ХОДА Лідія

Посада: доцент кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-70

Електронна пошта: lidiya.khoda@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Культура словацької мови, мова словацької реклами, перекладознавство

Курси

Публікації

 1. Khoda Lidija. Occasionalisms in advertizing copies (as exemplified by Slovak, Bulgarian and Ukrainian languages) // Езиков свят (Orbis Linguarum). Югозападен университет «Неофит Рилски». Благоевград, 2020. Том 18. Кн. 1. S. 44–51. Научното сп. «Езиков свят» е индексирано в SCOPUS, ERIH PLUS, CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY (CEEOL), ULRICH’S PERIODICALS, РИНЦ (РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ), CROSSREF. Режим доступу: https://ezikovsvyat.com/images/stories/issue18.1_2020/5.Khoda_44_51.pdf
 2. Хода Л. Д. Ігрові методи у вивченні іноземної мови при підготовці спеціалістів-філологів / Л. Д. Хода // Philological education as a component of the education system in Ukraine and EU countries. Wroclawek, Republic of Poland. S. 104-106.
 3. Хода Л. Д. Сленгова лексика в рекламних текстах (на матеріалі словацької та української мов) / Л. Д. Хода // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2019. – Вип. 24. – Том 2. – С. 138-142 (індексується в міжнародній базі даних Index Copernicus International). Режим доступу: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/24_2019/part_2/25.pdf
 4. Хода Л.Д. Власні назви в словацьких рекламних текстах // Л. Д. Хода // Studia Slovakistica. 19. Сучасна славістика в Україні та Європі. – Ужгород, 2019. – С. 173–179.
 5. Хода Л.Д. Фразеологізми в сучасній словацькій рекламі / Хода Л.Д. // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комункації». – Київ, 2018. – Том 29 (68). – № 3. – С. 35–38. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2018_29(68)_3_9
 6. Хода Л.Д. Пізнаймо Словаччину разом: збірник текстів і завдань зі словацької мови з міжкультурної комунікації / Л.Д,Хода. – Львів: ПАЇС, 2017. – 168 с.
 7. Хода Л.Д. Особливості функціонування цитатного мовлення в сучасній словацькій рекламі / Хода Л.Д. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету – Одеса, 2015. – Вип. 18. – С. 146–149.
 8. Хода Л.Д. Морфологічні девіації в сучасних словацьких рекламних текстах / Хода Л.Д. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 186–188.
 9. Чернюх Л.Д. Лінгвальні особливості сучасної словацької реклами : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.03 / Л. Д. Чернюх; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О.О. Потебні. – Київ, 2014. – 20 c.
 10. Хода Л.Д. Прості синтаксичні конструкції в словацьких рекламних текстах / Хода Л.Д. // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур пам’яті академіка Леоніда Булаховського. – К., 2014. – Вип. 26. – С.111–118.
  Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2014_26_17
 11. Чернюх Л.Д. Мовна гра в словацьких рекламних текстах / Л.Д. Чернюх // Мова і суспільство. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2013. – Вип. 4. – С. 226–238. Режим доступу: http://sociolinguistics.lnu.edu.ua/ua/issues/04/26.pdf
 12. Чернюх Л.Д. Сучасні словацькі рекламні тексти: до проблеми культури мови / Л.Д. Чернюх // Вісник ЛНУ ім. І.Франка. – Серія філологічна. – Львів, 2012. – Вип. 56. – Част. 2. – С. 3–12.
  Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2012_56%282%29__3
 13. Чернюх Л.Д. Зображально-виражальні засоби у мові словацької реклами / Л.Д. Чернюх // Slovensko-ukrajinské vzťahy v oblasti jazyka, literatúry a kultúry. – Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2012. – S. 228–239.
 14. Чернюх Л.Д. Ключові слова в мові словацької реклами / Л.Д. Чернюх // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур пам’яті академіка Леоніда Булаховського. – К., 2012. – Вип. 19. – С.153–161.
  Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2012_19_23
 15. Чернюх Л.Д. Лексичні особливості словацьких рекламних текстів / Л.Д. Чернюх // Studia Slovakistica. 12. Слов’янські взаємини. – Ужгород, 2012. – С. 85–91. Режим доступу:
  https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/20320/1/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%
  D1%8E%D1%85%20%D0%9B.%20%D0%94..pdf
 16. Чернюх Л.Д. Функції графічного символу в мові реклами (на матеріалі словацької та української мов) / Л.Д. Чернюх // Актуальні проблеми слов’янської філології. – Бердянськ, 2011. – Вип. XXIV. – Част. 1. – С. 376–385.
 17. Чернюх Л.Д. Теоретичні аспекти дослідження реклами (на матеріалі словацької та української мов) / Л.Д. Чернюх // ХІ Міжнародні славістичні читання пам’яті академіка Леоніда Булаховського. – К., 2011. – Вип. 15. – С. 281–287.
  Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2011_15_42

 

 1. Навчальний посібник
  Хода Л.Д. Пізнаймо Словаччину разом: збірник текстів і завдань зі словацької мови з
  міжкультурної комунікації / Л.Д.Хода. – Львів: ПАЇС, 2017. – 168 с.

Біографія

Народилася 28 лютого 1988 року в с. Сопошин Жовківського району Львівської області.

У 2010 р. закінчила слов’янське відділення філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2012 року – асистент кафедри слов’янської філології.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Лінгвальні особливості сучасної словацької реклами”, спеціальність 10.02.03 – слов’янські мови.

Викладає курси: «Основна слов’янська мова (словацька)», «Історія основної слов’янської літератури (словацької)», «Історична граматика словацької мови», «Сучасна слов’янська мова (словацька)», «Старослов’янська мова», «Актуальні проблеми слов’янського мовознавства».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!