ХОРОЗ Наталія

Посада: доцент кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-70

Електронна пошта: nataliya.khoroz@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Хорватська та словенська мови, фразеологія; переклади наукових та художніх творів сербських, хорватських та словенських авторів.

Курси

Публікації

І. Публікації

 1. Хороз Н. С. Терміни у мові сучасної хорватської преси / Наталія Хороз // Slavica Tarnopolensia. – Тернопіль, 2000. – № 7. – С. 60-69.
 2. Хороз Н. С. Словосполучення-цитати у мові хорватської преси / Хороз Наталія // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 200 – Вип. 52. – С. 215-216. – Режим доступу: http://prima.lnu.edu.ua/slavistyka/n52/023.pdf
 3. Хороз Н. С. Субституція компонентів фразеологізмів як один з видів структурно-семантичних трансформацій (на матеріалі сучасної хорватської преси) / Н. С. Хороз // Восточноукраинский лингвистический сборник. – Донецьк, 2004. – Вип. 9. – С. 208-221.
 4. Хороз Н. С. Оказіональні утворення як засіб індивідуального вираження в публіцистиці (на матеріалі сучасних хорватських періодичних видань) / Наталія Хороз // Лінгвістичні студії. – Донецьк, 2004. – Вип. 12. – С. 234-239.
 5. Хороз Н. С. Трансформована фразеологія в хорватських газетних текстах / Хороз Н. С. // Філологічні студії. – Луцьк, 2005. – № 1-2. – С. 153-161.
 6. Хороз Н. С. Авторські фразеологічні новотворення в мові хорватських газетних текстів / Наталія Хороз // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. – Серія філологічна. – 2007. – Вип. 40. – С. 148-153.
 7. Хороз Н. С. Інноваційні процеси у хорватській фразеології / Н. С. Хороз // Уч. зап. Таврического нац. ун-та им. В. И. Вернадского. – Серия филологическая. – Сімферополь, 2007. – Т. 20 (59), № 6. – С. 212-117. – Режим доступу: http://sn-philol.cfuv.ru/wp-content/uploads/2016/12/horozpdf
 8. Хороз Н. С. Актуальні питання української та хорватської фразеологій / Хороз Н. С. // Компаративні дослідження слов’янських мов та літератур / Пам’яті акад. Л.А.Булаховського. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 253-261.
 9. Хороз Н.С. Явище фразеологічної алюзії на шпальтах хорватських газет / Н. С. Хороз // Восточноукраинский лингвистический сборник. – Донецьк, 2008. – Вип. 12. – С. 153-161. – Режим доступу: http://azbuka.in.ua/wp-content/uploads/2013/05/Horoz.pdf
 10. Хороз Н. С. Семантичні трансформації фразеологізмів у текстах сучасних хорватських газет / Наталія Хороз // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 222-228. – Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/slavonic/article/viewFile/2417/2568
 11. Хороз Н. С. Трансформації фразеологізмів у текстах сучасних хорватських газет: Автореф. дис. … канд. філол. наук. – Київ, 2008. – 18с. – http://www.disslib.org/transformatsiyi-frazeolohizmiv-u-tekstakh-suchasnykh-khorvatskykh-hazet.html
 12. Хороз Н. С. Семантичні засоби комічного (на матеріалі хорватських газет) / Наталія Хороз // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 163-168. – Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/slavonic/article/viewFile/2386/2537
 13. Хороз Н. С. Заголовки-прагмеми в українських та хорватських публіцистичних статтях / Хороз Н. С. // Компаративні дослідження слов’янських мов та літератур / Пам’яті акад. Л.А.Булаховського. – Вип. 10. – Київ, 2009. – С. 219-226.
 14. Хороз Н. С. Хорватська фразеологія в сучасному суспільно-публіцистичному тексті / Наталія Хороз // Мовознавчі студії: Фразеологізм і слово у тексті і словнику (за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції на пошану 75-річчя від дня народження проф. М.Демського). – Дрогобич, 2010. – С. 453-461.
 15. Хороз Н. С. Фразеологічна алюзія у хорватських газетних текстах / Хороз Н. С. // Компаративні дослідження слов’янських мов та літератур / Пам’яті акад. Л.А.Булаховського. – Київ, 2011. – Вип. 16. – С. 177-184. – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/kdsmil/kdsmilpdf
 16. Хороз Н.С. Назви художніх творів у публіцистичних заголовках (на українському та хорватському матеріалі) / Наталія Хороз // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. – Серія філологічна. – Вип. 56. – Ч. 1. – 2012. – С. 180-188. – Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/2583/2644
 17. Хороз Н. С. Gordijski čvor хорватської фразеології / Хороз Н.С. // Компаративні дослідження слов’янських мов та літератур / Пам’яті акад. Л.А.Булаховського. – Київ, 2013. – Вип. 22. – С. 176-186. – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/kdsmil/kdsmilpdf
 18. Хороз Н. С. Фразеологізми-неекспресиви на сторінках хорватських періодичних видань // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 201 – Вип. 64. – С. 151-158. – Режим доступу: http://old.franko.lviv.ua/slavistyka/n64/015_Choroz.pdf
 19. Хороз Н. С. «Хліб і видовища» у хорватській та українській періодиці / Хороз Н.С. // Компаративні дослідження слов’янських мов та літератур / Пам’яті акад. Л.А.Булаховського. – Вип. 29. – Київ, 2016. – С. 215-224.
 20. І.Шпик, А.Татаренко, Н.Хороз, О.Лазор. ХХІV Міжнародний славістичний колоквіум (Львів, 27-27 травня 2016 р.) // Проблеми слов’янознавства. – 2016. – Вип. 65. – С. 263-268. – Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/slavonic/article/view/1637/1688
 21. Хороз Н. С. Гасла латинського походження у заголовках хорватської й української періодики // Проблеми слов’янознавства. – 2017. – Вип. 66. – С. 245-254. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbisexe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ps_2017_66_23
 22. О.Лазор, А.Татаренко, Н.Хороз, І.Шпик. ХХV Міжнародний славістичний колоквіум (Львів, 27-27 травня 2016 р.) // Проблеми слов’янознавства. – 2017. – Вип. 66. – С. 263-269. – Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/slavonic/article/view/2088/2211
 23. Хороз Н. С. Соціалістичні гасла у хорватській та українській періодиці / Наталія Хороз // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. – Серія філологічна. – Хорватистика. – Вип. 69. – 2018. – С. 131-142. – Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/9303/9430
 24. Хороз Н. С. Семантико-прагматичний потенціал української трансформованої фразеології / Хороз Н.С. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Філологія. – Вип. 43. – Том 1. – 2019. – С. 116-120. – Режим доступу: http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v43/part_1/30.pdf

ІІ. Переклади

Зі словенської мови на українську:

 1. Aleš Šteger. Odpusti: Штеґер А. Прощення. / пер. зі словен. Мар’яни Климець та Наталії Хороз. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2019. – 304 с.
 2. Barbara Korun. Pridem takoj: Корун Б. Прийду за мить: Поезії / пер. зі словен. Мар’яни Климець та Наталії Хороз. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2018. – 112 с.
 3. Milan Dekleva. Telo iz črk (odlomki): Деклева Мілан. Тіло з літер (вибрані уривки): роман. – Сучасна словенська література. Вибране : антологія / упоряд. Прімож Лубей, Мар’яна Климець, Наталія Хороз. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 73-84.
 4. Andrej Blatnik. Čokoladni preliv: Блантик Андрей. Шоколадна поливка. – Сучасна словенська література. Вибране : антологія / упоряд. Прімож Лубей, Мар’яна Климець, Наталія Хороз. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 33-50.
 5. Aleš Šteger. Odpusti (odlomki): Штегер А. Прощення (вибрані уривки): роман / Переклад зі словенської М.Климець та Н.Хороз. – Сучасна словенська література. Вибране : антологія / упоряд. Прімож Лубей, Мар’яна Климець, Наталія Хороз. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 155-171.
 6. Aleš Šteger. Hotel: Штегер А. Готель. – Сучасна словенська література. Вибране : антологія / упоряд. Прімож Лубей, Мар’яна Климець, Наталія Хороз. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 153-155.
 7. Tone Partlič. Sebastjan in most (odlomek): Партліч Т. Себастьян і міст (уривок): роман / Переклад зі словенської М.Климець та Н.Хороз. – Сучасна словенська література. Вибране : антологія / упоряд. Прімож Лубей, Мар’яна Климець, Наталія Хороз. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 124-134.
 8. Žepna slovenščina: Кишенькова словенська / Переклад зі словенської М.Климець, Н.Хороз, О.Дзюба. – Любляна: Вид-во філософського факультету, 2014. – 123 с.
 9. Vlado Žabot. Sukub: Жабот В. Суккуб / Переклад зі словенської М.Климець та Н.Хороз. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2014. – 172 с.
 10. Ivan Kanič. Slovenski enojezični razlagalni slovar bibliotekarske terminologije: Каніч І. Словенський одномовний тлумачний словник бібліотечної термінології / [пер. із словен. М.Ю.Климець, Н.С.Хороз] // Мовознавство, 2012 – 40 с.
 11. Miha Mazzini. Zelo preprosta zgodba: Мацціні М. Дуже проста історія // Сучасна словенська проза в гостинах України. – – Сучасна словенська література. Вибране : антологія / упоряд. Прімож Лубей, Мар’яна Климець, Наталія Хороз. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 116-121.
 12. Film Kajmak in marmelada // пер. із словенської Климець М.Ю., Хороз Н.С.
 13. Film Piran, Pirano // пер. із словенської Климець М.Ю., Хороз Н.С.
 14. Gabriela Babnik. V visoki travi (odlomki): Бабнік Габріела. У високій траві (вибрані уривки): роман. – Сучасна словенська література. Вибране : антологія / упоряд. Прімож Лубей, Мар’яна Климець, Наталія Хороз. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 7-21.
 15. Jani Virk. Ljubezen v zraku (odlomek): Вірк Я. Кохання в повітрі. – Сучасна словенська література. Вибране : антологія / упоряд. Прімож Лубей, Мар’яна Климець, Наталія Хороз. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 50-66.

З хорватської мови на українську:

 1. Marko Pogačar. Bog neće pomoći: Поґачар М. Бог не допоможе / пер. з хорв. Мар’яни Климець та Наталії Хороз. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2018. – 144 с.
 2. Igor Štiks. Elijahova stolica: Штікс І. Стілець Еліяху. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2017. – 304 с.
 3. Nada Gašić. Voda, paučina: Ґашич Н. Вода, павутина. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2015. – 392 с.
 4. Nada Gašić. Mirna ulica, drvored: Ґашич Н. Тиха вулиця, алея. – Львів: Літопис, 2013. – 278 с.
 5. Dorta Jagić. Na istoku planeta: Ягич Д. На сході планет // Коли літери переселяться на твоє обличчя. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – С. 77.
 6. Dorta Jagić. Iz potiljka im rastu sipe sa selotejpom na otvorima za tintu: Ягич Д. З потилиці в них ростуть каракатиці зі скотчем на отворах для чорнила // Коли літери переселяться на твоє обличчя. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – С. 74.
 7. Dorta Jagić. Himenej: Ягич Д. Гіменей // Коли літери переселяться на твоє обличчя. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – С. 73.
 8. Marijana Šutić Pavlicevich. Kad smo krenuli: Шутич Павлічевич М. Коли ми вирушили // Коли літери переселяться на твоє обличчя. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – С. 71.
 9. Marijana Šutić Pavlicevich. Otputujmo u tundru: Шутич Павлічевич М. Поїдьмо в тундру // Коли літери переселяться на твоє обличчя. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – С. 70.
 10. Marijana Šutić Pavlicevich. Postojanstvo nije vrlina: Шутич Павлічевич М. Постійність –не чеснота // Коли літери переселяться на твоє обличчя. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – С. 69.
 11. Marijana Šutić Pavlicevich. Rastežem te preko stola: Шутич Павлічевич М. Розтягую тебе через стіл // Коли літери переселяться на твоє обличчя. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – С. 68.
 12. Nenad Veličković. Vitez švedskog stola: Величкович Н. Лицар шведського столу // Потяг 76. – Центральноєвропейський часопис. Балканський експрес. – Чернівці: Книги XXІ. – С. 178-181.
 13. Robert Perišić. Šoping: Перишич Р. Шопінґ // Потяг 76. – Центральноєвропейський часопис. Балканський експрес. – Чернівці: Книги XXІ. – С. 97-101.
 14. Miljenko Jergović. Krađa: Єргович М. Крадіжка // Хорватська мозаїка: Сучасна проза. – Харків: Фоліо, 2006. С. 256-259.
 15. Goran Tribuson. Bečke gljive: Трібусон Г. Віденські гриби // Хорватська мозаїка: Сучасна проза. – Харків: Фоліо, 2006. С. 59-76.

Із сербської мови на українську:

 1. Јована М. Николић. Модернистички елементи у роману „Нечиста крв“ Борисава Станковића: Ніколич Й.М. Модерністські елементи в романі «Нечиста кров» Бориса Станковича // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2017. – Вип. 66. – С. 125-132.
 2. Vladimir Kecmanović. Feliks: Кецманович В. Фелікс / Переклад з сербської Н.Хороз. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2014. – 244 с.
 3. Anka Ristić. Kraljica Jelena: „mnogosvetla“ lepota srednjeg veka // Ристич А. Королева Єлена: «многосветла» краса середньовіччя // Проблеми слов’янознавства. – 2011. – № 60. – С. 251-256.
 4. Sava Damjanov. Rađanje srpskog prosvetiteljstva, klasicizma i predromantizma: recepcija kao kreacija: Дам’янов С. Народження сербського просвітництва, класицизму та передромантизму: рецепція як творчість // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 113-117.
 5. Vida Ognjenović. Prava adresa: Оґнєнович В. Справжня адреса // Нездоланний ерос оповіді. – Львів: Кальварія, 2009. – С. 34-47.
 6. Vida Ognjenović. Palindrom: Оґнєнович В. Паліндром // Нездоланний ерос оповіді. – Львів: Кальварія, 2009. – С. 23-34.

ІІІ. Методичні матеріали

 1. Збірник текстів для читання зі сербської мови з лексико-граматичним коментарем і питаннями до дискусій: практикум / М.Б.Василишин, М.Ю.Климець, Н.С.Хороз. – Львів: СПДФО „Марусич М.М.“, 2013. – 56 c.
 2. Збірник вправ із хорватської мови (Дієслово): навчальний посібник / Н.С.Хороз, М.Ю.Климець, М.Б.Василишин. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 156 с.
 3. Да ти кажем још ово: навчальний посібник / М.Б.Василишин, М.Ю.Климець, Н.С.Хороз. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 116 с.
 4. Сучасна словенська література. Вибране : антологія / упоряд. Прімож Лубей, Мар’яна Климець, Наталія Хороз. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 252 ст.

Біографія

У 1998 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка. 2008 року захистила кандидатську дисертація на тему: «Трансформації фразеологізмів у текстах сучасних хорватських газет». 2003-2011 рр. – асистенткафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин, з 2012 р. – доцент кафедри слов’янської філології Львівського національного університету імені Івана Франка.
Закордонні стажування: Загребський університет (2000, 2001, 2011), Белградський університет (2006), Люблянський університет (2009, 2010, 2012, 2013, 2014).

Закордонне стажування:
1. Люблянський університет (2016)
2. Софійський університет (2017)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!