Історія хорватської літератури

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
31.5Немає
42Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516професор ТАТАРЕНКО АллаФЛхрв-31
732професор ТАТАРЕНКО АллаФЛхрв-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛхрв-31доцент КРАВЕЦЬ Ольга
416ФЛхрв-31доцент КРАВЕЦЬ Ольга

Опис курсу

Курс «Історія хорватської літератури» призначений для студентів-хорватистів другого-четвертого року навчання, належить до нормативних дисциплін – обов’язкової програми підготовки майбутніх славістів. Теми 5-го модуля  охоплюють коло питань, пов’язаних із розвитком хорватської літератури епохи романтизму, роллю ілліризму та тенденцій національного відродження. 6-й модуль передбачає ознайомлення зі зразками хорватської реалістичної прози ХІХ століття, з творчістю основоположника хорватського реалізму А.Шеноа та інших представників цієї течії. Висвітлення літературних подій і явищ передбачає введення історичного, загальнослов’янського і загальноєвропейського культурного контексту.

Завданням курсу «Історія хорватської літератури» є ознайомлення студентів-хорватистів з основними етапами розвитку хорватського письменства. Зміст 5-6 модулів становить хорватська література епохи романтизму та реалізму. У 5 семестрі передбачається вивчення хорватського письменства романтичного та реалістичного поетикального спрямування.

Мета курсу – допомогти студентові оволодіти знаннями про основні етапи розвитку хорватської літератури, зокрема про літературу романтизму та реалізму.

Курс має загальнотеоретичні і практичні цілі.

Загальнотеоретичні цілі курсу «Історія хорватської літератури» полягають в тому, щоб:

 • Скласти цілісну картину розвитку давньої хорватської літератури як невід’ємного чинника розвитку хорватської культури ;
 • осмислити філософське й культурологічне підґрунтя різних етапів її розвитку;
 • ознайомитись з кращими взірцями давнього хорватського письменства;
 • усвідомити паралелі в розвитку хорватської та української літератур.

Практичні цілі курсу вбачаємо в тому, що він допоможе:

 • сформувати картину хорватького національного письменства у її тяглості і розмаїтті;
 • навчитися аналізувати художні твори хорватського письменства у контексті національної і європейської поетики;
 • розвинути навички вести літературознавчу дискусію , а також навички «читання зблизька»;
 • отримати багату й різнобічну інформацію про важливі твори хорватської літератури;
 • збагатити лексичний запас читанням кращих взірців літературного тексту;
 • майбутнім перекладачам допоможе зорієнтуватись у тому, які твори їм було б цікаво перекладати;
 • майбутнім науковцям допоможе обрати цікаву тему для дослідження

вміти:

 • – аналізувати художні твори, літературні явища, вписувати їх у відповідний контекст;
 • – оперувати літературознавчими термінами;
 • – провадити літературознавчу дискусію (майданчиком для якої є практичне заняття з історії хорватської літератури)
 • – використовувати переваги «close reading»;

– застосовувати набуті знання для здобуття нових.

– ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

– організовувати процес свого навчання й самоосвіти.

– здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів.

– мати навички управління комплексними діями  або проектами при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах.

– мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології.

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова

 1. Prosperov Novak S. Povijest hrvatske književnosti: svezak І. – Split: Marjan tisak, 2004.
 2. Prosperov Novak S. Povijest hrvatske književnosti: svezak ІІ. – Split: Marjan tisak, 2004

3.Šicel M. Hrvatska književnost. – Zagreb: Školska knjiga. 1982.

 1. Jelčić D. Povijest hrvatske književnosti. – Zagreb: Naklada P. I.P Pavičić, 1997.
 2. Leksikon hrvatske književnosti.ur.V.Bogišić. – Zagreb: Naprijed, 1998.
 3. Leksikon hrvatskih pisaca. – Zagreb: Školska knjiga, 2000.
 4. Чижевський Д.І. Порівняльна історія слов’янських літератур: У двох книгах / Переклад з німецької. – К.: ВЦ «Академія», 2005.

 

Допоміжна

 1. Prosperov Novak S. Vježbanje Renesanse. – Split: Marjan tisak, 2008.
 2. Шаповалова М.С., Рубанова Г.Л., Моторний В.А. Історія зарубіжної літератури: Середні віки та Відродження.: Підручник. – 3 вид. – К.: Знання, 2011.
 3. Українська література в загальнослов’янському і світовому контексті: У 5 т. – К., 1987. – Т.1.
 4. Брайчевський М.Походження слов’янської писемності. К., 1998.
 5. Рудяков П.М. Українсько-хорватські літературні взаємини. – Київ: Наукова думка, 1983.

 

 

Інформаційні ресурси

 

http://www.hrvatskiplus.org

https://www.lzmk.hr/

http://hrcak.srce.hr

http://dzs.ffzg.unizg.hr/popis.htm

http://sikavica.joler.eu/

Силабус:

Завантажити силабус