Liudmyla Vasylyeva

Position: Professor, The Department of Slavic Philology named after Professor Ilarion Svientsitskyi

Scientific degree: Doctor of Philological Sciences

Academic status: Professor

Phone (office): 0322394770

Email: Liudmyla.Vasylyeva@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com

Research interests

Linguist, translator, specialist in South and West Slavic languages.

Publications

Monographs:

 1. Васильєва Л. Штокавські літературні мови: проблеми становлення, розвитку, сучасний стан. – Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 344 с.
 2. Васильєва Л. Південнослов’янська проблематика в мовознавчих зацікавленнях Івана Франка. – Львів: Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 72 с.
 3. Vasiljeva Lj. Antologija suvremene ukrajinske književnosti / Prijevodi s ukr. jezika (koaut. H. Kruk. D. Pešorda). Osijek, 2008. – 248 s.
 4. Vasiljeva Lj. Srednjojužnoslavenski jezici u sinkroniji i dijakroniji. – Osijek: CKD „M – M“, 2010. – 221 s.

Dictionaries:

 1. Васильєва Л., Воллмаєр-Лубей Я., Лубей П., Сокіл Б. Українсько-словенський тематичний словник / [укр. Л.П. Васильєва, Я. Воллмаєр-Лубей, П. Лубей, Б.М. Сокіл.]. – Львів:ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 359 с.
 2. Васильєва Л., Сокіл Б. Українсько-сербський тематичний словник / [укл.. Л.П. Васильєва, Б.М. Сокіл.]. – Львів:ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 349 с.
 3. Васильєва Л., Сокіл Б., Ткачук О. Українсько-хорватський тематичний словник / [укл.. Л.П. Васильєва,  Б.М. Сокіл, О. Б. Ткачук]. – Львів:ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 353 с.
 4. Васильєва Л., Ткачук О. Чумак В. Українсько-хорватський словник. Київ: Словники України, 2018.- 630 с.
 5. Васильєва Л., Ткачук О. Чумак В. Хорватсько-український словник. Київ: Словники України, 2022.- 896 с.

Articles:

 1. Васильєва Л. Становлення мовних стандартів – сербського, хорватського, боснійського і чорногорського – в межах штокавської діасистеми // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Третя філологічна секція. – Львів, 2004. – Т. 246. – С. 341-352.
 2. Васильєва Л. Роль етнічної і культурної ідентичності в динаміці мовних зрушень в ареалі мов штокавської діасистеми // Вісник Львівського університету. – Серія філологічна. Львів, 2004. – Вип. 34. – С. 99-106.
 3. Vasiljeva Lj. Neuništivost naroda i jezika // Prof. dr. Milorad Nikčević. Ogledi / studije / susreti. Apologetika crnogorskoga jezika, HCDP “Croatica-Montene­grina RH i CKD “M-M Osijek, Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje Cetinje. – Osijek, 2004. – Str. 221-225.
 4. Vasiljeva Lj. Suvremena situacija u slavenskom jezičnom svijetu i stokavski književni jezici (socioligvistički i genetskolingvistički aspekti ) // Štokavski književni jezici u porodici slovenskih standardnih jezika. Zbornik saopštenja s međunarodnog naučnog skupa, Crnogorski Pen Centar, DANU. – Podgorica, 2004. – Str. 59-71.
 5. Васильєва Л. Словотвір прикметників на позначення кольорів та їх відтінків у верхньолужицькій та інших слов’янських мовах // Питання сорабістики. – Львів, 2005 – С. 168-175.
 6. Васильєва Л. Сучасні південнослов’янські мови: сербська, хорватська, боснійська і чорногорська – з погляду соціолінгвістики // Мовознавство. – 2006. – № 1. – С. 29-38.
 7. Васильєва Л. Obiteljski nazivi u književnom jeziku te njihova uporaba u dječjoj književnosti // Zlatni danci 7. Zbornik radova. – Osijek, 2006. – S. 103-111.
 8. Васильєва Л. Методичні засади формування комунікативної компетенції студентів засобами іноземної мови // Теорія і практика викладання української мови як іноземної: матеріали Міжнародного науково-методичного семінару. – Львів, 2006. – С. 28-33.
 9. Васильєва Л. Мова як засіб функціонування й ідентифікації культури. Ритми Сучасної філології: Збірник наукових статей. – Львів, 2007. – С. 126-137.
 10. Васильєва Л. Жінка і її мова. Сучасна педагогічна риторика: теорія, практика, між предметні зв’язки: Збірник наукових праць за матеріалами наукового семінару. – Львів, 2007. – С. 210-219.
 11. Васильєва Л. Svjetonazor Ukrajinaca i mitologija: Bogovi Dažbog i Svarog u Kijevskoj Rusiji u ljetopisima i ckvenim poukama // Zlatni danci 8. Zbornik radova. – Osijek, 2007. – S. 141-147.
 12. Васильєва Л., Коць-Григорчук Л. Стандартизація слов’янських мов і формування правописних норм в ономастиці // Мовознавство. – 2008. – № 2-3. – С. 222-235.
 13. Васильєва Л. O jeziku Gardaševih bajki // Zlatni danci 8. Zbornik radova. – Osijek, 2008. – S. 121–127.
 14. Васильева Л. Коммуникативный подход к художественному тексту в процессе обучения чтению (коммуникативная компетенция, коммуникативная стратегия) // Književnost v izobraževanju – cilji, vsebine, metode. – Ljubljana, 2008. – S. 285-292.
 15. Васильєва Л. Dinamika razvoja srpskog, hrvatskog i bosanskog jezika krajem XX. i početkom XXI. Stoljeća // Jezični varijeteti I nacionalni identiteti. – Zagreb: Disput, 2009. – S. 237-252.
 16. Васильєва Л.П. Cоціолінгвістична оцінка мовної ситуації в Чорногорії /  Васильєва Л.П. // Мовознавство. – 2015. –  №1. – С.67-77.
 17. Васильєва Л.П. Методичний статус навчальних словників у викладанні слов’янських мов як іноземних /  Васильєва Л.П. // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Збірник наукових праць. Вип.11. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С.71-80.
 18. Vasiljeva Lj. Alice u Ukrajini ili o ukrajinskim prijevodima djela Lewisa Carrolla/ VasiljevaLj. / /Libri et Liberi. – Journal of Researchon Children’sLiteratureandCulture. Vol.4. No.2. Zagreb: Croatian Association of of Research on Children’s Literature.2015 – P.395-413. https://www.google.com/searchclient=firefoxb&q=Vasiljeva+Lj.+Alice+u+Ukrajini+ili+o+ukrajinskim+prijevodima+djela+Lewisa+Carrolla%2F+VasiljevaLj.+%2F+%2FLibri+et+Liberi.+%E2%80%93+Journal+of+Researchon+Children%E2%80%99sLiteratureandCulture.+Vol.4.+No.2.+Zagreb%3A+Croatian+Association+of+of+Research+on+Children%E2%80%99s+Literature.2015+%E2%80%93+P.395-413.&oq=&aqs=heirloom-srp.
 19. Васильєва Л.П. Національно-культурна ідентичність та етнокультурні асоціації /  Васильєва Л.П. // Мовознавство. – 2016. –  №1. – С.11-22.
 20. Васильєва Л. Ю.О. Жлуктенко – зачинатель нового напряму в методиці викладання української мови як іноземної ( до 100-річчя від дня народження науковця) / Васильєва Л. //Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Збірник наукових праць. Вип.11. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С.41-52.
 21. Васильєва Л. Лінгвопрагматичні засади укладання сучасних українсько-південнослов’янських двомовних словників / Л.П. Васильєва // Слов’янські обрії: доповіді українських учасників XVI Міжнародного з’їзду славістів (м. Белград, Сербія, 20—27 серп. 2018 р.) — Вип. 9. К: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського ; Український комітет славістів., 2018. – C.3-18.
 22. Васильєва Л.П. Роль сучасних українсько-південнослов’янських двомовних словників у створенні української національної лінгвістичної інфраструктури / Л.П. Васильєва // Мовознавство. – 2018. – №6. – С. 20-29. https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1311302.pdf
 23. Vasylyeva L. Tematické slovníky vo výučbe slovanských jazykov ako cudzích/ L. Vasylyeva// Jazyk a umenie pre deti amládež vhodnotových a didaktických pohľadoch. – Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta; 2019- – S.252-259.  http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Mitrova1
 24. Васильєва Л. Cлово про хорватську мову (генеза, історія, сучасний стан) / Л. Васильєва // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 69. Львів, ЛНУ ім.. Івана Франка, 2018. – С.111-121. https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/download/9301/9431&ved=2ahUKEwihr7bq7Y72AhXOlYsKHWQ
 25. Razvoj ortografskih normi u slavenskoj onomastici (kraj XX – početak XXI st.) Lj. Vasiljeva //LINGUA MONTENEGRINA 24/2019. – S.3-30. http://www.fcjk.me/wp-content/uploads/2019/12/LM24.pdf

Schedule

Page with teachers schedule not found!