Актуальні тенденції розвитку слов’янських літератур

Тип: На вибір студента

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор ТАТАРЕНКО АллаФЛслн-31, ФЛсрб-31, ФЛчес-31, ФЛслц-31

Опис курсу

Курс  «Актуальні тенденції розвитку слов’янських літератур» призначений для студентів-славістів третього року навчання і належить до вибіркових дисциплін. Головними завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення з основними фактами і тенденціями розвитку сучасних слов’янських літератур, засвоєння цих знань і уміння застосовувати їх на практиці.

Програмні результати навчання

Студент повинен

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

  • знати: факти й тенденції історії розвитку сучасних слов’янських літератур;
  • найновіші поетикальні напрямки в літературах слов’янських народів та їх чільних представників; літературознавчі терміни, які з’явилися в постмодерний період; твори, які найповніше втілюють поетику кожного з етапів постмодерну

  Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності.

  • вміти: аналізувати художні твори, літературні явища, вписувати їх у відповідний контекст;
  • оперувати термінами постмодерністської літературної теорії і в їхньому світлі аналізувати твори постмодерного письменства, а також характеризувати найсучасніші тенденції розвитку української та зарубіжних (передовсім слов’янських літератур);
  • використовувати переваги «close reading»;
  • застосовувати набуті знання для здобуття нових;

  ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

  • організовувати процес свого навчання й самоосвіти.

  Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів.

ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

 • організовувати процес свого навчання й самоосвіти.

Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів.

 • Організовувати процес свого навчання й самоосвіти.

Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів.

Рекомендована література

 • 1.Енциклопедія постмодернізму/ За ред. Ч.Вінквіста та В.Тейлора; Пер. з англ. В.Шовкун; Наук.ред.пер. О.Шевченко. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – 503 с.
 • Лексикон загального та порівняльного літературознавства / кер. проекту А.Волков. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – 636 с.
 • Літературознавча енциклопедія : у 2 т. // авт.-уклад. Ю.І.Ковалів. – К. : Академія, 2007. – (Серія «Енциклопедія ерудита»). Т. 1 : А (аба) – Л (лямент).– 608 с.
 • Літературознавча енциклопедія : у 2 т. // авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. – К. : Академія, 2007. – (Серія «Енциклопедія ерудита»).Т. 2 : М (Маадай-Кара) – Я
  (я-форма). − 624 с.
 • Літературознавчий словник-довідник / за ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка. – К. : Академія, 2006. – 752 с. – (Nota bene).
 • Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХст. / за ред. Марії Зубрицької ; Центр гуманіт. досліджень ЛДУ ім.І. Франка,
  НТШ . – Львів : Літопис, 1996. – 633 с.
 1. Харчук Р. Сучасна українська проза: Постмодерний період : навч. посіб. / Р. Б. Харчук . – К. : Академія, 2008. – 248 с. – (Сер. «Альма-матер»).

 

 

Базова

 1. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. літературний постмодерн / Тамара Гундорова. – К. : Критика, 2005. – 263 с.
 2. Денисова Т. Феномен постмодернізму: контури й орієнтири / Т. Денисова // Слово і час. – 1995. – № 2. – С. 18–
 3. Еко У. Поетика відкритого твору / Умберто Еко ; пер. Уляни Головацької // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. Марії Зубрицької ; Центр гуманіт. дослідж. ЛДУ ім. І. Франка, НТШ. – Львів : Літопис, 1996. – C. 406–419.
 4. Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів / Умберто Еко ; пер. з англ. Мар’яна Гірняк ; наук. ред. Марія Зубрицька. – Львів : Літопис, 2004. – 383 с.
 5. Енциклопедія постмодернізму / за ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора ; пер. з англ. В. Шовкун ; наук. ред. пер. О. Шевченко. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – 503 с.
 6. Ковбасенко Ю. Література постмодернізму [Електронний ресурс]: По той бік різних боків / Юрій Іванович Ковбасенко // Режим доступу: http://ae-lib.org.ua/texts/
  kovbasenko_postmodernizm_ua.htm
  .

 

 

 

Допоміжна

 1. Барт Р. Від твору до тексту / Ролан Барт ; пер. Юрія Гудзя // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХст. / за ред. Марії Зубрицької ; Центр гуманіт. дослідж. ЛДУ ім. І. Франка, НТШ. – Львів : Літопис, 1996. – C. 378–384.
 2. Бербенець Л. С. Пастиш і особливості художньої репрезентації в літе­ратурі постмодернізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец.01.06 «Теорія літератури» / Л. С. Бербенець. – К., 2008. – 19 с.
 3. Борхес Х.Л. Алеф: Прозові твори / Хорхе Луїс Борхес ; пер. з ісп. – Х. : Фоліо, 2008. – 572 с. – (Бібліотека світової літератури).
 4. Будний В. Порівняльне літературознавство : [підручник] / Василь Будний, Микола Ільницький. – К. : Києво-Могилянська акад., 2008. – 430 с.
 5. Гіпертекст [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wikipedia.org/
  wiki/Гіпертекст
  .
 6. Гук З. Роман «Хозарський словник» у контексті жанрових пошуків М. Па­вича / Зоряна Гук // Вісник Львів. ун-ту : зб. наук. пр. Сер. філол. – Львів : ЛНУ ім.І. Франка, 2009. – Вип. 48 : До 80-ліття проф. каф. слов’янської філології Львів. нац.
  ун-ту ім. І. Франка Володимира Моторного. – С. 162–168.
 7. Гундорова Т. Кітч і Література. Травестії / Тамара Гундорова. – К. : Факт, 2008. – 284 с. – (Сер. «Висока полиця»).
 8. Гундорова Т. Постмодернізм і постструктуралізм: питання текстуальності / Тамара Гундорова // Світо-вид. – 1996. – № 1(22). – С. 126–
 9. Дам’янов С. Сербська фантастика від середньовіччя до пост­модерну / Сава Дам’янов ; пер. зі серб. Алла Татаренко // Дам’янов С. Антологія сербської постмодерної фантастики / Сава Дам’янов. – Львів : Піраміда, 2004. – С. 273–295. – (Сер. FEST ПРОЗА).
 10. Делич Й. Хозарська призма (фрагменти з книги) / Йован Делич ; пер. Ольга Рось // Ї : незалежний культурологічний часопис. – 1999. – Ч. 15. – С. 98–110.
 11. Денисова Т. Н. Літературний процес ХХ сторіччя / Тамара Денисова // Вікно в світ: зарубіжна література : наукові дослідження, історія, методика викладання. –
  – № 5 (8). – С. 5–74.
 12. Денисова Т. Зміна епох: [ХХ століття як літературна епоха, глибинний переворот в естетиці й художній практиці] / Т. Денисова, Г.Сиваченко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1999. – № 6. – С. 40–
 13. Денисова Т. Постмодернізм / Тамара Денисова, Галина Сиваченко // Лексикон загального та порівняльного літературознавства / кер. проекту А. Волков. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – C. 433–
 14. Дерида Ж. Письмо та відмінність / Жак Дерида ; пер. з фр. Віктор Шовкун. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. – 602 с.
 15. Завадський Ю. Типологія й поетика мережевої літератури і сучасне за­хідне літературознавство : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 «Теорія літератури» / Ю. Р. Завадський. – Тернопіль, 2006. – 23 с.
 16. Зонтаг С. Проти інтерпретації та інші есе / Сьюзен Зонтаг ; пер. з англ. Віктор Дмитрук. – Львів : Кальварія, 2006. – 320 с.
 17. Зубрицька М. Ролан Барт / Марія Зубрицька // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. Марії Зубрицької; Центр гуманіт. досліджень ЛДУ ім. І. Франка, НТШ. – Львів : Літопис, 1996. –
  C. 378–379.
 18. Зубрицька М. Homo legens. Читання як соціокультурний феномен / Марія Зубрицька. – Львів: Літопис, 2004. – 352 с.
 19. Ігнатенко М. Інтерсеміотика / Микола Ігнатенко, Анатолій Волков // Лексикон загального та порівняльного літературознавства / кер. проекту А. Волков. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – С. 229–233.
 20. Коваль М. Реальність у постмодернізмі: творення чи відтворення? // Сервантес і проблеми розвитку європейської прози : зб. наук. пр. Сер. «Проблеми світової літератури». – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – Вип. 1. – С. 178–182.
 21. Ковбасенко Ю. Архіпелаг «Павич», острів «Дамаскин» [Електронний ресурс] / Юрій Ковбасенко // Режим доступу : http://ae-lib.org.ua/texts/ kovbasenko_ pavic_ua.htm.
