Хорватська мова

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит
83Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
740професор ВАСИЛЬЄВА ЛюдмилаФЛсрб-41
842професор ВАСИЛЬЄВА ЛюдмилаФЛхрв-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
740ФЛсрб-41професор ВАСИЛЬЄВА Людмила
842ФЛхрв-41доцент ХОРОЗ Наталія

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Основна слов’янська мова (хорватська) – синтаксис,  стилістика» розрахована на студентів 4 курсу (хорватська філологія), що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Вона пропонує вивчення процесів, які визначають перебіг розвитку  хорватської стилістики і синтаксису хорватської мови через призму мовознавчої науки.

Оволодіння курсом «Основна слов’янська мова (хорватська) – синтаксис,  стилістика» за запропонованою програмою допоможе студентам з’ясувати сучасний стан напрями дослідження хорватських мовознавців, зрозуміти актуальні проблеми, тенденції, динаміку розвитку хорватської стилістики і синтаксису на тлі розвитку хорватської мовознавчої науки та мовознавчої науки інших південнослов’янських країн.

Пропонований курс лекцій (82 години) читається у 7 і 8-му семестрі.

Метою викладання навчальної дисципліни є ґрунтовне оволодіння знаннями з курсу стилістики та синтаксису.

Основними завданнями вивчення дисципліни є

ознайомлення студентів з основними фактами і тенденціями розвитку стилістики і синтаксису хорватської мови, засвоєння цих знань і уміння застосовувати їх на практиці

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати :

факти і тенденції сучасної хорватської стилістики і синтаксису.

вміти :

  • розпізнавати функціональне розшарування лексики і мови та використовувати ці знання їх з комунікативною метою.
  • аналізувати речення, відтворити теоретичний матеріал, застосувати знання з цих тем при підготовці групових та індивідуальних завдань, здійснювати розбір речення, написати реферати із запропонованої теми.

Програмні результати навчання курсу „Основна слов’янська мова (хорватська) – синтаксис,  стилістика “ загалом це ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати; організовувати процес свого навчання й самоосвіти; використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності; розуміти основні поняття стилістики і синтаксису; знати й розуміти граматичну систему хорватської мови, історію й уміти застосовувати ці знання у професійній діяльності; розрізняти діалектні та соціальні різновиди хорватської мови, описувати соціолінгвальну ситуацію; знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності; аналізувати граматичні одиниці та синтаксичні конструкції, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють; використовувати мову в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному) для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя; здійснювати лінгвістичний аналіз текстів різних стилів і жанрів; знати й розуміти основні поняття, уміти застосовувати їх у навчальній діяльності; збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання; мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі мовознавства.

Рекомендована література

. Васильєва Л. Штокавські літературні мови: проблеми становлення, розвитку, сучасний стан. –  Львів: ЛНУ ім. Ів.Франка, 2002. – С.272-277.

  1. Єрмоленко С. С., Бибик С.П., Тодор О.Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. – Київ: Либідь, 2001. – 224 с.
  2. Ивић П. Срски народ и његов језик. – Београд: Просвета, 1971. – 334 с.
  3. Ивић П. Укратко о разним темама // Из историје српскохрватског језика. – Ниш: Просвета, 1991. – С. 315–322.
  4. Ивић П. Књижевни и народни језик код Срба // Историја српског народа. Књ.2. Београд, 1982. С. 315–347.
  5. Ивић П. Против ускогрудости // Политика. 1984. 25. јан. С. 18.
  6. Ивић П. Развој кнјижевног језика на српскохрватском језичном подручју // О језику некадашњем и садашњем. Београд, 1990. С. 87–140.
  7. Стевановић М. Савремени српскохрватски језик. Књ.2. – Београд: Научно дело, 1986. – 942 с. (Уводни део)

Допоміжна

 

  1. Джерела Інтернет.

Вивчення дисципліни студентами передбачає вміння використовувати різні інформаційні ресурси, у тому числі Internet-джерела та комунікацію з носіями мови, яку вони вивчають.

https://vukajlija.com/forum/teme/51421-srpski-jezicki-portal

http://www.srpskijezickiatelje.com/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус