Сучасна українська літературна мова (фонетика і фонологія, освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
22.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент АСІЇВ ЛюбославаФЛо-11, ФЛо-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФЛо-11БОРІЙЧУК Лідія
ФЛо-12доцент СОКІЛ-КЛЕПАР Наталія

Опис курсу

Мета:  ознайомити студентів з українською фонетикою і фонологією як наукою, з’ясувати  предмет, завдання, значення і систему термінів цієї науки, розкрити особливі риси української мови на фонетичному рівні, навчити студентів розрізняти сучасні та історичні фонетичні зміни.
Завдання: формувати в студентів чітке розуміння фонетичних особливостей української літературної мови, навчити їх описувати сучасні асиміляції, дисиміляції, розуміти природу різноманітних фонетичних процесів, знати особливості української фонетичної системи,  орфоепічні норми сучасної української літературної мови, робити фонетичний аналіз та вміти записувати текст фонологічною і фонетичною транскрипціями.
Зміст: Фонетика і фонологія як наука,  їх предмет, завдання.  Будова мовного апарата. Аспекти вивчення звуків (акустичний, анатомо-фізіологічний, лінгвістичний). Методи вивчення звуків мови. Основні поняття фонології. Фонема та її функції. Принципи виділення фонеми. Фонологічна концепція П. П. Коструби. Позиційні та комбінаторні варіанти головного вияву фонеми. Фонологічна  і фонетична транскрипції, їх завдання. Артикуляційні особливості голосних і приголосних звуків. Класифікації голосних та приголосних фонем.  Звукові вияви голосних та приголосних фонем. Звукові зміни в мовленнєвому процесі: асиміляції, дисиміляції, спрощення. Причини звукових змін. Типи асимілятивних змін за напрямом, обсягом, характером. Дисиміляція  приголосних звуків. Види дисиміляцій за напрямом, ступенем сусідства розподібнюваних звуків, характером змін. Історичні і сучасні дисиміляції. Спрощення фонем і звуків, відображення на письмі. Чергування фонем та звуків Поняття про морфонологію. Основні типи історичних чергувань голосних і приголосних фонем. Склад як фонологічне і фонетичне явище. Основи складоподілу. Наголос. Артикуляційна й акустична природа наголосу. Особливості словесного наголосу в українській мові. Фонетичні слова. Поняття про енклітики і проклітики. Особливості наголошування різних частин мови. Словники наголосів. Поняття „орфоепія”. Орфоепічні норми сучасної української літературної мови. Типи орфоепічних помилок і шляхи їх подолання. Графіка. Графема як основна одиниця графіки. Співвідношення між буквами і фонемами. Український алфавіт. Орфографія як наука. Основні поняття орфографії. Принципи українського правопису: фонетичний, фонематичний (морфологічний), традиційний,  смисловий. Проблеми українського правопису. 
Результати навчання:

 • знати: аспекти і методи вивчення звуків мови, артикуляційні та акустичні властивості звуків сучасної української літературної мови та основи їх класифікації, системи голосних і приголосних фонем сучасної української літературної мови та їх звукові вияви, проблеми класифікації фонем і основні підходи українських фонологів до їх вирішення, основи транскрибування, звукові зміни сучасної української літературної мови (асиміляція,  акомодація, дисиміляція,  спрощення), основи українського складоподілу, орфоепічні норми сучасної української літературної мови і типові відхилення від них, основи теорії письма (співвідношення між буквами і звуками, принципи правопису);
 • вміти: давати повну характеристику головним виявам голосних і приголосних фонем, виявляти умови та причини появи комбінаторних та позиційних виявів фонем, характеризувати різновиди звукових змін, з’ясовувати причини їх виникнення, записувати слова і тексти фонологічною і спрощеною фонетичною транскрипціями, виявляти типові відхилення від орфоепічних норм і застосовувати різноманітні засоби їх подолання.

Рекомендована література

 1. Асіїв Л., Пілецький В. Тестові завдання з фонетики та фонології сучасної української літературної мови для студентів філологічного факультету. – Львів, 2008.
 2. Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфе­міка. Сло­вотвір. Морфонологія. – К., 1999. – С.162-204.
 3. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літера­тур­ної мови. Ч.1, – 4-е вид. – К., 1972.
 4. Коструба П.П. Фонетика сучасної української літературної мови. Ч.1. – Львів, 1963.
 5. Орфоепічний словник. Укладач М.І.Погрібний. – К., 1984.
 6. Пілецький В. Практичні завдання з фонетики та фонології су­часної української літературної мови для студентів філологі­чного факуль­тету. – Львів, 2001.
 7. Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я.Плющ – К., 1994. – С.16 -115.
 8. Сучасна українська літературна мова. Вступ. Фонетика / За ред. І.К.Білодіда. – К., 1969.
 9. Український правопис. Київ : Наукова думка, 2019. 391 с.

Матеріали

Любослава Асіїв, Володимир Пілецькийю Фонетика і фонологія української мови. Збірник практичних, тестових і контрольних завдань. – Львів, 2015. – 300 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус