Болгарська мова

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53.5Іспит
62.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент БУШКО Галина
632доцент БУШКО Галина

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
548доцент БУШКО Галина, доцент АЛБУЛ Ольга
664доцент АЛБУЛ Ольга

Опис курсу

У рамках навчальної дисципліни «Болгарська мова» у 5 семестрі вивчається курс морфології (іменник, прикметник, числівник) та лексико-комунікативний модуль.

Мета курсу полягає у викладенні основних теоретичних понять з морфології сучасної болгарської мови. Основну увагу зосереджено на вивченні загальнотеоретичних питань морфології, її понять, морфологічних одиниць і категорій, засвоєнні мовознавчої термінології.

Завдання курсу: навчити майбутніх славістів системно аналізувати одиниці морфологічної системи; знати особливості творення окремих частин мови; уміти визначити спосіб творення слів у болгарській мові.

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

– основний теоретичний матеріал з курсу «Морфологія сучасної болгарської мови»;

– принципи виділення та характеристику частин мови з точки зору традиційного болгарського мовознавства;

– типологію граматичних категорій;

– особливості творення та вживання форм самостійних і службових частин мови;

– принципи побудови й організації словотворчої системи в цілому;

– типи словотворчих формантів та їхню роль у творенні слів у болгарській мові.

вміти:

– працювати з науковою мовознавчою літературою;

– робити морфологічний аналіз;

– характеризувати граматичні категорії різних частин мови;

– системно аналізувати морфологічні явища сучасної болгарської мови;

– правильно вживати в текстах граматичні форми відповідно до прийнятої у болгарській мові норми;

– зробити словотворчий і морфемний аналіз слова;

– визначити спосіб творення слів;

– групувати похідні слова у словотворчі ряди і гнізда.

Рекомендована література

Базова

 1. Андрейчин Л., Попов К., Стоянов Ст. Граматика на българския език. – София: Наука и изкуство, 1977.
 2. Бояджиев Т., Куцаров И., Пенчев Й. Съвременен български език. Фонетика. Лексикология. Словообразуване. Морфология. Синтаксис. Учебник за студенти от филологическите факултети и педагогическите институти / Под ред. н чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев. – София: Издателска къща «Петър Берон», 1999.
 3. Буров С. Съвременен български език. Морфология. – Велико Търново: Слово, 1993.
 4. Валтер Х. По въпроса за наклоненията в съвременния български книжовен език // Език и литература. – 1989. – Кн. 1. – С. 3-9.
 5. Влахова-Руйкова Р. Практическа граматика. Български език. – https://www.slav.uni-sofia.bg/grammar/morfhtml
 6. Граматика на съвременния български книжовен език: В 3 тома. Т.2 Морфология. – София, 1983. – 510 с. – https://www.pc-freak.net/files/gramatika_na-syvremenniq-Bylgarski-ezik-tom-2-BAN.pdf
 7. Георгиев С. Морфология на съвременния български книжовен език (неизменяеми думи). – Великотърновски университет, 1978. – 148 с.
 8. Иванова Л., Колева Ж. Да общуваме на български. Български език за чужденци. Втора част. – Фабер, 2009. – 180 с.
 9. Карастанева Ц., Марковска В. Практическа граматика на съвременния български книжовен език. – Пловдив: Макрос 2000, 1998.
 10. Куцаров И. Лекции по българска морфология. – Пловдив: Паисий Хилендарски, 1997.
 11. НицоловаР. Българска граматика. Морфология. – София, 2008.
 12. НицоловаР. Българските местоимения. – София: Наука и изкуство, 1986.
 13. Пашов П. Практическа българска граматика. Второ допълнено издание. – София: Просвета, 1994.
 14. Петрова С., Цанкова П., Илиев И., Куртева Е., Томова К. Учете български език. Втора част. – София, 2002. – 336 с.
 15. Стоичкова Л., ИвановаВ.Българска морфология. Задачи и текстове за упражнения.Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2014. – 131 с.

 

Допоміжна

 1. Александров А. Сегашно страдателно причастие на –м/-ем в съвременния български книжовен език. – http://shu.bg/sites/default/files/izdaniq/B5.pdf
 2. Буров С. Енциклопедия на съвременния български език. Съставители проф. Р.Русинов, проф. Ст. Георгиев. Велико Търново: ИПК “Свети Евтимий Патриарх Търновски”, 2000. – 583 с.
 3. Буров С. Съвременен български език. Морфология. –  Велико Търново: Слово, 1993. – 200 c.
 4. Валтер Х. По въпроса за наклоненията в съвременния български книжовен език // Език и литература. – 1989. – Кн.1. – С.3-9.
 5. Георгиев С. Морфология на съвременния български книжовен език. – Велико Търново, 1996. – 192 c.
 6. Георгиев С. Самоучител по съвременен български книжовен език. – Велико Търново, 1997. – 400 с.
 7. Герджиков Г. Преизказването на глаголното действие в българския език. – София: Наука и изкуство, 1984. –269 с.
 8. Карастанева Ц., Марковска В. Практическа граматика на съвременния български книжовен език. – Пловдив: “Макрос 2001”, 1999. – 152 c.
 9. Кръстев Б. Граматика за всички. Популярно описание на българския език. – София: Наука и изкуство, 2001. – 227 c.
 10. Куцаров И. Лекции по българска морфология. – Пловдив: Паисий Хилендарски, 1997. – 216 с.
 11. Куцаров И. Сегашно страдателно причастие в съвременния български език. – https://belb.info/personal/kucarovk/Burgas.htm
 12. Мурдаров В. Грешейки с деепричастията. – http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=21&WorkID=340&Level=2
 13. Мурдаров В. Граматика на заповедта. – https://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=21&WorkID=338&Level=2
 14. НицоловаР. Българските местоимения. – София: Наука и изкуство, 1986. – 220 с.
 15. Петрова Кр. „Междуметизация“ на комуникацията // Диалогът между културите. Локални светове, глобални предизвикателства. Доклади от научна конференция на Факултета по славянски филологии (2007, 2008 г.). Съст. Р. Божанова, София, 2012. С. 400–414.
 16. Помагало по българска морфология. Глагол / Съст. Пашов П., Ницолова Р. – София: Наука и изкуство, 1976. – 465 с.
 17. Тодорова М.Предлозите в, във, с, със: ударения, възможности, колебания. – https://ibl.bas.bg/ezikovi_spravki/predlozite-v-vav-s-sas-udareniya-vazmozhnosti-kolebaniya/
 18. Харалампиев И. Удвояването на предлозите В и С в българския език//Проглас, 1992, 1. Кн. 1. С. 15-20.
 19. Чакърова К. За установяването на нови аналитични форми в парадигмата на българския императив// Пространства на езика и присъствието (юбилеен сборник, посветен на 60- годишнината на проф. дфн Иван Куцаров), Пловдив, 2002, Издателство “Сема 2001”. С. 157-166. – https://belb.info/personal/chakyrova/Kutsarov.htm
 20. Чакърова К. Императивът в българската книжовно-разговорна реч // Проблеми на българската разговорна реч. Книга шеста. Велико Търново, 2004. С. 279-289. – https://belb.info/personal/chakyrova/speech.htm

Словники

 1. Болгарсько-український словник / Уклад. І.П.Стоянов, О.Р.Чмир.– Київ:Наукова думка, 1988.– 778 с.
 2. Буров С. Съвременен тълковен речник на българския език с илюстрации и приложения. – Велико Търново: Издателство “Елпис”, 1994. – 1056 с.
 3. Мурдаров Владко Официален правописен речник на българския език. – София: Просвета, 2012. – 676 с.
 4. Пашов П., Пашова М. Правописен речник на българския език. – София: Хермес, 2000. – 471с.
 5. Речник на българския език. Т. 1 (А – Б). 2. доп. и прераб. изд. София, АИ „Проф. Марин Дринов“, ЕТ „ЕМАС“, 2001.
 6. Речник на българския език. Т. 2 (В). 2. доп. и прераб. изд. София, АИ „Проф. Марин Дринов“, ЕТ „ЕМАС“, 2002.
 7. Речник на българския език. Т. 3 (Г – Деятел). 2. доп. и прераб. изд. София, АИ „Проф. Марин Дринов“, ЕТ „ЕМАС“, 2006.
 8. Речник на българския език. Т. 4 (Деятелен – Е). 2. доп. и прераб. изд. София, АИ „Проф. Марин Дринов“, 1984.
 9. Речник на българския език. Т. 5 (Ж – Зяпнуване). София, Издателство на БАН, 1987.
 10. Речник на българския език. Т. 6 (Й – И). София, Издателство на БАН, 1990.
 11. Речник на българския език. Т. 7 (К – Координати). София, Издателство на БАН, 1993.
 12. Речник на българския език. Т. 8 (Координатограф – Л). София, Издателство на БАН, 1995.
 13. Речник на българския език. Т. 9 (М). София, АИ „Проф. Марин Дринов“, ЕТ „ЕМАС“, 1998.
 14. Речник на българския език. Т. 10 (Н). София, АИ „Проф. Марин Дринов“, ЕТ „ЕМАС“, 2000.
 15. Речник на българския език. Т. 11 (О). София, АИ „Проф. Марин Дринов“, ЕТ „ЕМАС“, 2002.
 16. Речник на българския език. Т. 12 (П – Поемка). София, АИ „Проф. Марин Дринов“, ЕТ „ЕМАС“, 2004.
 17. Речник на българския език. Т. 13 (Поен – Прелестно). София, АИ „Проф. Марин Дринов“, ЕТ „ЕМАС“, 2008.
 18. Речник на българския език. Т. 14 (Прелет – Пясъчножълт). София, АИ „Проф. Марин Дринов“, 2012.
 19. Речник на българския език. Т. 15 (Р). София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2015.

 

Інформаційні ресурси

 1. Блогът на Павлина. Морфология. – Режим доступу: https://pavlinav.wordpress.com/
 2. Езикови справки. Граматика. – Режим доступу:

https://ibl.bas.bg/ezikovi_spravki/category/gramatika/

 1. Онлайн справочник „Езикови справки по интернет“. – Режим доступу: http://www.ibl.bas.bg/ezikovispravki/
 2. Речник на българския език. – Режим доступу: https://ibl.bas.bg/rbe/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус