Культура болгарської мови: актуальні проблеми

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
9доцент ФЛблг-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
9ФЛблг-11мдоцент АЛБУЛ Ольга

Опис курсу

Опис курсу

Для сучасного фахівця зі словацької мови важливим є володіти мовленнєвою компетенцією, правильно і чітко висловлюватися, уміти послуговуватися усіма видами предметно-практичного мовлення. Для успішної комунікації необхідно швидко сприймати будь-яку форму мовлення, виділяти з нього необхідну інформацію, спілкуватися в будь-якій мовленнєвій ситуації. Такі завдання виконує стилістика та культура мови, покликані навчити грамотно користуватися мовними засобами в різних сферах суспільного життя. Курс «Культура словацької мови: актуальні проблеми» належить до найважливіших дисциплін лінгвістичного циклу підготовки філологів, вивченням якого завершується вивчення лінгвістичних дисциплін у магістратурі словацької філології. Цей розділ мовознавства, спираючись на знання про природу семантики та форм мовних одиниць, здобутих студентами під час вивчення „Сучасної словацької мови”, вивчає специфіку стилів мови, характеризує особливості кожного стилю, закономірності його внутрішньоструктурної організації, з’ясовує засоби й прийоми реалізації мовних одиниць в усному й писемному мовленні, в текстах різних стилів і жанрів.

Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів із поняттями стилістика, стиль, зі специфікою вибору й використання мовних елементів у межах певного функціонального стилю, окреслення основних лексичних і граматичних особливостей стилів мови і мовлення.

Завдання викладання дисципліни полягає у наданні студентам теоретичних та практичних знань для розуміння й аналізу текстів усіх стилів мови і мовлення; дати загальну характеристику жанрової структури стилів сучасної словацької мови; показати роль фонетичних, лексичних, граматичних, синтаксичних засобів у творенні словацьких текстів різного стилю; навчити студентів виконувати стилістичний розбір тексту; навчити розрізняти нормативні і ненормативні елементи на всіх рівнях мовної системи в текстах різних стилів.

знати: – теоретичний інструментарій, основні поняття і категорії теоретичної та практичної стилістики;

знати: – теоретичний інструментарій, основні поняття і категорії теоретичної та практичної стилістики;

знати: – теоретичний інструментарій, основні поняття і категорії теоретичної та практичної стилістики;

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: – теоретичний інструментарій, основні поняття і категорії теоретичної та практичної стилістики;

– основні різновиди функціональних стилів літературної словацької мови;

– основні критерії їх класифікації;

– загальні та специфічні ознаки стилів словацької мови;

особливості жанрового наповнення кожного зі стилів.

уміти: – дати визначення понять стилістика, стиль, функціональна стилістика, функціональний стиль;

правильно визначати приналежність певного тексту до конкретного стилю;

розрізняти нормативні і ненормативні елементи на всіх рівнях мовної системи в текстах різних стилів;

– виділяти й пояснювати стилістичні ознаки мовних одиниць у текстах усіх стилів;

– застосовувати стилістичні прийоми, способи використання мовного матеріалу відповідно до умов і цільової настанови;

– свідомо добирати найдоцільніші фонетичні, лексичні, фразеологічні і граматичні засоби в усному та писемному мовленні відповідно до стилю й експресивно-емоційної спрямованості висловлювання.

 

Рекомендована література

 

 1. Findra J. Štylistika súčasnej slovenčiny. – Martin: Osveta, 2013. – 319.
 2. Findra J. Jazyk, reč, človek . – Bratislava, 1998.
 3. Findra J., Patáková M. Cvičenia zo štylistiky. – Bratislava: SPN, – 264 s.
 4. Findra J. Jazyková komunikácia a kultúra vyjadrovania. – Martin: Osveta, 2013.
 5. Gotthardová G., Rybár L. Slovenský jazyk III. Syntax. Štylistika. – Bratislava: Univerzita Komenského, 1998. – S.115-185.
 6. Horecký J. O jazyku a štýle kriticky aj prakticky. – Prešov, 2000.
 7. Kráľ Á., Rýzková A. Základy jazykovej kultúry. – Bratislava: SPN, – 128 s.
 8. Mistrík J. Štylistika. – Bratislava: SPN, – 584 s.
 9. Orgoňová O., Bohunická A. Interakčná štylistika. – Bratislava, 2018. – 208 s.
 10. Slančová D. Praktická štylistika. – Prešov: SLOVACONTACT, 1996. – 178 s.
 11. Text a kontext. – Prešov: PF v Prešove UPJŠ v Košiciach, 1993. – 291 s.

Гілецька Зоряна. Тестові та практичні завдання зі стилістики сучасної словацької мови (для студентів слов’янського відділення філологічного факультету). – Львів, 2006. – 23 с