Українська мова модерної доби: стан, статус та перспективи розвитку

Тип: На вибір студента

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент ТИМОШИК ГалинаФЛу-11м, ФЛу-12м, ФЛо-11м, ФЛф-11м, ФЛл-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ФЛу-11мдоцент ТИМОШИК Галина
ФЛф-11мдоцент ТИМОШИК Галина
ФЛу-12мдоцент ТИМОШИК Галина
ФЛо-11мдоцент ТИМОШИК Галина
ФЛл-11мдоцент ТИМОШИК Галина

Опис курсу

Курс «Українська мова модерної доби: стан, статус та перспективи розвитку» призначений для магістрів першого року навчання. Як частина додаткової програми цей курс дає магістрантові знання з історії формування правописного стандарту новочасної української мови, зосереджує увагу на важливих етапах утвердження української мови у середовищі української етнокультурної спільноти розділеної історією та інкорпорованою у політичну систему чужорідних імперій, філологічні знання. Окрему увагу в курсі зосереджуємо на складних етапах формування української тожсамости, де важлива роль належала українській мові.

Завданням курсу «Українська мова модерного періоду: стан, статус та перспективи розвитку» є розкриття особливостей функціювання та розвитку новочасної української літературної мови, що сягає своїм корінням ранньої модерної доби та завершується у перших десятиліттях ХХ століття. Значну увагу зосереджено на окремих персоналіях, котрі активно долучалися до процесу кодифікації літературної мови, яка, зважаючи на колоніальні реалії, перебувала на периферії соціо-культурних стратегій розвитку імперій. Окремо торкатимемося ролі низки національних інститутцій, що формувалися впродовж ХІХ ст. та мали значний вплив на подільшу історію розвитку української літературної мови.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Возняк М. Студії над галицько-українськими граматиками ХІХ в. VIII – IX. Записки НТШ. Львів, 1909, кн. V. С. 126–150. Студії над галицько-українськими граматиками ХІХ в. (докінченнє). Записки НТШ, 1910. С. 83 – 106.
 2. Возняк М. Галицькі граматики української мови першої половини ХІХ ст. Львів, 1911.
 3. Огієнко І. Історія української літературної мови. К., 1999.
 4. Русанівський В.М. Історія української літературної мови / В.М.Русанівський. К., 2001.
 5. Чапленко В. Історія нової української літературної мови. Нью-Йорк,1970.

Додаткова література:

 1. Блануца А. Ніжинський історико-філологічний інститут князя Безбородька. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://history.org.ua/LiberUA/978-966-00-1061-1/978-966-00-1061-1.pdf
 2. Бойко І. Галичина у державно-правовій системі Австрії та Австро-Угорщини (1772 – 1918) : навч. посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 312 с.
 3. Вендланд А.-В. Русофіли Галичини. Українські консерватори між Австрією та Росією, 1848–1915. / Переклала з німецької Христина Назаркевич. Львів: Літопис, 2015.
 4. Возняк М. Проєкт правописи Івана Жуківського на зїзді «руських учених». Записки НТШ. Львів, 1908, кн. ІІ. С. 53–86.
 5. Ажнюк Б. Національна ідентичність і мова в українській діаспорі//Сучасність. – 1999. – № 3. – С.128-140.
 6. Бібліографія Записок наукового товариства імені Шевченка. Т. І – CCXL (1892 – 2000). Львів, 2003.
 7. Бідер Г. Українська мова в Габсбурзькій монархії//Мовознавство. 1997. №1.
 8. Булаховський Л.А. Питання походження української мови: Історичний коментар до української мови // Вибр. праці: В 5-и т. Т.2. К., 1977. С. 10 – 25.
 9. Галицко-русская библиография ХІХ-го столѣтія съ узглядненіемъ изданій появившихся въ Угорщинѣ и Буковинѣ (1881–1886) составилъ Иванъ Ем. Левицкий. Томъ І / ІІ. 1888–1895.
 10. Головна руська рада (1848 – 1851): протоколи засідань і книга кореспонденції. // За ред. О. Турія, упорядн.: У. Кришталович та І. Сварник. – Львів: Інститут Історії Церкви Українського Католицького Університету, 2002.
 11. Горбач О. Засади періодизації історії української літературної мови й етапи її розвитку // 2 Міжнародний конгрес україністів. Львів, 1993. С. 7 – 12.
 12. Жукалюк М., Степовик Д. Коротка історія перекладів українською мовою. К.: Українське біблійне товариство, 2003. 176 с.
 13. Історія Наукового товариства ім. Шевченка. З нагоди 75-річчя його заснування 1873 –1948. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/3734/file.pdf
 14. Історія українського правопису ХVІ – ХХ століття: Хрестоматія / Упор. В.В.Німчук, Н.В. Пуряєва. К., 2004.
 15. Качмар В. Львівський університет у 1784 – 1918 роках: організаційні, освітньо-наукові та національні трансформації: монографія. Львів, 2021. 531 + [1] с. + 24 вкл
 16. Мацьків В. Українські переклади Біблії: семасіологічний аспект. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://tractatus.sumdu.edu.ua/Arhiv/2006-11/32.pdf
 17. Мозер М. Причинки до історії української мови / За заг. ред С. Вакуленка. Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2008. XVI, 832 с.
 18. Німчук В. Українські переклади Святого Письма. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.rastko.rs/rastko/delo/12168
 19. Передрієнко В. Формування української літературної мови ХУІІІ ст. на народній основі. К.,1979.
 20. Шевельов Ю. Внесок Галичини у формування української літературної мови. Львів-Нью-Йорк,1996. С.27–108.
 21. Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900–1941). Стан і статус. Чернівці,1998. С.113–139.

Матеріали

Тимошик Г. Українська мова модерної доби: стан, статус та перспективи розвитку. Методичні рекомендації для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія; спеціалізації: 035.01 Українська мова та література; 014.01 Середня освіта (Українська мова та література); 035.09 Фольклористика; 035.10 Прикладна лінгвістика; 035.033 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська; 035.035 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – сербська; 035.036 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – словацька; 035.038 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – чеська; 035.060 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – арабська; 035.065 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська; 035.067 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – перська; 035.068 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – турецька; 035.069 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – японська Львів. 2023.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус: Українська мова модерної доби: стан, статус та перспективи розвитку

Завантажити силабус