БУШКО Галина

Посада: доцент кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-70

Електронна пошта: halyna.bushko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Болгарська мова, історія болгарської літератури, літературна компаративістика, слов’янське літературознавство, англійська мова, проблеми перекладознавства.

Курси

Публікації

Основні публікації

 1. Бушко Г. Фольклористичні студії І. Шишманова на сторінках болгарських періодичних видань кінця ХІХ – початку ХХ ст. Збірник праць Науково-дослідного центру періодики НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. Львів, 2005.  Вип. 13. С. 157–167.
 2. Бушко Г. Роль І. Шишманова у становленні болгарської україністики. Художні та наукові картини світу ХХ століття. Колективна монографія на честь 110-ї річниці народження Максима Рильського. Комплексне дослідження духовної культури слов’ян. Київ, 2006. Вип. 2. С. 100–109.
 3. Бушко Г. Іван Шишманов і Софійський університет. Філологічні студії. Луцьк, 2006. № 1-4. С. 124–129.
 4. Бушко Г. Питання української культури на шпальтах болгарського часопису “Сборник за народни умотворения наука и книжнина”. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2007. Вип. 40. Ч. 1. С. 165–171.
 5. Бушко Г. Україністичні студії І. Шишманова та їхнє місце в історії українсько-болгарських літературних взаємин кінця ХІХ – першої чверті ХХ століття. Славяните и Европа. София, 2007. С. 105–109.
 6. Бушко Г. Иван Шишманов и Иван Франко в контекста на украинско-българските литературни връзки в края на ХІХ – първата четвърт на ХХ век. Иван Д. Шишманов – наука и политика. Шишманови четения. София, 2007. Кн. 3. С. 207–213. Зміст: http://www.ilitizda.com/catalog/34-ivan-d-shishmanov-nauka-i-politika.html
 7. Бушко Г. І. Шишманов як дослідник наукового доробку Ю. Венеліна. Слов’янський збірник: зб. наук. праць. Одеса, 2008. Вип. ХІІІ. С. 49–55.
 8. Бушко Г. Курс лекцій І. Шишманова із західноєвропейських літератур: порівняльна літературна історія XVIII ст. Studia methodologiсa. Тернопіль, 2010. Вип. 30. С. 154–160. – URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Studia_methodologica/N30.pdf?
 9. Бушко Г. Конфиденциално. За две неизвестни писма на проф. Иван Шишманов до Иван Франко. Годишник на Народния театър “Иван Вазов”. София, 2011. С. 72–79
 10. Бушко Г. Славістична проблематика у фольклористичних та етнографічних працях Івана Шишманова. Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: зб. наук. пр. Вип. 18. Київ, 2012. С. 206– 213– URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2012_18_35
 11. Бушко Г. Співпраця Івана Шишманова з Науковим товариством імені Шевченка у Львові. Матеріали Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії,  17-18 травня 2012 р. Бердянськ, 2012. С. 36–38.
 12. Бушко Г. Внесок Івана Франка у болгарське літературознавство. І. Я. Франко: зб. наук. праць за матеріалами І Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 27-28 жовтня 2016 р. Переяслав-Хмельницький, 2016. С. 11–15.
 13. Бушко Г. Іван Шишманов як дослідник наукової спадщини Віктора Григоровича. Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 24 травня 2017 р.) Київ, 2017. С. 401–404– URL:https://drive.google.com/file/d/0BxWnlKfMaLOoU0wzZHQ5YzZQOEk/view
 14. Бушко Г. Иван Шишманов и българското национално и културно Възраждане: литературен аспект. ЕПОХИ. Издание на Историческия факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2017. Т. XXV. № 2. 393 – 397.  URL:http://journals.uni-vt.bg/epohi/bul/vol25/iss2/10
 15. Бушко Г. Внесок Івана Шишманова в болгарське шевченкознавство. Матеріали VII Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії : зб. тез доп. міжнар. наук.-метод. сем., м. Бердянськ, 25-26 травня 2018 р. Бердянськ. С. 39–43.
 16. Бушко Г. Літературознавча болгаристика у Львівському університеті. Матеріали VIII Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії : зб. тез доп. міжнар. наук.-метод. сем., м. Бердянськ, 23-24 травня 2019 р. Бердянськ. С. 45–46.
 17. Бушко Г. Внесок Івана Шишманова у розвиток болгарсько-українських взаємин. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університетуСер.: Філологія. Одеса, 2019. Вип. 40. Т. 2. С. 110–113. – URL:http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v40/part_2/28.pdf
 18. Т. О. Шаргун, Г. О. Бушко, Ю. С. Мосіна Сучасні аспекти викладання англійської мови в технічних закладах вищої освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Запоріжжя : КПУ, 2020. Вип. 70. Т. 4. С. 205–210. – URL: http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2020/70/part_4/40.pdf
 19. Бушко Г. Компаративний аспект дослідження Івана Шишманова «Пісня про мертвого брата в поезії балканських народів». Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. Одеса, 2020. Вип. 45. Т. 2. С. 164–166. – URL: http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v45/part_2/42.pdf
 20. Бушко Г. Внесок родини Шишманових у розвиток болгарського театру. Езиков свят (Orbis Linguarum). Югозападен университет «Неофит Рилски». Благоевград, 2021. Том 19. Кн. 1. С. 143–147. URL: http://ezikovsvyat.com/images/stories/issue%2019.1_2021/15.%20Bushko.pdf
 21. Бушко Г. Досягнення у реформуванні освіти в Україні та Республіці Болгарії: окремі аспекти. Психологія та педагогіка: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (17–18 вересня 2021 р., м. Одеса). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2021. С. 68–72.
 22. Бушко Г. Мовна глобалізація та питання професійної підготовки філологів в Україні та Республіці Болгарії: порівняльний аспект.  Scientific and pedagogical internship “Current changes and innovations in training modern philologists”: Internship proceedings, September 6 – October 17, 2021. Włocławek : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2021. P. 17–22.
 23. Бушко Г. О. Іван Шишманов у болгарсько-українських літературних взаєминах кінця ХІХ – першої чверті ХХ століття : монографія / Г. О. Бушко. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – 244 с.
 24. Бушко Г. О., Шаргун Т. О., Жукова А. Р. Інноваційні підходи до процесу моніторингу освіти в Україні та Болгарії Інноваційна педагогіка. Вип 50. Т. 1. 2022. С. 187-190. – URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2022/50/part_1/38.pdf
 25. Бушко Г. О. Взаємини І. Шишманова з українськими науково-освітніми та громадськими установами. Българска украинистика. 2021. № 10. С. 244-250.
 26. Бушко Г. О. Формування Івана Шишманова як особистості, науковця, культурного та громадського діяча. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. – Одеса, 2023. Т. 2. С. 57-60. – URL: – Вип. 62 http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v62/part_2/13.pdf
 27. Бушко Г. О. Кохання без кордонів: творчий тандем Димитра Христова та Анни Багряної Багатовекторність слов’янської поезії : матеріали науково-практичної конференції. Львів, 20 березня 2023. Львів : ЛОУНБ, 2023. С. 37-40.

 

 

Біографія

Народилася 1 березня 1979 р. у місті Львові.  2001 р. закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію “Іван Шишманов у болгарсько-українських літературних взаєминах кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст.”

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!