Перекладознавча славістика

Тип: На вибір студента

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216професор ТАТАРЕНКО АллаФЛслц-21м, ФЛсрб-21м, ФЛчес-21м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ФЛслц-21мдоцент СОРОКА Ольга
ФЛсрб-21мдоцент СОРОКА Ольга
ФЛчес-21мдоцент СОРОКА Ольга

Опис курсу

Завданням курсу «Перекладознавча славістика» є ознайомлення магістрів-славістів з перекладознавчою славістикою, її розвитком у слов’янських країнах та з її чільними представниками. Вивчаючи цю дисципліну, студенти-магістри отримують широку палітру інформації літературно-теоретичного й історико-літературного характеру. Вони знайомляться з особливостями перекладацьких політик у різних слов’янських  літературах, з векторами художнього славістичного перекладу в Україні. Знайомство з теоретичним підґрунтям літературного перекладу, з його розвитком у світовій літературі поєднується з вивченням досягнень художнього перекладу в слов’янських літературах.

Курс  «Перекладознавча славістика» призначений для магістрів-славістів першого року навчання. Головними завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення з основними фактами, передумовами і тенденціями розвитку художнього перекладу в сучасних слов’янських літературах, засвоєння цих знань і уміння застосовувати їх на практиці.

Мета курсу –  допомогти студентові оволодіти знаннями про особливості художнього перекладу в слов’янських літературах сучасності, про славістчиний худодній переклад в Україні в контексті інших європейських літератур і запропонувати алгоритм для їх постійного оновлення.

Курс має загальнотеоретичні і практичні цілі.

Загальнотеоретичні цілі курсу «Поерекладознавча славістика» полягають в тому, щоб:

 • зрозуміти головні еволюційні процеси, які відбуваються в перекладознавчій славістиці постмодерної доби;
 • осмислити філософське й культурологічне підґрунтя перекладацьких художніх практик у слов’янських літературах;
 • усвідомити зв’язок між художніх перекладацьких практик у різних слов’янських країнах однієї епохи, як і особливості національних версій перекладознавчої славістики.

Практичні цілі курсу вбачаємо в тому, що він допоможе:

 • сформувати картину перекладознавчої славістики у представленні сербської словацької, чеської літератури;
 • сформувати картину перекладознавчої славістики у представленні українського письменства у сербській, словацькій, чеській літературі;
 • усвідомити характер зв’язку між перекладознавчою славістикою в слов’янських країнах та в Україні;
 • отримати багату й різнобічну інформацію про актуальний стан перекладознавчої славістики у слов’янських країнах.

Рекомендована література

 1. Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу. Посібник. – Київ, 2003. – 280 с.
 2. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 160 c.
 3. Корунець І. В. Вступ до перекладознавства. Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 512 с.
 4. Кияк Т. Р., Огуй О. Д., Науменко А. М. Теорія та практика перекладу. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 592 с.
 5. Гаврилів Т. Текст між культурами. Перекладознавчі студії. – Київ: Критика, 2005.
 6. Дзера О. Жанри художнього перекладу // Записки перекладацької майстерні. Т. 1. Львів, 2001.
 7. Зорівчак Р. Перекладачі для України ХХІ сторіччя // Записки Перекладацької майстерні.
 8. Зорівчак Р. П. Реалія і переклад. – Львів: Вид-во при Львів. ун-ті, 1989. Т. 1. – Львів, 2001.
 9. Зорівчак Р. Художній переклад в Україні і буття нації (Спроба історико-літературного осмислення) // Записки Перекладацької майстерні. Т. 1. – Львів, 2001.
 10. Рильський М. Проблема художнього перекладу. Твори: В 10-ти томах. Т. 9. – Київ.
 11. Содомора А. Sub aliéna umbra = Під чужою тінню. – Львів, 2000.
 12. Шмігер Т. Історія українського перекладознавства ХХ сторіччя. – Київ: Смолоскип, 2009. 342 с.
 13. Татаренко А. Л. Украјински путеви српске књижевности: особености (пост)модерне рецепције / А. Л. Татаренко // Зборник радова мећународног научног састанка слависта у Вукове дане.. Филолошки факултет МСЦ. Белград. – 2021. – Т. 50, књ.2. . – C. 23-31.
 14. Татаренко А. Переклад як ключ і дзеркало: рецепція сербської літератури в сучасній Україні. /Алла Татаренко/ Софія: Болгарська україністика. − № 8. − 2019. – С.63-75.
 15. Jedlička D. Úvod do teorie a praxe překladu. – Opava, 2019.
 16. Knittlová, D. Překlad a překládání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010.
 17. Krijtová, O. Pozvání k překladatelské praxi. Apostrof. 2010.
 18. Tatarenko A. Kroz prizmu rata: recepcija bosanskohercegovačke književnosti u Ukrajini 21. stoleća. Novi izraz, 87-88, 2022. – S. 93-112.
 19. Štefková M. Úradný preklad a úradné tlmočenie – of nárokov praxe k modelom vzdelávania // Didaktika prekladu a tlmočenia na Slovensku. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018.
 20. Ukrajinský jazyk a kultúra v umeleckom a odbornom preklade v stredoeurópskom priestore // Zborník príspevkov. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2020. 160 s.
 21. Vasiljeva Lj. Ukrajinski prijevodi Prica iz davnine: Leksicke i frazeoloske osobitosti. / Vasiljeva Lj. / Libri et Liberi. – Journal of Research on Children’s Literature and Culture. Vol.6. No.2. Zagreb: Croatian Association of of Research on Children’s Literature, 2017. – P.233-244.

 

Додаткова

 1. Андрухович J. Перверзиjа. – Београд: Clio. – 2002. – 365 с. Переклад з української сербською А. Татаренко у співавт. з М. Іванович.
 2. Антологія українських художніх текстів “NA PRAHU MILÉNIA” Ed. Adriana Amir. Prešov, 2021. 230 s.
 3. Божович Г. Межі міста та інші вірші: вибрані поезії, Чернівці: Книги-ХХІ, 2019.
 4. Гавел В. Прошу коротко: розмова з Карелом Гвіждялою, примітки, документи. Пер. Надія Лобур , Надія Брилинська , Наталія Ємчура. Львів: Паїс, 2016.
 5. Гворецький М. Троль / пер.зі словацької Галини Малик. К. : Знання, 2018. 159 с.
 6. Грабал Б. Занадто гучна самотність / Переклала Ірина Забіяка. — Київ: Комора, 2020. — 144 с.
 7. Дам’янов С. Антологія сербської постмодерністичної фантастики. Львів: Піраміда, 2004.
 8. Капор М. Облудники / з серб. переклала Наталія Чорпіта (Львів: Класика, 1998.
 9. Комарек С. Європа на роздоріжжі / Переклала Олена Крушинська. — Львів: Апріорі, 2020. — 496 с.
 10. Куцбалова К. Знає, що зробить. Пер. зі словацької Л. Белей 2020.

Српска књижевност у украјинском ЛитАкценту. «Алма», Белград, Сербія, 2015.

 1. Михаїлович Д. Коли цвіли гарбузи. / з серб. переклала М. Василишин, Київ, «Факт», 2008. 132 С.
 2. Михайлович Я. На березі Хозарського моря / з серб. переклала Олена Концевич «Фоліо», Харків, 2020.
 3. Огнєнович В. Мілева Айнштайн/ з серб. переклала Алла Татаренко. – Львів: Видавництво Анетти Антоненко, 2017. – 128 с.
 4. Павич М. Остання любов у Царгороді / з серб. Переклала Наталія Чорпіта (Львів: Класика, 1999; Харків: Фоліо, 2007)
 5. Петрович Г. Атлас, описаний небом / з серб. переклала Алла Татаренко, Комора, 2019.
 6. Петрович Г. Крамничка “З легкої руки” / з серб. переклала Алла Татаренко. – К.: КОМОРА, 2017. – 320 с.
 7. Погачар М. Людина вечеряє в капцях свого батька/ переклад з хорватської А.Любки та А.Татаренко. – Чернівці: “Книги-ХХІ”, 2016.- 71 с.
 8. Талло М. Антимність. Пер. зі словацької О. Ковальчук. 2018.
 9. Татаренко А. Поезія Лесі Українки в сербських перекладах. Тексти перекладів сербською мовою і завдання для аналізу. Леся Українка у світі перекладу (вибрані переклади європейськими та східними мовами) / укл.: А. М. Архангельська,  О. М. Бєлих, А. В. Біднюк, Л. В. Бондарук, Ван Їцзінь, О. А. Вишневська, О. С. Воробей, О. П. Гуз, Н. О. Данилюк,  С. В. Засєкін, І. М. Калиновська, Н. Г. Лисецька, Р. Мерзова, І. Мчеделадзе, Н. Наскідашвілі, А. Б. Павлюк, О. І. Приймачок, О. О. Рогач, А. Л. Татаренко, Т. М. Хайчевська, І. В. Чарікова, С. Чхатарашвілі; упоряд. і відп. ред.    Н. О. Данилюк: навч. посіб. для студ. спец.  035. Філологія. 2-е вид., випр. і доп. Київ: Кондор, 2021. 364 с. 252-262. (навчальний посібник)
 10. Украински поетичен авангард. Антология / Український поетичний авангард. Антологiя. – София: ИЦ „Боян Пенев, 2018.
 11. Ференчугова М. Імунітет. Пер. зі словацької О. Ковальчук. 2018
 12. Чапек Ч. Р.У.Р. (Россумові універсальні роботи) / Переклала Олена Ващенко. — Київ: Комора, 2021. — 192 с.
 13. Чехова С. Бджоляр Йожко / Сімона Чехова; пер. зі словацької Л. Хода. Львів: Видавництво «Апріорі», 2021. – 56 с.
 14. Чехова С. Франтішек із компосту / Сімона Чехова; пер. зі словацької Л. Хода. Львів: Видавництво «Апріорі», 2021. – 40 с.
 15. Чіхонь П. Borderline Frau / Переклала з чеської Софія Челяк. — Тернопіль: Крок, 2020. — 72 с.
 16. Шелич М. Мальтерего. Книга перша: Крісло Рубика. Римейк. / Переклад з сербської Стельмах Х.М. – Київ: Видавництво “Темпора”, 2020. – 246 с.
 17. Шімечка М.-М. Серед словаків. Пер. зі словацької Ірини Пушкар. 2021
 18. Янич М. Любо, нелюбо. Пер.зі словацької Ірини Пушкар. 2020
 19. Slyvynsky О. Slovník vojny. Пер. Veronika Goldiňáková. 2023.

30. Tatarenko А. Ukrajina 2022: pjesnički ljetopis rata. Antologija. («Україна 2022: поетичний літопис війни»). Zagreb, 2022

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус