Мікротопоніміка: традиції і перспективи

Тип: На вибір студента

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент СОКІЛ-КЛЕПАР НаталіяФЛо-21м, ФЛу-21м, ФЛт-21м, ФЛф-21м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛо-21мдоцент СОКІЛ-КЛЕПАР Наталія
ФЛу-21мдоцент СОКІЛ-КЛЕПАР Наталія
ФЛт-21мдоцент СОКІЛ-КЛЕПАР Наталія
ФЛф-21мдоцент СОКІЛ-КЛЕПАР Наталія

Опис курсу

Мета — ознайомити студентів із номінованими фрагментами локального простору, допомогти засвоїти основні процеси формування і становлення української мікротопонімії,  засвідчити її безперервний історичний розвиток та вдосконалення, з’ясувати доцільність мікротопонімів не тільки в лінгвістиці, історії та географії, а й туризмі, психології, мистецтві, медійних засобах та інтернет-комунікації.

Завдання курсу – продемонструвати динаміку назвознавства, зокрема  мікротопоніміки, допомогти студентові у зборі й систематизації назв, сприяти науковому розумінню цих онімів, оволодіти загальними тенденціями у семантичному й структурно-словотвірному аналізі мікротопонімів.

 

            У результаті вивчення курсу студент повинен знати:

 • основні ознаки мікротопонімів;
 • головне теоретичне надбання в галузі мікротопоніміки;
 • класифікації мікротопонімів;
 • критерії семантичного поділу назв;
 • основи онімної деривації;
 • структурну специфіку мікротопонайменувань;

 

вміти:

 • вичленувати мікротопоніми з текстового фрагменту;
 • укласти невеликий квестіонар для запису мікротопонімів;
 • зібрати мікротопонімний матеріал шляхом опитування респондентів;
 • позначати локальні маркери на картах Google;
 • пояснити домікротопонімну семантику географічної одиниці;
 • проаналізувати структурно-словотвірні особливості пропріатива.

Рекомендована література

Основна:

 1. Беценко Т. П. Вступ до топоніміки: Навчальний посібник. – Суми, 2019.URL: http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20do%20toponimyky.pdf
 2. Галас К. Українська топонімія Закарпаття в лінгвістичному аспекті: учбовий посібник. –Ужгород, 1979.
 3. Львівська ономастична школа: хрестоматія [відп. ред. Купчинська З. О.]. – Львів, 2019. – 356 с.
 4. Павликівська Н. Мікрогідронімія Вінниччини: від емпірики до узагальнення: монографія. – Вінниця, 2014.
 5. Сокіл Н. Мікротопонімія Сколівщини. Львів, 2008. 

Додаткова:

 1. Банк М. В. Із спостережень над мікротопонімікою Закарпаття // Питання топоніміки та ономастики. – Київ, 1962. – С.164–168.
 2. Вербич С. Топоніми Турківщини: структура, доонімна семантика, етимологія // Вісник Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Випуск ХV-ХVІІІ. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2007. – С. 404 – 406.
 3. Габорак М. М. Східнороманські мовні елементи в оронімії Івано-Франківщини // Студії з ономастики та етимології / [відп. редактор О. П. Карпенко]. – Київ, 2004. – С. 47–56.
 4. Купчинська З. Топонімічна картина світу: теоретичний аспект // Ucrainica II. Současná ukrajinistika. Problemy jazyka, literatury a kultury. 2 část. Sborník článků.3. Olmoucké sympozium ukrajinistů 24–26 srpna – Olmouc, 2006. – C. 563 – 570.
 5. Мосур О. Поняття «мікротопонім»: зміст та ознаки (на матеріалі історичної мікротопонімії Самбірського циркулу) // Народознавчі зошити. – – № 5 (149). – С. 1239–1245. URL: http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2019-5/21.pdf
 6. Gala S., Purgał M. Mikro- i makrotoponimy od apelatywu glina // Mikrotoponimia na pograniczach językowo-kulturowych. – Lublin, 2010. – S. 59–75.
 7. Gołąb Z. Karpacki gruń // Onomastica. Rocz. V. – Wrocław-Kraków, 1959. – S. 293–
 8. Hrabec S. Nazwy geograficzne Huculszczyzny. – Kraków, 1950.
 9. Mrózek R. Nazwy terenowe // Polskie nazwy własne.  Encyklopedia / [pod red. E. Rzetelskiej-Feleszko]. – Warzawa-Kraków, 1998. – 231–258. URL: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/15385/edition/2738/content?fbclid=IwAR3UDDc-iFT5tdFdlXD1E3cLbUO1qe_h26rdoI_1ca059bXFCz0l31rfjv0
 10. Stiber Z. Toponomastyka Łemkowszczyzny. Część II. Nazwy terenowe. – Łódż, 1949. – Nr.6.
 11. Vrabie E. Influenta limbii române asupra limbii ucrainene. – Bucureşti, 1967.
 12. Wolnicz-Pawłowska E., Rudolf-Ziólkowska E. Z terminologii geograficznej w gwarach bojkowskich // Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. – 21. – Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1983. – S. 271–280.

 

Словники:

 1. Бабічева О. Л. Інверсійний словник мікротопонімів Чернігівсько-Сумського Полісся. Київ, 2005.
 2. Словник мікрогідронімів Вінничини / [укл. Н. Павликівська]. Вінниця, 2013.
 3. Словник мікротопонімії Черкащини / [укл.: Т. О. Гаврилова, З. М. Денисенко]. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.,
 4. Словник мікротопонімів і мікрогідронімів Ровенщини / [упоряд. С. В. Шийка]. Тернопіль, 2016.
 5. Словник мікротопонімів і мікрогідронімів північно-західної України та суміжних земель : в 2-х т. / [укл. Г. Л. Аркушин]. – Луцьк: РВВ «Вежа», Т. 1.; 2007. Т. 2.
 6. Словник мікрогідронімів України / [уклад.: І.М.Желєзняк, О.П.Карпенко, В.В.Лучик, Т.І.Поляруш]. Київ, 2004.
 7. Словник української ономастичної термінології / [укл. Д. Г. Бучко, Н. В. Ткачова]. Харків : Ранок-НТ, 2012.

 

Електронні ресурси:

http://karpenko.in.ua

http://e-onomastics.blogspot.com/2018/04/blog-post_10.html

https://sites.google.com/site/poltowonomastyczne/

http://icosweb.net/drupal

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус