Oksana Yasinovska

Position: Lecturer, The Department of General Linguistics

Phone (office): (032) 239-47-56

Email: oksana.yasinovska@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com

Academia.edu profile: lnu.academia.edu

Research interests

  • Cognitive linguistics
  • Construction of key concepts of culture (religious and artistic discourses)
  • Nonverbal communication
  • Palaeography and codicology of Slavic manuscripts
  • Linguistic theory of genres of speech
  • Methodology of teaching general linguistics
  • Linguistic lexicography

Publications

Oksana Yasinovska. Kateny yak zhanr relihiynoho dyskursu: istoriya stvorennia, typy, funkcionuvannia u Vizantiyita recepciya na slovianskomu grunti // Magistr hry slova : Filolohichni doslidzhennia, prysviacheni 60-ricciu prof. F. Bacevicha. Lviv, 2009. S. 422–440.

Oksana Yasinovska. Kateny yak zhanr hermenevtychnoyi literatury: vizantiyska tradyciya i slovianska recepciya (naprykladi Krystynopolskoho Apostola XII st.) // Kniazha doba: istoriya i kultura. Lviv, 2010. Vyp. 3. S. 72–103. https://www.academia.edu/70331694/

Oksana Yasinovska. Kharakter i funkciyi khudozhnioho oformlennia Krystynopolskoho Apostola yak knyhychetioho typu // Zapysky Lvivskoyi nacionalnoyi biblioteky imeni V. Stefanyka. Lviv, 2011. Vyp. 3 (19). S. 362–379.https://www.academia.edu/70332119/Характер_і_функції_художнього_оформлення_Кристинопольського_апостола_як_книги_четьйого_типу

Oksana Yasinovska. Antropomorfni oznaky konceptu DUMKA v khudozhniomu dyskursi Ivana Franka: indyvidualnyi subkod // Mizhnarodnyy visnyk: Kulturolohiya. Philolohiya. Muzykoznavstvo. Kyiv, 2013. S. 113–122.

Oksana Yasinovska. Konceptualizaciya biomorfnoho kodu u strukturi konceptu DUMKA (na materiali prozovychtekstiv Ivana Franka) // Stezhkamy Frankovoho tekstu (komunikatyvni, linhvosemiotychni, kohnityvni talinhvostatystychni vymiry prozy). Lviv, 2013. S. 119–201.

Oksana Yasinovska. Entomolohichni kharakhterystyky konceptu DUMKA v movniy kartyni svitu Ivana Franka // Lingvistychny doslidzhennia. 2012. Vyp. 33. S. 72–76. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=CaDZ82UAAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=CaDZ82UAAAAJ:u5HHmVD_uO8C

Oksana Yasinovska. Konceptualizaciya ZAZDROSTI u khrystyyanskiy kulturnii paradyhmi // Visnyk Lvivskoho nacionalnoho universytetu. Seriya filolohichna. Lviv 2011. Vyp. 52. S. 65–78.

Oksana Yasinovska. Fitomorfna metafora u strukturi konceptu ZAZDRIST’ u relihiynomu dyskursi otciv cerkvy //Scientific Journal «ScienceRise». № 1 (5). Filolohichni nauky. 2014. S. 91–97. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=CaDZ82UAAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=CaDZ82UAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC

Oksana Yasinovska. Zasoby neverbalnoho kodu u vyrazhenni smertnoho hrikha HORDYNIA (na materialikhrystyyanskoho relihijnoho dyskursu) https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=CaDZ82UAAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=CaDZ82UAAAAJ:UebtZRa9Y70C

Oksana Yasinovska. Nevydyme u vydymomu: obrazy pryrody v reprezentaciyi conceptiv smertnykh hrikhiv (naprykladi ukrayinskoho relihiynoho dyskursu) // Zapysky z ukrayinskoho movoznavstva. Kyiv, 2017. S. 102–115.

Oksana Yasinovska. Anna Vezhbicka / Svarychevska L., Yasinovska O. // Materialy do Slovnyka «Zahalnemovoznavstvo» // Visnyk Lvivskoho nacionalnoho universytetu. Seriya filolohichna. Lviv 2011. Vyp. 46. Chast. 2. Lviv, 2009. S. 255271. http://litmisto.org.ua/?p=19315

Oksana Yasinovska. Il nome dell’amore: Koncept LIUBOV i slovo LIUBOV u tekstakh Novoho Zavitu // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriya filolohichna. Lviv 2000. Seriya filolohichna. Lviv 2000. Vyp. 29. S. 152–165.

Oksana Yasinovska. Prosopohrafichnyy metod u vykladanni istoriyi linhvistychnykh uchen‘ // MaterialyVseukrayinskoyi naukovopraktychnoyi konferenciyi «Ukrayinoznavchyy vymir u suchasniy nauci: humanitarnyyaspekt». Mykolayiv, 2011. S. 147–150.

Oksana Yasinovska. Socialnyi vymir moralno-etychnykh konceptiv relihiynoho dyskursu (na materiali Novoho Zavitu) // Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni I. Franka. Seriya filolohichna. Zhytomyr, 2014. Vyp. 2 (74). S. 243–250. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=CaDZ82UAAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=CaDZ82UAAAAJ:eQOLeE2rZwMC

Projects

2008–2010 – the Ukrainian-American project “Preservation and restoration of the Apostle of Krystynopol, manuscript of the 12th century” (palaeographic and codicological description, research on the history of the manuscript), Lviv Historical Museum.

2015 – Educational research program “Kyiv Christianity” (transcription and preparation for publication the Gospel text of the Apostle of Krystynopol), Ukrainian Catholic University.

Schedule

Page with teachers schedule not found!