Новітні тенденції у розвитку болгарської мови

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
9доцент АЛБУЛ ОльгаФЛблг-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
9ФЛблг-11мдоцент АЛБУЛ Ольга

Опис курсу

Навчальна дисципліна „Новітні тенденції у розвитку словацької мови” рекомендована для студентів спеціальності „Словацька мова та література”, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр”.  Вона є логічним продовженням основного циклу лінгвістичних дисциплін і пропонує поглиблене вивчення динамічних процесів, що визначають розвиток словацької літературної мови на сучасному етапі.

Оволодіння курсом „Новітні тенденції у розвитку словацької мови” за запропонованою програмою допоможе студентам зрозуміти сучасні тенденції розвитку словацької мови, ознайомитися із динамічними процесами в словацькому словотворенні і слововживанні,  а також поглибити знання з лексикології, лексикографії, морфології, правопису цієї слов’янської мови.

Мета навчальної дисципліни „Новітні тенденції у розвитку словацької мови” – ознайомити студентів з актуальними мовними явищами, пов’язаними з динамічними процесами у розвитку сучасної словацької мови, результатами дії цих процесів на різних рівнях мовної системи, що регулюються основними тенденціями її розвитку, дати пояснення причин зростання динаміки тих чи інших процесів на сучасному етапі. Особливу увагу приділено вивченню активних процесів у лексичному фонді сучасної словацької мови, які викликані тенденціями до інтелектуалізації та детермінологізації, інтернаціоналізації, неологізації. У процесі вивчення актуалізуються теоретичні питання про вплив екстралінгвальних факторів на розвиток сучасної словацької мови.

Завдання:

 • представити студентам тенденції розвитку словацької мови на всіх її рівнях,
 • формування теоретичних знань з дисципліни,
 • формування практичних умінь зіставного аналізу окремих мовних явищ з іншими словʼянськими мовами.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні тенденції, які визначають розвиток словацької літературної мови на сучасному етапі;
 • ставлення словацьких мовознавців до виявів дії визначальних тенденцій розвитку сучасної словацької літературної мови;
 • найважливіші праці словацьких лінгвістів з даної проблеми.

 уміти:

 • застосувати отримані знання у плані зіставлення з розвитком інших слов’янських мов;
 • виявляти інновації у тексті;
 • дати загальну характеристику сучасних тенденцій розвитку словацької літературної мови;
 • використати знання при теоретичному осмисленні та практичному опрацюванні власних наукових розвідок.

Рекомендована література

основна

 1. Dolník J. Súčasná spisovná slovenčina a jej problémy. – Bratislava, 2007.
 2. Dolník J. a kol. Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny. – Bratislava, 2010.
 3. Horecký J., Buzássyová K., Bosák J. a kol. Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. – Bratislava, 1989. – Режим доступу: https://www.juls.savba.sk/ediela/dynamika/
 4. Jazyk a jazykoveda v pohybe. Na počesť Slavomíra Ondrejoviča. Ed. Sibyla Mislovičová. – Bratislava, 2008.
 5. Jazyk a jazykoveda v pohybe II. Na počesť Slavomíra Ondrejoviča. Ed. B.Chocholová, L.Molnár Satinská, G. Múcsková. – Bratislava, 2017.
 6. Kačala J. Spisovná slovenčina v storočí. – Bratislava, 1998.

додаткова

Див. програму курсу

 

Інформаційні ресурси

 1. https://korpus.sk/
 2. https://slovnik.juls.savba.sk/
 3. https://zborniky.e-slovak.sk/
 4. https://www.juls.savba.sk/ediela/jc/
 5. https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/
 6. https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/
 7. https://www.juls.savba.sk/ediela/sociolinguistica_slovaca/
 8. https://www.juls.savba.sk/ediela/varia/
 9. https://www.juls.savba.sk/ediela/slovenski_jazykovedci/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус