Основна слов’янська мова (болгарська)

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
36Немає
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
348БУШКО ГалинаФЛблг-21
448БУШКО ГалинаФЛблг-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛблг-21БУШКО Галина
332ФЛблг-21доцент АЛБУЛ Ольга
416ФЛблг-21БУШКО Галина
432ФЛблг-21доцент АЛБУЛ Ольга

Матеріали

ОНОВЛЕНО 27 квітня – 22 травня

Дисципліна: Основна слов’янська мова (болгарська)

Викладач: Албул Ольга Ананівна (час консультацій: 27. 04.20, 11.05.20.  – 3 12.30 до 13.30 в електронному/телефонному режимі).

Тел. 0930083077
Електронна адреса: olha.albul@lnu.edu.ua

27.04.20
Тема практичного заняття: Граматика: Преизказване на глаголното действие. Засилени преизказни (двойнопреизказни) форми (2 год.) 

Виконання вправ.

11.05.20. 
Тема практичного заняття: Граматика: Съгласуване на времената в разказ – сегашен/минал план (2 год.)
(урок ХХ)

Література:

 1. Петрова С., Цанкова П., Илиев И., Куртева Е. Учете български език. София, 2002. – С.283-285.

Дисципліна Основна слов’янська мова (болгарська)

Викладач: Бушко Галина Олегівна

тел. 0960901092 (час консультацій: 13.05.2020 – з 15.00 до 16.25; 15.05.2020 – з 15.00 до 16.25; 20.05.2020 – з 15.00 до 16.25; 22.05.2020 – з 15.00 до 16.25)
e-mail: halyna.bushko@lnu.edu.ua

13 травня 2020 року
Тема лекції: Неопределителни и обобщителни местоимения (2 год.)

Література:

 1. Бояджиев Т., Куцаров И., Пенчев Й. Съвременен български език. Фонетика. Лексикология. Словообразуване. Морфология. Синтаксис. Учебник за студенти от филологическите факултети и педагогическите институти / Под ред. на чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев. – София: Издателска къща «Петър Берон», 1999. – 656 с.
 2. Георгиев С. Морфология на съвременния български книжовен език. – Велико Търново, 1996
 3. 3. Ницолова Р. Българска граматика. Морфология. – София, 2008
 4. Радева П., Стоичкова Л. Морфология (текстове и задачи). – Велико Търново, 1975. – 94 с.
 5. Стоянов Ст. Граматика на българския книжовен език. Фонетика и морфология. Трето издание. – София: Наука и изкуство, 1980. – 496 с.

15 травня 2020 року
Тема практичного заняття: Местоимение. Значение на местоимението като част на речта (2 год.)

Питання на самостійне опрацювання

 1. Особености на категориите лице, число, род, членуване и падеж на различните видове местоимения
 2. Лични местоимения. Пълни и кратки форми.
 3. Възвратни лични и възвратни притежателни местоимения
 4. Притежателни местоимения
 5. Показателни местоимения
 6. Въпросителни местоимения
 7. Неопределителни местоимения
 8. Отрицателни местоимения
 9. Обобщителни местоимения
 10. Относителни местоимения

Література:

 1. Бояджиев Т., Куцаров И., Пенчев Й. Съвременен български език. Фонетика. Лексикология. Словообразуване. Морфология. Синтаксис. Учебник за студенти от филологическите факултети и педагогическите институти / Под ред. на чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев. – София: Издателска къща «Петър Берон», 1999. – 656 с.
 2. Георгиев С. Морфология на съвременния български книжовен език. – Велико Търново, 1996
 3. 3. Ницолова Р. Българска граматика. Морфология. – София, 2008
 4. Радева П., Стоичкова Л. Морфология (текстове и задачи). – Велико Търново, 1975. – 94 с.
 5. Стоянов Ст. Граматика на българския книжовен език. Фонетика и морфология. Трето издание. – София: Наука и изкуство, 1980. – 496 с.

20 травня 2020 року
Тема лекції: Числително име. Значение на числителното име като част на речта (2 год.)

Література:

 1. Бояджиев Т., Куцаров И., Пенчев Й. Съвременен български език. Фонетика. Лексикология. Словообразуване. Морфология. Синтаксис. Учебник за студенти от филологическите факултети и педагогическите институти / Под ред. на чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев. – София: Издателска къща «Петър Берон», 1999. – 656 с.
 2. Георгиев С. Морфология на съвременния български книжовен език. – Велико Търново, 1996
 3. 3. Ницолова Р. Българска граматика. Морфология. – София, 2008
 4. Радева П., Стоичкова Л. Морфология (текстове и задачи). – Велико Търново, 1975. – 94 с.
 5. Стоянов Ст. Граматика на българския книжовен език. Фонетика и морфология. Трето издание. – София: Наука и изкуство, 1980. – 496 с.

22 травня 2020 року
Тема лекції: Бройни и редни числителни имена (2 год.)

Література:

 1. Бояджиев Т., Куцаров И., Пенчев Й. Съвременен български език. Фонетика. Лексикология. Словообразуване. Морфология. Синтаксис. Учебник за студенти от филологическите факултети и педагогическите институти / Под ред. на чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев. – София: Издателска къща «Петър Берон», 1999. – 656 с.
 2. Георгиев С. Морфология на съвременния български книжовен език. – Велико Търново, 1996
 3. 3. Ницолова Р. Българска граматика. Морфология. – София, 2008
 4. Радева П., Стоичкова Л. Морфология (текстове и задачи). – Велико Търново, 1975. – 94 с.
 5. Стоянов Ст. Граматика на българския книжовен език. Фонетика и морфология. Трето издание. – София: Наука и изкуство, 1980. – 496 с.

29 квітня 2020 року
Тема лекції: Показателни местоимения (2 год.)

Література:

 1. Бояджиев Т., Куцаров И., Пенчев Й. Съвременен български език. Фонетика. Лексикология. Словообразуване. Морфология. Синтаксис. Учебник за студенти от филологическите факултети и педагогическите институти / Под ред. на чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев. – София: Издателска къща «Петър Берон», 1999. – 656 с.
 2. Георгиев С. Морфология на съвременния български книжовен език. – Велико Търново, 1996
 3. 3. Ницолова Р. Българска граматика. Морфология. – София, 2008
 4. Радева П., Стоичкова Л. Морфология (текстове и задачи). – Велико Търново, 1975. – 94 с.
 5. Стоянов Ст. Граматика на българския книжовен език. Фонетика и морфология. Трето издание. – София: Наука и изкуство, 1980. – 496 с.

06 травня 2020 року
Тема лекції: Въпросителни и отрицателни местоимения (2 год.)

Література:

 1. Бояджиев Т., Куцаров И., Пенчев Й. Съвременен български език. Фонетика. Лексикология. Словообразуване. Морфология. Синтаксис. Учебник за студенти от филологическите факултети и педагогическите институти / Под ред. на чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев. – София: Издателска къща «Петър Берон», 1999. – 656 с.
 2. Георгиев С. Морфология на съвременния български книжовен език. – Велико Търново, 1996
 3. 3. Ницолова Р. Българска граматика. Морфология. – София, 2008
 4. Радева П., Стоичкова Л. Морфология (текстове и задачи). – Велико Търново, 1975. – 94 с.
 5. Стоянов Ст. Граматика на българския книжовен език. Фонетика и морфология. Трето издание. – София: Наука и изкуство, 1980. – 496 с.

08 травня 2020 року
Тема лекції: Относителни местоимения (2 год.)

Література:

 1. Бояджиев Т., Куцаров И., Пенчев Й. Съвременен български език. Фонетика. Лексикология. Словообразуване. Морфология. Синтаксис. Учебник за студенти от филологическите факултети и педагогическите институти / Под ред. на чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев. – София: Издателска къща «Петър Берон», 1999. – 656 с.
 2. Георгиев С. Морфология на съвременния български книжовен език. – Велико Търново, 1996
 3. 3. Ницолова Р. Българска граматика. Морфология. – София, 2008
 4. Радева П., Стоичкова Л. Морфология (текстове и задачи). – Велико Търново, 1975. – 94 с.
 5. Стоянов Ст. Граматика на българския книжовен език. Фонетика и морфология. Трето издание. – София: Наука и изкуство, 1980. – 496 с.