АЛБУЛ Ольга

Посада: доцент кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-70

Електронна пошта: olha.albul@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Історія слов’янських мов, тенденції розвитку сучасних слов’янських мов.

Курси

Публікації

Навчальні посібники
1.Збірник вправ з фонетики та фонології сучасної болгарської літературної мови. – Львів, 2005. – 72 с.
2.Сорока О., Сокіл Б., Албул О. Українсько-болгарський розмовник. – Ужгород: ІВА, 2015. – 220 с.
3. Матеріали до вивчення старослов’янської мови/Албул О., Лазор О. – Львів, 2018. – 82 с.

Cтатті
1. Суспільно-політична термінологія у сучасній болгарській мові//Проблеми слов’янознавства. – Львів, 1982. – Вип. 25. – С.133–137.
2. Назви особи у болгарській суспільно-політичній лексиці // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 1984. – Вип.29. – С.85-89.
3.Современная общественно-политическая лексика болгарского языка (наименования лиц): автореферат дис. на соискание степени кан. филол. наук: специальность 10.02.03- славянские языки/ О.А. Албул – Минск,1988. – 20 с.
4. Структура багатокомпонентних назв особи у суспільно-політичній лексиці сучасної болгарської мови // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 1989. – Вип.39. – С. 98–100.
5. Проект “Українсько-інослов’янські тематичні словники навчального типу” // Vocabulum et vocabularium. Сборник научных трудов по лексикографии. – Харьков, 1998. – Вып.6. – С.79.
6. Сорабістичні мовні матеріали з архіву К.К.Трофимовича // Питання сорабістики. – Львів: Центр Європи, 1999. – С. 131–137.
7. Про необхідність термінологічних уточнень при вивченні курсу “Історична граматика болгарської мови”/Албул О., Федик Л.//Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. – Київ, 1999. – С.92–94.
8. Верхньолужицькі власні назви в українському тексті/Лобур Н., Албул О. // Питання сорабістики. – Львів, 2000. – С.52–58.
9. Метафоризація назв птахів (на матеріалі української, чеської, серболужицької мов)/Лобур Н., Албул О. // Питання сорабістики. – Львів, 2002. – С.275–285.
10. Кличний відмінок у сучасних слов’янських літературних мовах//Studia slovakistica. 4. Українсько-словацькі діалоги. Мовознавство. –Ужгород, 2004. – С. 7-16.
11. Граматичне освоєння запозичених іменників у верхньолужицькій, українській та болгарській мовах (на прикладі категорії роду)/Албул О., Сорока О.//Проблеми сорабістики = Prašenija sorabistiki. Десятий Міжнародний сорабістичний семінар.-Львів-Будишин, 2005.-С.175-179.
12. Вокатив у лужицьких мовах: перспективні напрямки досліджень // Проблеми сорабістики = Prašenija sorabistiki. ХI Міжнародний сорабістичний семінар.-Львів-Будишин, 2006. – С.221-224.
13. Тенденція до аналітизму в сучасній болгарській мові // Вісн. Льв. ун-ту. Сер.філол. Вип. 40. – Част.2. Львів, 2007. – С.113-120.
14. Болгарський вокатив: історія і сучасний стан // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Вип. 7. – 2007. – С. 3-11.
15. Передача слов’янських онімів в українському тексті: норма і сучасна практика //Studia Slovakistica. Вип. 7. – Ужгород, 2007. – С.22-28.
16. Неопублікований «Верхньолужицько-польський словник» Яна Александра Заремби: погляд мовознавця/Албул О., Лобур Н.// Zeszyty Łużyckie . 42/2008. – S. 224-232.
17. Мовознавчий аналіз рукописного верхньолужицько-польського словника
Я. А. Заремби/ Албул О., Лобур Н // Питання сорабістики, 2009. – С. 80-85.
18. Відлуння творчості Якуба Барта-Чішинського в Українї (переклади, відгуки, дослідження/ Моторний В., О.Лазор, О.Албул //Якуб Барт- Чішинський в Україні. – Львів, 2009. – С.6-28.
19. Тенденція до інтернаціоналізації у болгарській мові у минулому та на сучасному етапі розвитку(фонетико-фонологічний аспект, графіка)/Албул О., Сорока О. // Вісн. Льв. ун-ту. Сер.філол. Вип. 48.- Львів, 2009.- С. 240-246. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/3400/3435
20. Славістика у Львівському національному університеті імені Івана Франка (історія, сучасний стан та перспективи розвитку)/ Албул О.А., Лобур Н.В // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. Збірник наукових праць. – Київ, 2009.– Спеціальний випуск – С. 3-10.
21. Поняття мовна мода як соціо- й лінгвокультурна категорія//Мова і суспільство. Випуск 1.– Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. – С.21-30. http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/ls/article/view/1680/1727
22. Болгарський вокатив і мовна мода//Болгарський щорічник.- Т.УІІ. – К., 2011. – С.159-168.
23. Motornyj V., O. Lazor, O. Albul. Die Rezeptiondes Werks von Jakub Bart- Ćišinski in der Ukraine/Volodymyr Motornyj, Oksana Lazor, Ol’ha Albul / Jakub Bart- Ćišinski. Erneuerer der sorbischen Literatur. Sammelband der internationalen Konferenz zum 100. Todestag des Dichters, Bautzen und Panschwitz-Kuckau, 15-17.10.2009. Dietrich Scholze. Franc Schön (Hgg). Schriften des Sorbischen Instituts. Domowina-Verlag, Bautzen, 2011. – S. 309-324.
24.Українська мова в дослідженнях науковців кафедри слов’янської філології Львівського університету [Електронний ресурс ]/ Олга Албул, Оксана Лазор// Българска украинистика. – №1.– 2012. – С.62-71 – Режим доступу: http://www.bgukrainistika.com/widgets/Filemanager/uploads/anon/ALMANAH_2012_1.pdf
25. Костянтин Трофимович і львівська сорабістика/Людмила Васильєва, Ольга Албул//Питання сорабістики: матеріали XIV Міжнародного сорабістичного семінару (4-5 жовтня 2013 р.). Т.8 /за ред. А.Татаренко, Д.Шольце-Шолти. – Львів; Будишин, 2015. – С. 146-158.
26. Наслідки іншомовних впливів у болгарській мові (фонологічний аспект)/ Албул О., Сорока О. // Българска украинистика. – Бр.5 – София, 2015. – С. 48-53. http://www.bgukrainistika.com/widgets/Filemanager/uploads/anon/Almanah_5.pdf
27. Bułgarsko-polskie paralele w rozwoju systemu fonetycznego – wymowa spółgłoski [ł]/ Ałbuł O., Soroka O. //Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2015. Kontakty językowe w komunikowaniu/ Redakcja naukowa Magdalena Steciąg, Magdalena Adamczyk, Marek Biszczanik. – Zielona Góra, 2016. – S.149-155.
28. Досвід вивчення політичної комунікації в Болгарії: Центр аналізу політичного і журналістського мовлення // Мова і суспільство. 2016. Випуск 7. С. 108–116. (Індекс Копернікус) http://sociolinguistics.lnu.edu.ua/ua/issues/07/11.pdf
29. Проникнення чужої графіки у болгарський друкований текст (кінець ХХ–початок ХХІ ст.)/ Албул О., Сорока О. // Проблеми слов’янознавства. 2016. Випуск 65. С.240–245.
http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/slavonic/article/view/1641
30. Албул О. Поняття мовна мода як соціо- й лінгвокультурна категорія / О. Албул // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – 2016. – N 6. – С. 22-26.
31. Львівська славістика в загальноєвропейському контексті/ Лобур Н., Албул О. //Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Л.А.Булаховського. – Київ: Освіта України, 2017. – С.3-11.
32. О морфологически маркированном вокативе в современном украинском
и других славянских языках: литературная норма, речевая практика//Балканистичен форум 3/2018, c.126-141 Indexed in Scopus Web of Science (ESCI) https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1069
33. Слов’янська ідентичність в українських перекладах та чинний Український правопис і його нова редакція (власні назви)/ О. Албул, Н. Лобур //Алманах «Българска украинистика» (електронне видання). – Брой 8, София, 2019, с.8-15. http://www.bgukrainistika.com/widgets/Filemanager/uploads/anon/Al_8.pdf

Доповіді, повідомлення, тези виступів на конференціях
1.Українсько-болгарські лексичні паралелі (деякі суспільно-політичні терміни тюркського походження) Тези Республіканської наукової конференції “Лексика української мови у її зв’язках з сусідніми слов’янськими і неслов’янськими мовами”. – Ужгород, 1982. – С.3–4.
2.Языковой образ и его национальная специфика (на материале cлавянских языков)/ Шестак Л.А., Парфенова С.А., Албул О.А//Сборник докладов и сообщений международной конференции «Русский язык и литература в общении народов мира. Проблемы функционирования и преподавания». – Москва, 1990. – Т.1. – С.4
3.К.Трофимович – видатний український славіст/Васильєва Л., Албул О. //Матеріали міжнародної славістичної конференції пам’яті професора К.Трофимовича. – Львів, 1998. – Т.1. – С.4–8.
4. Про словники і підручники зі слов’янських мов/Албул О., Ярмолюк М.// Матеріали міжнародної славістичної конференції пам’яті професора К.Трофимовича. – Львів, 1998. – Т.1. – С.402–407.
5.Тенденція до інтернаціоналізації у сучасній болгарській літературній мові//Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2007. – Вип.56. – С.319-320. http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/slavonic/article/view/2464/2614
6.Вияви мовної моди у сучасному болгарському мовному дискурсі/О. Албул, О.Сорока // Матеріали Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії. (Бердянськ, 17– 18 травня 2012 р.) : зб. тез. – Бердянськ, 2012. – С. 27– 31.
7.Дискусії навколо мовного законодавства в болгарському суспільстві // Матеріали ІІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії. 16-17 травня 2013 року: зб. тез. – Бердянськ, 2013. – С.6-8.
8.Про деякі дискусійні випадки передачі болгарських онімів українською мовою/Албул О., Лобур Н.// Матеріали ІІІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії. 16-17 травня 2014 року: зб. тез. – Бердянськ, 2014. – С.86-88.
9.За статуса на „новото л“ в съвременния български език/ Албул О., Сорока О. //Трети международен конгрес по българистика, 23–26 май 2013 г. секция „Български език“ подсекция „Съвременен български език. Норма, комуникации, менталност“. – София: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“, Международна Асоциация по българистика, 2014. – С. 75- 82.
10.«Незручні» випадки міжслов’янських лексичних паралелей (з досвіду викладання болгарської та інших слов’янських мов)/Ольга Албул//Матеріали ІV Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (22–23 травня 2015 р.) : [збірник тез] / [ред. Колінько О. П., Корнієнко С. І., Сєнічева О. А., Цанов С. М., Червенко О. Б.]. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – С. 95-99.
11.Українські оніми в болгарських офіційних текстах/ Албул О., Лазор О. // Матеріали V Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (19-20 травня 2016 р.). – Бердянськ: БДПУ, 2016. С.7-9.
12.Африката [d͡ӡ] у болгарській та українській писемності: пошуки графічного позначення/”Мултикултурализъм и многоезичие”. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения (София, 21-23 април 2016 г.). – Т.1. Лингвистика. – Велико Търново: Фабер, 2017. – С.102-107.
13.Досвід вивчення політичної комунікації в Софійському університеті імені Климента Охридського/ Матеріали VІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (18-19 травня 2017 р.). – Бердянськ: БДПУ, 2017. – С.121-123.
14.Глаголиця: «священні букви» у нашому сьогоденні / Матеріали VІІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (25-26 травня 2018 р.). – Бердянськ: БДПУ, 2018. – С.5-9.
15.Мовознавча болгаристика у Львівському університеті// Науково-практичний круглий стіл з міжнародною участю «Україна та Болгарія: споріднені слов»янським походженням і спільною історією, взаємини та перспективи» (до 140-річчя звільнення Болгарії від османського ярма). Львів, 2018. – С.11-12.
16.Мовознавча болгаристика у Львівському університеті/ Албул О., Сорока О.// Матеріали VІІІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (23-24 травня 2019 р.) : [збірник тез] / [відп.ред. М.М. Греб]. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – С.6-8.

Редагування наукових видань, коментарі
1. Трофимович К. Становлення та розвиток верхньолужицької літературної мови/Наук.ред Ольга Албул, Оксана Лазор. – Львів, 2009. – 232 с.
2. Коментарі/ Ольга Албул, Оксана Лазор //Трофимович К. Становлення та розвиток верхньолужицької літературної мови. Львів, 2009. – С. 224-226.
3.Трофимович К. Мова Якуба Барта-Чішинського/ Коментарі Ольги Албул, Оксани Лазор// Якуб Барт-Чішинський в Україні. Львів, 2009. – С.63-66.

Рецензії, огляди, повідомлення
1. Конференція пам’яті професора К.К.Трофимовича (Львів, квітень 1998) // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 1999. – № 50. – С.271–273.
2. Урочиста академія з нагоди 80-ліття професора В. А. Моторного / О. Албул//Вісн. Льв. ун-ту. Сер.філол. 2009. – Вип. 48. – 2009. – С. 7– 8.
3. Огляди наукових видань. Журнали, збірники. Народна творчість та етнографія. – Київ: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН України, 2008. – № 1, 2, 3. /підготували Ігор Гунчик, Ольга Албул, Ірина Горбань // Міфологія і фольклор. – № 1 (5). – 2010.¬ ¬¬– С. 105 –111.
4. Postscriptum Polonistyczne. Katowice, 2009. №. 1(3): Polonistyka i
język polski na Ukrainie // Red. A.Krawczuk, J.Tambor, (współpraca) M.Rusin. 328 s. // Проблеми слов’янознавства. – Вип. 59. Львів, 2010. С. 271–274. http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/slavonic/article/view/2328/2486
5. Слово про вчителя //Проблеми слов’янознавства, вип. 66, 2017, с.259–260. http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/slavonic/article/view/2087/2210

Переклади наукових праць
1.Петранов Б.”Що робити ?” – кінець утопії// Просценіум. театрознавчий журнал. – Львів, 2002.- №1(2). – С.87. – переклад з болгарської мови.
2.Парзулова М. Антропонімний текст як джерело мовної та історичної інформації //Проблеми слов’янознавства. 2006. Вип. 55. С.134-142. – переклад з болгарської мови
3.Трофимович К. Мова Якуба Барта-Чішинського //Якуб Барт- Чішинський в Україні.- Львів, 2009. – С. 29-63. – переклад з російської мови.

Біографія

Народилася 13 грудня 1956 року в м. Ужгород Закарпатської області.

У 1979 році закінчила слов’янське відділення філологічного факультету Львівського університету імені Івана Франка. 1988 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Суспільно-політична лексика сучасної болгарської мови (назви особи)». Вчене звання доцента присвоєне рішенням вченої Ради Львівського державного університету від 24 червня 1999 р.

Викладає курси: «Основна слов’янська мова (болгарська)», «Історична граматика болгарської мови», «Основи наукових досліджень», «Актуальні проблеми болгарського мовознавства», «Культура болгарської мови» «Новітні тенденції розвитку болгарської мови».

Керує написанням кандидатських дисертацій (на матеріалі різних слов’янських мов), студентських кваліфікаційних робіт, науковою роботою студентів, учбовими практиками студентів.

Читала лекції для студентів Софійського університету ім. Климента Охридського (Республіка Болгарія) за програмою викладацької мобільності Еразмус + (квітень 2016 р., травень-червень 2017 р.).

Науковий керівник кандидатських дисертацій (автор, тема, рік захисту):

  • Сливинський О.Т. Феномен мовчання в художньому тексті (на матеріалі болгарської прози 60-90-х рр. ХХ ст.). – 2007;
  • Гуменна О. І. Лексичні інновації у словацькій літературній мові кінця XX – початку XXI ст. – 2011;
  • Костюшко О.М. Тематичні словники у болгарській лексикографії : історія і сучасний стан. – 2012;
  • Катачина О.О. Чеська термінологія позначення правопорушень. – 2013.
  • Сорока О. Б. Лексичні інновації іншомовного походження у сучасній болгарській мові (кінець ХХ – початок ХХІ століття). – 2019 р.

Офіційний опонент кандидатських дисертацій:

  • Журавель В. Б. Фонологические системы белорусского и болгарского литературных языков (Минск, 1990);
  • Чмир О. Р. Лексика права у старослов’янській та давньоруській мовах: семантична мотивованість, шляхи концептуалізації (Київ, 2005);
  • Огієнко І. С. Дискурсивні слова турецького походження в текстах сучасних болгарських мас-медіа (Київ, 2009).

Учасниця низки міжнародних наукових конференцій в Україні (Львів, Київ, Ужгород, Бердянськ) та за кордоном – Софія (Болгарія, 2013, 2016), Будишин/Бауцен (Німеччина, 2009).

У своєму доробку має понад 60 публікацій (навчальні посібники, наукові статті, доповіді та тези виступів на наукових конференціях, навчально-методичні видання, переклади наукових праць з болгарської та російської мов).

Член редакційної ради альманаху «Болгарська україністика/Българска украинистика» (електронне рецензоване видання Софійського університету ім.Климента Охридського, Республіка Болгарія). Член редколегії збірника “Питання сорабістики = Prašenja sorabistiki” (Львів – Будишин, Німеччина).

Методичні матеріали

Навчально-методичні видання

1.Методические рекомендации по библиографическому описанию произведений печати, оформлению ссылок в дипломных и курсовых работах/Трофимович К.К, Албул О.А. – Львов, 1988.
2.Методические указания к изучению болгарского языка (для студентов русского отделения филологического факультета)/Албул О.А., Тиртова Г.П. – Львов, 1990.
3.Методические указания к изучению сербохорватского языка (для студентов русского отделения филологического факультета)/Тиртова Г.П., Албул О.А. – Львов, 1990.
4.Робоча програма “Старослов’янська мова” (для студентів нефілологічних спеціальностей/Федик Л.С., Ярмолюк М.О., Албул О.А. – Львів, 1998.
5.Методичні вказівки до вивчення курсу “Історична граматика болгарської мови”. – Львів, 1998.
6.Методичні вказівки до написання та оформлення кваліфікаційних робіт(для студентів слов’янського відділення)/Петрухіна Л.Е., Албул О.А. – Львів, 2003.
7.Методичні вказівки до написання та оформлення кваліфікаційних робіт(для студентів слов’янського відділення)/Албул О.А., Кравчук А.М., Петрухіна Л.Е.). – Львів, 2011.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!