Українська мова в середній школі

Тип: На вибір студента

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент СОКІЛ-КЛЕПАР НаталіяФЛо-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФЛо-11мдоцент СОКІЛ-КЛЕПАР Наталія

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів з особливостями вивчення української мови у середній школі; з історією української мови як предмета в середній школі; репрезентувати вагомі здобутки вчених у царині лінгвістики; представити традиційні та інноваційні підходи у вивченні окремих розділів мовознавства.

 Завдання: виробити у студентів уміння креативно підбирати матеріал для уроків української мови; критично аналізувати тексти для письмових і усних видів робіт з української мови; навчити поєднувати традиційні й інноваційні методи у навчанні української мови.

 

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

завдання курсу «Українська мова в середній школі»;

загальнодидактичні принципи навчання української мови у середній школі;

форми навчання української мови у середній школі;

історію формування дисципліни «Українська мова»;

основні відомості про постатей, що стимулювали розвиток української мови в школі.

 

вміти:

підбирати креативний матеріал для уроку української мови;

вдало використовувати вербальні засоби для гармонійного спілкування в межах навчальної діяльності та формування мовної компетентності учня;

застосовувати інноваційні та традиційні методи вивчення конкретних розділів лінгвістики.

Рекомендована література

Базова

 • Біляєв О.М. Лінгводидактика рідної мови. – К., 2005.
 • Вукіна Н. В. Критичне мислення : як цього навчати / Н. В. Вукіна, Н. П. Дементієвська. – Х. : “Основа”, 2007. – 108 с.
 • Кроуфорд А. Технології розвитку критичного мислення учнів / А. Кроуфорд, В. Саул, С. Метьюз, Д. Макінстер; [наук. ред., передм. О. І. Пометун]. – К. : Плеяда, 2006. – 220 с.
 • Мацько Л. Українська мова в освітньому просторі.– К.: Видавництво НПУ ім. Драгоманова, 2009.
 • Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах /За ред. М.Пентилюк. –К., 2009.
 • Пентилюк М. І, Окуневич Т. Г. Сучаний урок української мови. –Харків: Основа, 2007.
 • Пентилюк М. І., Горошкіна О. М., Нікітіна А. В. Концептуальні засади комунікативної методики навчання української мови // Українська мова і література в школі.– 2006. –№1. – С. 15-20.
 • Пентилюк М.І., Окуневич Т.Г. Методика навчання української мови в таблицях і схемах. – К., 2010.
 • Плиско К.М. Принципи, методи і форми навчання української мови (Теоретичний аспект) : навч. посібник для студ. філол. фак-тів вузів / К.М.Плиско; Ред. А.Х.Балабуха. – Харків : Основа, 1995.
 • Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання.  – К., 2007.
 • Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К.: А.С.К., 2005.
 • Семеног О. М. Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури. – Суми, 2005.
 • Ющук І. Роздум про мету викладання рідної мови в школі / І. Ющук // Дивослово. – 2004. – № 9. – С. 11.
 • Технологія сучасного уроку рідної мови / [Н. Б. Голуб, Л. М. Дяченко, Н. М. Остапенко, В. В. Шляхова]; за ред. Н. М. Остапенко. – Черкаси : Відлуння, 2001. – 128 с.
 • Формування критичного мислення на уроках мови : монографія / В. Ф. Дороз, Л. Я. Романова, О. Б. Ярова, В. А. Нищета, Г. А. Удовиченко; передмова К. О. Баханова [за заг. ред. В. Ф. Дороз]. – К. : “Освіта України”, 2008. – 336 с.

 Додаткова:

 • Бакум З. Навчання української мови в старшій школі: реалії та перспективи // Рідна школа. – 2010. – № 7-8. – С. 57-60.
 • Бєлкіна О.В. Критичне мислення вчителя як передумова його розвитку в учнів  // Формування гуманістичного світогляду вчителя : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. – К.: Наук. світ, 2001. – С.80–84.
 • Бєлкіна О.В. Педагогічні умови ефективного формування критичного мислення школярів // Проблеми педагогічних технологій : Збірник наукових праць. – Луцьк: Волинський Академічний Дім, 2004Бутенко Н. Ю. Комунікативні процеси у навчанні: Підручник. – Вид 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 384  с.
 • Варзацька  Л.  Загальнонавчальні  вміння  в  системі  компетентнісної  мовної освіти / Лариса Варзацька // Дивослово. – 2014. – № 4. – С. 11–17.
 • Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К., 1997.
 • Державний стандарт базової і повної освіти // Дивослово. – 2004. – №3. – С. 76-81.
 •      Донченко Т. Мовленнєвий розвиток як науково-методична проблема / Т. Донченко // Дивослово. – 2006. – № 5. – С. 2–5.
 • Кузнецова Г. Інтерактивний методичний колоквіум як засіб формування вчителі- словесника // Дивослово. – 2005. – № 11.
 • Лавриненко О. Л. Структурно-функціональні особливості мовної особистості студентів: автореф. дис. … канд. психол. наук ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки / О. Л. Лавриненко. – Луцьк, 2011. – 19 с.
 • Мороз О. Формування мовної особистості учня засобами літератури / О. Мороз // Нова пед. думка. – 2008. – № 2. – С. 66–68.
 • Паливода Т. Інтерактивні завдання як один із прийомів компетентнісного осмислення складних речень // Дивослово. – 2017. – №3.
 •  Пентилюк М. Компетентнісний підхід до формування мовної особистості євроінтеграційному контексті // Українська мова література школі. – 2010. – № 2.
 • Пентилюк М. Формування мовної особистості учня — важлива проблема сучасної лінгводидактики / М. Пентилюк // Проблеми формування мовної особистості учнів середніх загальноосвітніх закладів: зб. наук. праць. – Рівне: РЕГІ, 2006. – С. 29 – 34.
 • Петлюченко Н. В. Харизматика: мовна особистість і дискурс: монографія / Н. В. Пет- люченко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечнікова. – Одеса : Астропринт, 2009. – 458 с.
 • Проценко С. Формування самоосвітньої компетентності учнів на уроках української мови і літератури // Дивослово. – 2017. – №3.
 • Савченко  О.  Я.  «Від  людини  освіченої  –  до  людини  культури».  Ціннісні орієнтації загальноосвітньої підготовки учнів / О. Я. Савченко // Рідна школа. – 1996. – № 5–6. – С. 3–4.
 • Словник-довідник з української лінгводидактики : навч. посіб. ; за ред. М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2015.
 • Фасоля А. Діяльнісна основа навчання. Особистісно-орієнтований урок // Дивослово. – 2006. – № 6 -7.

Інформаційні ресурси

 • http://www.osvita.org.ua – освітній портал
 • http://ostriv.in.ua/ – всеукраїнській освітній портал

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус