Болгарська мова

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33.5Іспит
42.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент БУШКО ГалинаФЛблг-21
432доцент БУШКО ГалинаФЛблг-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
348ФЛблг-21доцент БУШКО Галина, доцент СОРОКА Ольга
464ФЛблг-21доцент АЛБУЛ Ольга

Опис курсу

Дисципліна «Основна словʼянська мова (болгарська). Фонетика і фонологія» призначена для студентів-болгаристів другого року навчання бакалаврського рівня вищої освіти.

Курс «Основна слов’янська мова (болгарська). Фонетика і фонологія» висвітлює основні теоретичні проблеми й аспекти цього розділу лінгвістичної науки. Розглядаються як загальномовознавчі питання, так і проблеми правильної вимови, зміни та тенденції розвитку фонетичної системи сучасної болгарської мови.  Курс «Основна слов’янська мова (болгарська). Правопис» забезпечує всебічне розуміння орфографічної системи сучасної болгарської мови з огляду на становлення і сучасний стан, готує студентів-болгаристів до свідомого засвоєння подальших розділів курсу «Основна слов’янська мова (болгарська)», вчить студентів грамотно писати й уміти аргументувати кодифіковані норми з огляду на історичний, фонетичний та морфологічний принцип. У частині лексико-комунікативного циклу студенти набувають навичок усної і писемної комунікації в різних ситуаціях, засвоюючи всі типи мовленнєвої діяльності (читання, розуміння на слух, говоріння, письмо).

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

з курсу “Основна слов’янська мова (болгарська). Фонетика і фонологія”:

–  місце фонетики і фонології в комплексі мовознавчих наук;

– поняття, терміни, теорії і концепції, які стосуються даного рівня болгарської мови;

– що таке звук як явище на рівні артикуляції, акустики та перцепції;

– принципи класифікації звуків з точки зору традиційного болгарського мовознавства;

– орфоепічні норми сучасної болгарської мови, основні відмінності болгарської фонетичної системи від української;

– інтегральні та диференційні ознаки фонеми;

– комбінаторні та факультативні варіанти фонем;

– явища асиміляції, дисиміляції звуків у мовленнєвому потоці;

– принципи чергування приголосних і голосних у сучасній болгарській мові;

– поняття складу, основні теорії складу та правила поділу слів на склади;

– типи систем транскрипції.

з курсу “Основна слов’янська мова (болгарська). Правопис”:

– основні поняття, терміни з галузі орфографії;

– основні закономірності правопису слів іншомовного походження у болгарській мові;

– правила написання великої літери;

– правила написання слів разом, окремо, через дефіс;

– принципи передачі запозичених слів болгарською мовою.

вміти:

з курсу “Основна слов’янська мова (болгарська). Фонетика і фонологія”:

– проводити фонетичний аналіз;

– розрізняти наголошені та ненаголошені енклітики і проклітики;

– здійснювати фонетичний запис (транскрипцію) текстів;

з курсу “Основна слов’янська мова (болгарська). Правопис”:

– застосовувати на практиці закономірності правопису слів іншомовного походження;

– застосовувати на практиці правила написання великої літери;

– застосовувати на практиці правила написання слів разом, окремо, через дефіс;

–  застосовувати на практиці принципи передачі запозичених слів болгарською мовою.

з курсу “Основна слов’янська мова (болгарська). Лексико-комунікативний курс болгарської мови”:

– читати й розуміти болгарські тексти різних стилів та різного ступеня складності (відповідно до вимог для рівнів В1-В2 за міжнародною класифікацією рівнів знання іноземної мови);

– розуміти на слух болгарські тексти різних стилів та різного ступеня складності (відповідно до вимог для рівнів В1-В2 за міжнародною класифікацією рівнів знання іноземної мови);

– говорити болгарською мовою на різні теми, відповідно до певної комунікативної ситуації (відповідно до вимог для рівнів В1-В2 за міжнародною класифікацією рівнів знання іноземної мови);

– реферувати усний та письмовий текст болгарською мовою, відповідно до певної комунікативної ситуації (відповідно до вимог для рівнів В1-В2 за міжнародною класифікацією рівнів знання іноземної мови);

– створювати писемні тексти різних стилів, відповідно до певної комунікативної ситуації (відповідно до вимог для рівнів В1-В2 за міжнародною класифікацією рівнів знання іноземної мови);

– перекладати тексти з болгарської мови на українську та з української мови на болгарську, відповідно до певної комунікативної ситуації (відповідно до вимог для рівнів В1-В2 за міжнародною класифікацією рівнів знання іноземної мови).

Рекомендована література

Основна

 1. Бояджиев Т., Георгиева Е. Граматика на съвременния български книжовен език. Том І. Фонетика. София, 1998.
 2. Бояджиев Т. Куцаров И., Пенчев Й. Съвременен български език (Фонетика. Лексикология и фразеология. Словообразуване, Морфология, Синтаксис). Учебник за студенти от филологическите факултети. София, 2004.
 3. Вътов В., Фонетика и фонология на българския език. В. Търново, 2002.
 4. Граматика на съвременния български книжовен език в 3 т. Т. 1. Фонетика/ отг. ред. Д. Тилков. София, 1982
 5. Иванов Й. Учебник по фонетика на българския език. Пловдив, 1996
 6. Кърлова Р. Фонетика и фонология. Благоевград, 1997.
 7. Михайлов М. Фонетика на съвременния български книжовен език (с оглед и на диалектното състояние) ПУ “Паисий Хилендарски”, Филиал – Смолян, 2018.
 8. Мишева А. Интонационна система на българския език. С., 1991.
 9. Помагало по българска фонетика / Съст. Хр. Първев, В. Радева. С., 1980.
 10. Правопис и пунктуация на български език. Основни правила. С., 2011
 11. Русинов Р. История на българския правопис. София, 1985.
 12. Стойков С. Увод във фонетиката на българския език. София, 1966.
 13. Тилков Д., Т. Бояджиев. Българска фонетика. С., 1997.
 14. Тилков Д. Изследвания върху българския език. С., 1983.
 15. Тилков Д., Бояджиев Т. Ударението в българския език. С., 1978.
 16. Цанков К., А. Петкова, В. Бонджолова, М. Илиева. Помагало по фонетика и фонология на съвременния български книжовен език. В. Търново, 2005.

Допоміжна

 1. Бояджиев Т., Куцаров И., Пенчев Й. Съвременен български език. София, 1988.
 2. Бояджиев Т. Книжовен език и диалекти. Избрани трудове. София, 2012.
 3. Жобов В. Звуковете в българския език. София, 2004
 4. Зидарова В. Български език (теоретичен курс с практикум). Пловдив, 2007.
 5. Иванова Л., Колева Ж. Да общуваме на български: Български език за чужденци. Втора част + CD. С., 2009.
 6. Тилков Д. Изследвания върху българския език. София, 1983.
 7. Попова В. Помагало по история на българския книжовен език. София, 1978

Інформаційні ресурси

https://bg.wikitonghop.com/212476-phonetics-TINXST

https://gramatika-bg.com/pravopis.html

https://ibl.bas.bg/resursi/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус