ВАСИЛЬЄВА Людмила

Посада: професор кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-70

Електронна пошта: Liudmyla.Vasylyeva@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Мовознавець, перекладач, фахівець із південно- та західнослов’янських мов.

Курси

Вибрані публікації

Монографії:

 1. Васильєва Л. Штокавські літературні мови: проблеми становлення, розвитку, сучасний стан. – Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 344 с.
 2. Васильєва Л. Південнослов’янська проблематика в мовознавчих зацікавленнях Івана Франка. – Львів: Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 72 с.
 3. Vasiljeva Lj. Antologija suvremene ukrajinske književnosti / Prijevodi s ukr. jezika (koaut. H. Kruk. D. Pešorda). Osijek, 2008. – 248 s.
 4. Vasiljeva Lj. Srednjojužnoslavenski jezici u sinkroniji i dijakroniji. – Osijek: CKD „M – M“, 2010. – 221 s.

Словники: 

 1. Васильєва Л., Воллмаєр-Лубей Я., Лубей П., Сокіл Б. Українсько-словенський тематичний словник / [укр. Л.П. Васильєва, Я. Воллмаєр-Лубей, П. Лубей, Б.М. Сокіл.]. – Львів:ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 359 с.
 2. Васильєва Л., Сокіл Б. Українсько-сербський тематичний словник / [укл.. Л.П. Васильєва,  Б.М. Сокіл.]. – Львів:ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 349 с.
 3. Васильєва Л., Сокіл Б., Ткачук О.  Українсько-хорватський тематичний словник / [укл.. Л.П. Васильєва,  Б.М. Сокіл, О. Б. Ткачук]. – Львів:ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 353 с.

4. Васильєва Л., Ткачук О. Чумак В. Українсько-хорватський словник. Київ: Словники України, 2018.- 630 с.

 • Статті:
  1.  Васильєва Л. Становлення мовних стандартів – сербського, хорватського, боснійського і чорногорського – в межах штокавської діасистеми // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Третя філологічна секція. – Львів, 2004. – Т. 246. – С. 341-352.
  2. Васильєва Л. Роль етнічної і культурної ідентичності в динаміці мовних зрушень в ареалі мов штокавської діасистеми // Вісник Львівського університету. – Серія філологічна. Львів, 2004. – Вип. 34. – С. 99-106.
  3. Vasiljeva Lj. Neuništivost naroda i jezika // Prof. dr. Milorad Nikčević. Ogledi / studije / susreti. Apologetika crnogorskoga jezika, HCDP “Croatica-Montene­grina RH i CKD “M-M Osijek, Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje Cetinje. – Osijek, 2004. – Str. 221-225.
  4. Vasiljeva Lj. Suvremena situacija u slavenskom jezičnom svijetu i stokavski književni jezici (socioligvistički i genetskolingvistički aspekti ) // Štokavski književni jezici u porodici slovenskih standardnih jezika. Zbornik saopštenja s međunarodnog naučnog skupa, Crnogorski Pen Centar, DANU. – Podgorica, 2004. – Str. 59-71.
  5. Васильєва Л. Словотвір прикметників на позначення кольорів та їх відтінків у верхньолужицькій та інших слов’янських мовах // Питання сорабістики. – Львів, 2005 – С. 168-175.
  6. Васильєва Л. Сучасні південнослов’янські мови: сербська, хорватська, боснійська і чорногорська – з погляду соціолінгвістики // Мовознавство. – 2006. – № 1. – С. 29-38.
  7. Васильєва Л. Obiteljski nazivi u književnom jeziku te njihova uporaba u dječjoj književnosti // Zlatni danci 7. Zbornik radova. – Osijek, 2006. – S. 103-111.
  8. Васильєва Л. Методичні засади формування комунікативної компетенції студентів засобами іноземної мови // Теорія і практика викладання української мови як іноземної: матеріали Міжнародного науково-методичного семінару. – Львів, 2006. – С. 28-33.
  9. Васильєва Л. Мова як засіб функціонування й ідентифікації культури. Ритми Сучасної філології: Збірник наукових статей. – Львів, 2007. – С. 126-137.
  10. Васильєва Л. Жінка і її мова. Сучасна педагогічна риторика: теорія, практика, між предметні зв’язки: Збірник наукових праць за матеріалами наукового семінару. – Львів, 2007. – С. 210-219.
  11. Васильєва Л. Svjetonazor Ukrajinaca i mitologija: Bogovi Dažbog i Svarog u Kijevskoj Rusiji u ljetopisima i ckvenim poukama // Zlatni danci 8. Zbornik radova. – Osijek, 2007. – S. 141-147.
  12. Васильєва Л., Коць-Григорчук Л. Стандартизація слов’янських мов і формування правописних норм в ономастиці // Мовознавство. – 2008. – № 2-3. – С. 222-235.
  13. Васильєва Л. O jeziku Gardaševih bajki // Zlatni danci 8. Zbornik radova. – Osijek, 2008. – S. 121–127.
  14. Васильєва Л. «Antologija suvremene ukrajinske književnosti» / Переклали з укр. Л. Васильєва, Г. Крук, Д. Пешорда. – Осієк, 2008. – 248 s.
  15. Васильева Л. Коммуникативный подход к художественному тексту в процессе обучения чтению (коммуникативная компетенция, коммуникативная стратегия) // Književnost v izobraževanju – cilji, vsebine, metode. – Ljubljana, 2008. – S. 285-292.
  16. Васильєва Л. Dinamika razvoja srpskog, hrvatskog i bosanskog jezika krajem XX. i početkom XXI. Stoljeća // Jezični varijeteti I nacionalni identiteti. – Zagreb: Disput, 2009. – S. 237-252.
  17. Васильєва Л.П. Cоціолінгвістична оцінка мовної ситуації в Чорногорії /  Васильєва Л.П. // Мовознавство. – 2015. –  №1. – С.67-77.
  18. Васильєва Л.П. Методичний статус навчальних словників у викладанні слов’янських мов як іноземних /  Васильєва Л.П. // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Збірник наукових праць. Вип.11. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С.71-80.
  19. Vasiljeva Lj. Alice u Ukrajini ili o ukrajinskim prijevodima djela Lewisa Carrolla/ VasiljevaLj. / /Libri et Liberi. – Journal of Researchon Children’sLiteratureandCulture. Vol.4. No.2. Zagreb: Croatian Association of of Research on Children’s Literature.2015 – P.395-413. https://www.google.com/searchclient=firefoxb&q=Vasiljeva+Lj.+Alice+u+Ukrajini+ili+o+ukrajinskim+prijevodima+djela+Lewisa+Carrolla%2F+VasiljevaLj.+%2F+%2FLibri+et+Liberi.+%E2%80%93+Journal+of+Researchon+Children%E2%80%99sLiteratureandCulture.+Vol.4.+No.2.+Zagreb%3A+Croatian+Association+of+of+Research+on+Children%E2%80%99s+Literature.2015+%E2%80%93+P.395-413.&oq=&aqs=heirloom-srp.
  20.  Васильєва Л.П. Національно-культурна ідентичність та етнокультурні асоціації /  Васильєва Л.П. // Мовознавство. – 2016. –  №1. – С.11-22.
  21. Васильєва Л. Ю.О. Жлуктенко – зачинатель нового напряму в методиці викладання української мови як іноземної ( до 100-річчя від дня народження науковця) / Васильєва Л. //Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Збірник наукових праць. Вип.11. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С.41-52.
  22. Васильєва Л. Лінгвопрагматичні засади укладання сучасних українсько-південнослов’янських двомовних словників / Л.П. Васильєва // Слов’янські обрії: доповіді українських учасників XVI Міжнародного з’їзду славістів (м. Белград, Сербія, 20—27 серп. 2018 р.) — Вип. 9. К: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського ; Український комітет славістів., 2018. – C.3-18.
  23. Васильєва Л.П. Роль сучасних українсько-південнослов’янських двомовних словників у створенні української національної лінгвістичної інфраструктури / Л.П. Васильєва // Мовознавство. – 2018. – №6. – С. 20-29. https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1311302.pdf
  24. Vasylyeva L. Tematické slovníky vo výučbe slovanských jazykov ako cudzích/ L. Vasylyeva// Jazyk a umenie pre deti amládež vhodnotových a didaktických pohľadoch. – Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta; 2019- – S.252-259. Режим доступу: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Mitrova1
  25. Васильєва Л. Cлово про хорватську мову (генеза, історія, сучасний стан) / Л. Васильєва // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 69. Львів, ЛНУ ім.. Івана Франка, 2018. – С.111-121. https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/download/9301/9431&ved=2ahUKEwihr7bq7Y72AhXOlYsKHWQ
  26. Lj. Razvoj ortografskih normi u slavenskoj onomastici (kraj XX – početak XXI st.) Lj. Vasiljeva //LINGUA MONTENEGRINA 24/2019. – S.3-30. http://www.fcjk.me/wp-content/uploads/2019/12/LM24.pdf
  27. Васильєва Л. Мовна ситуація в Хорватії на тлі мовної політики в країні (ХХ–поч. XXI ст.) / Л ВАСИЛЬЄВА // Мова і суспільство. Вип. 9. Львів:ЛНУ ім. Івана Франка. – 2018. –С.33–46. https://www.google.com/url esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/ls/article/download/2567/2689&ved=2ahUKEwiPhNqB6I72AhWHlIsKHd5vDrIQFnoECAYQAg&usg=AOvVaw2DPjPzbFCryveDHzX4gLfr
  28. Васильєва Л. Вокатив в українській і хорватській мовах: морфологічні, просодичні ознаки, особливості вживання (на тлі інших слов’янських мов)/ Л.Васильєва //LINGUA MONTENEGRINA 20/2017. – S.117-130. http://www.fcjk.me/wp-content/uploads/2017/12/LM20.pdf.
  29. Vasiljeva Lj.Ukrajinski prijevodi Priča iz davnine: Leksičke i frazeološke osobitosti / Lj. Vasiljeva ///Libri et Liberi. – Journal of Research on Children’s Literature and Culture. Vol.6. No.2. Zagreb: Croatian Association of of Research on Children’s Literature, 2017. – P.233-244. (Scopus) https://hrcak.srce.hr/193810
  30. Vasiljeva Lj. / O udžbeniku „Crnogorski jezik“ za prvi, drugi, treći i četvrti razred gimnazije/ Lj.Vasiljeva // LINGUA MONTENEGRINA. – 25. – 2020. – S. 3-13.http://www.fcjk.me/wp-content/uploads/2020/06/LM25-01.pdf.
  31. Vasiljeva Lj. Tematski rječnici kao nastavno sredstvo u p(r)oučavanju jezika / Lj. Vasiljeva // Periferno u hrvatskom jeziku, kulturi i društvu / Peryferie w języku chorwackim,kulturze i społeczeństwie. – Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2021. – S.203-215. https://doi.org/10.31261/PN.4038.12 https://wydawnictwo.us.edu.pl/node/23503.

Біографія

Народилася 11 червня 1957 року в м. Львові.
Закінчила СШ № 28 м. Львова. Навчалася на філологічному факультеті й аспірантурі Львівського університету імені Івана Франка.
Мовознавець, перекладач, фахівець із південно- та західнослов’янських мов. 1984 року захистила кандидатську дисертацію “Сучасна сербсько-хорватська суспільно-політична лексика (післявоєнний період)”. З 1991 року доцент, з 2004 року доктор філол. наук (“Становлення і розвиток літературних мов штокавської діасистеми”), професор (2006), академік Дуклянської академії наук і мистецтв Чорногорії (2016).

Автор понад 240 наукових, науково-методичних праць, словників, наукових рецензій та наукових та художніх перекладів, опублікованих в Україні та в 10 країнах світу, у тому числі підручників «Хорватська мова для українців», «Хорватська мова» (Львів, 2007); посібника «Хорватська мова» (Львів, 2007), у співавт. з Д. Пешордою), словників: «Українсько-сербського тематичного словника», «Українсько-словенського тематичного словника», «Українсько-хорватського тематичного словника» (співавт. Б. Сокіл, О. Ткачук, Я. Волмайер Лубей, П. Лубей) (2015-2017), «Українсько-хорватського словника» (співав. О.Ткачук, В.Чумак) (2018), правопису чорногорської мови «Pravopis crnogorskog jezika» (співав. А. Чиргич, Й. Силич, М. Перович 2010), монографій «Штокавські літературні мови: проблеми становлення, розвитку, сучасний стан» (2002), «Південнослов’янська проблематика в мовознавчих зацікавленнях Івана Франка» (2006), «Srednjojužnoslavenski jezici u sinkroniji i dijakroniji» (2010).антології «Antologija suvremene ukrajinske književnosti» (2008) (співавт. Г. Крук, Д. Пешорда).

Читає теоретичні курси із сучасної сербської й хорватської літературних мов та історії сербської, хорватської, словацької мов та інших слов’янських мов для бакалаврів і магістрів та аспірантів.
Кандидатські дисертації, захищені під науковим керівництвом Л. П. Васильєвої:
1. Хороз Н.С. Трансформації фразеологізмів у текстах сучасних хорватських газет. – Київ, 2008.
2. Ткачук О. Б. Неологізм у мові хорватських засобів масової інформації 90-х років ХХ – початку ХХІ століття. – Київ, 2011.

Проекти

Учасник міжнародних та всеукраїнських наукових форумів: Світових славістичних конґресів хорватистів (1999, 2003, 2006,2009), XIV Міжнародних з’їздів славістів (2008, 2013, 2018), симпозіумів та конференцій у Хорватії, Словенії, Польщі, Словаччині, Сербії та Чорногорії, Угорщині, Росії, Білорусі, Литві та Австрії. Член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій у Льв.університеті. університеті, Експертної ради ДАК, редколегій вітчизняних та іноземних часописів та наукових збірників Život i škola (Осієк, Хорватія), Lingua montenegrina (Цетінє, Чорногорія), Zlatni dancі (Осієк, Хорватія), Studia lexikographica (Загреб, Хорватія); Вісник Львівського університету. Сер. філол., Ритми сучасної філології, Теорія і практика викладання української мови як іноземної, Мова і суспільство, Слов’янський збірник. Член Українського комітету славістів. Академік Дуклянської академії наук (Чорногорія).
7.02.2020 взяла участь у тренінгу “Працевлаштування студентів. Труднощі та виклики”, який організувала компанія “Нестле Бізнес Сервіс Львів”. Участь у тренінгу засвідчує отриманий сертифікат. Важливою частиною зустрічі була дискусія, присвячена пошукам стратегій профорієнтації та працевлаштування студентів, упродовж якої учасники спільно шукали нових ефективних шляхів побудови взаємин між зво та стейкхолдерами.

Нагороди

Грамота від ректора Львівського національного університету імені Івана Франка Вакарчука І.О. за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності (2007).
Подяка від Міністерства освіти і науки Чорногорії і міністра Сретена Шкулетича за внесок у стандартизацію чорногорської мови (2010).
Грамота від ректора Львівського національного університету імені Івана Франка Мельника В.П. за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності (2017).
Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю та вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів (2017).
Грамота Факультету чорногорської мови і літератури за особливий внесок у монтенегрістику (2017).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!