СОРОКА Ольга

Посада: завідувач кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-70

Електронна пошта: olga.soroka@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Сучасна болгарська мова.

Курси

Публікації

Статті

 1. Сорока О. Тенденція до інтернаціоналізації у болгарській мові у минулому та на сучасному етапі розвитку (фонетико-фонологічний аспект, графіка) / Ольга Сорока, Ольга Албул // Вісник Львів. ун-ту. Серія філол. – Львів, 2009. – № 48. – С. 240–246.
 2. Сорока О. Интернационализация на речниковия състав на съвременния български и украински език / Ольга Сорока // Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури : сб. с доклади от Десетите нац. славист четения, посветени на 90-годишнина от рождението на проф. Светомир Иванчев 22–24 април 2010. – София: ЛЕКТУРА, 2011. – С. 299–307.
 3. Сорока О. Нові інтернаціоналізми в сучасній українській та болгарській мовах / Ольга Сорока // Драгоманівські студії : (П’ята міжнар. наук. конф.). – Софія, 2011. – С. 59–65.
 4. Сорока О. Роль літератури та культури при вивченні української мови як іноземної у співавторстві з В. Драгулевою / Ольга Сорока // Драгоманівські студії : (П’ята міжнар. наук. конф.). – Софія, 2011. – С. 70–74.
 5. Сорока О. Неозапозичення в інформаційному дискурсі сучасної болгарської мови / Ольга Сорока //Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : Материалы Междунар. науч. конф. 7–8 апр. 2011 г. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, – С. 376–378.
 6. Сорока О. Езиковедската българистика в Лвивския университет / Ольга Сорока // Българистика. – София, 2011. – Бр. 23. – С. 45–56.
 7. Сорока О. Вияви мовної моди у сучасному болгарському мовному дискурсі / О. Сорока, О. Албул // Матеріали міжнар. наук.-метод. семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (17–18 трав. 2012 р.). – Бердянськ, 2012. – С. 27–31.
 8. Сорока О. Львівська мовознавча болгаристика в минулому й сьогодні / Ольга Сорока // Българска украинистика. – София, – Бр. 1. – С. 53–61.
 9. Сорока О. Тенденції розвитку сучасного болгарського лексикону / Ольга Сорока // Вісник Львів. ун-ту. Серія філол / гол. ред. Осташ Л.Р. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2012. – Вип. 56. Ч. 1. – С. 3
 10. Сорока О. Іларіон Семенович Свенціцький – професор кафедри слов’янської філології Львівського університету / Ольга Сорока // Българска украинистика. – София, 2012. – Бр. 2. – С. 200–210.
 11. Сорока О. «История на България» на украински, за украинци, от украинец / Ольга Сорока // Българска украинистика. – София, 2012. – Бр. 2. – С. 198–199.
 12. Сорока О. Микола Демянович Малярчук / Ольга Сорока // Българска украинистика. – София, 2012. – Бр. 2. – С. 214–215.
 13. Сорока О. Рец.: Стаменова А. Камберова Р. Українська мова для болгар. Ч. І (Софія, 2008. 180 с.). Украински език за българи. Ч. I. (София, 2008. 180 с.) / Ольга Сорока // Проблеми слов’янознавства / гол. ред. В. Чорній. – Львів, 2012. – Вип. 61. – С. 262–266.
 14. Сорока О. Рец.: Крокуємо разом (О. Палінська, О.Туревич. Крок 1. Українська мова як іноземна. Елементарний/основний рівень А1-А2, Львів, 2011, 100 с.) / Ольга Сорока // Българска украинистика. – Софія, 2013. – Бр. 3. – С. 266–268.
 15. Сорока О. За едно фонетично явление в съвременната българска разговорна реч през ухото на чужденеца / Ольга Сорока // Проблемите на устната комуникация : IX Междунар. научна конф. 28–29 окт. 2011 г. / отг. ред. М. Илиева. – Велико Търново : Унив. изд. „Св. Св. Кирил и Методий“, 2013. – Кн. 9. Ч. 1. – С. 104–122.
 16. Сорока О. Назва української грошової одиниці у болгарській мові / Ольга Сорока // Матеріали ІІ Міжнар. наук.-метод. семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (16–17 трав. 2013 р.) : зб. тез / упорядн. : А. М. Сердюк, О. А. Сєнічева, Д. С. Ніколова. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – С. 13–16.
 17. Сорока О. Новите думи от украински произход в българския език / Ольга Сорока // Проблеми на неологията в славянските езици / БАН, Институт за български език «Проф. Любомир Андрейчин» ; ред. Благоева Д., Колковска С., Лишкова М. – София : Акад. изд-во «Проф. Марин Дринов», 2013. – С. 257–274.
 18. Сорока О. Езиковедските трудове на митрополит Иларион (Огиенко) / Сорока О. Яремчук С. // Християнська сакральна традиція: віра духовність, мистецтво : зб. матеріалів VI міжнар. конф. – Львів : ЛПБА УПЦ КП, 2013. – С. 116–119.
 19. Сорока О. Българистиката в Лвовския университет – история и съвременност / Ольга Сорока // Минало, настояще и перспективи на чуждестранна българистика : сб. с доклади от междунар. кръгла маса, посветена на петдесетата годишнина на Летния семинар по българистика (Лозен 19–20 юли 2012 г.) / съст. П. Карагьозов, Ю Стоянова. – София : Унив. изд-во «Св. Климент Охридски», 2013. – С. 152–166.
 20. Сорока О. «Благодатна середа» – болгарський осередок розвитку української мови, літератури та культури / Ольга Сорока // Драгоманівські студії : (Матеріали шостої наук. міжнар. конф.) – Софія: Бетапринт- Петрови и Сие, 2013. – С. 51–54.
 21. Сорока О. И.С. Свенцицки – основоположникът на лвивската научна българистика / Ольга Сорока // Драгоманівські студії : (Матеріали сьомої наук. міжнар. конф.). – Софія : Бетапринт- Петрови и Сие, 2013. – 159–162.
 22. Сорока О. Признание за най-добрите преводачи на съвременна украинска литература на български език / Ольга Сорока // Българска украинистика. – Софія, 2013. – Бр. 3. – С. 277–278.
 23. Сорока О.Б. Нові іншомовні слова в сучасній болгарській мові (спроба впорядкування термінів та дефініцій) / О.Б. Сорока // Мова і культура. – 2013. – Вип. 16. Т. 4. – С. 212–219.
 24. Сорока О. 95 години от рождението на Микола Демянович Малярчук / Ольга Сорока // Българистика. – София, 2013. – Бр. 27. – С. 99–104.
 25. Сорока О. Рец.: Пенка Кънева. Украинско-български речник. Украънсько-болгарський словник / Ольга Сорока // Българистика. – София, 2013. – Бр. 27. – С. 127–129.
 26. Сорока О. Відгомін чорнобильської трагедії у лексичному складі сучасної болгарської мови / Ольга Сорока // Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-метод. семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (15–16 трав. 2014 р.) : зб. тез / упорядн. : В.І. Кірева, С.І. Корнієнко, А.М. Сердюк, О.Б. Червенко. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – С. 17–20.
 27. Сорока О. Българско-украинската и украинско-българската лексикография от края на ХХ – началото на ХХІ век / Ольга Сорока // Езици на паметта в литературния текст. – Велико Търново : Фабер, 2014. – С.611–619.
 28. Сорока О. „Речник“ на най-новите думи в българското медийно пространство, появили се под влиянието на събитията в Украйна / Ольга Сорока // Българска украинистика. – Софія, 2014. – Бр. 4. – С. 49–52.
 29. Сорока О. Особливості морфологічної адаптації англонеологізмів у сучасній болгарській мові (на прикладі множини багатоскладових іменників чоловічого роду)  / Сорока О.Б.// Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – Вип.V. – С. 149–155.

Розмовники

 1. Сорока О. Скажи це болгарською! Українсько-болгарський розмовник і словник. (Кажи го на български! Украинско-български разговорник и речник) / Ольга Сорока, Богдан Сокіл. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – 252 с.
 2. Сорока О. Українсько-болгарський розмовник. Фрази. Слова. Коментарі. Фрази.Думи. Коментари. Украинско-български разговорник / О. Сорока, Б. Сокіл, О. Албул, – Ужгород: «ІВА», 2015, – 222 с.

Переклади

 1. Якимова А. Традиционна украинска шевица [Електронний ресурс] / А. Якимова ; пер. О. Сороки. – Режим доступу: http://www.ukrpressbg.com/dia–20100615-vyshyvanka.html
 2. Луцишин Г. Национална идентичност и национална консолидация в условията на глобализация / Г. Луцишин ; пер. О. Сороки // История : научно списание. – София, 2013. – Г. 21. Кн. 2. – С. 141–150.
 3. Рікев К. Р. Про втрату особистості у патріотичній жертві / К. Р. Рікев ; пер. О. Сороки // Вісник Маріупольського держ. ун-ту. Серія: Філологія. – 2010. – №2 (4). – С.71–75.
 4. Аверченко О. Самогубець : п’єса / О. Аверченко ; пер. О. Сороки. – 10 с.
 5. Цанов Хр. Лібретто. Самогубець / Хр. Цанов ; пер. поетич. тексту під нотами з болг. О. Сороки. – 216 с.

Біографія

Народилася 23 липня 1979 року в с. Велика Вільшаниця, Золочівського району, Львівської області.

У 2001 році закінчила слов’янське відділення філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
З 2004 року асистент кафедри слов’янської філології Львівського національного університету імені Івана Франка. Курси: теоретичний та практичний курс з історії болгарської літератури,  практичні курси з основної слов’янської (болгарської) мови, сучасної слов’янської (болгарської) мови, старослов’янської мови.
З 2009 року лектор української мови Софійського університету імені Климента Охридського.
Курси: комунікативний курс, практична граматика української мови, ділова українська мова.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!