Сучасні технології викладання української мови в середній школі

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент СОКІЛ-КЛЕПАР НаталіяФЛо-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ФЛо-11мдоцент СОКІЛ-КЛЕПАР Наталія

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів з особливостями викладання фахових дисциплін у середній школі; з традиційними та інноваційними методами, прийомами та формами викладання.

 

Завдання: виробити у студентів уміння викладати фахові дисципліни у середній школі; зорієнтувати у формуванні матеріалів для проведення різних типів уроків; навчити застосовувати традиційні та інноваційні методи й прийоми під час викладання фахових дисциплін.

 

У результаті вивчення курсу студент повинен

 

знати:

 • завдання курсу “Методика викладання фахових дисциплін у середній школі”;
 • історико-теоретичне формування навчальної дисциплін;
 • специфіку проведення уроків із фахових дисциплін у традиційному та інноваційному форматах;
 • основні види та засоби реалізації робіт із фахових дисциплін у середній школі.

 

вміти:

 • аналізувати основні методичні праці;
 • підбирати матеріал для різних типів уроків;
 • підготувати і провести урок з української мови та літератури, застосовуючи традиційні та інноваційні технології навчання.

 

Рекомендована література

Рекомендована література:

Загальнометодичне спрямування

 

 1. Алексюк А. М. Загальні методи навчання в школі. – К., 1981.
 2. Алексюк А. М. Методи навчання і методи уміння. – К., 1980.
 3. Боровік О. Педагогічне проектування як показник творчого потенціалу вчителя. – Херсон, 2010.
 1. Ващенко Г. Загальні методи навчання. – К., 1997.
 2. Дзюба І. Які інновації потрібні науці та нації // Урок української.  № 2.
 3. Зміст і технології шкільної освіти: збірник наукових праць. – К., 2007.
 4. Інтерактивні технології навчання: Теорія, досвід: метод. посіб. / уклад. О. Пометун, Л. Пироженко. – К., 2002.
 1. Косогова О. О. Метод проектів у практиці сучасної школи. – Харків,
 2. Навчання в дії. Як організувати підготовку вчителів до застосування інтерактивних технологій навчання: метод. посіб. / А. Панченков, О. Пометун, Т. Ремех. – К., 2003.
 3. Онищук В.А. Типи, структура й методика уроку в школі/ В.А.Онищук. – К.. 1996.
 4. Освітні технології: Навч.-метод.посібник / за ред.О.Пєхоти. – К.,2001.
 5. Педагогічні технології у безперервній професійній освіті / За ред. С.О. Сисоєвої. – К., 2001.
 6. Педагогічний словник/ За ред. М. Ярмаченка. – К., 2001.
 7. Питання проблемного навчання. – К., 1978.
 8. Пєхота О. Особистісно орієнтоване навчання: підготовка вчителя : монографія / О. М. Пєхота, А. М. Старєва. – Миколаїв, 2005.
 9. Полулях А.В. Формування професійної компетенції майбутнього вчителя засобами інноваційних освітніх технологій. –Житомир, 2005.
 10. Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання. – К., 2007.
 11. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К., 2004.
 12. Технологія тренінгу / упоряд. О.Главник, Г.Бевз. – К., 2005.
 13. Український педагогічний словник / За ред. С. Гончаренка. – К., 1997.

 Українська мова

 1. Беляєв О. М., Мельничайко В. Я., Пентилюк М. І. та ін. Методика викладання української мови в школі: посіб. для вчителів. – К., 1987.
 2. Бєляєв О. М. Сучасний урок української мови . – К., 1981.
 3. Варзацька Л. Формування оргдіяльнісних умінь на уроках української мови в старшій школі на академічному рівні: метод. посіб. / Л. О. Варзацька. – К. : Педагогічна думка, 2012.
 1. Гамалій А. Г. Тематичний вечір з мови // УМЛШ. – 1972. – № 4.
 2. Данилюк С. С. Особливості використання інтернет-технології “Подкаст” у процесі формування професійної компетентності майбутніх філологів [Електронний ресурс] / С. С. Данилюк. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchdpu/ped/2012_101/ Danyl.pdf
 3. Донченко Т. Організація навчальної діяльності учнів на уроках рідної мови. – К.,1995.
 4. Дмитровський О. М. Кабінет української мови в школі // Укр. мова в школі. – 1956. – № 3.
 5. Донченко Т. К. Основні види комунікативних умінь та умови їх формування // Організація навчальної діяльності на уроках україн­ської мови. – К., 1997.
 6. Єрмоленко С.Я., Мацько Л.І. Навчально-виховна концепція вивчення української (державної) мови // Дивослово.  № 7.
 7. Захлюпана Н. Україні – українські школи. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів. – 2010. – С. 227–232.
 8. Ігрові технології на уроках української мови: 5-8 класи / упоряд. Н. Б. Коржова та ін. – К., 2012.
 9. Інтелектуальні ігри на уроках української мови та літератури / упоряд. К. Голобородько. – Харків,
 10. Інтерактивні технології на уроках української словесності / уклад. Р. Орищин. – Тернопіль, 2008.
 11. Караман С.О. Методика навчання української мови в гімназії: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти/ С.О.Караман. – К.: Ленвіт, 2000.
 12. Кочан І.М., Захлюпана Н,М. Словник-довідник з методики викладання української мови. – Львів, 2006.
 13. Кравець М.В. Інтерактивна робота на уроках словесності // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2003. – №4(4).
 14. Кучеренко І. Теоретичні і методичні засади сучасного уроку української мови в основній школі : монографія / І.А. Кучеренко. – Умань, 2014.
 15. Кучерук О. А. Система методів навчання української мови в середній школі. – 2011.
 16. Кравчук Т.М. Творчі роботи з української мови в 4-8 класах. – К., 1991.
 17. Критичне мислення на уроках української мови та літератури. / Упоряд. Крайня М.І. – Харків, 2009.
 18. Лиско К.Н. Вивчення синтаксису української мови. – К., 1998.
 19. Марченко Л.М. Робота з лексичними синонімами на уроках української мови/ Л.М. Марченко. – К., 1989.
 20. Лукич С. П. Бесіда на уроках мови. – К., 1990.
 21. Мельничайко В. Я. Творчі роботи на уроках української мови. – К., 1984.
 22. Мельничайко В. Я., Пентилюк М. І., Рожило Л. П. Удосконалення змісту і методів навчання української мови. – К., 1982.
 23. Методика викладання української мови в середній школі / За ред. С.Х.Чавдарова і В.І.Масальського. – К., 1962.
 24. Методика викладання української мови/ За ред. С.І.Дорошенка. – К, 1999.
 25. Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах: Підручник для студентів-філологів / За ред. М. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2000.
 26. Нищета В.А. Технологія життєтворчих проектів на уроках української мови та літератури / навчальний посібник. – Харків, 2009.
 27. Олійник І. С., Білоусенко П. І., Каневська Н. Г., Явір В. В. Методика викладання української мови: практичні та лабораторні заняття. – К., 1991.
 28. Олійник І.С. Методика роботи з розвитку мови в 5-8кл. – К., 1994.
 29. Олляк Н. В. Естетичне виховання учнів на уроках мови // УМЛШ.
  – 1964. – № 1.
 30. Онкович Г. Українознавство і лінгводидактика. – К.: Логос, 1997.
 31. Пентилюк М., Нікіиіна А., Горошкіна О. Концепція когнітивної методики навчання української мови // Дивослово. – 2004. – № 8.
 32. Пентилюк М.І. Наукові засади комунікативної спрямованості у навчанні рідної мови // УМЛШ. – № 3.
 33. Пентилюк М.І. Особливості технології уроку мови // Дивослово. – № 4
 34. Передерій Г. Р. Позакласна робота з української мови. – К., 1980.
 35. Передерій Г. Р. Тиждень мови // УМЛШ. – 1975. – № 7.
 36. Піскорська Л. Використання тестових завдань як одна із форм роботи з розвитку логічного мислення школярів // УМЛШ. – 2001. – № 2.
 37. Пометун О.І. Сучасний урок: Інтерактивні технології навчання. – К., 2003.
 38. Потапенко О. І. Гурткова робота з української мови в 4-8 класах.– К., 1989.
 39. Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах: посібник для студентів педагогічних університетів та інститутів. – К., 2003.
 40. Практикум з методики навчання української мови / Колектив авторів за редакцією М.І.Пентилюк: С.О.Караман, О.В.Караман, О.М.Горошкіна, А.В.Нікітіна, І.В.Гайдаєнко, Т.Г.Окуневич, З.П.Бакум, Н.М.Дика. – К.: Ленвіт, 2003.
 41. Практична спрямованість у навчанні української мови в 4-8 класах// УМЛШ. -1996. -№6. – С.43.
 42. Рожило Л. П., Шпортенко О. М. Метод спостереження на уроках мови // УМЛШ. – 1973. – № 2.
 43. Рожило Л. П.,Садівська В. М. Уроки розвитку зв’язного мовлення // УМЛШ. – 1987. – № 12.
 44. Скуратівський Л. В. Пізнавальні завдання з української мови. – К., 1989.
 45. Сокол І. Впровадження квест – технології в освітній процес: навчальний посібник. – Запоріжжя, 2014.
 46. Стельмахович М. Г. Актуальні проблеми комп’ютеризації у методиці викладання мови // УМЛШ. – 1987. – № 11.
 47. Стельмаховиич М.Г. Система роботи з розвитку зв’язного мовлення в 4-8 кл/ М.Г.Стельмахович. – К., – 2001.
 48. Шкільник М.М. Проблемний підхід до вивчення частин мови/ М.М. Шкільник. – К.,- 1991.
 49. Шляхова В.В. Удосконалення орфоепічних навичок школярів/ В.В. Шляхова // УМЛШ.- 1991.-№12.

Українська література

 1. Бондаренко Ю.І. Теорія і практика навчання української літератури на філософсько-історичних засадах у старших класах загальноосвітньої школи: монографія. – Ніжин, 2009.
 2. Бугайко Т.Ф. Навчання і виховання засобами літератури / Т.Ф. Бугайко, Ф.Ф. Бугайко. – К., 1973.
 3. Гнаткович Т. , Ходанич Л. Як сформувати вчителя інноваційно-компетентною осоистістю // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – К., 2007. – № 8. – С.60-65.
 4. Жила С. Теорія і практика вивчення української літератури у взаємозв’зках із різними видами мистецтв у старших класах загальноосвітньої школи: монографія. – Чернігів, 2004.
 5. Кисілевська-Косик Л. Українська література в старших класах середньої школи: Посібник для вчителя. – Львів, 2003.
 6. Куцевол О. Теоретико-методичні основи розвитку креативності майбутніх учителів літератури: монорафія. – Вінниця, 2006.
 7. Мазуркевич О.Р. За рідне слово в рідній школі: На шляху становлення методики української літератури. – К.; Херсон, 1995.
 8. Малецька І. В. Формування художньо-творчих умінь майбутніх учителів-філологів у процесі фахової підготовки. Навч.-метод. посібник. – Одеса, 2015.
 9. Методика викладання літератури: Термінологічний словник / За ред.. проф.. А.Л.Ситченка. – К., 2008.
 10. Микитюк В. Практикум з методики викладання української літератури. – Львів, 2011.
 11. Микитюк В.І. Принципи проблемності у викладанні української літератури // Дивослово. – К., 2005. – №1. – С.20-23.
 12. Наукові основи методики літератури: навчально-методичний посібник / За ред.. Н.Волошиної. – К., 2002.
 13. Неділько В.Я. Методика викладання української літератури в середній школі. – К., 1978.
 14. Нежива Л.Л. Українська література в загальноосвітній школі: навачально-методичний посібник.. – Луганськ, 2010.
 15. Панченко В. Урок літератури: [книга для вчителя]. – Кіровоград, 2000.
 16. Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури в середній школі: навчальний посібник. – К., 2000.
 17. Пультер С.А., Лісовський А.М. Методика викладання української літератури в середній школі: курс лекцій для студентів-філологів. – Тернопіль, 2004.
 18. Семеног О. , Базиль Л.Мовно-літературна освіта в україні: погляд крізь роки: навчальний посібник. – К., 2008.
 19. Соп’яненко К.Г. Творчий пошук нових форм, методів і засобів вивчення української літератури у сучасній середній загальноосвітній школі. – Глухів, 1999.
 20. Степанишин Б. Нові підходи до викладання української літератури // Дивослово. – 1995. – №1. – С.44-46.
 21. Степанишин Б. Стратегія і тактика в літературній освіті учнів. – К.; Тернопіль, 2003.
 22. Степанишин Б.І. Викладання української літератури в школі. – К., 1995.
 23. Сторчак К.М. Основи методики літератури. – К., 1965.
 24. Телехова О. Вивчення теорії літератури в школі. – Х., 1998.
 25. Токмань Г. Методика викладання української літератури в старшій школі: екзистенціально-діалогічна концепція: монографія. – К., 2002.
 26. Токмань Г. Методика навчання української літератури в середній школі: підручник. – К., 2012.
 27. Токмань Г. Система завдань з української літератури для учнів шкіл, гімназій, ліцеїв // Дивослово. – 2001. – №11. – С. 56-59.
 28. Уліщенко В. Теорія і практика інтерсуб’єктного навчання української літератури в школі: монографія. – К., 2011.
 29. Шуляр В. Сучасний урок української літератури. – Миколаїв, 2014.

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус