ХОДА Лідія

Посада: доцент кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-70

Електронна пошта: lidiya.khoda@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Мова словацької реклами, культура словацької мови, перекладознавство, історія словацької літератури.

Курси

Публікації

 1. Чернюх Л.Д. Функції графічного символу в мові реклами (на матеріалі словацької та української мов) // Актуальні проблеми слов’янської філології. – Бердянськ, 2011. Вип. XXIV. Част. 1. С. 376–385. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/71357/47-Chernuh.pdf?sequence=1
 2. Чернюх Л.Д. Теоретичні аспекти дослідження реклами (на матеріалі словацької та української мов) // ХІ Міжнародні славістичні читання пам’яті академіка Леоніда Булаховського. К., 2011. Вип. С. 281–287. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2011_15_42
 3. Чернюх Л.Д. Сучасні словацькі рекламні тексти: до проблеми культури мови // Вісник ЛНУ ім. І.Франка. Серія філологічна. Львів, 2012. Вип.56. Част.  С. 3–12. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2012_56%282%29__3
 4. Чернюх Л.Д. Зображально-виражальні засоби у мові словацької реклами // Slovensko-ukrajinské vzťahy v oblasti jazyka, literatúry a kultúry. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2012. S. 228–239.
 5. Чернюх Л.Д. Ключові слова в мові словацької реклами // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур пам’яті академіка Леоніда Булаховського. К., 2012. Вип. 19. С. 153–161. Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2012_19_23
 6. Чернюх Л.Д. Лексичні особливості словацьких рекламних текстів // Studia Slovakistica. 12. Слов’янські взаємини. Ужгород, 2012. С.85–91. Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/20320/1/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8E%D1%85%20%D0%9B.%20%D0%94..pdf
 7. Чернюх Л.Д. Мовна гра в словацьких рекламних текстах // Мова і суспільство. Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2013. Вип. 4. С.226–238. Режим доступу: http://sociolinguistics.lnu.edu.ua/ua/issues/04/26.pdf
 8. Хода Л.Д. Прості синтаксичні конструкції в словацьких рекламних текстах // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур пам’яті академіка ЛеонідаБулаховського. К., 2014. Вип. 26. С. 111–118. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2014_26_17
 9. Хода Л.Д. Особливості функціонування цитатного мовлення в сучасній словацькій рекламі // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Одеса, 2015. Вип. 18. С. 146–149. Режим доступу:http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v18/part_1/40.pdf
 10. Хода Л.Д. Морфологічні девіації в сучасних словацьких рекламних текстах // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Одеса, 2015. Вип. 19. С. 186–188. Режим доступу:http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v19/part_2/53.pdf
 11. Хода Л.Д. Фразеологізми в сучасній словацькій рекламі // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комункації». Київ, 2018. Том 29 (68). № 3. С. 35–38. Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2018_29(68)_3_9
 12. Хода Л.Д. Ігрові методи у вивченні іноземної мови при підготовці спеціалістів-філологів // Philological education as a component of the education system in Ukraine and EU countries. Wroclawek, Republic of Poland, 2019. S. 104–106.
 13. Хода Л.Д. Сленгова лексика в рекламних текстах (на матеріалі словацької та української мов) // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2019. Вип. 24. Том С. 138–142. (Index Copernicus International). Режим доступу: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/24_2019/part_2/25.pdf
 14. Хода Л.Д. Власні назви в словацьких рекламних текстах // Studia Slovakistica. Сучасна славістика в Україні та Європі. Ужгород, 2019. С. 173–179.
 15. Khoda Lidija. Occasionalisms in advertizing copies (as exemplified by Slovak, Bulgarian and Ukrainian languages) // Езиков свят (Orbis Linguarum). Югозападен университет «Неофит Рилски». Благоевград, 2020. Том 18. Кн. 1. 44–51 (SCOPUS)
  Режим доступу: https://ezikovsvyat.com/images/stories/issue18.1_20 (https://ezikovsvyat.com/images/stories/issue18.1_2020/5.Khoda_44_51.pdf)https://ezikovsvyat.com/images/stories/issue18.1_2020/5.Khoda_44_51.pdf
 16. Хода Л.Д. Переклади рекламних текстів українською та словацькою мовами // Ukrajinský jazyk a kultúra v umeleckom a odbornom preklade v stredoeurópskom priestore. Roč. II. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2020. S. 101–116.
 17. Хода Л.Д. Мова реклами в часи пандемії коронавірусу COVID-19 (на матеріалі українських та словацьких текстів) // Південний архів (філологічні науки). Вип. LXXXII. Херсон: Херсонський державний університет, 2020. С. 130– Режим доступу: https://pa.journal.kspu.edu/index.php/pa/article/view/669/669
 18. Хода Л.Д. Реальність та фантазія в оповіданні Душана Мітани «Нічні вісті»: тези доповіді // Розвиток філологічних наук: європейські практики та національні перспективи: Міжнародна науково-практична конференція. Одеса, 23-24 жовтня 2020 року. Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2020. Ч. 2. С. 7–10.
 19. Хода Л.Д. Патріотична та філософська лірика Янка Єсенського // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Одеса, 2021. Серія: Філологія.  № 47. Том 3. С. 62–65.
 20. Хода Л.Д. Особливості розвитку мовлення студентів в умовах дистанційного навчання (на матеріалі української та словацької мов) // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2021. Вип. 42. Том 2. С.151–155 // http://www.aphn-journal.in.ua/archive/42_2021/part_2/27.pdf (Index Copernicus).
 21. Хода Л.Д. Аналіз словацької художньої літератури в українських перекладах 20112021 рр.: тези доповіді // Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя, 56 листопада 2021 року. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2021 р. С. 12–14. 
 22. Хода Л.Д. Орфографічні та пунктуаційні девіації в сучасних словацьких рекламних текстах // Закарпатські філологічні студії. Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 19. Том 1. С. 94–97 // http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/19/part_1/17.pdf (Index Copernicus).
 23. Хода Л.Д. Мовні особливості зовнішньої реклами України в умовах воєнного часу // Вчені записки Таврійського національного  університету імені В.І. Вернадського. Серія «Філологія. Журналістика». Київ, 2022. Том 33 (72). № 5. Ч. 1. С. 81–86 (Index Copernicus) // http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2022/5_2022/part_1/14.pdf
 24. Хода Л. Д. Рецензія на антологію українських художних текстів «Na prahu milénia» («На порозі тисячоліття») // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Том 34 (73). № 2. Том 2. 2023. С. 180181. 
Рецензії:
Хода Л.Д. Рецензія на підручник Ярміли Кредатусової (J. Kredátusová) «Súdny preklad v praxi. Dokumenty trestného práva (ukrajinsko-slovenský aspekt)» // Південний архів (філологічні науки). Херсон: Херсонський державний університет, 202188. С. 82–83.

Навчальний посібник:

 1. Хода Л.Д. Пізнаймо  Словаччину разом: збірник текстів і завдань зі словацької мови з міжкультурної комунікації / Л.Д. Хода. – Львів: ПАЇС, 2017. – 168 с.
Художні переклади:
Чехова С. Бджоляр Йожко / Сімона Чехова; пер. зі словацької Л. Хода. Львів: Видавництво «Апріорі», 2021. – 56 с.
Чехова С. Франтішек із компосту / Сімона Чехова; пер. зі словацької Л. Хода. Львів: Видавництво «Апріорі», 2021. – 40 с.

Біографія

Народилася 28 лютого 1988 року.

У 2010 р. закінчила слов’янське відділення філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2012 року – асистент кафедри слов’янської філології Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Лінгвальні особливості сучасної словацької реклами”, спеціальність 10.02.03 – слов’янські мови.

З 2018 року працює на посаді доцента кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького Львівського національного університету імені Івана Франка.

Викладає курси: «Основна слов’янська мова (словацька)», «Історія основної слов’янської літератури (словацької)», «Історична граматика словацької мови», «Сучасна слов’янська мова (словацька)», «Старослов’янська мова», «Актуальні проблеми слов’янського мовознавства», «Новітні тенденції у розвитку словацької літератури», «Постмодернізм у слов’янських літературах».

Закордонні стажування: науково-педагогічне стажування на тему «Філологічна освіта як складова частина системи освіти України та країн ЄС» у період з 25 березня по 5 квітня 2019 р. у Куявському університеті у Вроцлавеку (Республіка Польща).

Учасниця низки вітчизняних та міжнародних конференцій (Львів, Бердянськ, Київ, Ужгород та ін.), Пряшів (Словаччина, 2011, 2019).

Стажування:
Участь у науково-методичному семінарі для підвищення кваліфікації вчителів і викладачів, які викладають словацьку мову за кордоном. Тема «Na opačnom póle». м. Братислава, 15.08.-19.08. 2022 р. Підтвердження додається від Studia Academica Slovaca (словацький центр мовної підготовки іноземцівУніверситет Коменського в Братиславі, Словаччина).
У своєму доробку має понад 20 наукових публікацій, 1 навчальний посібник, 1 електронний курс. 

Методичні матеріали

Електронний курс для студентів 2 курсу бакалаврського рівня вищої освіти за спеціалізацією 035.036 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – словацька з дисципліни «Історія словацької літератури». 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!