Джерелознавча практика

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24.5Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
2135ФЛслн-11КЛИМЕЦЬ Мар’яна
ФЛслц-11ХОДА Лідія
ФЛсрб-11ХОДА Лідія
ФЛчес-11доцент ІГНАТІВ Надія

Опис курсу

Джерелознавча практика – органічна частина навчального процесу на слов’янському відділені філологічного факультету. Джерелознавчу практику проходять студенти І курсу кафедри слов’янської філології. Відповідно до навчальних планів практика триває 21 день в обсязі 4,5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Джерелознавча практика проводиться на базі бібліотечних установ міста Львова..

Програмні результати навчання

знати:

 • систему поділу і диференціації бібліотек.
 • систему науково-довідкового апарату бібліотечних фондів.
 • особливості роботи бібліотечних відділів.

вміти:

 • ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з бібліотечних джерел, та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати;
 • організовувати процес свого навчання.
 • застосовувати філологічні знання для розв’язання завдань, пов’язаних із бібліотечною справою, зокрема скласти джерельну базу на задану філологічну тематику.
 • використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних задач і проблем в бібліотечній діяльності.
 • використовувати українську мову як державну в усіх сферах суспільного життя, зокрема у професійному спілкуванні.

Рекомендована література

Основна:

 1. Бібліотекознавство: Теорія, історія, організація діяльності бібліотек. Підручник. – Х., 1993. – 194 с.
 2. Лобур Н., Антоненко О., Гасіл Ї., Гасілова Г., Паламарчук О. Культура чеського народу – традиції та сучасність : навчальний посібник. – 2-ге видання, доповнене і перероблене (чеською мовою). – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 477 c.;
 3. Швецова-Водка Г.М. Загальна теорія документа і книги. — Київ : Знання, 2014. – 405 с.
 4. Hrvatska na prvi pogled: Udžbenik hrvatske kulture. / ur. Sanda Lucija Udier. – Zagreb, 2017. – 370 s.

Додаткова:

 1. Калакура Я. С., Войцехівська І. Н., Корольов Б. І. та ін. Історичне джерелознавство: навч. пос. істор. спец. ВНЗ., — Київ : Либідь, 2002. — 488 c.

Робоча програма

Завантажити робочу програму