 22. Лавринович Л. Сучасний український постмодернізм – Напрям? Стиль? Метод? / Лілія Лавринович // Слово і час. – 2001. – № 1. – С. 39–46.
 23. Лотман Ю. Текст у тексті / Юрій Лотман ; пер. Мирослави Приходи // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХст. / за ред. Марії Зубрицької ; Центр гуманіт. дослідж. ЛДУ ім. І. Франка, НТШ. – Львів : Літопис, 1996. – С. 428–441.
 24. Лучук I. Палімпсести: мистецтво поетичне у віршах Мілорада Павича та Василя Стуса [Електронний ресурс] / Іван Лучук. – Режим доступу: http://rastko.org.rs/rastko/delo/13509.
 25. Набитович І. Універсум sacrum’у в художній прозі (від модернізму до постмодернізму) : монографія / Ігор Набитович. – Дрогобич ; Люблін : Посвіт, 2008. – 600 с.
 26. Нич Р. Світ тексту: постструктуралізм і літературознавство / Ришард Нич ; пер. з пол. Олена Галета. – Львів : Літопис, 2007. – 315 c.
 27. Павич М. Літературу веде у майбутнє читач, а не письменник : інтерв’ю / Мілорад Павич // Згар : незалежний літ.-худож. журн. – – № 3 (4). – С. 91–95.
 28. Пешорда Д. Жанрові модифікації сучасного історичного роману : дис.. канд. … філол. наук : 10.01.06 «Теорія літератури» / Пешорда Дамір. – Львів, 2001. – 174 с.
 29. Поліщук Я. О. Література як геокультурний проект : монографія / Ярослав Поліщук. – К. : Академвидав, 2008. – 304 с. – (Сер. «Монограф»).
 30. Рітц-Ракул К. Поетика гіперроману у культурологічній та літературно-критичній перспективі (на прикладі романів М. Джойса, С. Моултропа, Ш.Джексон, М. Каверлі) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.04 «Література зарубіжних країн» / К.П. Рітц-Ракул. – Дніпропетровськ, 2009. – 21 с.
 31. Семків Р. Постмодернізм та іронія (типологізація нетипового) / Ростислав Семків // Слово і час. – 2000. – № 6. – С. 6–12.
 32. Семків Р. Постмодернізм як дискусія та дискурсивність (з побіжними но­татками про українську літературну ситуацію) / Ростислав Семків // Література плюс. – 1999. – № 11/12. – С.
 33. Сиваченко Г. М. Зрушення кордонів: постсоціалізм чи постмодернізм? / Г. М. Сиваченко // Слово і час. – 1991. – № 12. – С. 55–62.
 34. Сиваченко Г. Парадокси словацького роману (Homo Scribens – Homo Ludens) / Галина Миколаївна Сиваченко. – К. : Наук. думка, 1991. – 175 с.
 35. Сиваченко Г. М. Проблеми постмодернізму в словацькій прозі 60–80-х років ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.01.03 “Література слов’янських народів” ; 10.01.06 “Теорія літератури” / Г. М. Сиваченко. – К., 1992. – 37 с.
 36. Сокол Л. Гіпертекст і постмодерністський роман / Людмила Сокол // Cлово і час. – 2002. – № 11. – С. 76–80.
 37. Сокол Л. Український постмодерністський роман: [Електронний ресурс] реалії та критика (на прикладі роману Ю. Андруховича «Перверзія») / Л. П. Сокол. – Режим доступу: http://library.ukma.kiev.ua/e-lib/NZ/NZKI_21003-philol/06_sokol_ lp.pdf.
 38. Старовойт І. Future in the past: Метафорика історії у постмодерній прозі / Ірина Старовойт // Наук. записки Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія».
  Філологія. – 1998. – Т. 4. – С. 31–33.
 39. Старовойт І. Український постмодернізм у критичному та художньому дискурсах кінця ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 «Теорія літератури» / І.М. Старовойт. – Львів, 2001. – 19 с.
 40. Хассан І. Культура постмодернізму / Іхаб Хассан ; пер. з англ. Оксани Тунської // Вікно в світ: зарубіжна література : наукові дослідження, істо­рія, методика викладання. – 1999. – № 5 (8). – С. 99–111.

41.Татаренко А. Поетика форми в прозі постмодернізму (досвід сербської літератури)  : монографія / Алла Татаренко. − Л.: ПАІС, 2010. − 544 с.

 1. Літературно-джазові імпровізації: інтермедіальні студії. – за ред. С.Маценки, Львів: «Срібне слово». 2019.
 2. Інформаційні ресурси

http://litakcent.com/

http://www.chytomo.com/

https://blog.yakaboo.ua/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус