Іван Ціхоцький, Оксана Левчук. – Львів: [б.в.], 2014. – 258 с.

Рекомендована література

Основна:

 1. Лисиченко Л. А. Лексикологія сучасної української мови. Семантична структура слова. – Х.: Вища шк., Вид-во при ХДУ, 1977.
 2. Сучасна українська літературна мова: Підручник / А. П. Грищенко, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ, та ін. – 2-ге вид. – К.: Вища шк., 1997.
 3. Сучасна українська літературна мова: Підручник / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас та ін. – 3-є вид. – К.: Вища шк., 2001.
 4. Сучасна українська мова: Підручник / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін. – 3-є вид. – К.: Либідь, 2005.
 5. Українська мова: Практикум. Навчальний посібник / Пазяк О. М.,  Сербенська О. А., Фурдуй М. І., Шевченко Л. Ю. – К.: Либідь, 2000.
 6. Ющук І. П.  Українська мова. – К., Либідь, 2005.
 7. Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика: підручник / А. К. Мойсієнко, О. В. Бас-Кононенко, В. В. Берковець та ін. – К.: Знання, 2013.
 8. Демська О. Вступ до лексикографії. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010.

Додаткова:

 1. Авксентьєва Л.Г., Калашник В. С., Ужченко В. Д. Фразеологія сучасної української мови. – У., 1977.
 2. Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити: Посібник / Заг. ред. О. Сербенської. – Л., 1994.
 3. Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо. – К., 1991 (та ін. видання).
 4. Горецький П.Й. Історія української лексикографії. – К., 1963.
 5. Караванський С. Секрети української мови. – К., 1994.
 6. Коваль А. П. Слово про слово. – К., 1976.
 7. Медведєв Ф. П. Українська фразеологія: Чому ми так говоримо. – Х.: Вища шк., 1978.
 8. 8.  Москаленко А. А. Нарис з історії української лексикографії. – К., 1961.
 9. Нечитайло О. І. Синоніми в лексикографії. – К., 1987.
 1. Німчук В. В. Давньоруська спадщина в лексиці української мови. – К.: Наукова думка, 1992.
 2. Селіванова О. О. Нариси з української фразеології (психолінгвістичний та етнокультурний аспекти). – К.; Черкаси: Брама, 2004.
 3. Ставицька Л. Арґо, жарґон, сленг. – К.: Критика, 2005.
 4. Ткаченко О. До концепції нового «Словника української мови» // Українська мова. – 2002. – №1.
 5. Український правопис (4-е видання, виправлене й доповнене). – К., 1997 (і наст. стереотип. видання).

Словники:

 1.     Ганич Д. І., Олійник І. C. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища шк.,1985.
 2. Головащук С.І. Словник-довідник з правопису та слововживання / За ред. В.М. Русанівського. – К., 1989.
 3. Гринчишин Д. Г., Сербенська О. А.Словник паронімів української мови. – К., 1986.
 4. Демська О. М., Кульчицький І. М. Словник омонімів української мови. – Львів, 1996.
 5. Полюга Л. М. Словник антонімів / За ред. Л. Г.Паламарчука. – К.: Довіра, 2001.
 6. Словник іншомовних слів / За ред. О. С. Мельничука. – К., 1984.
 7. Словник синонімів української мови: У 2 т / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін. – К.: Наук. думка, 2001.
 8. Українська мова: Енциклопедія. – Вид. 2-ге, виправлене і доповнене – К., 2004 (відповідні статті).
 9. Фразеологічний словник української мови: У 2 т. – К., 1993.
 10. Чак Є.Д. Складні випадки правопису та слововживання. – К., 1998.

 

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус