Лінгвосеміотика (україністи)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загального мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент ГРИГОРУК СвітланаФЛу-41, ФЛу-42, ФЛу-43, ФЛу-44, ФЛо-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ФЛу-41доцент ГРИГОРУК Світлана
ФЛо-41доцент ГРИГОРУК Світлана

Опис курсу

Курс „Лінгвосеміотика” представлений як метатеоретична дисципліна, оскільки семіотичні моделі та поняття експліцитно чи імпліцитно постійно функціонують у різних галузях при поясненні як лінгвальних, так і позалінгвальних явищ, наприклад, відмінності між формами письма (алфавітами та ієрогліфами) залежать від особливостей співвідношення позначення//позначуване; наявність у мові різних лексико-семантичних групувань, таких, як синоніми, антоніми, гіпоніми та гіпероніми, зумовлена загальним семіотичним принципом структурованості будь-якої системи, зокрема мовної; оригінальні літературні течії (символізм, футуризм, екзистенціоналізм тощо) можна інтерпретувати з точки зору актуалізації того чи іншого семіотичного виміру – семантичного, синтактичного або прагматичного; комунікативні процеси здійснюються через функціонування тої чи іншої знакової системи, а іноді кількох систем одночасно.

Результати навчання:
знати:
• історію формування лінгвосеміотики як науки;
• основні типи семіотичного аналізу текстів;
• особливості функціонування різних знакових систем та універсалізм мови як знакової системи;
• праці засновників загальної семіотики та лінгвосеміотики.
вміти:
• аналізувати різножанрові тексти в аспекті лінгвістичної семіотики;
• розпізнавати семіотичні системи в лінгвоінформаційному просторі.
• створювати семіотичні системи в різних форматах: текстово-графічному, візуальному, перфоменсному, креолізованому.
• інтерпретувати наукові дисципліни в термінах лінгвосеміотики.

Форми та методи навчання: лекції, консультації, самостійна робота.

Форма звітності: залік.

Мова навчання: українська.

Рекомендована література

• Єрмоленко С. С. Мовне моделювання дійсності і знакова структура мовних одиниць: Монографія. – К., 2006.
• Загнітко А. П. Сучасні лінгвістичні теорії.– Донецьк: ДонНУ, 2006.− К., 1999.
• Мечковская Н. Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура: Курс лекций. – М.: Академия, 2004.
• Никитина Е. С. Семиотика. Курс лекций. – М.: Академический Проект; Трикста, 2006.
• Семиотика. Антология. – М.: Академический проект, 2001.
• Бенуас Л. Знаки, символы и мифы. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2004.
• Ділі Дж. Основи семіотики. – Львів, 2000.
• Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів. – Львів: Літопис, 2004.
• Павлюк Л. С. Знак, символ, міф у масовій комунікації. – Львів: ПАІС, 2006.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус