ТАТАРЕНКО Алла

Посада: професор кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-70

Електронна пошта: alla.tatarenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Сфера наукових зацікавлень – літературознавство, історія слов’янських літератур, актуальні тенденції у розвитку літератур слов’янських народів, українсько-сербські, українсько-хорватські та українсько-польські літературні й культурні контакти, літературна критика.

Курси

Публікації

Монографії:

 1. Татаренко А. Поетика форми в прозі постмодернізму (досвід сербської літератури)  : монографія / Алла Татаренко. – Л.: ПАІС, 2010. – 544 с.
 2. Татаренко А. Место сусрета: огледи о српској прози / Ала Татаренко. – Београд: Српски ПЕН центар = Serbian PEN Centre, 2008. – 179 с.
 3. Tatarenko A. U začaranom trouglu: Crnjanski-Kiš-Pekić: eseji i studije – Zaječar: Matična biblioteka «Svetozar Marković», 2008. – 145 s. – (Edicija Istok zapad);
 4. Татаренко А. Поетика форме у прози српског постмодернизма / Ала Татаренко. – Београд : Службени гласник, 2013. – 372 с;
 5. Татаренко А. Из чиста немира: читања / Ала Татаренко. – Београд : Завод за уџбенике, 2013. – 250 с.
 6. Татаренко А. У кругу Дневника о Чарнојевићу. Шабац: Фондација Станислав Винавер, 2019. – 129 с.

Навчальні посібники:

 1. Татаренко А. Постмодернізм у сербській літературі: навчальний посібник. – Львів: ЛА «Піраміда», 2013. – 196 с.
 2. Айдачич Д., Татаренко А. Сербська література ХХ ст. Хрестоматія / Вибір та опрацювання Деяна Айдачича, Алли Татаренко. – Київ : «Освіта України», 2016. – 300 с.

Статті:

  1. Татаренко А. Tri zumbula u prozoru: u potrazi za junakom “Dnevnika o “Čarnojeviću” // Polja. – br. 428. – 2004. – S. 112-123 (сербською мовою).
  2. Татаренко А. Семантизація форми як ергодичний прийом (на матеріалі роману М.Павича «Друге тіло») // Література. Фольклор. Проблеми поетики. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 2010. – Вип.34 (Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф.Дунаєвської) . – С.393-404.
  3. Tatarenko A. Na semaforu poetike: roman kao vožnja (trilogija Zvonka Karanovića Dnevnik dezertera) // U čast Pera Jakobsena : zbornik radova / priredili Dejan Ajdačić, Persida Lazarević Di Đakomo. – Beograd: SlovoSlavija, 2010. – (Studia in honorem ; 1) – S.491- 499; а також // Quorum : Zagreb – god.XXYI. – br.1-2/2010 (130-131, sv.101). – S.43-53.
  4. Татаренко А. Паратекстуальне відображення жанрової динаміки у прозі постмодернізму (на прикладі сербської літератури)// Біблія і культура: Науково-теоретичний журнал. Вип.13 /За редакцією А.Є.Нямцу. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С.170-176.
  5. Tatarenko A. Već viđeno: paralelizam epoha u srpskom, hrvatskom, bosanskom romanu kraja 20. – početka 21. veka. //Trier Albandlungen zur Slavistik / Hrgs von Gwerhard Ressel. – Band 10.Von Umgang mit Geschehenem: Kriegsverarbeitung und Friendenssuche in Geschichte und Gegenwart der kroatischen und serbischen Literatur und Kultur – Gerhard Ressel/Svetlana Ressel (Hrsg). – Frankfurt am Main : Peter Lang GmbH.- 2011. – S.229-239.
  6. Tatarenko A. Nastavak tradicije: kultura sjećanja u suvremenoj hrvatskoj prozi // Bogišić i kultura sjećanja: zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u prigodi stote godičnjice smrti Balda Bogišića. Uredili Josip Kregar, Vlaho Bogišić i dr. – Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2008-2011. – S.325-337.
  7. Tatarenko A. Andrićevi lepi pobednici: o neimenovanom mladiću iz Proklete avlije i poetskom smislu njegovog preobražaja // Sveske Zadužbine Ive Andrića. – Br. 28. – 2011. – S. 163 – 182.
  8. Татаренко А. Поетика форме у прози српског постмодернизма // Глас CDXYIII Српске академије наука и уметности. Одељење језика и књижевности, књ.27 – Београд: САНУ, 2011. – C. 97 – 113.
  9. «Гіпертекст», «гіпертекстуальність», «ергодична література»: походження та окремі аспекти функціонування термінів / А.Л. Татаренко / Studia Slovakistica: зб. наук. пр. / упоряд. і відп. ред. : С. Пахомова, Я. Джоґаник. Вип. 11. Елімінація мовних бар’єрів. − Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2011. − С. 100−114.
  10. Елементи (прото)постмодерністської поетики у романі Д. Кіша «Клепсидра»/ Татаренко А.Л. // Слов’янський збірник: збірник наукових праць. Вип. ХІУ −ХУ. − Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011. − С. 353−362.
  11.  Своєрідність становлення літературно-критичного коду в прозі сербського постмодернізму/ Алла Татаренко// Парадигма. Збірник наукових праць. Вип.6. − Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2011. − С. 209−219.
  12. Сербське відлуння поетики Бруно Шульца/ Алла Татаренко  // Шульцівські інспірації в літературі : Наукові матеріали ІУ Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі / за ред.. Віри Меньок. − Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька ДДПУ ім. Івана Франка. − Дрогобич: Коло, 2010. − С. 49−62.
  13. Le postmodernisme serbe et son contexte européen/ Traduit du serbe par Alain Cappon //La littérature serbe dans le contexte européen : texte contexte et intertextualité, MSHA, Bordeaux 2013 – P.283-293.
  14.  Сербська літературна фантастика постмодерної доби (штрихи до портрета літературного явища) // Слов’янська фантастика. Збірник наукових праць. – Київ: ВГЦ Київ. університет, 2012. – С. 523–534.
  15. Постмодернізм і спадщина формалізму (на матеріалі сербської літератури) // Біблія і культура: наук.-теорет. журн. / За ред. А. Є. Нямцу. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 16. – С. 33–41.
  16. Како је све у вези, на свету“: теорија суматраизма у књижевној пракси // Летопис Матице српске, књига 492, св. 1-2, jул-август 2013. – С. 40-60.
  17. (Не)могуће у српској књижевној фантастици постмодерног доба// Српски језик, књижевност, уметност : зборник радова са VII међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (26-27.10.2012). – Књ. 2. Немогуће: завет човека и књижевности /[одговорни уредник Драган Бошковић]. – Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2013- С.15-24.
  18. Petar Petrović Njegoš očima srpskih pisaca: od junaka eseja do književnog lika// Njegoš u ogledalima vjekova. Zbornik rada sa međunarodnog naučnog skupa „Njegoš, prince-évèque et poète – de la montagne au cosmos“ održanog 14. i 15. juna 2013. na Sorboni. Uredili Sava Anđelković i Paul-Louis Thomas. – Paris, 2013. – S. 215-229.
  19. Настављачи заустављене историје: Византија и српски постмодернизам  / Ала Татаренко // Зборник са Међународног научног округлог стола „Византија у (српској) књижевности и култури од средњег до двадесет и првог века“ ; ур. Драган Бошковић. – Крагујевац : Филолoшко-уметнички факултет; Чачак : Занатска задруга Универзал, 2013. – С . 163-172.
  20. Венчање речи са телом у пределима (не)могућег: у кругу Павићевог троугла / Ала Татаренко //  Летопис Матице српске. – 2014. – Књ. 494. – Св. 1-2. – С. 116-146.
  21. Чарівна формула Шульца: літературні погляди письменника крізь призму автопоетики та інтерпретації «шульцоїдів» / Алла Татаренко // Бруно Шульц як філософ і теоретик літератури : Матеріали У Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі: наук. зб. ; за ред. Віри Меньок. – Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька ДДПУ ім.. Івана Франка. – Дрогобич: Коло, 2014. – С.479 – 503.
  22. Особливості жанрових пошуків сербських постмодерністів початку ХХІ століття / Алла Татаренко // Діалогічні обертони : науковий збірник на пошану пам’яті професора Нонни Копистянської / Національна академія наук України, Інститут Івана Франка ; наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О.Левицька. – Львів, 2014. – С. 103-110.
  23. Поезија као исповест нове вере: о суматраизму Милоша Црњанског // Милош Црњански: поезија и коментари. Београд, 2014. – С. 292-310.
  24. Постмодернистичко посезање за матрицом историјског романа: Судбина и коментари Радослава Петковића// У спомен на Боривоја Маринковића : зборник Филозофског факултета / уредили Никола Грдинић, Светлана Томин, Невена Варница. – Нови сад : Филозофски факултет, 2014. – С.277-287.
  25. Татаренко А. Тема батьків і дітей та її поетикальні проекції в сербській, хорватській, боснійській літературі кін. ХХ – поч. ХХІ ст. /Алла Татаренко // Постколоніалізм. Генерації. Культура. – Київ: Лаурус, 2015. – С. 230-242.
  26.  Татаренко А. Переплетіння текстуального і тілесного кодів у прозі сербських постмодерністів / Алла Татаренко // Miscellanea Posttotalitariana Wratislavensia. Postkolonializm – Tożsamość – Gender. Europa Wschodnia i Południowo-Wschodnia/ red.nauk. Agnieszka Matusiak. – Wrocław, 2014. – T.2. – S. 239-248.
  27.  Татаренко А. Госпођа министарка некад и сад, у Србији и Украјини // Међународни симпозијум „Драмско дело Бранисалава Нушића – традиција и савременост“ [20.новембра 2014, Нови Сад] /приредио Зоран Ђерић=International Symposium “Dramatic Opus of Branislav Nušić – tradition amd contemporariness” [20th November 2014, Novi Sad]/ edited Zoran Đerić ; Нови Сад: Стеријино позорје, 2015, С. 27-36.
  28. Татаренко А. Світлій пам’яті професора Володимира Андрійовича Моторного / А. Татаренко // Проблеми слов’янознавства. – 2015. – Вип. 64. – С. 215-216.
  29. Татаренко А. „Пишучи Батька“: щульцівський ген у прозі Данила Кіша /Алла Татаренко / Бруно Шульц: тексти і контексти. Матеріали УІ Міжнародного фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі/ редакція Віри Меньок. – Полоністичний науково-інформаційний центр ім.. Ігоря Менька ДДПУ ім.. Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 357-376.
  30. Татаренко А. Тенденције развоја српске постмодернистичке прозе почетком XXI века: формалне стратегије / Ала Татаренко/ Slawistyka.  – Gdansk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskigo, 2015. – Nr. 13. – S.120-130.
  31. Tatarenko A. Magiczna formuła Schulza. Poglądy literackie pisarza przez pryzmat autotematyzmu oraz interpretacje „schulzoidów”/ Ałła Tatarenko. – pzełoźył Eugeniusz Sobol. // Schulz/Forum, 2015. – №5. – S. 75-90.
  32. Tatarenko A.Pokoleniowa poetyka Młodych w serbskiej literaturze XX-XXI wieku przwz pryzmat antologii i manifestow literackich: perspektywa horyzontalna i wertykalna/ Ałła Tatarenko / Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej końca XX-początku XXI wieku w swietle studiow postkolonialnych. red.nauk. A.Matusiak. Poznan-Wrocław, 2016. –  398 s.
  33. Tatarenko A. Jezičko višeglasje u Dnevniku o Čarnojeviću i njegovi poetički dometi / Ala L. Tatarenko // Теме језикословне у србистици кроз дијахронију и синхронију : збаорник у част Љиљани Суботић/ уредници Јасмина Дражић, Исидора Бјелаковић, Дејан Средојевић. – Нови Сад : Филозофски факултет, 2016.- С. 743-752.
  34. Татаренко А. Сенке читања у „Дневнику о Чарнојевићу“ Милоша Црњанског/Ала Л.Татаренко  // Зборник радова мећународног научног састанка слависта у Вукове дане. Књижевна традиција и српска књижевност 20.века. Књижевноисторијско знање и изазови новог миленијума (национални, регионални, континентални контекст). Београд, 2016.   Т. 45, к.2. С.289 – 297.
  35. Татаренко А. Ергодична література як «позакомп’ютерний гіпертекст»: гіпертекстуальні стратегії у романі  Мілорада Павича «Краєвид, мальований чаєм» / Алла Татаренко.// Онтологія літератури в сучасних комунікативних умовах [монографія] / гол.ред. О.В.Пронкевич. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – С. 37-59.
  36. Татаренко А. Будівничі музики і ді-джеї: функція музики у формуванні поетики постмодернізму та постпостмодернізму (на матеріалі сербської літератури)/ Алла Татаренко// Музична фактура літературного тексту: інтермедіальні студії / за редакцією Світлани Маценки. – Львів: Апріорі, 2017. – С.241-252.
  37. Tatarenko A. Sunce i Mesec u svetu junaka modernističkog romana (Dnevnik o Čarnojeviću M.Crnjanskog i Na sunčanoj strani I.Andrića/ Ala Tatarenko//SoleLuna presso gli slavi meridionali (II) a cura di Ljiljana Banjanin, Persida Lazarević Di Giacomo, Sanja Roić, Svetlana Šeatović.  – Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2017. – S.183-198.
  38. Татаренко А. Бити Вук у постмодерној кожи/ Ала Татаренко  // Зборник радова. ур. Сава Дамјанов. За и против Вука II , Београд: Службени гласник, 2016.- С. 321-347.
  39. Tatarenko A. Pisanie Ojca. „Gen schulzowski” w prozie Danila Kiša / Ałła Tatarenko. – pzełoźył Marek Wilczyński. // Schulz/Forum, 2016. – №8. – S.65-76.
  40. Tatarenko A. Krhotine čitanja ili Fragmenti pisama jedne čitateljke iz 2006. godine /Ala Tatarenko // Kult.  – 2017. – Br. 2. – S. 20-26.
  41. Татаренко А.Књиге које чине читаоца макар мало бољим/ Ала Татаренко. – превео Дејан Ајдачић. // Српска књижевност у украјинском ЛитАкценту. 2. допуњено издање. / уредио Дејан Ајдачић. – Београд : Алма; Кијев: Темпора, 2017. – С. 173-178.
  42. Татаренко А. Видети длачицу под посебним углом (питања Тетјане Савченко) / Ала Татаренко. – превео Дејан Ајдачић. // Српска књижевност у украјинском ЛитАкценту. 2. допуњено издање. / уредио Дејан Ајдачић. – Београд : Алма; Кијев: Темпора, 2017. – С. 151-159.
  43. Tatarenko A. Antologies of ‘Young’ Prose as a Reflection of the Poetics of New Generations of Serbian Literature in the Early 21ST Century/ Alla Tatarenko// Львів: Проблеми слов’янознавства. – Вип. 65. – 2016. – С. 140-149.
  44. Татаренко А. Випробування традиції: жанрові експерименти сербських постмодерністів. / Алла Татаренко.// Біблія і культура: Науково-теоретичний журнал. Вип.17.  /За редакцією А.Є.Нямцу. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С.179-187.
  45. Шпик І., Татаренко А., Кріль М., Нечитайло І. ХХІІІ Міжнародний славістичнй колоквіум (Львів, 21-22 травня 2015 року) /Ігор Шпик, Алла Татаренко, Михайло Кріль, Ірина Нечитайло. Львів: Проблеми слов’янознавства. – Вип. 64. – 2015. – С. 201-207.
  46. Шпик І., Татаренко А., Хороз Н., Лазор О. ХХІV Міжнародний славістичнй колоквіум (Львів, 26-27 травня 2016 року)  / Ігор Шпик, Алла Татаренко, Наталія Хороз, Оксана Лазор// Львів: Проблеми слов’янознавства. – Вип. 65. – 2016. – С. 263-268.
  47. Татаренко А. „Нисмо знали а имали смо чедо у даљини“: гени поетике Црњанског и Андрића у српској постмодерној прози/ Ала Л.Татаренко // Бања Лука: Србистика данас: зборник научних радова. – Год. 2. – 2017. – C.113-130.
  48. Tatarenko A. Powieść kobieca jako zwierciadło epoki: Ranny orzeł Mir Jam (Milicy
   Jakovljević) / Ałła Tatarenko // Wspólnota wyobrażona. Pisarki Europy środkowej wobec
   problemów literackich, społecznych i politycznych lat 1914-1945. – Warszawa: Wydawnictwo
   Instytutu Badań Literackich, 2017. – S. 393-408.
  49. Татаренко А. Поетикальні функції автобіографічного елементу в сербській, хорватській,
   українській прозі постмодерної доби. / Алла Татаренко// Слов’янські обрії: доповіді українських
   учасників ХУІ Міжнародного з’їзду славістів (м. Белград, Сербія, 20-27 серпня 2018) – Вип. 9. К.:
   Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського; Український комітет славістів, 2018. – С. 233-244.
  50. Татаренко А. Вук Стефанович Караджич у творчості Сави Дам’янова / Алла Татаренко// Львів: Проблеми слов’янознавства. – Вип. 66. – 2018. – С. 173-183. ВУК СТЕФАНОВИЧ КАРАДЖИЧ У ТВОРЧОСТІ САВИ ДАМ’ЯНОВА | TATARENKO | Проблеми слов’янознавства (lnu.edu.ua)
  51. Татаренко А. Проза Бруно Шульца як натхнення для сербських та хорватських поетів/
   Алла Татаренко/ Бруно Шульц і сучасна теорія літератури. Матеріали УІІ Міжнародного
   Фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі. / редактор Віра Меньок. Дрогобич: Полоністичний
   науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька. ДДПУ ім. Івана Франка – Посвіт, 2018. –
   С. 635-656.
  52. Татаренко А. Риси постпостмодерністської поетики в романі Зорана Ферича «На самоті, біля моря»/ Алла Татаренко// Львів: Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Випуск 69. – 2018. – С. 234–244. РИСИ ПОСТПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ ПОЕТИКИ В РОМАНІ ЗОРАНА ФЕРИЧА “НА САМОТІ, БІЛЯ МОРЯ” | Татаренко | Вісник Львівського університету. Серія філологічна (lnu.edu.ua)
  53. Tatarenko A. Roman o duši ljeta i njegovom tijelu: Na osami blizu mora
   Zorana Ferića. VBZ, 2015.– Zagreb: Quorum – 2017-18, S. 45-56.
  54. Tatarenko A. Translation as a key and mirror: reception of Serbian literature in today’s Ukraine/ Alla Tatarenko //Poznań: Porównania. – 1 (22). – 2018. – 185-198. TRANSLATION AS A KEY AND A MIRROR: RECEPTION OF SERBIAN LITERATURE IN TODAY’S UKRAINE | Porównania (amu.edu.pl)
  55. Tatarenko A. Prowokacja, bluźnierstwo, intertekstualność: strategie (auto)mitologizacji w twórczości Savy Damjanova / Ałła Tatarenko// //Poznań: Porównania. – 2 (23). – 2018. – S. 91-105. Porównania_23.indd (amu.edu.pl)
  56. Tatarenko A. Eho istorije, eho knjževnosti (Veliki juriš Slobodana Vladušića) /Ala Tatarenko// Kragujevac: Koraci. – Br.10-12. – 2018. – C. 142-147.
  57. Татаренко А. Славістика та культурна дипломатія у книзі про Олександра Кошиця. /Алла Татаренко/ Варшава: Наше слово. №4. – 2019. – С. 11.
  58. Татаренко А. Переклад як ключ і дзеркало: рецепція сербської літератури в сучасній
  59. Татаренко А. Приватна міфологія Збігнєва Герберта. / Алла Татаренко/ Dialog dwóch kultur. Warszawa, 2019. – S. 206-212.
  60. Татаренко А. Маски и лица на автора в бьлгарския и в украинския постмодерен роман (Георги Господинов, Юрий Андрухович)/ Алла Татаренко/ Бьлгария и Украйна: култура на преломите (ХІХ-ХХІ в.). София: ИЦ «Боян Пенев», 2019. – С. 271-286.
  61. Татаренко А. Милорад Павић и његови украјински читаоци. / Ала Татаренко/ Милорад Павић: Становник светске књижевности. Нови Сад: Матица српска, 2018. – С. 216-224 (републікація)
  62. Татаренко А. ХХУІ Міжнародний славістичний колоквіум (Львів, 17-18 травня 2018 року) / Лариса Гонтарук, Оксана Лазор, Алла Татаренко, Ігор Шпик/ Львів: Проблеми слов’янознавства. № 67. – 2018. – С. 217-223
  63. Алла Татаренко/ Софія: Болгарська україністика. − № 8. − 2019. – С.63-75.
  64. Татаренко А. Потрага за идентитом (Лана Басташић, Ухвати зеца) /Ала Татаренко/ Нови Сад: Летопис Матице српске. – Књ.503. – Св .5. – С.718-725.
  65. Татаренко А. Дело, текст, хипертекст: жанровске стратегиј и експерименти са формом у српској прози постмодерног доба. /Ала Л. Татаренко/Српско језичко и књижевно насљеђе на простору данашње Црне Горе. Српски језик и књижевност данас: зборник радова са Другог међународног научног скупа одржаног у Подгорици 26–28. маја 2017. године. – главни и одговорни уредник Ј. Стојановић, Подгорица: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори; Нови Сад: Матица српска; Бања Лука: Матица српска – Друштво чланова Матице српске у Републици Српској, 2019. – С. 757-768.
  66. Татаренко А. Маски та обличчя автора в болгарському та українському постмодерністському романі (Георгі Господинов, Юрій Андрухович)/ Алла Татаренко/ Научен симпозиум с международно участие «Бьлгария и Украйна – култура на преломите (ХІХ-ХХІ век)». София. – 2019. С.35-36. (тези)
  67. Tatarenko A. The Return of a Warrior and a Lover (notes of the Ukrainian translator of the “Diary about Čarnojević“/ Ala Tatarenko/Novi Sad: Literary Links of Matica Srpska. – 2-3. – 2018. – P.181-185.
  68. Татаренко А. Славістика на службі культурної дипломатії. /Алла Татаренко/ Донецький вісник НТШ, Донецьк-Маріуполь. – Т.46. –2019. – С. 290-293.
  69. Татаренко А. «Джазовий текст» у постмодерній хорватській літературі/Алла Татаренко./ Літературно-джазові імпровізації: інтермедіальні студії. – за ред. С. Маценки, Львів: «Срібне слово». 2019. – С. 298-311.
  70. Татаренко А. , Валент Белић З. Полифонија преводилачке тишине/ разговор водила Јелена Калајџија. Летопис Матице српске. књ. 504. свеска 5, новембар 2019. – С. 755-767. http://maticasrpska.org.rs/letopis_504_5/
  71. Татаренко А. ХХУІІ Міжнародний славістичний колоквіум (Львів, 16-18 травня 2019 року) / Людмила Васильєва, Алла Кравчук, Оксана Лазор, Христина Ніколайчук, Алла Татаренко, Ігор Шпик/ Львів: Проблеми слов’янознавства. № 68. – 2019. – С.201-208.
  72. Татаренко А. Апокрифи и друга сведочанства о Бориславу Пекићу/ Ала Татаренко/ Београд: Књижевни магазин. Бр. 223. – 2020. – С. 56- 59.
  73. Tатаренко А. Живот, литература: „шулцовски ген“ у прози Данила Киша/ Ала Татаренко/ Књижевност, култура, идентитет: међународни зборник радова у част проф. др Јована Делића. Београд: Институт за књижевност и уметности. 2020. – С. 453-464.
  74. Татаренко А. Л. Moj najdraži književni lik: Gospođa Adela / А. Л. Татаренко // Republika: časopis za književnost, umjetnost i društvo. DHK. Загреб. – 2021. – № 5-6. – C. 77-78.
  75. Татаренко А. Л. Украјински путеви српске књижевности: особености (пост)модерне рецепције / А. Л. Татаренко // Зборник радова мећународног научног састанка слависта у Вукове дане.. Филолошки факултет МСЦ. Белград. – 2021. – Т. 50, књ.2. . – C. 23-31.
  76. Татаренко А. Л., Сорока О.Б. Володимир Андрійович Моторний – штрихи до портрета вчителя. / А. Л. Татаренко, О. Б. Сорока // Проблеми слов’янознавства. ЛНУ ім.Івана Франка. Львів. – 2020. – вип. 69. – C. 9-19.
  77. Шпик І. Є. ХХVІІ Міжнародний славістичний колоквіум (Львів, 16–18 травня 2019 року / І. Є. Шпик, О. Г. Лозинська, Х. М. Ніколайчук, Н. В. Лобур, О. Т. Сливинський, А. Л. Татаренко // ЛНУ імені Івана Франка. Львів. – 2020. – вип. 69. – C. 224-231.
  78. Татаренко А. Поезія Лесі Українки в сербських перекладах. Тексти перекладів сербською мовою і завдання для аналізу. Леся Українка у світі перекладу (вибрані переклади європейськими та східними мовами) / укл.: А. М. Архангельська,  О. М. Бєлих, А. В. Біднюк, Л. В. Бондарук, Ван Їцзінь, О. А. Вишневська, О. С. Воробей, О. П. Гуз, Н. О. Данилюк,  С. В. Засєкін, І. М. Калиновська, Н. Г. Лисецька, Р. Мерзова, І. Мчеделадзе, Н. Наскідашвілі, А. Б. Павлюк, О. І. Приймачок, О. О. Рогач, А. Л. Татаренко, Т. М. Хайчевська, І. В. Чарікова, С. Чхатарашвілі; упоряд. і відп. ред.    Н. О. Данилюк: навч. посіб. для студ. спец.  Філологія. 2-е вид., випр. і доп. Київ: Кондор, 2021. 364 с. 252-262.
  79. Tatarenko A. Među javom i med snom: poetika liminalnosti u Dnevniku o Čarnojeviću Miloša Crnjanskog. Авангарда и коментари: међународни зборник радова у част проф. Гојка Тешића. Београд: Институт за књижевнпост и уметност, 2021. С. 461-472.

 

Наукова біографія

Народилася 27 вересня 1962 року у місті Могилів-Подільський Вінницької області.

У 1984 році закінчила слов’янське відділення Львівського університету імені Івана Франка. 1989 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Мілош Црнянський та його роман ‘Переселення’”. 2011 року захистила докторську дисертацію на тему «Поетика форми в прозі постмодернізму (на матеріалі сербської літератури)».

Сфера наукових зацікавлень – літературознавство, історія слов’янських літератур, актуальні тенденції у розвитку літератур слов’янських народів, українсько-сербські, українсько-хорватські та українсько-польські літературні й культурні контакти, літературна критика.

Автор шести монографій (Татаренко А. Место сусрета: огледи о српској прози / Ала Татаренко. – Београд: Српски ПЕН центар = Serbian PEN Centre, 2008. – 179 с. ; Tatarenko A. U začaranom trouglu: Crnjanski-Kiš-Pekić: eseji i studije / Ala Tatarenko. – Zaječar: Matična biblioteka «Svetozar Marković“ , 2008. – 145 s. – (Edicija Istok zapad); Татаренко А. Поетика форми в прозі постмодернізму: досвід сербської літератури / Алла Татаренко. – Львів: «ПАІС», 2010. – 544 с.; Татаренко А. Поетика форме у прози српског постмодернизма. – Београд : Службени гласник, 2013. – 372 с.; Татаренко А. Из чиста немира: читања. – Београд : Завод за уџбенике, 2013. – 250 с., Татаренко А. У кругу Дневника о Чарноjевићу. – Шабац: Винаверова библиотека, 2019. – 127 с.) і понад 280 літературознавчих публікацій українською, сербською, хорватською, польською мовами, а також близько 100 перекладів з сербської, хорватської, польської мов на українську та з української мови на сербську та хорватську.

Протягом багатьох років викладає нормативні курси «Історія сербської літератури», «Історія хорватської літератури», курс для магістрів «Постмодернізм у слов’янських літературах», дисципліни за вибором. Викладала також курси «Основні тенденції розвитку сучасної сербської літератури», «Основні тенденції розвитку сучасної хорватської літератури», «Історія болгарської літератури», «Історія польської літератури ХУІІ-ХУІІІ століть», «Історія сербської літературної критики», «Історія хорватської літературної критики», практичні курси з сербської та хорватської мов та ін.

Неодноразово читала лекції на факультетах зарубіжних університетів (Белград, Новий Сад, Крагуєвац, Ніш, Краків, Познань, Гетінген, Гданськ, Загреб), виступала з лекціями у Академії Наук (Вроцлав), у Матиці сербській (Новий Сад), на Міжнародному Книжковому Ярмарку в Белграді, у культурному центрі Посольства Республіки Сербії у Копенгагені (Данія), Культурному Центрі Белграда, Нового Сада, Ніша, у Бібліотеці міста Белграда, Крагуєваца, у культурному центрі „Студентське місто“ (Бєлград), в інших культурних і наукових установах Сербії, Хорватії, Польщі. На запрошення філософського факультету Новосадського університету  (Сербія) прочитала курс лекцій для аспірантів-сербістів («Постмодернізм у слов’янських літературах», березень-квітень 2007). На запрошення філологічно-мистецького факультету Крагуєвацького університету (Сербія) читала курси лекцій для студентів-сербістів («Сербська література ХХ століття», «Південнослов’янські літератури ХХ століття») (березень-квітень 2008, березень 2011). Брала участь у програмі академічного обміну Erasmus+ (2018, 2019 – Загребський університет, Хорватія).

У 2014-2021 рр. – завідувач кафедри слов’янської філології ім. професора Іларіона Свєнціцького

Член вченої ради ЛНУ імені Івана Франка, впродовж багатьох років була членом вченої ради філологічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка. Член спеціалізованої вченої ради Д. 35.051.13 у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Була членом  спеціалізованої вченої ради К 38.053.04 у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили (Миколаїв).

Заступник головного редактора наукового збірника «Проблеми слов’янознавства» (Львів). Член редколегії  наукового часопису «Наслеђе» (Крагуєвац, Сербія); наукового часопису «Serbian Studies Research» (Новий Сад, Сербія); наукового збірника «Zbornik za jezik і književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu» (Новий Сад, Сербія) наукового часопису «Језик и књижевност» (Одјељење за српски језик и књижевност, Матица српска Друштво чланова у Црној Гори) (Чорногорія), наукового збірника «Wrocławskie Studia nad Posttotalitaryzmem» (Вроцлав, Польща), член редакції часопису ОКТОЇХ (Чорногорія), член редколегії Вісника Львівського університету. Серія філологічна, збірника «Компаративні дослідження слов’янських мов та літератур» (КНУ ім. Т.Шевченка), наукового збірника «Питання сорабістики»; член редколегії збірника «Винаверово огледало» (Шабац, Сербія), часопису «Анали Филолошког факултета» (Белград, Сербія) член Ради часопису „Шветлосц“ (Сербія). Член програмно-організаційного комітету міжнародної наукової конференції «Egzil(anti)» (Крагуєвац, Сербія), оргкомітету міжнародного славістичного колоквіуму (Львів). Рецензент часопису «Липар» (Крагуєвац, Сербія). Рецензувала статті для наукового збірника “Slavica Wratislaviensia” (Вроцлавський університет, РП), наукового часопису «Наслеђе» (Крагуєвац, Сербія), Porównania (Познань, Польща) та багатьох інших видань. Була рецензентом збірника Venecija i slovenske književnosti: Zbornik radova / priredili Dejan Ajdačić i Persida Lazarević Di Đakomo. – Beograd : SlovoSlavija, 2011. – 581 s.

Член редколегії тематичного числа «Vidjeti Ukrajinu. Neovisna književnost 1991.-2021.» хорватського часопису  „Književna smotra» (WoS, Scopus).

Брала участь у багатьох наукових конференціях в Україні (Львів, Київ, Одеса, Миколаїв, Дрогобич та ін..) та закордоном.

Серед них : ХХІХ, ХХХ, ХХХІ, ХХХІІІ, ХХХV, XXXVI Міжнародній науковій славістичній конференції у дні Вука Караджича (Сербія, Белград, 1999-2001, 2003, 2005, 2006); Міжнародній науковій конференції «Література та історія» (Сербія, Ніш, 1999, 2003, 2007); Міжнародній науковій конференції «Жанри у сербській літературі» (Сербія, Новий Сад, 2003-2006); Міжнародній славістичній конференції «Актуальні проблеми дослідження слов’янських культур» (Одеса, 2007); Міжнародній науковій конференції «Сербська мова, література, мистецтво» (Сербія, Крагуєвац, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013); Міжнародному симпозіумі «Von Umgang mit Geschehenem: Mechanismen der Kriegsverarbeitung und Strategien der Friendenssuche in Geschichte und Gegenwart der kroatischen und serbischen Literatur und Kultur» (Німеччина, Трір, 2007); Міжнародній науковій конференції «Поетика жанрів Борислава Пекича» (Сербія, Белград, 2008); Міжнародному науковому круглому столі «Творчість Мілети Продановича у контексті сучасної сербської літератури» (Київ, 2009); науковій конференції «Осягаючи літературу на перехрестях віку (до 75-річчя з дня народження Миколи Ільницького)» (Львів, 2009); Міжнародній науковій славістичній конференції пам’яті акад. Л. Булаховського (Київ, 2010); Міжнародній науковій конференції «Шульцівські інспірації в літературі. Нові інтерпретації творчості Б. Шульца» (Дрогобич, 2010), Міжнародному науковому колоквіумі «Сербська література в європейському контексті» (Франція, Бордо, 2010), міжнародній науковій конференції «Сербська мова, література і культура» (Крагуєвацький університет, Сербія) (жовтень 2012), міжнародному круглому столі, присвяченому творчості Борислава Пекича (Крагуєвац, Сербія, жовтень 2012), міжнародному круглому столі «Екзилянти» (Врнячка Баня, Сербія, жовтень 2012), УІІ міжнародній конференції «Сербська мова, література, мистецтво» (Крагуєвац, жовтень 2013),  науковому круговому столі «Візантія в (сербській) літературі та культурі від середньовіччя до ХХІ сторіччя» (Златибор, листопад 2013), міжнародному науковому симпозіумі «Петар Петрович Нєгош у дзеркалах віків» (Сорбонна, Париж, червень 2013), міжнародній науковій конференції «Батьки й діти»: генераційний фактор і можливості постколоніальних студій в літературах Центрально-Східної Європи і Балкан» (Київ, травень 2014), міжнародній науковій конференції «Бруно Шульц: тексти  і контексти» (Дрогобич, травень 2014) та ін.

Упорядкувала антології  сучасної хорватської прози «Хорватська мозаїка» (Харків, 2006), «Човен зі слів» (у співавт. з Н. Веінович) (Львів, 2010), сучасної сербської прози – «Нездоланний ерос оповіді» (Львів, 2009), була упорядником українського видання «Антології сербської постмодерної фантастики» С. Дам’янова (Львів, 2004), тематичного «сербського» числа часопису «Ї» (разом з І. Лучуком) (Львів, 1999), тематичного «балканського» числа часопису «Потяг 76» (разом з О. Сливинським) (Потяг 76: Балканський експрес: Чернівці, 2007), добірок перекладів сучасної української поезії у сербських часописах «Књижевни магазин“ (2005) та «Mons Aureus» (2006).

Кандидатські дисертації, захищені під науковим керівництвом А. Л. Татаренко:

 1. Пешорда Д. Жанрові модифікації сучасного історичного роману. – Львів, 2001.
 2. Василишин М. Неореалістична проза в сербській літературі 60 70-х років ХХ століття.– Львів, 2004.
 3. Стельмах Х. Творчість Ясміни Тешанович у контексті жіночого письма. – Львів, 2004.
 4. Вівчар С. Художні домінанти постмодерної літературної фантастики (на матеріалі хорватської літератури). – Львів, 2015.
 5. Гук З. Поетикальні вектори постмодерністського роману: художні експерименти Мілорада Павича. – Львів, 2015.
 6. Кобець Н. Словацько-український діалог: літературний вимір. – Київ, 2020.
 7. Климець М. Становлення літературної фантастики в хорватському письменстві: від Середньовіччя до модернізму. – Київ, 2021.

За перекладацьку діяльність нагороджена Грамотою Спілки літературних перекладачів Сербії (2011), премією Сербського ПЕН-центру за переклади сербської літератури (2015). Нагороджена  Грамотою вдячності філологічного факультету Белградського університету (2015), Грамотою Філологічно-мистецького факультету Крагуєвацького університету (2008), грамотами та подяками Ректора ЛНУ ім. Івана Франка. Член Українського ПЕН-центру, член НТШ. Член Сербського літературного товариства (Srpsko književno društvo) та Спілки літературних перекладачів Сербії (Udruženje književnih prevodilaca Srbije).

Проекти

Протягом 4 років брала участь у факультетському дослідницькому проекті кафедри сербської літератури Новосадського університету (Сербія) «Жанри в сербській літературі: походження та поетика форм».

Бере участь у міжнародному науковому проекті Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej końca XX i początku XXI wieku w świetle studiów postkolonialnych.

7.02.2020 взяла участь у тренінгу “Працевлаштування студентів. Труднощі та виклики”, який організувала компанія “Нестле Бізнес Сервіс Львів”. Участь у тренінгу засвідчує отриманий сертифікат. Важливою частиною зустрічі була дискусія, присвячена пошукам стратегій профорієнтації та працевлаштування студентів, упродовж якої учасники спільно шукали нових ефективних шляхів побудови взаємин між зво та стейкхолдерами.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!