ЯСІНОВСЬКА Оксана

Посада: асистент кафедри загального мовознавства

Телефон (робочий): (032) 239-47-56

Електронна пошта: oksana.yasinovska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Наукові інтереси

 • Когнітивна лінгвістика
 • Конструювання ключових концептів культури (релігійний і художній дискурси)
 • Невербальна комунікація
 • Палеографія і кодикологія слов’янських рукописів
 • Генологія
 • Методика викладання загального мовознавства та мовознавча лексикографія

Курси

Публікації

Посібники

Каталог 

Колективні монографії

 • Ясіновська Оксана. Концептуалізація біоморфного коду у структурі концепту ДУМКА (на матеріалі прозових творів Івана Франка) // Стежками Франкового тексту (комунікативні, лінгвосеміотичні, когнітивні та лінгвостатистичні виміри прози). Ф.С. Бацевич (наук. ред.), С. Н. Бук, Л. Ю. Сваричевська, О. В. Ясіновська. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. С. 119–201.
 • Ясіновська Оксана. Катени як жанр релігійного дискурсу: історія створення, типи, функціонування у Візантії та рецепція на слов’янському ґрунті // Маґістр гри слова: Філологічні дослідження, присвячені 60-річчю професора Флорія Сергійовича Бацевича / Уклали Оксана Ясіновська, Лідія Сваричевська / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2009. С. 422–440.

Статті

2017

 • Ясіновська Оксана. Radix malorum omnium: фітоморфний образ кореня у структурі смертних гріхів // Studiaukrainica poznaniensia. Zeszyt V. Poznan С. 61–71
 • Ясіновська Оксана. Варіативність репрезентації невербальних засобів при вираженні смертних гріхів // Проблеми зіставної семантики: [збірник наукових статей]. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2017. Вип. 13. С. 271–278.
 • Ясіновська Оксана. Знаковість речей повсякденного вжитку в концептуалізації смертного гріха гординя // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». № 27. Одеса, 2017. C. 158–161.
 • Ясіновська Оксана. Невидиме у видимому: образи природи в репрезентації концептів смертних гріхів (на прикладі українського релігійного дискурсу) // «Записки з українського мовознавства». Вип. 24. Т. 2. Одеса, 2017. С. 102–115.
 • Ясіновська Оксана. Метафоризація гордині у творах християнських авторів (на прикладі понятійної сфери «царство рослин») // I Міжнародна науково-практична конференція «Філософія мови та нові тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці». Київ, 6–7 квітня 2017 р.   
 • Ясіновська Оксана. Просодичні характеристики смертних гріхів: голос гніву // Актуальні питання філологічних наук у ХХІ столітті: Міжнародна науково-практична конференція (Одеса, 24-25 березня 2017 р.). Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2017. С. 59–64.    
 • Ясіновська Оксана. Пози як жестові знаки концепту ГОРДИНЯ у творах християнських письменників // «Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 24–25 березня 2017 року. Одеса: Міжнарод­ний гуманітарний університет, 2017. С. 89–94.
 • Ясіновська Оксана. Невербальне представлення гордині: голосові сигнали // Збірник тез конференції «Взаємодія одиниць мови та мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 20 квітня 2017 р. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во Політехніка»: 2017 р. С. 238–242.
 • Ясіновська Оксана. Образи природи у представленні невербальних ознак концепту ГОРДИНЯ у християнській релігійній картині світу // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку науки» (Київ). Част. II. Київ: МЦНД, 2017. С. 48–50.
 • Ясіновська Оксана. Засоби невербального коду у вираженні смерного гріха гординя (на матеріалі християнського релігійного дискурсу) // Науковий журнал «Молодий вчений». № 4.3 (44.3) квітень, 2017. C. 308–315.
 • Ясіновська Оксана.  Невербальні знаки гордині у християнському релігійному дискурсі // Міжнародна наукова конференція «Перші Таврійські філологічні наукові читання». 27–28 січня, Київ, 2017. C. 187–191.

2016

 • Ясіновська Оксана. Візантійська спадщина у слов’янських рукописах (на прикладі катен у Кристинопольському апостолі XII cт.)  // Стародавнє Причорномор’я. Вип. XI / Гол. ред. І.Н. Нємченко. Одесса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2016. С. 586–593.

2015

 • Ясіновська Оксана. Схема вмістилище у представленні концепту φθόνος // Нове у філології сучасного світу. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Львів: ГО «Наукова філологічна організація “ЛОГОС”», 12–13 червня 2015. С. 28–31.

2014

 • Ясіновська Оксана. Фразеологічні засоби вербалізації новозавітних концептів // Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Гуманітарний всесвіт: люди, ідеї, події». Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності; Інститут психології та соціального захисту, 19–25 березня 2014 р. // Репозитарій: file:///Users/lover/Downloads/ГУМАНІТАРНИЙ%20ВСЕСВІТ%20-%20ЛЮДИ,%20ІДЕЇ,%20ПОДІЇ.%20Матеріали%20ІІІ%20Всеукраїнської%20науково-практичної%20Інтернет-конференції.htm
 • Ясіновська Оксана. Особливості номінації морально-етичних концептів Нового Завіту засобами фразеології // Нова філологія. Збірник наукових праць. № 61. Запоріжжя: ЗНУ, 2014. С. 86–90.
 • Ясіновська Оксана. Невербальне представлення заздрості засобами мови у християнському релігійному дискурсі // Матеріали конференції «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу». Тези.  Житомир, 16 травня 2014 р. C. 121–125.
 • Ясіновська Оксана. Типологія маргінальних записів у Кристинопольському Апостолі // Документ, мова, соціум: теорія та практика. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 10–11 квітня 2014 р. / М-во освіти і науки, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Ін-т менеджменту, каф. соціальних комунікацій та інформаційних технологій. К.: [НАКККіМ], 2014. С. 64–66.
 • Ясіновська Оксана. Номінативне поле концепту ΦΘΟΝΟΣ у прецедентних текстах християнської культури // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Сер. «Філологічна». Вип. 46. Острог: Вид-во нац. ун-ту «Острозька академія», 2014. C. 248–252.
 • Ясіновська Оксана. Досвід лексикографічного представлення історії лінгвістичних учень // Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. Вип. 46. С. 173–175. (у спіаваторстві)
 • Ясіновська Оксана. Соціальний субкод у структурі концепту ДУМКА (на матеріалі художнього дискурсу Івана Франка) // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. К.: Міленіум, 2014. Вип. II (1). C. 148–159.
 • Ясіновська Оксана. Соціальний вимір морально-етичних концептів релігійного дискурсу (на матеріалі текстів Нового Завіту) // Вісник Житомирського державного університету імені І. Франка. Сер. філологічна. Вип. 2 (74). Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2014. С. 243–250.
 • Ясіновська Оксана. Рослинний код у структурі концепту ГОРДИНЯ // Актуальні питання філологічних наук: наукові дискусії. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2014. C. 112–115.
 • Ясіновська Оксана. Невербальні маркери вираження концепту ЗАЗДРІСТЬ у християнському релігійному дискурсі // Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Львів: ГО «Наукова філологічна організація “ЛОГОС”», 2014. С. 39–42.
 • Ясіновська Оксана. Фітоморфна метафора у структурі концепту ЗАЗДРІСТЬ у релігійному дискурсі отців Церкви // Scientific Journal «ScienceRise». № 1 (5). Філологічні науки. 2014. C. 91–97.

2013

2012

 • Ясіновська Оксана. Коментарі на сторінках церковнослов’янських текстів Нового Завіту XII–XVII ст. // Міжнародна наукова конференція «Традиції слов’янської писемності і культури: трансформації в XXI столітті»: тези. Київ: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 24–25 травня 2012. С. 34–35.
 • Ясіновська Оксана. Концепт ΠΟΡΝΕΊΑ у текстах Нового Завіту // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. № 1 (226). Луцьк, 2012. С. 150–155.
 • Ясіновська Оксана. Метафоричні образи концепту ΦΘΟΝΟΣ у книгах Нового Завіту // Наукові записки. Сер. «Філологічна». Вип. 29. Острог: Вид-во нац. ун-ту «Острозька академія», 2012. C. 228–230.
 • Ясіновська Оксана. Вегетативні ознаки і когнітивні моделі концепту ДУМКА у мовній картині світу Івана Франка // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст.; [гол. ред. В.А. Зарва]. Бердянськ: БДБУ,  2012. Вип. XXVI. Ч. 1. С. 515-520.
 • Ясіновська Оксана. Орнітологічні образи концепту ДУМКА у мовній картині світу Івана Франка // Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. Вип. 22. С. 153–164.
 • Ясіновська Оксана. Ентомологічні характеристики концепту ДУМКА в мовній картині світу Івана Франка //  Лінгвістичні дослідження. 2012. Вип. 33. С. 72-76. 

2011

 • Ясіновська Оксана. Концептуалізація заздрості у християнській культурній парадигмі // Вісник Львівського національного університету. Серія філологічна. 2011. Вип. 52. С. 65–78.  
 • Ясіновська Оксана. Август Шлейхер / Сваричевська Лідія, Ясіновська Оксана. Принципи укладання «Словника персоналій із загального мовознавства» // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут / Ін-т укр. мови НАН України: упорядн. О. С. Іщенко. Київ: КММ, 2011. С. 152–167.
 • Ясіновська Оксана. Візантійська спадщина у слов’янських рукописах: рецепція коментарів на Святе Письмо (на пракладі катен у Кристинопольському апостолі) // Наукові записки Львівського історичного музею. Вип. Львів, 2011. С. 301–319.
 • Ясіновська Оксана. Кристинопольський (Городиський) Апостол зі збірки Львівської Ставропігії // Апологет / Матеріали III наукової конференції «Львівське Ставропігійське Успенське братство в духовній культурі України» (до 425-ліття надання Львівському Ставропігійському Успенському братству Патріаршої Ставропігії). Львів, 26 травня 2011 р. С. 115–124.
 • Ясіновська Оксана. До проблеми формування терміносистеми лінгвістичної генології: мікрополе «коментарі» у релігійному дискурсі // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому вищому навчальному закладі (термінологічне словотворення)». Дніпропетровськ, 14 квітня 2011. С. 64–69.
 • Ясіновська Оксана. Просопографічний метод у викладанні історії лінгвістичних учень // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українознавчий вимір у сучасній науці: гуманітарний аспект». Миколаїв, 13 квітня, 2011. С. 147–150.
 • Ясіновська Оксана. Маргінальні записи загальнокультурного змісту на сторінках Кристинопольського Апостола // Матеріали Міжнародна наукова конференція «Пересопницьке Євангеліє та рукописна традиція в історії та сьогоденні слов’янських культур». Київ, 26 травня 2011 р. Тези. С. 13–14.
 • Ясіновська Оксана. Концепція просопографічного представлення історії лінгвістичної науки / Сваричевська Лідія, Ясіновська Оксана // Людина. Комп’ютер. Комунікація. Збірник наукових праць. Львів, 2010. С. 290–293.

2010

2009

 • Ясіновська Оксана. Катени як жанр релігійного дискурсу: історія створення, типи, функціонування у Візантії та рецепція на слов’янському ґрунті // Маґістр гри слова: Філологічні дослідження, присвячені 60-річчю професора Флорія Сергійовича Бацевича / Уклали Оксана Ясіновська, Лідія Сваричевська / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2009. С. 422–440.
 • Ясіновська Оксана. Репрезентація знання у релігійній картині світу // Семантика мови і тексту. Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції, 21–23 вересня 2009 р. Част. II. Івано-Франківськ, 2009. С. 410–412.
 • Ясіновська Оксана. Репрезентація знання у свідомості носія культури // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Сер. філологічна. Вип. 35. Львів, 2009. С. 111–126.
 • Ясіновська Оксана. Анна Вежбицька / Сваричевська Л., Ясіновська О. Матеріали до словника «Загальне мовознавство. Словник персоналій» // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. Сер. філологічна. Вип. 46. Част. 2. Вип. 2. Львів, 2009. С. 255271.
 • Ясіновська Оксана. Вільям Джоунз / Сваричевська Л., Ясіновська О. Нові матеріали до «Словника персоналій із загального мовознавства» // Семантика мови і тексту. Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції, 21–23 вересня 2009 р. Част. II. Івано-Франківськ, 2009. С. 296–298
 • Ясіновська Оксана. Фрідріх Шлегель / Сваричевська Л., Ясіновська О. Просопографічне представлення історії мовознавства (на матеріалі «Словника персоналій із загального мовознавства») // XVIII Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» ім. проф. Бураго. Вип. 12. Т. IV (129). Київ, 22–26 червня 2009 р. С. 24–31.

2007

 • Ясіновська Оксана. Антропоцентрична матриця когнітивних досліджень мови канонічних пам’яток Нового Завіту // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Вип. 52. Харків, 2007. С. 41–46.
 • Ясіновська Оксана. Деякі аспекти вивчення ключових концептів культури // Актуальні питання менталінгвістики. Збірник статей за матеріалами VМіжнародної конференції. Черкаси, 2007. С. 45–47.

2004

 • Ясіновська Оксана. Мовне представлення «гріхів пристрасті» у посланнях апостола Павла // Мова і культура [Текст] = Язык и культура: наукове видання: У 10-ти т. / Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології, НАН України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, АПН України, Інститут психології ім. Г. С. Костюка. Вип. 7. Т. IV. Ч. 2: Лінгвокультурологічна інтерпретація тексту. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2004. С. 26–36.
 • Ясіновська Оксана. Культурно-детерміновані поняття морально-етичної сфери у Першому посланні до коринтян апостола Павла // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. № 632. Сер. Філологія. Вип. 42. Харків, 2004. С. 8–10.

2003

 • Ясіновська Оксана. Про межі термінів «поняття» і «концепт»// Вісник Львівського університету. Cер. філологічна. Вип. 30. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. С. 257–268.

2000

 • Ясіновська Оксана. Il nome dell’amore: концепт «любов» і слово «любов» у текстах Нового Завіту // Вісник Львівського університету. Сер. філологічна. Вип. 29. Львів, 2000. С.152–165.
 • Ясіновська Оксана. Морально-етична лексика Нового Завіту в ракурсі когнітивної лінгвістики // «Християнство й українська мова». Матеріали наукової конференції. Київ, 5–6 жовтня, 2000. С. 244–257.

1996

 • Ясіновська Оксана. Морально-етичні концепти як система в Євангеліях // Тези доповідей Міжнародної конференції пам’яті професора А.О. Білецького «Актуальні питання сучасної філології». Київ, 1996. С. 115–116.
 • Ясіновська Оксана. Концептуальний аналіз морально-етичної сфери в церковнослов’янських Євангеліях XI – XVII століть // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Провідні лінгвістичні концепції кінця XX століття». Львів, 1996. С. 285–286.
 • Ясіновська Оксана. Морально-етичні концепти в мові Євангелій (на матеріалі церковнослов’янських текстів) // Записки Львівського історичного музею. Львів, 1996. С. 123–148.
 • Ясіновська Оксана. Колекція Євангелій з бібліотеки Львівської Ставропігії // Успенське братство і його роль в українському національно-культурному відродженні. Львів, 1996. С. 67–77.

1995

 • Ясіновська Оксана. Система морально-етичних понять у Євангельських текстах у контексті семантики культури // Вісник Львівського університету. Сер. філологічна. Вип. 25. Мова та її функціонування. Львів, 1995. С. 69–74.

1993

 • Ясіновська Оксана. До проблеми опису Євангелій // Наукові записки Дніпропетровського історичного музею. Дніпропетровськ, 1993. С. 146–149.

Програми спецкурсів і спецсемінарів

 • Ясіновська Оксана. Програма спецкурсу «Актуальні питання когнітивної лінгвістики» // Робочі програми спецкурсів та спецсемінарів. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. С. 22–26.
 • Ясіновська Оксана. Програма спецкурсу «Основи концептуального аналізу» // Робочі програми спецкурсів та спецсемінарів. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. С. 96–104.
 • Ясіновська Оксана. Програма спецкурсу «Вступ до індоєвропейської прамови та протокультури» // Робочі програми спецкурсів та спецсемінарів. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. С. 107–115.
 • Ясіновська Оксана. Програма спецсемінару «Лінгвофілософська парадигма: межі взаємодії мови та культури» // Робочі програми спецкурсів та спецсемінарів. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. С. 26–31.

Біографія

Закінчила філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка у 1993 році.

1993–1996 – аспірантура у Львівському національному університеті імені Івана Франка

1993–1996 – старший науковий співробітник у Львівському історичному музеї

З 1997 року працює асистентом на кафедрі загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

Викладає курси: «Вступ до мовознавства», «Загальне мовознавство», «Невербальна комунікація», «Основи наукових досліджень», «Методи лінгвістичних досліджень».

Наукові інтереси зоереджені в ділянках невербальної комунікації, когнітивної і комунікативної лінгвістики, палеографії і кодикології слов’янських рукописів, генології

Проекти

Участь у проектах: 

2008–2010 – участь в українсько-американському проекті «Збереження та реставрація пам’ятки XII ст. “Кристинопольський апостол”» (палеографічно-кодикологічний опис, дослідження з історії побутування рукопису), Львівський історичний музей

2015 – Освітня наукова програма «Київське християнство» (метаграфування євангельського тексту Кристинопольського апостолу; підготовка до публікації), Український Католицький університет

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!