Педагогічна (асистентська) практика

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
36Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
3180ФЛу-21мдоцент СКОЛОЗДРА-ШЕПІТКО Олеся
ФЛл-21мдоцент СКОЛОЗДРА-ШЕПІТКО Олеся
ФЛт-21мдоцент СКОЛОЗДРА-ШЕПІТКО Олеся
ФЛф-21мдоцент СКОЛОЗДРА-ШЕПІТКО Олеся

Опис курсу

Педагогічна (асистентська) практика магістрів-філологів дозволяє студентам-магістрам отримати досвід роботи в галузі освіти. Педагогічна (асистентська)  практика студентів-магістрів є важливою частиною професійної підготовки фахівців-філологів. Як результат – дає можливість магістрам долучитися до процесу викладання у вищій школі,  набути відповідного досвіду.

Мета та завдання навчальної дисципліни

 Мета педагогічної (асистентської) практики полягає в тому, щоб магістранти здобули  практичні педагогічні навички та досвід викладацької роботи, необхідні для викладання дисципліни за профілем отриманої спеціальности у вищих навчальних закладах. Здобувачі вивчають практику викладання філологічних дисциплін, удосконалюють теоретичні знання у сфері філології. Педагогічні (асистентській) практиці передує вивчення курсів з педагогіки вищої школи та методики викладання фахових дисциплін у вищих навчальних закладах.

 Завдання практики:

 • ознайомлення з основними законодавчими документами, що стосуються вищої школи;
 • безпосереднє ознайомлення студентів-магістрантів з формами та методами викладання дисциплін філологічного спрямування;
 • ознайомлення з основними принципами, формами й методами викладання спеціальних дисциплін у вищій школі;
 • поглиблення і закріплення набутих теоретичних знань із спеціальних і психолого-педагогічних дисциплін, застосування їх при розв’язанні конкретних завдань практики;
 • формування умінь планування та організації навчально-методичної роботи викладача, оволодіння методикою розробки навчально-методичних матеріалів для використання в процесі підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр»;
 • оволодіння методикою проведення різних типів аудиторних занять у вищій школі та організації самостійної роботи студентів;
 • розвиток професійних умінь педагогічної діяльності викладача;
 • вироблення умінь професійного і педагогічного спілкування із студентською аудиторією;
 • розвиток професійно значущих якостей особистості;
 • виховання морально-етичних якостей викладача вищої школи, потреби в самоосвіті;
 • виховання творчого підходу до навчально-методичної роботи, наукової праці, формування потреби у самовдосконаленні, підвищенні своєї кваліфікації;
 • здобуття професійних якостей майбутнього викладача (вміння готувати лекційний матеріал з використанням останніх досягнень філологічної науки; чітко, доступно, логічно і послідовно викладати цей матеріал студентам, керувати аудиторією тощо);
 • формуванні вміння критично оцінювати лекції та семінарські заняття своїх колег та робити висновки щодо організації власної викладацької роботи.

 

Рекомендована література

 • Закон України «Про вищу освіту». Закон від 01.07.2014 № 1556 VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vnz.org.ua/ zakonodavstvo/111_zakon_ukrayiny_pro_vyschu_osvitu.
 • mon. gov. ua
 • Стандарт вищої освіти. За спеціальністю 035 «Філологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» для другого (магістерського рівня) вищої освіти // https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-magistr.pdf
 • Освітня програма. Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”. Спеціальність – 035 “Філологія” (https://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/10/Osvitnia-prohrama-2022-035.01-mahistry.pdf
 • Навчальний план підготовки магістра з галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 035 «Філологія» спеціалізації 035.01 «Українська мова та література.–  Режим доступу: https://philology.lnu.edu.ua/academics/master/curriculum-ukrajinska-mova-ta-literatura»
 • Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / [науковий редактор українського видання доктор пед. Наук, проф. С. Ю. Ніколаєва]. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.
 • Лінгвістична підготовка майбутніх фахівців: ефективні технології навчання: монографія / Олена Семеног, Вікторія Герман, Олександр Земка, Ольга Рудь, Наталія Громова, Наталя Пономаренко, Інна Левенок, Марина Ячменик. Суми : сумдпу імені А. С. Макаренка, 2017. 351 с.
 • Копусь О. А. Теоретичні засади формування фахової лінгводидактичної компетентності майбутніх магістрів-філологів у вищому навчальному закладі : [монографія].  429 с.

 

 

Матеріали

 

Наказ про проведення асистентської практики

Педагогічна (асистентська) практика  E-learning course.

Костів О., Сколоздра -Шепітко О. Педагогічна (асистентська) практика. Методичні рекомендації (для студентів-магістрантів ІІ року навчання галузі знань 03 «Гуманітарні науки», спеціальності 035 «Філологія», спеціалізацій 035.01 «українська мова та література, українська мова та література (літературна творчість)», 035.09 «фольклористика»). Львів, 2023. 46 с.

Перелік документів для звіту:

Графік проведення залікових занять

Заліковий лист результатів

Схема конспекту лекції

Схема конспекту практичного заняття

Схема аналізу (рецензія) відвіданого заняття

Індивідуальне завдання з педагогіки

Індивідуальне завдання з психології

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус: Педагогічна (асистентська) практика

Завантажити силабус