Історія болгарської літератури

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
31.5Немає
42Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент БУШКО ГалинаФЛблг-21
432доцент БУШКО ГалинаФЛблг-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛблг-21доцент БУШКО Галина
416ФЛблг-21доцент БУШКО Галина

Опис курсу

Курс «Історія болгарської літератури» призначений для студентів-болгаристів другого-четвертого року навчання, належить до нормативних дисциплін – обов’язкової програми підготовки майбутніх славістів.
У межах курсу студенти знайомляться з основними етапами розвитку болгарської літератури від виникнення слов’янської писемності з їх основними характеристиками і художніми явищами до початку XVIII ст.

Висвітлення літературних подій і явищ передбачає введення історичного, загальнослов’янського і загальноєвропейського культурного контексту.

Метою курсу «Історія болгарської літератури» є залучення студентів до найвищих досягнень болгарської літератури як загальнолюдських духовних цінностей, виховання естетичного смаку, високої читацької культури, формування вмінь та навичок літературознавчого аналізу, а також підвищення рівня фахової підготовки.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати :
 • факти і тенденції історії розвитку болгарської літератури
 • основні етапи розвитку літератури;
 • періодизацію цієї літератури;
 • її основних представників;
 • тексти авторів, передбачених програмою;
 • вплив болгарської літератури на подальший розвиток світового літературного процесу
вміти:
 • аналізувати художні твори, літературні явища, вписувати їх у відповідний контекст
 • вправно орієнтуватись у літературному процесі;
 • аналізувати художні твори, передбачені програмою;
 • писати рецензії на болгарські твори будь-якого жанру

Рекомендована література

 

Базова
 1. Андреев В. История болгарской литературы. М.: Высшая школа, 1987. 310 с.
 2. Ангелов Б. С.Старобългарско книжовно наследство. София: Наука и изкуство, 1983. 238 с.
 3. “В началото бе книгата: Книга за старобългарските рукописи”. София: Народна младеж, 1983. 191 с.
 4. Георгиев Е. Очерки по история на славянските литератури. Част 1: От възникването на славянската писменост, до победата на реализма в славянските литератури. София: Наука и изкуство, 1958. 380 с.
 5. Георгиев Е. Българската литература в общославянското и общоевропейското литературно развитие. София: Наука и изкуство, 1973. 375 с.
 6. Жития Кирилла и Мефодия. М.: Книга. София: Наука и искусство, 1986. 266 с.
 7. Избранные жития Святых. ІІІ-ІX вв. М.: Мол. гвардия, 1992. 412 с.
 8. История литератур западных и южных славян: В трех томах. М.: “Индрик”, 2001. 992 с.
 9. История на българската средновековна литература. София: Изток-Запад, 2008. 808 с.
 10. Зарев П. Панорама болгарской литературы. Москва, 1976. Т. 1, 2.
 11. Куев К, Динеков П, Петканова П.Христоматия по старобългарска литература. София: Наука и изкуство, 1978. 532 с.
 12. Свєнціцький І. Нариси з історії болгарської літератури. Львів, 1957. 152 с.
 13. Стара българска литература: Т. 4. Житиеписни творби / Под ред на К. Иванова. София: Български писател, 1986. 687 с.
 14. Старобългарска литература. Енциклопедичен речник / Съст. Д. Петканова. Велико Търново: Абагар, 2003. 582 с.
 15. Старобългарско книжовно наследство. Състав. Л. Грашева. София: КМНЦ, 2002. 218 с.
 16. Чижевський Д.І. Порівняльна історія слов’янських літератур: У двох книгах / Переклад з німецької. К.: ВЦ “Академія”, 2005. 288 с.          
Допоміжна
 1.  Георгиев Е. Кирил и Методий – основоположници на славянските литератури. София: БАН, 1956. 290 с.
 2. Делото на Кирил и Методий и развитието на българската средновековна литература. – В: Старобългарско книжовно наследство. Съст. Л. Грашева. София, 2002. С. 60–69
 3. Іларіон Кирило й Методій – апостоли всеслов’янські: 1100-літній всеслов’янський ювілей / Іларіон. Вінніпег: [б. в.], 1963. 1с.
 4. Изследвания по кирилометодиевистика / под. ред. на А. Игнатова, К. Станчев. СофияНаука и изкуство,1985. 272 с.
 5. Кирило-методиевски студии.София: Издателство на БАН, 1987.Т.4. 520 с.
 6. Лавров П. Кирило та Методій в давньо-слов’янському письменстві: розвідка / акад. П. Лавров. К.: Українська академія наук, 1928. 421 с.
 7. Православното славянство и старобългарската културна традиция. София: УИ “Св. Климент Охридски”, 1993. 724 с.
 8. Петканова Д. Апокрифна литература и фолклор. София, 1978. 234 с.
 9. Приносът на България в общославянския и общоевропейския духовен живот през Средновековието / под ред. на Е. Георгиев. София: Издателство на Отечествения фронт, 1980. 64 с.
 10. Українська література в загальнослов’янському і світовому контексті: У 5 т. К., 1987. Т. 1. 502 с.

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус