Проблеми усного перекладу (болгарська мова)

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент СОРОКА Ольга

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛблг-21мдоцент СОРОКА Ольга

Опис курсу

Курс «Проблеми усного перекладу» призначений для студентів славістів другого року навчання у магістратурі, дає студентам змогу розвивати та вдосконалювати фахові практичні вміння та навички усного перекладу різної тематики. Студенти вправляються в різних
видах перекладу, зокрема синхронному та послідовному, та вивчають особливості, пов’язані з цими видами перекладу.
Мета курсу – підготувати фахівців у галузі усного перекладу, що передбачає розвиток фахової компетентності перекладача для забезпечення процесу міжмовної і міжкультурної комунікації в різних галузях і сферах економіки, науки, техніки, освіти, культури шляхом перекладу різножанрових текстів з болгарської мови українською та навпаки.
Опанувавши дисципліну студент повинен:
знати: – основні теоретичні проблеми усного перекладу;
– класифікацію видів усного перекладу;
– типові помилки при усному перекладі;
– правила професійної етики перекладача;
уміти:

– швидко, впевнено та правильно користуватися здобутими знаннями на практиці;
– професійно здійснювати адекватний усний переклад різностильових та різножанрових текстів загального характеру чи спеціальної тематики з голосу, аркуша, аудіо- або відеозапису;
– спонтанно та чітко висловлювати думки двома мовами, швидко підбирати адекватні мовні засоби в різних жанрах усного мовлення;
– самостійно застосовувати лексичні та граматичні
трансформації під час перекладу, адекватно перекладати
одиниці різного мовного рівня;
– реферувати, перекладати та коментувати усний матеріал різної тематики, стилів, жанрів;
– вільно перекладати з болгарської мови українською та навпаки, вміти оцінювати якість виконаного перекладу;
– долати труднощі та складні ситуації під час усного перекладу, поводитись при перекладі згідно з основними правилами вербальної та невербальної поведінки перекладача, володіти професійним етикетом перекладача.
ЗК:
ЗК 1. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК 5. Здатність працювати в команді та автономно.
ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК 9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК 10. Здатність спілкуватися з представниками інших
професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
ФК:
ФК 6. Здатність застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації для вирішення професійних завдань.
ФК 7. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.
ФК 8. Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічнихзасобів мови для досягнення запланованого прагматичного результату.
ФК 10. Здатність застосовувати знання методів перекладу текстів різних типів, тематики, жанрів і стилів під час процесу перекладу; обґрунтовувати свої перекладацькі стратегії та рішення; забезпечувати точність перекладу та дотримання норм тієї мови, якою здійснюють переклад.
ПРН:
ПРН 1. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.
ПРН 2. Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами.
ПРН 3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в конкретній філологічній галузі.
ПРН 5. Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня.
ПРН 6. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації.
ПРН 10. Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів (залежно від обраної спеціалізації).
ПРН 14. Створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів.
ПРН 16. Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної галузі для розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.
ПРН 18. Володіти на високому рівні болгарською мовою для здійснення професійної діяльності.
ПРН 19. Володіти технікою письмового та усного перекладу, вміти обирати оптимальні перекладацькі стратегії та рішення, організовувати процес перекладу відповідно до типу, тематики, стилю та жанру тексту мовою оригіналу і способу його оформлення мовою перекладу.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус