Olha Albul

Position: Associate Professor, The Department of Slavic Philology named after Professor Ilarion Svientsitskyi

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239 47 70

Email: olha.albul@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com

Research interests

History of Slavic languages, development trends of modern Slavic languages.

Publications

Articles:

1. Суспільно-політична термінологія у сучасній болгарській мові//Проблеми слов’янознавства. – Львів, 1982. – Вип. 25. – С.133–137.
2. Назви особи у болгарській суспільно-політичній лексиці // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 1984. – Вип.29. – С.85-89.
3.Современная общественно-политическая лексика болгарского языка (наименования лиц): автореферат дис. на соискание степени кан. филол. наук: специальность 10.02.03- славянские языки/ О.А. Албул – Минск,1988. – 20 с.
4. Структура багатокомпонентних назв особи у суспільно-політичній лексиці сучасної болгарської мови // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 1989. – Вип.39. – С. 98–100.
5. Проект “Українсько-інослов’янські тематичні словники навчального типу” // Vocabulum et vocabularium. Сборник научных трудов по лексикографии. – Харьков, 1998. – Вып.6. – С.79.
6. Сорабістичні мовні матеріали з архіву К.К.Трофимовича // Питання сорабістики. – Львів: Центр Європи, 1999. – С. 131–137.
7. Про необхідність термінологічних уточнень при вивченні курсу “Історична граматика болгарської мови”/Албул О., Федик Л.//Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. – Київ, 1999. – С.92–94.
8. Верхньолужицькі власні назви в українському тексті/Лобур Н., Албул О. // Питання сорабістики. – Львів, 2000. – С.52–58.
9. Метафоризація назв птахів (на матеріалі української, чеської, серболужицької мов)/Лобур Н., Албул О. // Питання сорабістики. – Львів, 2002. – С.275–285.
10. Кличний відмінок у сучасних слов’янських літературних мовах//Studia slovakistica. 4. Українсько-словацькі діалоги. Мовознавство. –Ужгород, 2004. – С. 7-16.
11. Граматичне освоєння запозичених іменників у верхньолужицькій, українській та болгарській мовах (на прикладі категорії роду)/Албул О., Сорока О.//Проблеми сорабістики = Prašenija sorabistiki. Десятий Міжнародний сорабістичний семінар.-Львів-Будишин, 2005.-С.175-179.
12. Вокатив у лужицьких мовах: перспективні напрямки досліджень // Проблеми сорабістики = Prašenija sorabistiki. ХI Міжнародний сорабістичний семінар.-Львів-Будишин, 2006. – С.221-224.
13. Тенденція до аналітизму в сучасній болгарській мові // Вісн. Льв. ун-ту. Сер.філол. Вип. 40. – Част.2. Львів, 2007. – С.113-120.
14. Болгарський вокатив: історія і сучасний стан // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Вип. 7. – 2007. – С. 3-11.
15. Передача слов’янських онімів в українському тексті: норма і сучасна практика //Studia Slovakistica. Вип. 7. – Ужгород, 2007. – С.22-28.
16. Неопублікований «Верхньолужицько-польський словник» Яна Александра Заремби: погляд мовознавця/Албул О., Лобур Н.// Zeszyty Łużyckie . 42/2008. – S. 224-232.
17. Мовознавчий аналіз рукописного верхньолужицько-польського словника
Я. А. Заремби/ Албул О., Лобур Н // Питання сорабістики, 2009. – С. 80-85.
18. Відлуння творчості Якуба Барта-Чішинського в Українї (переклади, відгуки, дослідження/ Моторний В., О.Лазор, О.Албул //Якуб Барт- Чішинський в Україні. – Львів, 2009. – С.6-28.
19. Тенденція до інтернаціоналізації у болгарській мові у минулому та на сучасному етапі розвитку(фонетико-фонологічний аспект, графіка)/Албул О., Сорока О. // Вісн. Льв. ун-ту. Сер.філол. Вип. 48.- Львів, 2009.- С. 240-246. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/3400/3435
20. Славістика у Львівському національному університеті імені Івана Франка (історія, сучасний стан та перспективи розвитку)/ Албул О.А., Лобур Н.В // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. Збірник наукових праць. – Київ, 2009.– Спеціальний випуск – С. 3-10.
21. Поняття мовна мода як соціо- й лінгвокультурна категорія//Мова і суспільство. Випуск 1.– Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. – С.21-30. http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/ls/article/view/1680/1727
22. Болгарський вокатив і мовна мода//Болгарський щорічник.- Т.УІІ. – К., 2011. – С.159-168.
23. Motornyj V., O. Lazor, O. Albul. Die Rezeptiondes Werks von Jakub Bart- Ćišinski in der Ukraine/Volodymyr Motornyj, Oksana Lazor, Ol’ha Albul / Jakub Bart- Ćišinski. Erneuerer der sorbischen Literatur. Sammelband der internationalen Konferenz zum 100. Todestag des Dichters, Bautzen und Panschwitz-Kuckau, 15-17.10.2009. Dietrich Scholze. Franc Schön (Hgg). Schriften des Sorbischen Instituts. Domowina-Verlag, Bautzen, 2011. – S. 309-324.
24.Українська мова в дослідженнях науковців кафедри слов’янської філології Львівського університету [Електронний ресурс ]/ Олга Албул, Оксана Лазор// Българска украинистика. – №1.– 2012. – С.62-71 http://www.bgukrainistika.com/widgets/Filemanager/uploads/anon/ALMANAH_2012_1.pdf
25. Костянтин Трофимович і львівська сорабістика/Людмила Васильєва, Ольга Албул//Питання сорабістики: матеріали XIV Міжнародного сорабістичного семінару (4-5 жовтня 2013 р.). Т.8 /за ред. А.Татаренко, Д.Шольце-Шолти. – Львів; Будишин, 2015. – С. 146-158.
26. Наслідки іншомовних впливів у болгарській мові (фонологічний аспект)/ Албул О., Сорока О. // Българска украинистика. – Бр.5 – София, 2015. – С. 48-53. http://www.bgukrainistika.com/widgets/Filemanager/uploads/anon/Almanah_5.pdf
27. Bułgarsko-polskie paralele w rozwoju systemu fonetycznego – wymowa spółgłoski [ł]/ Ałbuł O., Soroka O. //Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2015. Kontakty językowe w komunikowaniu/ Redakcja naukowa Magdalena Steciąg, Magdalena Adamczyk, Marek Biszczanik. – Zielona Góra, 2016. – S.149-155.
28. Досвід вивчення політичної комунікації в Болгарії: Центр аналізу політичного і журналістського мовлення // Мова і суспільство. 2016. Випуск 7. С. 108–116. (Індекс Копернікус) http://sociolinguistics.lnu.edu.ua/ua/issues/07/11.pdf
29. Проникнення чужої графіки у болгарський друкований текст (кінець ХХ–початок ХХІ ст.)/ Албул О., Сорока О. // Проблеми слов’янознавства. 2016. Випуск 65. С.240–245. http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/slavonic/article/view/1641
30. Албул О. Поняття мовна мода як соціо- й лінгвокультурна категорія / О. Албул // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – 2016. – N 6. – С. 22-26.
31. Львівська славістика в загальноєвропейському контексті/ Лобур Н., Албул О. //Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Л.А.Булаховського. – Київ: Освіта України, 2017. – С.3-11.
32. О морфологически маркированном вокативе в современном украинском
и других славянских языках: литературная норма, речевая практика//Балканистичен форум 3/2018, c.126-141 Indexed in Scopus Web of Science (ESCI) https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1069
33. Слов’янська ідентичність в українських перекладах та чинний Український правопис і його нова редакція (власні назви)/ О. Албул, Н. Лобур //Алманах «Българска украинистика» (електронне видання). – Брой 8, София, 2019, с.8-15. http://www.bgukrainistika.com/widgets/Filemanager/uploads/anon/Al_8.pdf

Tutorials:

1.Збірник вправ з фонетики та фонології сучасної болгарської літературної мови. – Львів, 2005. – 72 с.
2.Сорока О., Сокіл Б., Албул О. Українсько-болгарський розмовник. – Ужгород: ІВА, 2015. – 220 с.
3. Матеріали до вивчення старослов’янської мови/Албул О., Лазор О. – Львів, 2018. – 82 с.

Reports, messages, theses of speeches at conferences:

1.Українсько-болгарські лексичні паралелі (деякі суспільно-політичні терміни тюркського походження) Тези Республіканської наукової конференції “Лексика української мови у її зв’язках з сусідніми слов’янськими і неслов’янськими мовами”. – Ужгород, 1982. – С.3–4.
2.Языковой образ и его национальная специфика (на материале cлавянских языков)/ Шестак Л.А., Парфенова С.А., Албул О.А//Сборник докладов и сообщений международной конференции «Русский язык и литература в общении народов мира. Проблемы функционирования и преподавания». – Москва, 1990. – Т.1. – С.4
3.К.Трофимович – видатний український славіст/Васильєва Л., Албул О. //Матеріали міжнародної славістичної конференції пам’яті професора К.Трофимовича. – Львів, 1998. – Т.1. – С.4–8.
4. Про словники і підручники зі слов’янських мов/Албул О., Ярмолюк М.// Матеріали міжнародної славістичної конференції пам’яті професора К.Трофимовича. – Львів, 1998. – Т.1. – С.402–407.
5.Тенденція до інтернаціоналізації у сучасній болгарській літературній мові//Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2007. – Вип.56. – С.319-320. http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/slavonic/article/view/2464/2614
6.Вияви мовної моди у сучасному болгарському мовному дискурсі/О. Албул, О.Сорока // Матеріали Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії. (Бердянськ, 17– 18 травня 2012 р.) : зб. тез. – Бердянськ, 2012. – С. 27– 31.
7.Дискусії навколо мовного законодавства в болгарському суспільстві // Матеріали ІІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії. 16-17 травня 2013 року: зб. тез. – Бердянськ, 2013. – С.6-8.
8.Про деякі дискусійні випадки передачі болгарських онімів українською мовою/Албул О., Лобур Н.// Матеріали ІІІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії. 16-17 травня 2014 року: зб. тез. – Бердянськ, 2014. – С.86-88.
9.За статуса на „новото л“ в съвременния български език/ Албул О., Сорока О. //Трети международен конгрес по българистика, 23–26 май 2013 г. секция „Български език“ подсекция „Съвременен български език. Норма, комуникации, менталност“. – София: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“, Международна Асоциация по българистика, 2014. – С. 75- 82.
10.«Незручні» випадки міжслов’янських лексичних паралелей (з досвіду викладання болгарської та інших слов’янських мов)/Ольга Албул//Матеріали ІV Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (22–23 травня 2015 р.) : [збірник тез] / [ред. Колінько О. П., Корнієнко С. І., Сєнічева О. А., Цанов С. М., Червенко О. Б.]. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – С. 95-99.
11.Українські оніми в болгарських офіційних текстах/ Албул О., Лазор О. // Матеріали V Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (19-20 травня 2016 р.). – Бердянськ: БДПУ, 2016. С.7-9.
12.Африката [d͡ӡ] у болгарській та українській писемності: пошуки графічного позначення/”Мултикултурализъм и многоезичие”. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения (София, 21-23 април 2016 г.). – Т.1. Лингвистика. – Велико Търново: Фабер, 2017. – С.102-107.
13.Досвід вивчення політичної комунікації в Софійському університеті імені Климента Охридського/ Матеріали VІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (18-19 травня 2017 р.). – Бердянськ: БДПУ, 2017. – С.121-123.
14.Глаголиця: «священні букви» у нашому сьогоденні / Матеріали VІІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (25-26 травня 2018 р.). – Бердянськ: БДПУ, 2018. – С.5-9.
15.Мовознавча болгаристика у Львівському університеті// Науково-практичний круглий стіл з міжнародною участю «Україна та Болгарія: споріднені слов»янським походженням і спільною історією, взаємини та перспективи» (до 140-річчя звільнення Болгарії від османського ярма). Львів, 2018. – С.11-12.
16.Мовознавча болгаристика у Львівському університеті/ Албул О., Сорока О.// Матеріали VІІІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (23-24 травня 2019 р.) : [збірник тез] / [відп.ред. М.М. Греб]. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – С.6-8.

Editing of scientific publications, comments:

1. Трофимович К. Становлення та розвиток верхньолужицької літературної мови/Наук.ред Ольга Албул, Оксана Лазор. – Львів, 2009. – 232 с.
2. Коментарі/ Ольга Албул, Оксана Лазор //Трофимович К. Становлення та розвиток верхньолужицької літературної мови. Львів, 2009. – С. 224-226.
3.Трофимович К. Мова Якуба Барта-Чішинського/ Коментарі Ольги Албул, Оксани Лазор// Якуб Барт-Чішинський в Україні. Львів, 2009. – С.63-66.

Рецензії, огляди, повідомлення
1. Конференція пам’яті професора К.К.Трофимовича (Львів, квітень 1998) // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 1999. – № 50. – С.271–273.
2. Урочиста академія з нагоди 80-ліття професора В. А. Моторного / О. Албул//Вісн. Льв. ун-ту. Сер.філол. 2009. – Вип. 48. – 2009. – С. 7– 8.
3. Огляди наукових видань. Журнали, збірники. Народна творчість та етнографія. – Київ: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН України, 2008. – № 1, 2, 3. /підготували Ігор Гунчик, Ольга Албул, Ірина Горбань // Міфологія і фольклор. – № 1 (5). – 2010.¬ ¬¬– С. 105 –111.
4. Postscriptum Polonistyczne. Katowice, 2009. №. 1(3): Polonistyka i
język polski na Ukrainie // Red. A.Krawczuk, J.Tambor, (współpraca) M.Rusin. 328 s. // Проблеми слов’янознавства. – Вип. 59. Львів, 2010. С. 271–274. http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/slavonic/article/view/2328/2486
5. Слово про вчителя //Проблеми слов’янознавства, вип. 66, 2017, с.259–260. http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/slavonic/article/view/2087/2210

Translations of scientific works:

1.Петранов Б.”Що робити ?” – кінець утопії// Просценіум. театрознавчий журнал. – Львів, 2002.- №1(2). – С.87. – переклад з болгарської мови.
2.Парзулова М. Антропонімний текст як джерело мовної та історичної інформації //Проблеми слов’янознавства. 2006. Вип. 55. С.134-142. – переклад з болгарської мови
3.Трофимович К. Мова Якуба Барта-Чішинського //Якуб Барт- Чішинський в Україні.- Львів, 2009. – С. 29-63. – переклад з російської мови

 

Teaching materials

Tutorials:

1.Збірник вправ з фонетики та фонології сучасної болгарської літературної мови. – Львів, 2005. – 72 с.
2.Сорока О., Сокіл Б., Албул О. Українсько-болгарський розмовник. – Ужгород: ІВА, 2015. – 220 с.
3. Матеріали до вивчення старослов’янської мови/Албул О., Лазор О. – Львів, 2018. – 82 с.

Schedule

Page with teachers schedule not found!