Друга слов’янська мова (словацька)

Тип: На вибір студента

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
51Немає
62Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
540ФЛблг-31доцент ХОДА Лідія
6ФЛблг-31доцент ХОДА Лідія

Опис курсу

Мета курсу „Друга слов’янська мова (словацька): підготувати фахівців із компетентностями володіння другою слов’янською мовою (словацькою), що передбачає засвоєння базової граматики та лексики сучасної словацької мови для застосування в комунікативній практиці.

Завдання:

 • закріпити та поглибити знання з нормативної граматики сучасної словацької мови як другої слов’янської;
 • здобути нові знання з морфології та синтаксису другої слов’янської мови (словацької);
 • опрацювати розмовні теми для розвитку усного мовлення та комунікації з носіями словацької мови;
 • познайомити студентів з особливостями культурного та суспільно-політичного життя сучасної Словаччини;
 • навчити студентів перекладати тексти зі словацької мови українською та з української мови словацькою;
 • опанувати словацьку мову на рівні В1-В2.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • нормативну граматику сучасної словацької літературної мови;
 • теоретичний матеріал зазначених у програмі тем;
 • лексику найпоширеніших тематичних полів;
 • загальні відомості про культурне та суспільно-політичне життя сучасної Словаччини.

         вміти:

 • застосовувати свої знання з фонетики, лексики і граматики словацької мови на практиці;
 • вміти читати, перекладати і переказувати тексти словацькою мовою;
 • складати речення, діалоги і твори словацькою мовою;
 • вести бесіду з носіями словацької мови на різну тематику;
 • реферувати інформацію словацькою мовою усно та письмово;
 • використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності;
 • використовувати мову, що вивчається, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя.

 Загальні компетентності:

ЗК 5. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК 6. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 7. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 8. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК 12. Здатність цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність.

ЗК 13. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 14. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Фахові компетентності:

ФК 9. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань.

Програмні результати навчання:

ПРН 4. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

ПРН 5. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти.

ПРН 8. Застосовувати філологічні знання для розв’язання професійних завдань.

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Андел В.П. Словацька мова. Львів: вид-во Львівського університету, 1972. 119 с.
 2. Долейш П. Словацька мова. Львів: вид-во Львівського університету, 1995. 55 с.
 3. Пахомова С., Джоґаник Я. Словацька мова. Ужгород, 2008. 471 с.
 4. Хода Л.Д. Пізнаймо Словаччину разом / Spoznajme Slovensko spolu. Збірник текстів і завдань зі словацької мови з міжкультурної комунікації. Львів: Паїс, 2017.
 5. Barková V., Buznová V., Dratva T. Slovenčina pre cudzincov. Bratislava, 1999.
 6. Igazová T., Gheorghiová E., Kováčiková D. Cvičebnica slovenčiny ako cudzieho jazyka. Bratislava, 1996. 130
 7. Kamenárová R., Španová E. a iní. Krížom krážom. Slovenčina В1. Univerzita Komenského v Bratislave. Studia Academica Slovaca. Bratislava, 2011 // https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/sas/krizom-krazom/krizom-krazom-b1-audio-program/
 8. Kamenárová R., Španová E. a iní. Krížom krážom. Slovenčina В2. Univerzita Komenského v Bratislave. Studia Academica Slovaca. Bratislava, 2011 // https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/sas/krizom-krazom/krizom-krazom-b2-audio-program/
 9. Kamenárová R., Španová E. a iní. Krížom krážom. Metodická príručka. Univerzita Komenského v Bratislave. Studia Academica Slovaca. Bratislava, 2018 // https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/sas/krizom-krazom/metodicka-prirucka-a1-pracovne-listy-teachers-book-a1-worksheets/
 10. Sedláková M. a kolektív. Slovenčina pre cudzincov. Pracovné listy. Košice 2013 // https://www.upjs.sk/public/media/5596/Sedlakova-Slovencina-pre-cudzincov.pdf
 11. Vajíčková M. Slovenčina pre cudzincov. Gramatická a pravopisná cvičebnica. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave,
 12. Vajíčková M. Slovenčina pre cudzincov. Gramatické cvičenia. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave,
 13. Vrábľová J., Mošaťová M., Hargašová Z., Šmatláková Z. Перша допомога по-словацьки / Prvá pomoc po slovensky. Univerzita Komenského v Bratislave. Studia Academica Slovaca, 2022. 91 s. https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/sas/Publikacie/UA_e-book.pdf
 14. Žigová Ľ. Slovenčina pre cudzincov. Gramatická a pravopisná cvičebnica. Bratislava, 2009. 164 s.
 15. Žigová Ľ. Praktikum zo slovenskej gramatiky a ortografie pre cudzincov B1-B2. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014.

 

Додаткова

 1. Barková V. Slovenský jazyk pre zahraničných študentov. Domáce úlohy I. Bratislava, 1995. 152 s.
 2. Holíková K. Dobrý deň, slovenčina. Bratislava, 98 s.
 3. Mistrík J. Basic Slovac. Bratislava, 1991. 147 s.
 4. Pauliny E. Krátka gramatika slovenská. Bratislava, 1997. 211 s.
 5. Uličná M., Andorová I., Báčkaiová K., Gabríková A. Tri, dva, jeden – slovenčina. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania, Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov, 2015.
 6. Zebegneyová A., Puzderová A., Baková B. Hovorme spolu po slovensky “A” Slovenčina ako cudzí jazyk – učebnica. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania ÚJOP, 2007.
 7. Zebegneyová A., Puzderová A., Baková B. Hovorme spolu po slovensky “A” Slovenčina ako cudzí jazyk – cvičebnica. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania, ÚJOP, 2007.

Словники:

 1. Бунганич П. Словацько-український словник. Братислава: SPN, 1985.
 2. Чіжмарова М., Кіндрат Ю. Українсько-словацький словник. Пряшів: ЕХСО, 2003.
 3. Hochel B. Slovník slovenského slangu. Bratislava, 1993. 185 s.
 4. Krátky slovník slovenského jazyka / Red. Pisárčíková M. a kol. Bratislava: Veda, 1997 // https://slovnik.juls.savba.sk
 5. Slovník súčasného slovenského jazyka. A–G / Hlavná redakcia Buzássyová K., Jarošová A. Bratislava: Veda, 2006 // https://slovnik.juls.savba.sk/
 6. Slovník súčasného slovenského jazyka. H–L / Hlavná redakcia Buzássyová K., Jarošová A. Bratislava: Veda, 2011 // https://slovnik.juls.savba.sk/
 7. Slovník súčasného slovenského jazyka. M–N / Hlavná redakcia Buzássyová K., Jarošová A. Bratislava: Veda, 2015 // https://slovnik.juls.savba.sk/
 8. Slovník slovenských nárečí. A-K / Vedecký redaktor Ripka I. Bratislava: Veda, 1994.
 9. Synonymický slovník slovenčiny / Red. Pisárčiková M. Bratislava: Veda, 1995 // https://slovnik.juls.savba.sk/
 10. Šaling S., Ivanová-Šalingová M., Maníková Z. Veľký slovník cudzích slov. Bratislava: Samo, 2000.

Інтернет-джерела

https://korpus.sk/

http://slovnik.juls.savba.sk/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус