Друга слов’янська мова (словацька)

Тип: На вибір студента

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
51Немає
62Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
540ФЛчес-31доцент ХОДА Лідія
1ФЛчес-31доцент ХОДА Лідія

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни «Друга слов’янська мова (хорватська)»:
допомогти студентам освоїти основні елементи фонетичного, лексичного та граматичного рівнів другої слов’янської мови (хорватської).
Завдання:
• здобути знання у сфері вивчення нової іноземної мови;
• навчитися розпізнавати особливі мовні явища у Другій слов’янській мові (хорватській);
• познайомитися з особливостями культурного та суспільного життя країни, мова якої вивчається;
• сформувати цілісне уявлення про слов’янський мовний світ;
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
• особливості фонетичної системи другої слов’янської мови (хорватської) систему голосних та приголосних звуків, особливі характеристики голосних та приголосних звуків у другій слов’янській мові (хорватській);
• основний словниковий запас другої слов’янської мови (хорватської);
• основи морфології та синтаксису другої слов’янської мови (хорватської), необхідні для володіння іноземною мовою на рівні В1-В2;
• норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності;
• загальні відомості про культурне та суспільно-політичне життя у країні, мову якої вивчає;
вміти:
o застосовувати здобуті знання з фонетики, лексики та граматики другої слов’янської мови (хорватської) на практиці;
o ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати;
o організовувати процес свого навчання й самоосвіти;
o використовувати мову, що вивчається, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя;
o застосовувати філологічні знання для розв’язання професійних завдань.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус