Історична граматика болгарської мови

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент АЛБУЛ ОльгаФЛблг-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛблг-21доцент АЛБУЛ Ольга

Опис курсу

Для підготовки кваліфікованих філологів-славістів особливо важливим є цикл історико-лінгвістичних дисциплін, які викладаються послідовно протягом 1, 2 та 4 курсів. Розпочинається вказаний цикл курсом старослов’янської мови, продовжується вивченням історичної граматики мови спеціалізації  і завершується курсом порівняльної граматики слов’янських мов. Центральною ланкою у цьому ланцюгу курсів є курс історичної граматики, який передбачає активне застосування набутих у процесі вивчення старослов’янської мови теоретичних знань та практичних навичок порівняльно-історичного аналізу  мовних явищ і закладає теоретично-практичне підґрунтя для подальшого успішного засвоєння студентами курсу порівняльної граматики слов’янських мов.

Курс «Історична граматика болгарської мови» студенти слов’янського відділення філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціалізація 035.032 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – болгарська) вивчають протягом третього семестру.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає ознайомлення з історією формування звукової, морфологічної,  синтаксичної будови болгарської мови та її лексичного складу. Зміни, яких зазнавала болгарська мова на різних етапах свого розвитку, аналізуються на тлі культурно-історичних змін у житті болгарського народу.

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з  історією розвитку звукової системи, граматичної будови, словникового складу болгарської мови від часу її виокремлення з праслов’янської мови.

Завдання навчальної дисципліни

 • поглиблення і розширення лінгвістичної підготовки студентів-болгаристів, удосконалення практичних навичок порівняльно-історичного аналізу мовних явищ.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні джерела для вивчення болгарської мовної історії;
 • місце болгарської мови серед інших слов’янських мов;
 • існуючі періодизації історії болгарської мови;
 • діалектний поділ болгарської мовної території;
 • основні процеси, які відбувалися на різних мовних рівнях в ході

історичного розвитку, в результаті яких постала сучасна болгарська мова (еволюція фонетичної та морфологічної системи, еволюція синтаксичної структури, генетична характеристика лексичного складу);

вміти:

 • працювати з науковою літературою;
 • застосовувати прийоми порівняльно-історичного методу при аналізі мовних фактів;
 • аналізувати відображені в писемних пам’ятках мовні зміни;
 • застосовувати дані історії мови для пояснення фактів, закономірностей та тенденцій розвитку болгарської мови на сучасному етапі;
 • порівнювати окремі процеси та явища, що відбувалися в історії розвитку болгарської мови, з подібними явищами в історії мов інших слов’янських народів (передусім української), визначати спільне та відмінне у цих процесах;
 • використовувати отримані знання у самостійній дослідницькій роботі (написанні курсових та кваліфікаційних робіт, наукових студентських робіт).

Рекомендована література

Література:

 1. 1. Мирчев К. Историческа граматика на българския език. – София, 1978. https://www.twirpx.com/file/2052409/
 2. Мирчев К. Старобългарски език [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.pravoslavieto.com/art/literature/cs/Starobalgarski_ezik_Kiril_Mirchev.pdf
 3. Младенов С. История на българския език. – София, 1979.
 4. Карта на диалектната делитба на българския език [Електронний ресурс] Режим доступу: http://ibl.bas.bg/bulgarian_dialects/
 5. Стойков Ст. Българска диалектология. – С., 2002. http://macedonia.kroraina.com/jchorb/st/index.htm
 6. Харалампиев И. Историческа граматика на българския език.– Велико Търново, 2001.
 7. Увод в изучаването на южнославянските езици. – София, 1986.
 8. Цонев Б. История на българския език: В три тома. – София, 1984. – Т.1; София, 1985. – Т. 1, 2.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус