Джерелознавча практика

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24.5Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
2135ФЛслц-11доцент ХОДА Лідія
ФЛсрб-11доцент АЛБУЛ Ольга
ФЛчес-11ЛАЗОР Оксана, доцент ВАСИЛИШИН Марія
ФЛслн-11доцент ХОРОЗ Наталія

Опис курсу

«Джерелознавча практика» – органічна частина навчального процесу на слов’янському відділені філологічного факультету. Джерелознавчу практику проходять студенти І курсу кафедри слов’янської філології. Відповідно до навчальних планів практика триває 21 день. Джерелознавча практика проводиться на базі бібліотечних установ міста Львова.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • факти з історії, культури, фольклору у рамках обраної теми;
 • перекладені в Україні художні твори країни, мова якої вивчається;
 • систему поділу і диференціації бібліотек, історію обраної бібліотеки.

вміти:

 • ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з бібліотечних джерел та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати;
 • організовувати процес свого навчання;
 • застосовувати філологічні знання для розв’язання завдань, пов’язаних з підготовкою доповідей на славістичну тематику;
 • використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних задач і проблем;
 • вміти аналізувати й інтерпретувати прочитаний чеський/словацький/сербський/словенський художній твір;
 • використовувати українську мову як державну в усіх сферах суспільного життя, зокрема у професійному спілкуванні.

 

Рекомендована література

 1. Бібліотекознавство: Теорія, історія, організація діяльності бібліотек. Підручник. – Х., 1993. – 194 с.
 2. Гуць М. Сербська народна пісня в Україні – Київ: Темпора, 2019.
 3. Історія західних і південних слов’ян (з давніх часів до ХХ ст.) – Київ: Либідь, 2001. – 628,
 4. Канцедал Л. Українсько-словенські літературні взаємини кінця ХІХ- початку ХХ ст. – Київ: ПЦ “Фоліант”, 2005. – 176 с.
 5. Кріль М. Історія Словаччини. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 264 с.
 6. Лобур Н., Антоненко О., Гасіл Ї., Гасілова Г., Паламарчук О. Культура чеського народу – традиції та сучасність – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 477 c.;
 7. Хода Л.Д. Пізнаймо Словаччину разом: збірник текстів і завдань зі словацької мови з міжкультурної комунікації / Львів: ПАЇС, 2017. – 168 с.
 8. Чорній В. Історія Словенії. Львів, 2007. 402 с.
 9. Швед И.А. Словацкий фольклор: формы, жанры, поэтика. – Брест: Альтернатива, 2010. – 413 с.
 10. Яровий В. І. Історія західних та південних слов’ян у ХХ ст. Київ, 1996.
 11. Beňušková Z. Ľudová kultúra. Kultúrne krásy Slovenska. Bratislava: Veda, 2005.

 

Інформаційні ресурси

 

 1. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/
 2. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://lnulibrary.lviv.ua/
 3. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
 4. Проект Растко http://www.rastko.rs/rastko-ukr/
 5. cd-cc.si – Cankarjev dom
 6. http://www.mm-lj.si/ – Mestni muzej Ljubljana
 7. http://www.mg-lj.si/ – Moderna galerija
 8. http://www2.arnes.si/~ljmuzejnz/ – Muzej novejše zgodovine Slovenije
 9. http://www.ng-slo.si/ – Narodna galerija
 10. http://www.nms.si – Narodni muzej Slovenije
 11. http://www2.pms-lj.si/index.html – Prirodoslovni muzej Slovenije
 12. http://www.etno-muzej.si/ – Slovenski etnografski muzej
 13. http://www.tms.si – Tehniški muzej Slovenije
 14. http://www.mgl.si/ – Mestno gledališče ljubljansko
 15. http://www.sng-mb.si/ – SNG Maribor
 16. http://www2.arnes.si/opera/ – SNG Opera in balet Ljubljana
 17. http://www.sngdrama-lj.si/ – Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana
 18. https://www.muzeum.sk/
 19. http://zms.sk/ – Zväz múzeí na Slovensku.

Рекомендована література

Основна:

 1. Бібліотекознавство: Теорія, історія, організація діяльності бібліотек. Підручник. – Х., 1993. – 194 с.
 2. Лобур Н., Антоненко О., Гасіл Ї., Гасілова Г., Паламарчук О. Культура чеського народу – традиції та сучасність : навчальний посібник. – 2-ге видання, доповнене і перероблене (чеською мовою). – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 477 c.;
 3. Швецова-Водка Г.М. Загальна теорія документа і книги. — Київ : Знання, 2014. – 405 с.
 4. Hrvatska na prvi pogled: Udžbenik hrvatske kulture. / ur. Sanda Lucija Udier. – Zagreb, 2017. – 370 s.

Додаткова:

 1. Калакура Я. С., Войцехівська І. Н., Корольов Б. І. та ін. Історичне джерелознавство: навч. пос. істор. спец. ВНЗ., — Київ : Либідь, 2002. — 488 c.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус