ЯСІНОВСЬКА Оксана

Посада: асистент кафедри загального мовознавства

Телефон (робочий): (032) 239-47-56

Електронна пошта: oksana.yasinovska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Когнітивна лінгвістика, аналіз ключових концептів культури (релігійний і художній дискурси), палеографія і кодикологія слов’янських рукописів XI–XVII ст., генологія, методика викладання загального мовознавства та мовознавча лексикографія.

Курси

Публікації

 • Візантійська спадщина у слов’янських рукописах (на прикладі катен у Кристинопольському апостолі XII cт.) / Оксана Ясіновська // Стародавнє Причорномор’я. – Вип. XI / Гол. ред. І.Н. Нємченко. – Одесса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2016. – С. 586–593.
 • Radix malorum omnium: фітоморфний образ кореня у структурі концептів смертних гріхів / Оксана Ясіновська // Studia Ukrainica Posnaniensia. – Zeszyt V. Poznan 2016. – 19 c.
 • Фразеологічні засоби вербалізації новозавітних концептів // Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Гуманітарний всесвіт: люди, ідеї, події». – Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності; Інститут психології та соціального захисту, 19-25 березня 2014 р. // Репозитарій: file:///Users/lover/Downloads/ГУМАНІТАРНИЙ%20ВСЕСВІТ%20-%20ЛЮДИ,%20ІДЕЇ,%20ПОДІЇ.%20Матеріали%20ІІІ%20Всеукраїнської%20науково-практичної%20Інтернет-конференції.htm
 • Особливості номінації морально-етичних концептів Нового Завіту засобами фразеології // Нова філологія. Збірник наукових праць. № 61. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – С. 86-90.
 • Невербальне представлення заздрості засобами мови у християнському релігійному дискурсі // Матеріали конференції «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу». Тези. – Житомир, 16 травня 2014 р. – C. 121-125.
 • Типологія маргінальних записів у Кристинопольському Апостолі // Документ, мова, соціум: теорія та практика. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 10-11 квітня 2014 р. / М-во освіти і науки, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Ін-т менеджменту, каф. соціальних комунікацій та інформаційних технологій. – К.: [НАКККіМ], 2014. – С. 64-66.
 • Номінативне поле концепту ΦΘΟΝΟΣ у прецедентних текстах християнської культури // Наукові записки національного університету «Острозька академія». – Сер. «Філологічна». – Вип. 46. – Острог: Вид-во нац. ун-ту «Острозька академія», 2014. – C. 248-252.
 • Досвід лексикографічного представлення історії лінгвістичних учень // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 46. – С. 173-175. (у спіаваторстві зі Сваричевською Л.Ю.)
 • Соціальний субкод у структурі концепту ДУМКА (на матеріалі художнього дискурсу Івана Франка) // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. – К. : Міленіум, 2014. – Вип. II (1). – C. 148-159.
 • Соціальний вимір морально-етичних концептів релігійного дискурсу (на матеріалі текстів Нового Завіту) // Вісник Житомирського державного університету імені І. Франка. – Сер. філологічна. – Вип. 2 (74). – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2014. – С. 243-250.
 • Рослинний код у структурі концепту ГОРДИНЯ // Актуальні питання філологічних наук: наукові дискусії. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2014. – C. 112-115.
 • Невербальні маркери вираження концепту ЗАЗДРІСТЬ у християнському релігійному дискурсі // Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація “ЛОГОС”», 2014. – С. 39-42.
 • Фітоморфна метафора у структурі концепту ЗАЗДРІСТЬ у релігійному дискурсі отців Церкви // Scientific Journal «ScienceRise». – № 1 (5). Філологічні науки. – 2014. – C. 91-97.
 • Антропоморфні ознаки концепту ДУМКА в художньому дискурсі Івана Франка: індивідуальний субкод // Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство. – К. : Міленіум, 2013. – Вип. I (1). – С. 113-122.
 • Коментарі на сторінках церковнослов’янських текстів Нового Завіту XII–XVII ст. // Міжнародна наукова конференція “Традиції слов’янської писемності і культури: трансформації в XXI столітті” : тези – Київ: Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, 24-25 травня 2012. – С. 34-35.
 • Концепт ΠΟΡΝΕΊΑ у текстах Нового Завіту // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Серія: Філологічні науки. – №1 (226). – Луцьк, 2012. – С. 150-155.
 • Метафоричні образи концепту ΦΘΟΝΟΣ у книгах Нового Завіту // Наукові запис¬ки. – Сер. «Філологічна». – Вип. 29. – Острог: Вид-во нац. ун-ту «Острозька академія», 2012. – C. 228-230.
 • Вегетативні ознаки і когнітивні моделі концепта ДУМКА у мовній картині світу Івана Франка // Актуальні проблеми слов’янської філології. – Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст.; [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ: БДБУ,  2012. – Вип. XXVI. – Ч. 1. – С. 515-520.
 • Орнітологічні образи концепта ДУМКА у мовній картині світу Івана Франка// Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 22. – С. 153-164.

 

 • Август Шлейхер / Сваричевська Л., Ясіновська О. Принципи укладання «Словника персоналій із загального мовознавства» // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут / Ін-т укр. мови НАН України: упорядн. О.С. Іщенко. – К.: КММ, 2011. – С. 152-167.
 • Візантійська спадщина у слов’янських рукописах: рецепція коментарів на Святе Письмо (на пракладі катен у Кристинопольському апостолі)// Наукові записки Львівського історичного музею. – Вип. – Львів, 2011. – С. 301-319.
 • Кристинопольський (Городиський) Апостол зі збірки Львівської Ставропігії // Апологет / Матеріали III наукової конференції «Львівське Ставропігійське Успенське братство в духовній культурі України» (до 425-ліття надання Львівському Ставропігійському Успенському братству Патріаршої Ставропігії). – Львів, 26 травня 2011 р. – С. 115-124.
 • До проблеми формування терміносистеми лінгвістичної генології: мікрополе «коментарі» у релігійному дискурсі // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому вищому навчальному закладі (термінологічне словотворення)». –Дніпропетровськ, 14 квітня 2011. – С. 64-69.
 • Характер і функції художнього оформлення Кристинопольського Апостола як книги четьйого типу // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника : збірник наукових праць / НАН України, ЛННБ України ім. В.Стефаника ; редкол.: М.М. Романюк (гол. ред.) та ін. – Львів, 2011. – Вип. 3 (19). – С. 362-379.
 • Катени як жанр герменевтичної літератури: візантійська традиція і слов’янська рецепція(на прикладі Кристинопольського апостола XII ст.) // Княжа доба: історія і культура/ Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Вип. 3. / Відп. ред. Л. Войтович. – Львів, 2010. – С. 72-103.
 • Катени як жанр релігійного дискурсу: історія створення, типи, функціонування у Візантії та рецепція на слов’янському ґрунті// Маґістр гри слова: Філологічні дослідження, присвячені 60-річчю професора Флорія СергійовичаБацевича / Уклали Оксана Ясіновська, Лідія Сваричевська / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 422-440.

 

 

 • Репрезентація знання у релігійній картині світу// Семантика мови і тексту. Матеріали XМіжнародної науково-практичної конференції, 21-23 вересня 2009 р. Част. II. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 410-412.
 • Репрезентація знання у свідомості носія культури// Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. – Сер. філологічна. – Вип. 35. – Львів, 2009. – С. 111-126.
 • Вільям ДжоунзСваричевська Л., ЯсіновськаО. Нові матеріали до «Словника персоналій із загального мовознавства» // Сваричевська Л., Ясіновська О. Семантика мови і тексту. Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції, 21-23 вересня 2009 р. – Част. II. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 296-298
 • Фрідріх ШлегельСваричевська Л., ЯсіновськаО. Просопографічне представлення історії мовознавства (на матеріалі «Словника персоналій із загального мовознавства») // XVIII Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» ім. проф. Бураго. Вип. 12. – Т. IV (129). – Київ, 22-26 червня 2009 р. – С. 24-31.
 • Антропоцентрична матриця когнітивних досліджень мови канонічних пам’яток Нового Завіту // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. – Вип. 52. – Харків, 2007. – С. 41-46.
 • Деякі аспекти вивчення ключових концептів культури // Актуальні питання менталінгвістики. Збірник статей за матеріалами VМіжнародної конференції. – Черкаси, 2007. – С. 45-47.

 

 • Мовне представлення «гріхів пристрасті» у посланнях апостола Павла // Мова і культура [Текст] = Язык и культура: наукове видання: У 10-ти т. / Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології, НАН України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, АПН України, Інститут психології ім. Г. С. Костюка. – Вип. 7. – Т. IV. – Ч. 2: Лінгвокультурологічна інтерпретація тексту.– К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2004. – С. 26-36.
 • Культурно-детерміновані поняття морально-етичної сфери у Першому посланні до коринтян апостола Павла// Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. – № 632. – Сер. Філологія. – Вип. 42. – Харків, 2004.– С. 8-10.

 

 • Про межі термінів «поняття» і «концепт»// Вісник Львівського університету. – Cер. філологічна. – Вип. 30. – Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. – С. 257-268.

 

 • Il nome dell’amore: концепт «любов» і слово «любов» у текстах Нового Завіту// Вісник Львівського університету. – Сер. філологічна. – Вип. 29. – Львів, 2000. – С.152-165.
 • Морально-етична лексика Нового Завіту в ракурсі когнітивної лінгвістики// «Християнство й українська мова». Матеріали наукової конференції. – Київ, 5-6 жовтня, 2000. – С. 244-257.
 • Морально-етичні концепти як система в Євангеліях// Тези доповідей Міжнародної конференції пам’яті професора А.О. Білецького «Актуальні питання сучасної філології». – Київ, 1996. – С. 115-116.
 • Концептуальний аналіз морально-етичної сфери в церковнослов’янських Євангеліях XI – XVII століть// Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Провідні лінгвістичні концепції кінця XX століття». – Львів, 1996. – С. 285-286.
 • Морально-етичні концепти в мові Євангелій (на матеріалі церковнослов’янських текстів)// Записки Львівського історичного музею. – Львів, 1996. – С. 123-148.

 

 

 • Система морально-етичних понять у Євангельських текстах у контексті семантики культури// Вісник Львівського університету. – Сер. філологічна. – Вип. 25. Мова та її функціонування. – Львів, 1995. – С. 69-74.

 

Програми спецкурсів і спецсемінарів

 • Програма спецкурсу «Актуальні питання когнітивної лінгвістики» // Робочі програми спецкурсів та спецсемінарів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – С. 22-26.
 • Програма спецкурсу «Основи концептуального аналізу»// Робочі програми спецкурсів та спецсемінарів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – С. 96-104.
 • Програма спецкурсу «Вступ до індоєвропейської прамови та протокультури» // Робочі програми спецкурсів та спецсемінарів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – С. 107-115.
 • Програма спецсемінару «Лінгвофілософська парадигма: межі взаємодії мови та культури» // Робочі програми спецкурсів та спецсемінарів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – С. 26-31.

Біографія

Закінчила філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка у 1993 році.

З 1997 року працює асистентом на кафедрі загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

Викладає курси: «Вступ до мовознавства», «Порівняльно-історичне мовознавство», «Невербальна комунікація».

Проекти

Розробила курси: «Актуальні питання когнітивної лінгвістики», «Основи концептуального аналізу», «Філологічна герменевтика», «Історія лінгвістики в іменах», «Невербальна комунікація: мова тіла», «Вступ до індоєвропейської прамови та протокультури».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!