Актуальні проблеми розвитку слов’янських мов

Тип: На вибір студента

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент ЛОБУР НадіяФЛчес-11м, ФЛслц-11м, ФЛсрб-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФЛчес-11мдоцент АЛБУЛ Ольга
ФЛслц-11мдоцент АЛБУЛ Ольга
ФЛсрб-11мдоцент АЛБУЛ Ольга

Опис курсу

Курс з актуальних проблем розвитку слов’янських мов призначений для маґістрів-славістів першого року навчання. Як частина вибіркової програми цей курс поглиблює теоретичні знання студентів та формує навички для наукової роботи майбутніх науковців, ознайомлює з новими здобутками європейських наукових шкіл, вдосконалює методику зіставного аналізу, актуалізує фактор мотивації у майбутній славістів.

Завдання курсу “Актуальні проблеми розвитку слов’янських мов” – підготувати майбутніх славістів до наукової роботи у сучасних глобалізаційних умовах.

Мета курсу – допомогти студентові засвоїти основний теоретичний апарат курсу “Актуальні проблеми розвитку слов’янських мов як науки загалом та як підсумку й узагальнення знань зі славістичних мовознавчих курсів зокрема, вміти їх застосовувати у науково-викладацькій практиці.

Після проходження курсу студент повинен знати:

– основні теоретичні положення з курсу Актуальні проблеми розвитку слов’янських мов;

– процеси архаїзації та деархаїзації лексики;

– процеси деідеологізації у слов’янських мовах;

– основні теоретичні праці, які розкривають суть явища інтераціоналізації;

– теоретичне висвітлення явища метафоризації, поняття метафоричної моделі;

– теоретичні здобутки польської лігвістичної школи Є Бартмінського.

– сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в конкретній філологічній галузі.

Після проходження курсу студент повинен уміти:

– критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки.

– здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.

– застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації для вирішення професійних завдань.

– вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.

– користуватися експресивними, емоційними, логічними засобами мови для досягнення запланованого прагматичного результату.

Рекомендована література

Базова:
1.Інна Ренчка. Ідеологізація та деідеологізація лексем у словниках української мови XX – початку XXI століть. Кандидатська дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук. Київський університет «Києво-Могилянська академія», режим доступу https://chtyvo.org.ua/authors/ Renchka_Inna/Ideolohizatsiia_ta_deideolohizatsiia
_leksem_u_slovnykakh_ ukrainskoi_movy_XX__pochatku_XXI_stolit/
2. Інна Ренчка. Лексикон тоталітаризму. Київ, 2018, 231с.
3. Лариса Масенко. Мова і політика. Київ, 1999, 2004, 124 с.
4. Лариса Масенко. Мова радянського тоталітаризму. Київ, 2017, 240с.
5. Лобур Н.В.Антропометрична метафора у мовній картині світу : типологічна модель (на матеріалах української та чеської мов) 10.02.01 – українська мова; 10.02.03 – слов’янські мови. Автореферат дисертації на
здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Львів, 1997 – 22с.
6. Лобур Надія. Динаміка в семантиці терміна ideologie (на матеріалі чеської мови) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна, випуск 49, 2009 – с. 201-205.
7. Лучик.В.В. вступ до слов’янської філології. Підручник.Київ, 2008.Мазурик Д. В. Інноваційні процеси в лексиці сучасної української літературної мови (90-і роки ХХ ст.) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 /
8.Мазурик Д. В. ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2002, 19с.
9. Тетяна Жалко. Запозичена лексика сучасної української мови як інноваційна форма маркованої лексики// Науковий вісник Східноєвропейського університету імені Лесі Українки, 2015, с. 72-77.
10. Стишов О. А. Динамічні процеси в лексико-семантичній системі та в словотворі української мови кінця ХХ ст. (на матеріалі мови засобів масової інформації) : автореф. дис. … д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Стишов О. А. ‒ К., 2003. ‒ 33 с.
11. Стишов О. А. Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масової інформації) : монографія / О. А. Стишов. ‒ К. : Вид. центр КНЛУ, 2003. – 388 с.
12.BARTMIŃSKI Jerzy: Językowy obraz świata Polaków w okresie przemian: Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich. Pod red. Stanisława Gajdy. Opole 2000, s. 179-195.
13.BARTMIŃSKI Jerzy: Językowy obraz świata jako podstawa tożsamości narodowej. W: Kultura a kręgi tożsamości. Pod red. Teresy Kostryrko, Tadeusza Zgółki. Poznań 2000 s. 152-167 14. Bozděchová Ivana Nejnovější slovní zásoba a kompozita. In: Hasil, J. (ed.): Přednášky z 54. běhu LŠSS, 2011, Praha: FF UK, s. 36–44.
15.Čechová, M. Dynamika slovní zásoby dnešní češtiny. In: S.Gajda, Języki slowiańskie wobec wspólczesnych przemian w Europie. Opole 1993,s. 103-104.
16. Český jazyk na přelomu tisíciletí. František Daneš a kolektiv. Praha, 1997.
17.Dokulil, M. Nová skutečnost v zrcadle slovní zásoby češtiny. Naše řeč, 35,1951,s.121-131.
18. Kraus, j. K vývojové dynamice vědecké komunikace. In: M. Žemlička, Termina 10. Pedagogická fakulta TU v Liberci a ÚJČ AV ČR 1995, s.81-94.
19.Sprachwandel in der Slavia. Die slavischen Sprachen an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Herausgegeben von Lew N. Zybatow. Frankfurt am Main; Berlin; Bern; Bruxells; New York; Oxford; Wien, 2000. Teil 1,2.
Основні словники:
1. Чесько-український словник у 2-х т. К., 1988.
2. Українсько-чеський словник у 2-х т. Прага, 1994.
3. Чешско-русский словарь в 2-х т. Прага, 1976.
4. Русско-чешский словарь в 2-х т. Москва, 1978.
5. Martincová O. a kol. Nová slova v češtině. Slovník neologizmů. Praha, 1998.
6. Kraus J., Petráčková V. Akademický slovník cizích slov. Praha:Academia, 1995.
7. Příruční slovník jazyka českého. Díl.I-IV. Praha, 1935-1957.
8. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha, 1978, 1994, 2002.
9. Slovník spisovného jazyka českého. Dil. I-IV. Praha, 1958-1971.
10. Trávníček F. Slovník jazyka českého. Praha, 1952.
Інтернет джерела:
https://ujc.avcr.cz/elektronicke-slovniky-a-zdroje/Akademicky_slovnik_soucasne_cestiny.html
https://ujc.avcr.cz/elektronicke-slovniky-a-zdroje/Bibliografie-ceske-lingvistiky.html
https://ujc.avcr.cz/elektronicke-slovniky-a-zdroje/kartoteka_lexikalniho_archivu.html
https://ujc.avcr.cz/elektronicke-slovniky-a-zdroje/Neomat.html
https://ujc.avcr.cz/elektronicke-slovniky-a-zdroje/Slovnik_spisovneho_jazyka_ceskeho.html

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус