Історія болгарської літератури

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
31.5Немає
42Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент БУШКО Галина
632доцент БУШКО Галина

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516доцент БУШКО Галина
616доцент БУШКО Галина

Опис курсу

 

Курс «Історія болгарської літератури другої половини XVIII ст. до Першої світової війни» призначений для студентів-болгаристів третього-четвертого року навчання, належить до нормативних дисциплін – обов’язкової програми підготовки майбутніх славістів. Він охоплює літературу доби болгарського національного Відродження другої половини XVIII ст. до Першої світової війни.

Метою курсу є залучення студентів до найвищих досягнень болгарської літератури як загальнолюдських духовних цінностей, виховання естетичного смаку, високої читацької культури, формування вмінь та навичок літературознавчого аналізу, а також підвищення рівня фахової підготовки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати :

факти і тенденції історії розвитку болгарської літератури;

основні етапи розвитку й періодизацію болгарської літератури;

її основних представників;

тексти болгарських авторів, передбачених програмою;

вплив болгарської літератури на подальший розвиток світового літературного процесу;

вміти:

аналізувати художні твори, літературні явища, вписувати їх у відповідний контекст;

вправно орієнтуватись у літературному процесі;

оперувати літературознавчими термінами;

аналізувати художні твори, передбачені програмою;

писати рецензії на болгарські твори будь-якого жанру.

Рекомендована література

 

Змістові модулі 5-6

Базова

 1. Богданов И. Тринадесет века българска литература. София: Наука и изкуство, 1983. Ч. І. 440 с.
 2. Грибовська О.І., Малярчук М. Д. Історія болгарської літератури (ІХ-ХХ ст.). Львів: Вища школа, 1973. 84 с.
 3. Игов С. История на българската литература. София: Сиела, 2010, 913 с.
 4. Радев И. История на българската литература през Възраждането. Велико Търново, Абагар, 2007.
 5. Свєнціцький І. Нариси з історії болгарської літератури. Львів, 1957. 152 с.

 

Допоміжна

 1. Байцура Т. Юрій Іванович Венелін. Братіслава : Словацьке пед. вид-во. Відділ укр. літ-ри в Пряшеві, 1968. 306 с.
 2. Божинов П. Неофит Бозвели. – В: Бележити българи / Под ред. на П. Павлов. София: “Световна библиотека”, 2012. Т. 5.
 3. Ботев Х. Събрани съчинения в три тома / Под ред. П. Динеков. София :Български писател, 1979.
 4. Добри Чинтулов Стани, стани, юнак балкански. София: Захари Стоянов, 2002
 5. Георгиев Е. Очерки по история на славянските литератури. Част 1: От възникването на славянската писменост, до победата на реализма в славянските литератури. София: Наука и изкуство, 1958. 380 с.
 6. Георгиев Е. Българската литература в общославянското и общоевропейското литературно развитие. София: Наука и изкуство, 1973. 375 с.
 7. Каравелов Л. Българи от старо време. София: Български писател, 1973.
 8. Мандрика М. Ї. З історії болгарсько-українських літературних взаємин. Вплив Шевченка на болгарську поезію. 2-е вид. Вінніпеґ : Накладом Української Вільної Академії Наук, 1956. 16 с.
 9. Петко Славейков, Любен Каравелов, Христо Ботев, Захари Стоянов в спомените на съвременниците си. София: Български писател. 1967.
 10. Попиванов И. Любен Каравелов. София: Народна младеж, 1975.
 11. Раковски Г. Съчинения в 4 тома. Ред. кол. В. Трайков, К. Топалов, Св. Гюрова. София: Български писател, 1983 – 1988.
 12. Русакієв С. Тарас Шевченко і болгарська література. К. : Наукова думка, 1968. 336 с.
 13. Славов Х. Литература на българското възраждане XVIII – XIX в. София:“АИ “Проф. Марин Дринов”. Том 2. Ч. 1. 290 c.
 14. Чижевський Д. Порівняльна історія слов’янських літератур: У двох книгах / Переклад з німецької. К.: ВЦ “Академія”, 2005. 288 с.
 15. Шелудько Д. Любен Каравелов и Украйна // Сборник в чест на проф. И. Д.Шишманов по случай 30-годишната му научна дейност (1889–1919). София : Придворна печатница, 1920. С. 158-170.
 16. Шпильова О. В. До питання про становлення реалізму в болгарській літературі (Марко Вовчок і Любен Каравелов) // Марко Вовчок. Статті і дослідження : [зб. наук. праць / за ред. О. Є. Засенка]. К. : Вид-во АН УРСР, 1957. С. 314-359

 

Змістові модулі 7-8

Базова

 1. Антологія болгарської поезії : в 2 т. Т. 1 / упоряд. приміт. Д. Білоуса. К. : Дніпро. 1974. 424 с.
 2. Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти : http://bglitarchives.org/
 3. Вазов И., К. Величков. Българска христоматия. II. Поезия. Пловдив. 1884 г.: URL: https://ia800703.us.archive.org/23/items/blgarskakhristo00veligoog/blgarskakhristo00veligoog.pdf
 4. Вазов И., К. Величков. Българска христоматия. I. Проза. Пловдив. 1884 г.: URL: https://ia800904.us.archive.org/32/items/blgarskakhristo01veligoog/blgarskakhristo01veligoog.pdf
 5. Влайков Тодор URL: https://slova.bg/audio-records/author/bulgarian-authors/436-ptodor-vlaikov
 6. Георгиев Е. Българската литература в общославянското и общоевропейското литературно развитие. София: Наука и изкуство. 1973.
 7. Грибовська О.І., Малярчук М. Д. Історія болгарської літератури (ІХ-ХХ ст.). Львів: Вища школа. 1973.
 8. Добрев Д. Символите в творчеството на българските символисти. София: Сиела. 2000.
 9. Добрев Д. Справочник на символите в българския символизъм. Шумен: Глаукс. 1996.
 10. Игов С. История на българската литература. София: Сиела, 2010, 913 с.
 11. Кирова М. Българска литература от Освобождението до Първата световна война. Ч. 1. София: “Колибри“. 2016.
 12. Кирова М. Българска литература от Освобождението до Първата световна война. Ч. 2. София: “Колибри“. 2018.
 13. Кирова М. Българска литература от Освобождението до Първата световна война. Ч. 3. София: “Колибри“. 2020.
 14. Кирова М. Български писателки от Възраждането до Втората световна война, София: “Алтера”.
 15. Кирова М. Българската поема от Освобождението до Първата световна война. София: “УИ Климент Охридски”. 1988.
 16. Радев И. История на българската литература през Възраждането. Велико Търново. Абагар. 2007.
 17. Свєнціцький І. Нариси з історії болгарської літератури. Львів. 1957. 152 с.
 18. Трайкова Е., Шишкова М., Речник по нова българска литература (1878–1992). София: Хемус. 1994.
 19. Хаджикосев C. Българският символизъм. С.: “Българскиписател”.
 20. Янев С., Борисова Б., Петков С. Атлас на българската литература 1878–1914. Пловдив: Жанет – 45. 2004.

 

 

Допоміжна

 1. Бушко Г. О. Іван Шишманов у болгарсько-українських літературних взаєминах кінця ХІХ – першої чверті ХХстоліття : монографія. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 244 с.
 2. Елін Пелін ЯнБібіян. Повість-казка. Київ: Державне видавництво дитячої літератури УРСР. 1961. 195 с.
 3. Ефтимов Й. Божествената математика: Тревожната хетероклитност на българския символизъм. ИК “Просвета”. София, 2012.
 4. Илиев С. Пътищата на българските символисти. С.: Наука и изкуство.
 5. Йорданов А. Своечуждият модернизъм: Литературно-критическото изразяване на Димо Кьорчев, Иван Радославов и Гео Милев. С.: “УИ Св. Климент Охридски”.
 6. Колева В. В служение на “религията на красотата” (Литературният канон според писмата на Петко Тодоров). – В: Колева В. Часовникът и воденицата. Българският фолклор и литература. София. “Карина – Мариана Тодорова”. 2014. C. 167–191.
 7. Младенов И. Теодор Траянов в развитието на българския символизъм. С.: АИ “Проф. Марин Дринов”. 1997.
 8. Пенчо Славейков, П. К. Яворов, П. Ю. Тодоров в спомените на съвременниците си. София: Български писател. 1963.
 9. П. Тодоров Събрани съчинения в 4 т. София: Български писател. 1979–
 10. Трайкова Е., Шишкова М., Речник по нова българска литература (1878–1992). София: Хемус. 1994.
 11. Шишманов І. Роля України в болгарськім Відродженню: Вплив Шевченка на болгарських поетів передвизвольної доби. Відень : Союз Визволення України, 1916. 14 с.
 12. Шишманов И. Тарас Шевченко – неговото творчество и неговото влияние върху българските писатели преди Освобождението. София : Библиотека на Славянска беседа, 1914. Кн. ХVI. 26 с.

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус