Лінгвосеміотика («Прикладна лінгвістика», «Українська мова та література», «Середня освіта (Українська мова та література)»)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загального мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
814доцент ГРИГОРУК СвітланаФЛл-41, ФЛу-41, ФЛу-42, ФЛу-43, ФЛу-44, ФЛо-41, ФЛо-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828ФЛл-41доцент ГРИГОРУК Світлана
ФЛо-41доцент ГРИГОРУК Світлана
ФЛо-42доцент ГРИГОРУК Світлана
ФЛу-41доцент ГРИГОРУК Світлана
ФЛу-42доцент ГРИГОРУК Світлана
ФЛу-43доцент ГРИГОРУК Світлана
ФЛу-44доцент ГРИГОРУК Світлана

Опис курсу

Курс “Лінгвосеміотика” покликаний дати студентам уявлення про те, що таке семіотика і лінгвосеміотичне дослідження. Представити семіотику як метатеоретичну дисципліну, оскільки семіотичні моделі та поняття експліцитно чи імпліцитно функціонують у різних галузях при поясненні як лінгвальних, так і позалінгвальних явищ. Наприклад, відмінності між формами письма (алфавітами та ієрогліфами) залежать від особливостей співвідношення означник/означуване; наявність у мові різних лексико-семантичних угрупувань, таких, як синоніми, антоніми, гіпоніми та гіпероніми, зумовлена загальним семіотичним принципом структурованості будь-якої системи, зокрема мовної;  комунікативні процеси здійснюються через функціонування тієї чи іншої знакової системи, а іноді кількох систем одночасно.

Об’єкт вивчення лінгвосеміотики – одиниці та категорії мови, що формують знакову систему; предмет дослідження – співвідношення мовних знаків з реаліями та поняттями (семантика), іншими мовними знаками (синтактика) та користувачами (прагматика); семіотична специфіка мовних одиниць; формування текстів і дискурсів, які розглядають як особливі семіотичні утворення та ін.

Мета курсу – ознайомити студентів із завданнями та проблематикою лінгвосеміотики, що вивчає природну мову в аспекті її спільних та відмінних рис з іншими знаковими системами, використовуваними в суспільстві; представити семіотику як метатеоретичну дисципліну.

Завдання курсу:

 • окреслити коло основних проблем і завдань лінгвосеміотики;
 • показати метатеоретичну сутність семіотики для мовознавчих дисциплін;
 • ознайомити студентів із семіотичним термінологічним апаратом;
 • навчити студентів розпізнавати знакові системи в комунікативному дискурсі;
 • розкрити специфіку та виробити навички лінгвосеміотичного аналізу текстів;
 • продемонструвати можливості застосування знань з лінгвосеміотики на практиці (при викладанні рідної чи іноземної мови; при створенні рекламних текстів; при вивченні комунікативних процесів тощо).

 

Очікувані результати навчання:

знати:

 •  предмет та завдання курсу;
 • основні положення теорії лінгвосеміотики;
 • семіотичну термінологію;
 • історію формування і розвитку семіотики;
 • різні типи знаків та знакових систем як у мові, так і поза мовою;
 • основні процеси семіозису;
 • специфіку мови як знакової системи.

вміти:

 • оцінювати здобутки вчених у розробці проблем загальної семіотики та лінгвосеміотики;
 • володіти термінологічним апаратом сучасної семіотики;
 • усвідомлювати етапи розвитку семіотики як науки;
 • аналізувати семіотичні системи різних типів;
 • здійснювати лінгвосеміотичний аналіз різножанрових текстів;
 • створювати тексти з використанням різних семіотичних кодів;
 • застосовувати набуті знання і вміння у практиці викладання.

Форми та методи навчання: лекції, консультації, самостійна робота.

Форма звітності: залік.

Мова навчання: українська.

Рекомендована література

 

 1. Ділі Дж. Основи семіотики / Перекл. з англ. та наук. ред. А.Карась. – Львів: Арсенал, 2000.
 2. Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів / [пер. з англ. М. Гірняк]. – Львів: Літопис, 2004.
 3. Єрмоленко С. С. Мовне моделювання дійсності і знакова структура мовних одиниць: Монографія. – К., 2006.
 4. Желязкова В. В.Навчально-методичний комплекс із дисципліни «Семіотика»: спец. 035.10 «Прикладна лінгвістика». – Миколаїв: Вид-во МДУ імені В. О. Сухомлинського, 2017.
 5. Козлова Т. О. Іконічність у лексиці індоєвропейської прамови: монографія. – Запоріжжя : Кругозір, 2015.
 6. Косенко Ю.В. Основи теорії мовної комунікації. − Суми, 2011.
 7. Павлюк Л.С. Знак, символ, міф у масовій комунікації. – Львів: ПАІС, 2006.
 8. Сосюр Ф. де. Курс загальної лінгвістики. – К.: Основи, 1998.
 9. Danesi M. Encyclopedic Dictionary of Semiotics, Media, and Communications. – Toronto– Buffalo – London, 2000.
 10. Danesi M. Messages, Signs, and Meanings: A Basic Textbook in Semiotics and Communication Theory. – Toronto, 2004.
 11. Greimas A.  J., Courtes J. Semiotics and Language: An Analitical Dictionary. – Bloomington: Indiana University Press, 1982.
 12. Morris Ch. Foundations of the Theory of Signs // International Encyclopedia of Unifi ed Science. – Chicago: University of Chicago Press. – 1938. – Vol. 1, Number 2. − P. 1–59.
 13. Parmentier R. J. Signs in Society. Studies in Semiotic Anthropology. – Bloomington and Indianopolis: Indiana University Press, 1994.
 14. Scholes R. Semiotics and interpretation. − New Haven, London: Yale University Press, 1982.
 15. Sebeok T. Encyclopedic Dictionary of Semiotics / M. Danesi (ed.). – Berlin: Mouton De Gruyter, 2010.
 16. Sebeok T. Signs: An Introduction to Semiotics. – Toronto– Buffalo – London, 2001.
 17. Wąsik Z. Semiotyczny paradygmat językoznawstwa. – Wrocław, 1987.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус