Iryna Bundza

Position: Associate Professor, The Department of Polish Philology

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Phone (office): (032) 239-47-33

Email: iryna.bundza@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Academia.edu profile: lnu.academia.edu

LinkedIn profile: www.linkedin.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Research interests

 • Teacher Education
 • Teaching Methods
 • Language Education
 • Translation studies
 • Syntax
 • Semantics
 • Morphology

Publications

 1. Shevchyk I. Nouns of singularia tantum in dictionaries of the Polish and Ukrainian languages / Ірина Шевчик // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – Вип. 56. Ч 1. – С. 90–99.
 2. Szewczyk I. Kiedy obejrzałem każdy kamień Lwowa… Obecność kultury w nauczaniu języka (letnie praktyki studentów polonistyki lwowskiej) / L. Korol, I. Szewczyk // Edukacja międzykulturowa. Forum glottodydaktyczne: materiały z konferencji naukowej; pod red. A. Rabczuk. – Warszawa, 2013. – S. 43–51.
 3. Bundza I. Nouns of material singularia tantum in the Polish and Ukrainian languages / Iryna Bundza // Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. – 2013. – T. LIX. – S. 7–20.
 4. Bundza I. Functioning of plural forms of polish nouns for denotation of sorrow / Ірина Бундза // Проблеми слов’янознавства. – 2014. – Вип. 63. – С. 220–228.
 5. Bundza I. Polish nouns singularia tantum for denotation of gladness: dictionary-corpus analysis / Ірина Бундза // Radość – aspekty kulturowo-językowe ; pod red. G. Filip, M. Patro-Kucab. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015. – С. 59‒75.
 6. Bundza I. Grammatical category of number in nouns in the Polish language: dictionary corpus analysis / Ірина Бундза // Польська мова та полоністика у Східній Європі: минуле і сучасність. Збірник праць з нагоди десятиліття кафедри польської філології Львівського національного університету ім. Івана Франка ; за ред. І. В. Бундзи, Є. Ковалевського, А. М. Кравчук, О. Т. Сливинського. ‒ Київ : Фірма «ІНКОС», 2015. ‒ С. 595–613.
 7. Bundza I. Problems in teaching the category of number of Polish nouns in the Ukrainian speaking environment / Iryna Bundza // Prace Językoznawcze. – 2017. ‒ Z. XIX (1). ‒ S. 17‒29.
 8. Bundza I. Numeric form of Polish nouns the names of sensations in the dictionary and text / Ірина Бундза // Zmysły. Aspekty językowo-kulturowe ; pod red. G. Filip, K. Ożoga, R. Słabczyńskiego. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. – S. 149‒166.
 9. Bundza I. Functioning of plural forms of singularia tantum nouns denoting feelings in the modern Polish language / І. В. Бундза // Мова і культура. ‒ Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – Вип. 21. – Т. II (191). – С. 72−79.
 10. Bundza I. „Alergia alergii nie równa!”: Polish nouns denoting diseases in the light of the grammatical category of number / Ірина Бундза // Полоністика у ХХІ столітті: між локальним і глобальним. Збірник праць з нагоди 190-річчя польської філології у Львівському Університеті ; за ред. А. Кравчук, І. Бундзи. – Київ : Фірма «ІНКОС», 2018. – С. 86‒98.
 11. Bundza I. Functioning of singularia tantum nouns in modern Polish : Thesis for the candidate degree in Philology (PhD), speciality 10.02.03 – Slavic languages / Бундза Ірина Василівна. – Київ, 2018. – 21 с.
 12. Bundza I. Liczba mnoga polskich rzeczowników oznaczających odczucia fizyczne
  człowieka / Iryna Bundza // Polonistyka na początku XXI wieku.
  Diagnozy – koncepcje − perspektywy. T. 3. Współczesne aspekty badań nad językiem polskim. Teoria i praktyka ; pod red. M. Maciołka. ‒ Katowice, 2018. ‒ S. 133‒143.
 13. Bundza I. Polish and Ukrainian nouns of anger in the light of the grammatical category of the number / Iryna Bundza // Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych ; pod red. M. Gębki-Wolak, I. Kaproń-Charzyńskiej, J. Kamper-Warejko. ⎯ Toruń : Wydawnictwo Naukowe UMK, 2018. – S. 229–244.
 14. Bundza I. The use of textbooks in teaching Polish language to first-year students of Lviv Polonistics / Христина Ніколайчук, Ірина Бундза // Полоністика у Львові: 200 років ідеї. Історія підручників з польської мови. Збірник праць з нагоди 200-річчя цісарського рескрипту про започаткування польської філології у Львівському університеті ; за ред. А. Кравчук, В. Кметя. – Київ: Фірма „ІНКОС”, 2018. – С. 99⎯110.
 15. Bundza I. Zrobię to bez zwłok… The Category of Number in the Teaching of Polish as a Foreign Language to Ukrainian-Speaking People / Iryna Bundza // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. – 2019. – nr 26. – S. 387⎯398.
 16. Bundza I. Słów parę o kategorii liczby polskiego rzeczownika od lwowskiej polonistki / Irena Bundza // Kurier Galicyjski. – 2021. – nr 1-2 (29.01.–11.02.2021). – S. 33.
 17. Bundza I. Rola komunikacji niewerbalnej podczas zdalnej nauki języka obcego (na podstawie badań ankietowych) / Iryna Bundza, Chrystyna Nikołajczuk // Postscriptum Polonistyczne. – 2021. – nr 2 (28).
 18. Bundza I., Nikołajczuk Ch. Conventional syntagmas with words głęboki i глибокий / Iryna Bundza, Chrystyna Nikołajczuk // Poradnik Językowy. – 2022. – Z. 10 (799). Zeszyt specjalny: Polonistyczne spotkania polsko-ukraińskie – lingwistyka, glottodydaktyka, translatoryka. – S. 115– 132 (Scopus).
 19. Bundza I., Nikolaichuk Kh. ytki and мілкий: the lexical connectivity of Polish and Ukrainian adjectives / Ірина Бундза, Христина Ніколайчук // Polsko-ukraińskie spotkania językowe ; pod red. Butko, M. Gębki-Wolak. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022. – 139–157.

Biography

EDUCATION

2005–2010 – master degree, Polish language and literature and Ukrainian language and literature – Ivan Franko National University of Lviv, Faculty of Philology

10.2008–02.2009 – short-term studies (semester), Polish Philology – University of Warsaw, Faculty of Polish Studies, Centre of Polish Language and Culture for Foreigners “Polonicum”

2010 – State Certificate of Proficiency in Polish as a Foreign Language no. 2278/272/10, 28.09.2010

2019 – Candidate of Philological Sciences (PhD), speciality 10.02.03 – Slavic languages

WORK EXPERIENCE

01.07.2009–30.06.2015 – Secretary, Ivan Franko National University of Lviv, Department of Polish Philology

01.09.2013 – present – Associate Professor, Teacher of the Polish Language, Ivan Franko National University of Lviv, Department of Polish Philology

TRAINING

01.09.2016–31.10.2016 – Academic training at the University of Silesia at the Department of “Artes Liberales”, Katowice, Poland

02.03.2017–13.07.2017 – ERASMUS+. Certificate of study period at host institution KA 107 – University of Zielona Góra, Zielona Góra, Poland

07.2020–08.2020 – Facilitation tools for effective online learning activities, Association of Project Managers of Ukraine, Certificate

11.2020–01.2021 – Improving teaching skills, Ivan Franko National University of Lviv, Certificate

Schedule

Page with teachers schedule not found!