Актуальні питання сучасної слов’янської фразеології

Тип: На вибір студента

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент ХОРОЗ НаталіяФЛк-21, ФЛблг-21, ФЛхрв-21, ФЛчес-21

Опис курсу

Оволодіння курсом «Актуальні питання сучасної слов’янської фразеології» за запропонованою програмою допоможе студентам з’ясувати сучасний стан вивчення слов’янської фразеології, аспекти та напрямки фразеологічних досліджень, зрозуміти актуальні проблеми та тенденції розвою фразеології слов’янських мов і поглибити знання із фразеології.

Мета навчальної дисципліни ознайомити студентів із сьогоденними мовними явищами, пов’язаними з динамічними процесами розвитку сучасної слов’янської фразеології, результатами дії цих процесів, що регулюються основними тенденціями її розвитку, дати пояснення причин зростання динаміки тих чи інших процесів на сучасному етапі. Особливу увагу приділено вивченню активних процесів у фразеологічному фонді сучасної фразеології, що спонукують тенденції до трансформації фразеологізмів у мовленні, детермінологізації стійких словосполучень, неологізації фразеологізмів тощо. У процесі вивчення актуалізуються теоретичні питання про вплив екстралінгвальних факторів на розвиток сучасної слов’янської фразеології.

Результати навчання:

знати:

 • основні тенденції, які визначають розвиток слов’янської фразеології на сучасному етапі;
 • стан дослідження слов’янської фразеології, погляди на обсяг та предмет фразеології, поняття фразеологічної норми та фразеологічної помилки,
 • функціональні аспекти слов’янської фразеології, поняття узуального та оказіонального вживання фразеологізмів, стан дослідження фразеологічних трансформацій; семантичні, парадигматичні та прагматичні особливості фразеології;
 • особливості відображення фразеологізмів у фразеологічних словниках.

уміти:

 • застосувати отримані знання при окресленні актуальних проблем слов’янської фразеології;
 • дати загальну характеристику сучасних тенденцій розвитку фразеології слов’янських мов;
 • використати знання при теоретичному осмисленні та практичному опрацюванні власних наукових розвідок;
 • застосовувати знання з фразеології у лінгводидактичній практиці, зокрема у глотодидактиці;
 • ідентифікувати у текстах фразеологічні трансформації та визначати їхні функції.

Рекомендована література

Базова

 1. Алефіренко М.Ф. Теоретичні питання фразеології.Харків: Вища школа, 1987. – 135 с.
 2. Алефиренко Н.Ф., Семененко Н.Н. Фразеология и паремиология: Учеб. пособие / Н.Ф. Алефиренко, H. Семененко. — М. : Флинта: Наука, 2009. — 344 с.
 3. Баран Я.А., Зимомря М.І. та ін. Фразеологія: знакові величини. Навч. посіб. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 256 с.
 4. Білоноженко В.М., Гнатюк І.С. Функціонування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів. – К.: Наукова думка, 1989. – 153 с.
 5. Бодик О.П., Рудакова Т.М. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 416 с.
 6. Ватева В. Фразеологизмите в текстове от пресата (2007-2009 г.)
 7. Вътов В. Лексикология на българския език. – Велико Търново: Абагар, 1998. – 424 с.
 8. Мокиенко В.М. Славянская фразеология: Учеб. пособ. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая шк., 1989. – 286 c.
 9. Тепляков І.М. До проблеми розмежування системної і функціональної фразеології // Проблеми слов’янознавства. – 1990. – № 41. – С. 54-61.
 10. Ужченко В.Д. Українська фразеологія: Навч. посіб. / В.Д. Ужченко, Л.Г. Авксентьєв. – Харків: Основа, 1990. – 168 с. – Бібліогр.: с. 160-166.
 11. Хороз Н.С. Оказіональні утворення як засіб індивідуального вираження в публіцистиці (на матеріалі сучасних хорватських періодичних видань) // Лінгвістичні студії: Зб. наук. пр. – Донецьк, 2004. – Вип. 12. – С. 234-239.

Допоміжна

 1. Алефиренко Н.Ф. Фразеология в свете современных лингвистических парадигм: Монография. – М.: ООО Изд-во «Элпис», 2008. – 271 с.
 2. Доценко Т. Сучасний стан дослідження крилатих висловів болгарської, української та російської мов // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 271-277.
 3. Івченко А. Українська народна фразеологія: ареали, етимологія. – Харків: Око, 1996. – 160 с.
 4. Крайчинська Г. Розвиток фразеологічної науки в Польщі // Проблеми слов’янознавства. – 2005. – Вип. 55. – С. 164-180.
 5. Крайчинська Г. Фразеологія у польських пареміологічних та лексикографічних джерелах // Проблеми слов’янознавства. – 2002. – Вип. 52. – С. 168-178.
 6. Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии. – 2-е изд., перераб. – СПб.: Авалон, 2005. – 256 с.
 7. Назаренко О.В. Українська фразеологія як вираження національного менталітету. – Автореф. дис. … канд. філол. наук / Дніпропетр. Нац.. ун-т. – Дніпропетр., 2001. – 18 с.
 8. Петровић Б. Неки типови трансформација фразеолошких израза у језику новина // Зб. за филологију и лингвистику. – Нови Сад, 1982. – № XXV/2. – С. 103-111.
 9. Радченко Е.В. Русская фразеология и культура речи: Учеб. пособие. – Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2004. – 28 с.
 10. Сербіна Т. Деякі особливості змісту і структури народно-літературних афоризмів // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apsf/2007_15/articles/article12.pdf
 11. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.: Школа «Языки русской культуры», – 288 с.
 12. Унук З.І. Словацька й українська фразеологія з компонентами-назвами метрологічних і грощових одиниць. – Автореф. дис. … канд. філол. наук / Ін-тут мов-ва ім.. О.О.Потебні. – К., 2000. – 19 с.
 13. Хороз Н.С. Трансформована фразеологія в хорватських газетних текстах // Філологічні студії. – Луцьк, 2005. – № 1-2. – С. 153-161.
 14. Kolenić Lj. Riječ o riječima. Iz hrvatske leksikografije i frazeologije 17. i 18. stoljeća. – Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 1998. – 196 s. – Bibliogr.: s. 191-195.
 15. Lewicki A.M. Aparat pojęciowy frazeologii // Z badań nad literaturą i językiem. – Warszawa: Wyd-wo Wyzszej Szkoly Pedagogicznej TWP, – S. 135-151.
 16. Menac A. Posuđeni elementi u ruskoj i hrvatskoj frazeologiji // Zb. radova posvećen VII. Kongresu jugoslavenskih slavista. – Zagreb: HFD, 1972. – S. 77-82.
 17. Muhvić-Dinamovski V. Neki problemi prezentacije frazeologizama u frazeološkim i općim rječnicima // Filologija. – 1992-1993. – № 20-21. – S. 323-329.
 18. Turk M. Naznake o podrijetlu frazema // Fluminensia. – № 1-2. – S. 37-47.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус