БУШКО Галина

Посада: асистент кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-70

Електронна пошта: halyna.bushko@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Історія болгарської літератури, літературна компаративістика, слов’янське літературознавство, проблеми перекладознавства.

Курси

Публікації

Основні публікації

 1. Фольклористичні студії І. Шишманова на сторінках болгарських періодичних видань кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Галина Бушко // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника ; [редкол.: М. М. Романюк (відп. ред.) та ін.]. – Львів, 2005. – Вип. 13. – С. 157-167.
 2. Роль І. Шишманова у становленні болгарської україністики / Галина Бушко // Художні та наукові картини світу ХХ століття. Колективна монографія на честь 110-ї річниці народження Максима Рильського. Комплексне дослідження духовної культури слов’ян / [упоряд. В. О. Захаржевська ; за ред. І. М. Юдкіна]. – К., 2006. – Вип. 2. – С. 100-109.
 3. Іван Шишманов і Софійський університет / Галина Бушко // Філологічні студії / [редкол.: Бублейник Л. В., Галич О. А., Давидюк В. Ф. та ін.]. – Луцьк, 2006. – № 1-4. – С. 124-129.
 4. Питання української культури на шпальтах болгарського часопису “Сборник за народни умотворения наука и книжнина” / Галина Бушко // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2007. – Вип. 40. – Ч. 1. – С. 165-171.
 5. Україністичні студії І. Шишманова та їхнє місце в історії українсько-болгарських літературних взаємин кінця ХІХ – першої чверті ХХ століття / Галина Бушко // Славяните и Европа / [състав. : М. Младенова, Е.Дараданова]. – София: Херон Прес, 2007. – С. 105-109.
 6. Иван Шишманов и Иван Франко в контекста на украинско-българските литературни връзки в края на ХІХ – първата четвърт на ХХ век / Галина Бушко // Иван Д. Шишманов – наука и политика. Шишманови четения / [редкол.: Р.Дамянова, С.Бояджиева, Н. Капралова и др.]. – София: Карина-Мариана Тодорова, 2007. – Кн. 3. – С. 207-213.
 7. І. Шишманов як дослідник наукового доробку Ю. Венеліна / Галина Бушко // Слов’янський збірник: [зб. наук. праць / редкол.: Н.В. Бардіна, О. І. Бондар, О. А. Войцева та ін.]. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. ХІІІ. – С. 49-55.
 8. Курс лекцій І. Шишманова із західноєвропейських літератур: порівняльна літературна історія XVIII ст. / Галина Бушко // Studia methodologiсa / [редкол.: О. Куца, М. Лабащук, Н. Поплавська та ін.]. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – Вип. 30. – С. 154-160.
 9.  Конфиденциално. За две неизвестни писма на проф. Иван Шишманов до Иван Франко / Галина Бушко  // Годишник на Народния театър “Иван Вазов”. – София, 2011. – С. 71-79.
 10.  Славістична проблематика у фольклористичних та етнографічних працях Івана Шишманова / Галина Бушко // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: Збірник наукових праць. – Випуск 18. – Київ, 2012. – С. 206-213.
 11. Співпраця Івана Шишманова з Науковим товариством імені Шевченка у Львові / Галина Бушко // Матеріали Міжнародного науково-методичногосемінару з болгарської мови, літератури, культури та історії,  17-18 травня 2012 р. [Текст] : [зб. тез] / Бердянськ : БДПУ, 2012. – С. 36-38.
 12.  Російська культура у наукових зацікавленнях Івана Шишманова // Славянский мир: единство и многообразие. Международный научно-практический симпозиум, посвященный Дню славянской письменности. Санкт-Петербург, 25-26 мая, 2012 г. : Доклады / Отв. ред. М. Ю. Котова. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2012. – С. 103-108 (у співавт. з Н. Григораш).
 13.  Внесок Івана Франка у болгарське літературознавство / Галина Бушко // І. Я. Франко: зб. наук. праць за матеріалами І Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 27-28 жовтня 2016 р. / ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” [наук. ред. Г. С. Мазоха, М. Б. Пангелова]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 11-15.
 14. Іван Шишманов як дослідник наукової спадщини Віктора Григоровича / Галина Бушко // Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 24 травня 2017 р.) / НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т укр. мови НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2017. – С. 401-404.
 15. Иван Шишманов и българското национално и културно Възраждане: литературен аспект / Галина Бушко // Списание ЕПОХИ. Издание на Историческия факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий. – Велико Търново, 2017. – Т. XXV. – № 2 – С. 393-397.

16. Бушко Г. Внесок Івана Шишманова в болгарське шевченкознавство // Матеріали VІІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (25–26 травня 2018 р.) : [збірник тез] / [відп. ред. М. М. Греб]. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – С. 39-43;
17. Бушко Г. Літературознавча болгаристика у Львівському університеті // Матеріали VIII Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (23-24 травня 2019 р.) : [збірник тез] / [відп. ред. М. М. Греб]. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – С. 45-46.
18. Бушко Г. Внесок Івана Шишманова у розвиток болгарсько-українських взаємин // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. – 2019. – № 40. – Т. 2. – С. 110-114.
Переклади:
19. Атанасов П. С. Томас Джефферсон и рабство // Вопросы всеобщей истории. – 2016. – № 18. – С. 174-183 (перевод с болг. Г. Бушко)
20. Атанасов П. С. Аболиционизм – первое массовое движение за гражданские права в Великобритании // Запад, Восток и Россия: Социум и память: Вопросы всеобщей истории : сборник научных и учебно-методических трудов : ежегодник. – Вып. 22 / Уральский государственный педагогический университет ; под редакцией В. Н. Земцова. – Екатеринбург : [б. И.], 2019. – С. 62-80 (перевод с болг. Г. Бушко)

Біографія

Народилася 1 березня 1979 р. у місті Львові.  2001 р. закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію “Іван Шишманов у болгарсько-українських літературних взаєминах кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст.”

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!