Новітні тенденції у розвитку словацької літератури

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916ArrayФЛслц-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФЛслц-11м

Опис курсу

Мета курсу: Ознайомити студентів з основними тенденціями розвитку сучасної словацької літератури (літературні течії, напрямки, угруповання тощо). Ця навчальна дисципліна дає студентам  можливість дослідити життєвий і творчий шлях представників літературного процесу ХХ–ХХІ ст., а також погляди літературознавців на окремі літературні явища та на видатні літературні постаті; оперувати літературознавчими термінами; розглядати літературний твір у поєднанні з творчою індивідуальністю письменника; вдосконалити навички літературознавчого аналізу. Цей курс покликаний розширити літературознавчі та культурологічні обрії студентів-магістрів.

Завдання: висвітлити особливості розвитку сучасної словацької літератури, проаналізувати конкретні літературні явища, дослідити творчість чільних представників літератури  ХХ–ХХІ ст. у широкому історико-культурному та літературному процесі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • періодизацію словацького літературного процесу;
 • основні тенденції розвитку сучасної словацької літератури;
 • розвиток письменницьких організацій, часописів, видавництв;
 • основні літературні течії;
 • характерні ознаки сучасної словацької поезії та прози;
 • життєвий і творчий шлях чільних представників сучасної словацької літератури;
 • основні твори письменників окресленого періоду;
 • погляди літературознавців та критиків на окремі літературні явища та літературні постаті;

 

вміти:

 • характеризувати періоди в історії словацької літератури;
 • вміти орієнтуватися у сучасному словацькому та світовому літературному просторі;
 • визначати творчу індивідуальність письменника;
 • аналізувати конкретні художні твори; визначати жанрову своєрідність, тематику і проблематику;
 • користуватися критичною літературою;
 • оперувати літературознавчими термінами;
 • реферувати подану інформацію словацькою мовою;
 • оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення;
 • упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами;
 • застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в конкретній філологічній галузі;
 • оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування;
 • знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі     та представниками інших професійних груп різного рівня;
 • застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації;
 • оцінювати історичні надбання та новітні досягнення літературознавства;
 • характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації;
 • збирати й систематизувати літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів (залежно від обраної спеціалізації);
 • здійснювати науковий аналіз літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних;
 • дотримуватися правил академічної доброчесності;
 • доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань, власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються;
 • створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів;
 • обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного літературного матеріалу;
 • використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної галузі для розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог;
 • володіти на високому рівні словацькою мовою (усно та письмово) для здійснення професійної діяльності.

Рекомендована література

 1. Основна:
  1. Grupač M. Súčasná slovenská literatúra po roku 1989. Heslár vybraných slovenských literárnych tvorcov debutujúcich po roku 1989. Martin: Matica slovenská, 2015.
  2. Päť x päť (Antológia súčasnej slovenskej prózy). Literárne informačné centrum, 2011.
  3. Rédey Z. Súčasná slovenská próza v kontexte civilizáčno-kultúrnych premien. Nitra, 2007.
  4. Interpretácie kľúčových diel slovenskej literatúry 20. storočia. Kalligram, 2014.
  5. Stanislavová Z. Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960. Literárne informačné centrum, 2010.
  6. Šrank J. Individualizovaná literatúra: slovenská poézia konca 20. a začiatku 21. storočia z perspektívy nastupujúcich autorov. Cathedra, 2013. 465 s.
  7. Šimko J. Slovenská dráma po roku 1989 // Dejiny slovenskej drámy 20. storočia. Bratislava: Divadelný ústav, 2011.
  8. Zambor J. Interpretácia a poetika. O poézii slovenských básnikov storočia. Bratislava, 2005.

   

  Допоміжна:

  1. Станіславова З. Словацька соціально-побутова проза для дітей і юнацтва в 90.х роках ХХ ст. (криза жанру) // Проблеми слов’янознавства. Львів: ЛНУ ім.І.Франка, 2004. Вип. 54. С. 165–170.
  2. Andričíková M. Obrazy smrti v tvorbe Mareka Vadasa // K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 III. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2009. S. 192–202.
  3. Balko P., Prokopec P. Literatúra bodka sk. Literárne informačné centrum, 2016.
  4. Barborík V. Vývin slovenskej prózy po roku 1989 (Vysokoškolské skriptá…). 2014 // https://fphil.uniba.sk/uploads/media/Barborik_Proza_po_r_1989.pdf?fbclid=IwAR3kaiu9945MY_AXCZ8uz9urROXgcw2i238MdhiCr4emhYqzKIN5hXzZjXo
  5. Benikovský M. Dejiny slovenskej beletrie po roku 1960 na stránkach časopisu Vsesvit // Науковий вісник Ужгородського університету: серія: Філологія / голов. ред. Г.В. Шумицька. Ужгород: Говерла, 2016. Вип. 2 (36). С. 45–51 // https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/24490/1/DEJINY%20SLOVENSKEJ%20BELETRIE%20PO%20ROKU%201960.pdf
  6. Benikovský M. Marek Vadas a penetrancia mlčania // K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 II. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2014. S. 89–103.
  7. Bokníková-Tóthová A., Čúzy L., Hevier D. a kol. Portréty slovenských spisovateľov 4. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007.
  8. Csiba K. Vyrovnanosť v skratke (Slovenská literatúra po roku 1989) // Slovenská literatúra, vol. 56, č. 4. S. 326–329 // https://www.sav.sk/journals/uploads/01151225–SL-2009-4-csiba-326-329.pdf
  9. Darovec P. Diskusia o súčasnej slovenskej próze a najmä poviedke // Romboid, 2001, roč. 36, č. 4. S. 13–22.
  10. Forgáč M. K poetike próz Ivany Dobrakovovej // K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000. Ed. Marta Součková. Prešov: Filozofická fakulta PU, 2013. S. 65–71.
  11. Forgáč M. Situácia postáv v tvorbe Ivany Dobrakovovej // K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 II. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2014. S. 112–116.
  12. Halvoník A. Premeny – Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2005/10.
  13. Halvoník A. Premeny – literárny proces v slovenskej próze na začiatku 2. tisícročia. Martin: Matica slovenská, 2014.
  14. Hochel I., Čúzy L., Kákošová Z. Slovenská literatúra po roku Bratislava: Literárne informačné centrum, 2007.
   Grupáč M. Súčasná slovenská literatúra po roku 1989. Matica slovenská, 2015.
  15. Hostová I. Medzi entropiou a víziou. Kritické interpretačné sondy do súčasnej slovenskej poézie. Prešov, 2014. 216 s.
  16. Ištvánová Z. Aspekty žien teraz a inde // K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 II. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2014. S. 104–111.
  17. Juhásová J. Modlitba v súčasnej slovenskej poézii (aktuálne žánrové tendencie) // Od symbolu k latencii: spirituálna téma a žáner v súčasnej slovenskej poézii. Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo KU, 2016. S. 105–126 // http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-8c0d6c79-9d3d-428b-a74f-ca9284a35acb/c/2014_nr_2_s._141-162_Juhasova.pdf
  18. Karpinský P. Slovenské „dobrodružné“ komiksy // K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 II. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2014. S. 277–291.
  19. autorov. Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Bratislava, LIC, 2008.
  20. Kollárová N. Špecifiká tvorby Petra Karpinského pre deti alebo (ne)tradičné rozprávky // K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 II. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2014. S. 268–276.
  21. Kršáková D. Situácia súčasnej slovenskej literatúry (1990 – 2004) // http://www.iliteratura.cz/Clanek/17307/situacia-sucasnej-slovenskej-literatury-1-
  22. Koli F. K vývinu slovenskej prózy druhej polovice 20. storočia // Slovenská literatúra. 2008. 55. č. 5 // https://www.sav.sk/journals/uploads/01111256–SL-2008-5-Koli-348-369.pdf
  23. Macášková M. Materstvo ako princíp a tematická línia v románe P. Rankova Matky // K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2013. S. 94–114.
  24. Machala D. Otvorené okná literárneho týždenníka. II. zväzok. Literárne informačné centrum, 2001.
  25. Pukan M. K niektorým otázkam axiológie slovenskej drámy a divadla po roku 1989 // K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 II. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2007. S. 341–
  26. Rassloff U. Poetika coolness? Mladá slovenská próza po roku RAK, 4, 1999. č. 5. S. 24 – 32.
  27. Rácová V. Ruiny krajiny – ruiny tela. Mária Ferenčuhová: Ohrozený druh // Tvorba, roč. XXIII. (XXXII.), 2013. č. 2. S. 38–40.
   http://www.glosolalia.sk/news/veronika-racova-ruiny-krajiny-ruiny-tela.
  28. Rebro D. Najbásne podľa… Dereka Rebra //RAK, 2012, roč. 17. č. 6. S. 3–10.
   http://www.glosolalia.sk/news/naj-basne-podla-dereka-rebra-k-novym-basnam-m-ferencuhovej/
  29. Rebro D. Verše, ktoré neslzia ani nemudrujú // Sme, 07. 07.  2009.
   https://kultura.sme.sk/c/4922458/verse-ktore-neslzia-ani-nemudruju.html
  30. Rebro D. Angažovanosť sa nenosí, ale žije // Pravda, 20. 1. 2013.
   http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/256363-angazovanost-sa-nenosi-ale-zije/
  31. Rezník J. Túry do literatúry. Vydavateľstvo Slovart, 2012.
  32. Sivčová S. K tvarovaniu vysokých tematických hodnôt v dielach Pavla Rankova. // K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2014. S. 29–38.
  33. Slovník diel slovenskej literatúry storočia. Bratislava, Kaligram, 2005.
  34. Souček J. Prvky fantastiky v tvorbe Mareka Vadasa // K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 III. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015. S. 372–379.
  35. Suchoň-Chmiel B. Pravda a fikcia v románe Pavla Rankova Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy) // K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 II. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2014. S. 17–28.
  36. Taranenková I. Slovenská literatúra po roku 1989 // Je to tak Monde diplomatique // http://www.jetotak.sk/autonomna-zona/slovenska-literatura-po-roku-1989
  37. Taranenková I. Premeny poetík? (Niekoľko poznámok k reflexii slovenskej literatúry po roku 1989) // Slovenská literatúra, roč. 56, 2009. č. 4. // http://www.jetotak.sk/autonomna-zona/slovenska-literatura-po-roku-1989.
  38. Varcholová J. Rodové podoby postáv (I. Dobrakovová: Toxo) // K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 II. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2014. S. 117–127.
  39. Zajac P. Druhý polčas. Antológia súčasnej civilizačnej poézie. Bratislavа: Slovenský spisovateľ. 1987. 192 s.
  40. Zajac P. Prítomnosť súčasnej slovenskej literatúry (Prolegomena) // K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2013. S. 13–20.
  41. Zajac P., Jenčiková E. Situácia súčasnej slovenskej literatúry. Slovenské pohľady, 105, 1989. č. 2. S. 45 – 71.
  42. Zbruž K. Barbarská generácia. Vydavateľstvo Vlna, 2014.
  43. Zitová K. Znepokojivá poézia // Knižná revue, roč. XXIII, 2013, č. 7. S. 22.
  44. Žilka T. Postmodernizmus v slovenskej próze. In: K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry 90. rokov 20. storočia. Edits. J. Sabol, M. Součková. Prešov: Náuka, 2004. S. 9–17.
  45. http://zlatyfond.sme.sk/
  46. https://zborniky.e-slovak.sk/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус