Болгарська мова

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент БУШКО Галина
632доцент БУШКО Галина

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
448доцент БУШКО Галина, доцент АЛБУЛ Ольга

Опис курсу

У рамках навчальної дисципліни «Болгарська мова» у 4 семестрі вивчається курс Фонетики,
фонології та Правопису і лексико-комунікативний модуль.
Метою викладання навчальної дисципліни «Болгарська мова. Фонетика і
фонологія» є:
 ознайомити студентів з традиційними та сучасними підходами у трактуванні
фонетичних явищ і процесів у сучасній болгарській мові, дати знання з теоретичних питань
фонетики, окреслити основні проблеми фонетики й орфоепії, пояснити їх взаємозв’язок у
цілісній системі лінгвістичних знань, схарактеризувати фонетичну систему, засвоєння
студентами норм правильної літературної вимови, забезпечення розуміння студентами
основних тенденцій розвитку фонетичної системи болгарської мови на сучасному етапі;
 ознайомити студентів із правописними нормами сучасної болгарської мови,
особливостями становлення орфографічної системи, основними принципами правопису та
складними випадками написання;
 у частині лексико-комунікативного циклу метою є набуття навичок усного і
писемного спілкування в різних комунікативних ситуаціях.
 ознайомити студентів із основами здійснення дослідницької діяльності у лінгвістиці.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
– висвітлити місце фонетики в комплексі мовознавчих наук;
– навчити студентів чіткому розумінню та правильному використанню термінів і
понять, які стосуються даного рівня болгарської мови;
– дати розуміння багатоаспектності вивчення звуків мови й ознайомити їх із методами
дослідження, що використовуються окремими галузями фонетики;
– забезпечити розуміння студентами акустичної, артикуляційної та функціональної
різниці між голосними, приголосними звуками і дифтонгами сучасної болгарської мови;
– з’ясувати особливості системи голосних та приголосних звуків сучасної болгарської
мови (у порівнянні із українською й іншими слов’янськими мовами);
– сформулювати основні орфоепічні норми сучасної болгарської мови, особливу увагу
звернути на вимову власне болгарської та запозичених слів;
– навчити студентів виконувати фонетичний запис (транскрипцію) текстів;
– дати розуміння студентами основних тенденцій розвитку сучасної болгарської мови
на рівні фонетичної системи;
– навчити студентів грамотно писати та вміти аргументувати кодифіковані норми з
огляду на етимологічний, фонематичний, морфематичний і граматичний принцип;
– удосконалити практичні навички володіння болгарської мовою;
– виробити навички здійснення студентського наукового дослідження.
У результаті вивчення курсу студент повинен:
знати:
з курсу “ Болгарська мова. Фонетика і фонологія”:
– місце фонетики і фонології в комплексі мовознавчих наук;
– поняття, терміни, теорії і концепції, які стосуються даного рівня болгарської мови;
– що таке звук як явище на рівні артикуляції, акустики та перцепції;
– принципи класифікації звуків з точки зору традиційного болгарського мовознавства;
– орфоепічні норми сучасної болгарської мови, основні відмінності болгарської фонетичної
системи від української;
– інтегральні та диференційні ознаки фонеми;
– комбінаторні та факультативні варіанти фонем;
– явища асиміляції, дисиміляції звуків у мовленнєвому потоці;
– принципи чергування приголосних і голосних у сучасній болгарській мові;
– поняття складу, основні теорії складу та правила поділу слів на склади;
– типи систем транскрипції.
з курсу “ Болгарська мова. Правопис”:
– основні поняття, терміни з галузі орфографії;
– основні закономірності правопису слів іншомовного походження у болгарській мові;

– правила написання великої літери;
– правила написання слів разом, окремо, через дефіс;
– принципи передачі запозичених слів болгарською мовою.
вміти:
з курсу “ Болгарська мова. Фонетика і фонологія”:
– проводити фонетичний аналіз;
– розрізняти наголошені та ненаголошені енклітики і проклітики;
– здійснювати фонетичний запис (транскрипцію) текстів;
з курсу “ Болгарська мова. Правопис”:
– застосовувати на практиці закономірності правопису слів іншомовного походження;
– застосовувати на практиці правила написання великої літери;
– застосовувати на практиці правила написання слів разом, окремо, через дефіс;
– застосовувати на практиці принципи передачі запозичених слів болгарською мовою.

Рекомендована література

Література

Основна
1. Бояджиев Т., Георгиева Е. Граматика на съвременния български книжовен език. Том І.
Фонетика. София, 1998.
2. Бояджиев Т. Куцаров И., Пенчев Й. Съвременен български език (Фонетика.
Лексикология и фразеология. Словообразуване, Морфология, Синтаксис). Учебник за
студенти от филологическите факултети. София, 2004.
3. Вътов В., Фонетика и фонология на българския език. В. Търново, 2002.
4. Иванов Й. Учебник по фонетика на българския език. Пловдив, 1996
5. Кърлова Р. Фонетика и фонология. Благоевград, 1997.
6. Михайлов М. Фонетика на съвременния български книжовен език (с оглед и на
диалектното състояние) ПУ “Паисий Хилендарски”, Филиал – Смолян, 2018.
7. Мишева А. Интонационна система на българския език. С., 1991.
8. Помагало по българска фонетика / Съст. Хр. Първев, В. Радева. С., 1980.
9. Правопис и пунктуация на български език. Основни правила. С., 2011
10. Русинов Р. История на българския правопис. София, 1985.
11. Стойков С. Увод във фонетиката на българския език. София, 1966.
12. Тилков Д., Т. Бояджиев. Българска фонетика. С., 1997.
13. Тилков Д. Изследвания върху българския език. С., 1983.
14. Цанков К., А. Петкова, В. Бонджолова, М. Илиева. Помагало по фонетика и
фонология на съвременния български книжовен език. В. Търново, 2005.
Допоміжна
1. Бояджиев Т., Куцаров И., Пенчев Й. Съвременен български език. София, 1988.
2. Бояджиев Т. Книжовен език и диалекти. Избрани трудове. София, 2012.
3. Жобов В. Звуковете в българския език. София, 2004
4. Зидарова В. Български език (теоретичен курс с практикум). Пловдив, 2007.
5. Иванова Л., Колева Ж. Да общуваме на български: Български език за чужденци. Втора
част + CD. С., 2009.
6. Тилков Д. Изследвания върху българския език. София, 1983.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус