Рекламний та PR-тексти: жанрова типологія й особливості творення

Тип: На вибір студента

Кафедра: загального мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент ГРИГОРУК СвітланаФЛу-11м, ФЛт-11м, ФЛл-11м, ФЛф-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФЛт-11мдоцент ГРИГОРУК Світлана
ФЛу-11мдоцент ГРИГОРУК Світлана
ФЛл-11мдоцент ГРИГОРУК Світлана
ФЛф-11мдоцент ГРИГОРУК Світлана

Опис курсу

Дисципліна «Рекламний та PR-тексти: жанрова типологія й особливості творення» покликана навчити студентів аналізувати явища вербальної та невербальної рекламної і PR-комунікації й самостійно створювати рекламні і PR-тексти різних жанрів і різного призначення.

 

Мета вивчення курсу  –  дати  теоретичне обґрунтування особливостей рекламного та PR-дискурсів й ознайомити студентів з моделями творення різного типу рекламних і PR-текстів.

 

Основні завдання курсу.

  • навчити студентів осмислювати складний багатоаспектний феномен реклами та PR з лінгвістичних позицій;
  • показати, що сучасні теорії мовознавства є підґрунтям для такої прикладної галузі, як створення рекламних і PR-текстів (вербальних і креолізованих);
  • ознайомити з основними принципами та прийомами створення рекламних і PR- текстів;
  • навчити студентів усвідомлювати лінгвальні особливості рекламних і PR-текстів та засоби їх творення.

 

Курс допоможе студентам:

  • оволодіти методами дослідження рекламних і PR-текстів, викладеними в працях сучасних вітчизняних і зарубіжних дослідників;
  • фахово аналізувати різнорівневі мовні засоби та стилістичні фігури у текстах реклами та PR;
  • оволодіти навичками творення рекламних і PR-текстів з різним мовленнєвожанровим наповненням;
  • оволодіти стратегіями і тактиками впливу на реципієнта рекламного та PR- повідомлення  за допомогою вербальних  і невербальних засобів.

Рекомендована література

1. Булах Т.Д. Реклама у видавничій справі: навч. посібник. – Харків: Форт, 2011.
2. Білоконенко Л. А. Основи рекламознавства : практикум. – Кривий Ріг: КДПУ, 2020.
3. Гузенко С. В. Прагмалінгвістика рекламного дискурсу: монографія. – Миколаїв: Іліон, 2014.
4. Джефкінс Ф. Реклама: практ. посіб. [пер. з 4-го англ. вид. О.О.Чистякова; доповнення і редакція Д. Ядіна]. – К.: Т-во Знання, 2008.
5. Іванова І. Б. Еволюція лінгвостилістики рекламного дискурсу в мовному просторі України. – Харків: Юрайт, 2016.
6. Іванова І. Б. Історія української реклами: мовностилістичний аспект: монографія / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Харків: Юрайт, 2016.
7. Королько В. Г. Паблік рілейшнз. Наукові основи, методика, практика: підручник. – К.: Видавничий дім «Скарби», 2001.
8. Крутько Т. В. Англомовна реклама у віртуальному просторі: монографія. – Рівне: Волинські обереги, 2013.
9. Куліш А. Практика PR по-українському. Щоденні поради PR-початківцям: підручник. – К.: Адеф-Україна, 2005.
10. Курбан О. В. PR у маркетингових комунікаціях: навчальний посібник. – К.: Кондор-Видавництво, 2014.
11. Кутуза Н.В. Комунікативна сугестія в рекламному дискурсі: психолінгвістичний аспект: монографія. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018.
12. Кутуза Н.В. Рекламний та PR-дискурс: аспекти впливу. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015.
13. Кутуза Н.В., Ковалевська Т. Ю. Короткий асоціативний словник рекламних слоганів. – Одеса: Астропринт, 2011.
14. Лівіцька О. В. Практика PR-діяльності: навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020.
15. Ревуцька, С.К. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Копірайтинг». – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2018.
16. Реклама та PR у масовоінформаційному просторі / [Т. Ю. Ковалевська, Н. В. Кондратенко, Н. В. Кутуза та ін.; за заг. ред. О. В. Александрова]. – Одеса: Астропринт, 2009.
17. Рекламний креатив: навч. посібник / Укладачі: О.І.Вікарчук, О.О. Калініченко, С.М. Ніколаєнко, І.О. Пойта. – Житомир: Видавець О. О. Євенок, 2018.
18. Різун В. В. Лінгвістика впливу: монографія / Різун В.В., Непийвода Н. Ф., Корнєєв В. М. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005.
19. Савицька Н.Л., Прядко О.М., Михайлова М.В. Рекламний креатив: опорний конспект лекцій. – Харків, 2015.
20. Хавкіна Л.М. Сучасний український рекламний міф: монографія. – Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2010.
21. Benedikt A. Reklama jako proces komunikacji. – Wrocław: Astrum, 2005.
22. Budzyński W. Reklama. Techniki skutecznej perswazji. – Warszawa: Poltext, 2006.
23. Cook G. The Discourse of Advertising. – 2-nd edition. – New York, 2001.
24. Goddard A. The Language of Advertising: Written Texts. – London; New York, 2002.
25. Hackley C. Advertising and Promotion: Communicating Brands. – London, 2005.
26. Smith D. R. Becoming a Public Relations Writer: A Writing Workbook for Emerging and Established Media. – New York, 2012.
27. Spychalska M., Hołota M. Słownik sloganów reklamowych. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
28. Vestergaard T., Shroder K. The Language of Advertising. – Oxford: Blackwell Publishers Ltd., 1985.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус