Актуальні тенденції розвитку слов’янських літератур

Тип: На вибір студента

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор ТАТАРЕНКО АллаФЛблг-31, ФЛхрв-31, ФЛчес-31, ФЛп-31

Опис курсу

Курс  «Актуальні тенденції розвитку слов’янських літератур» призначений для студентів-славістів третього року навчання і належить до вибіркових дисциплін. Головними завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення з основними фактами і тенденціями розвитку сучасних слов’янських літератур, засвоєння цих знань і уміння застосовувати їх на практиці.

Програмні результати навчання

Студент повинен

знати:

 • факти й тенденції історії розвитку сучасних слов’янськихлітератур;
 • найновіші поетикальні напрямки в літературах слов’янських народів та їх чільних представників; літературознавчі терміни, які з’явилися в постмодерний період; твори, які найповніше втілюють поетику кожного з етапів постмодерну

Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності.

уміти:

 • аналізувати художні твори, літературні явища, вписувати їх у відповідний контекст;
 • оперувати термінами постмодерністської літературної теорії і в їхньому світлі аналізувати твори постмодерного письменства, а також характеризувати найсучасніші тенденції розвитку української та зарубіжних (передовсім слов’янських літератур);

Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

 • Організовувати процес свого навчання й самоосвіти.

Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів.

Рекомендована література

Основна

 1. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн / Тамара Гундорова. – К. : Критика, 2005. – 263 с.
 2. Денисова Т. Феномен постмодернізму: контури й орієнтири / Т. Денисова // Слово і час. – 1995. – № 2. – С. 18–
 3. Еко У. Поетика відкритого твору / Умберто Еко ; пер. Уляни Головацької // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. Марії Зубрицької ; Центр гуманіт. дослідж. ЛДУ ім. І. Франка, НТШ. – Львів : Літопис, 1996. – C. 406–419.
 4. Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів / Умберто Еко ; пер. з англ. Мар’яна Гірняк ; наук. ред. Марія Зубрицька. – Львів : Літопис, 2004. – 383 с.
 5. Енциклопедія постмодернізму / за ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора ; пер. з англ. В. Шовкун ; наук. ред. пер. О. Шевченко. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – 503 с.
 6. Ковбасенко Ю. Література постмодернізму [Електронний ресурс]: По той бік різних боків / Юрій Іванович Ковбасенко // Режим доступу: http://ae-lib.org.ua/texts/
  kovbasenko_postmodernizm_ua.htm
  .
 7. Лексикон загального та порівняльного літературознавства / кер. проекту А.Волков. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – 636 с.
 8. Літературознавча енциклопедія : у 2 т. // авт.-уклад. Ю.І. Ковалів. – К. : Академія, 2007. – (Серія «Енциклопедія ерудита»). Т. 1 : А (аба) – Л (лямент).– 608 с.
 9. Літературознавча енциклопедія : у 2 т. // авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. – К. : Академія, 2007. – (Серія «Енциклопедія ерудита»).Т. 2 : М (Маадай-Кара) – Я
  (я-форма). − 624 с.
 10. Літературознавчий словник-довідник / за ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка. – К. : Академія, 2006. – 752 с. – (Nota bene).
 11. Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХст. / за ред. Марії Зубрицької ; Центр гуманіт. досліджень ЛДУ ім. І. Франка,
  НТШ . – Львів : Літопис, 1996. – 633 с.
 12. Харчук Р. Сучасна українська проза: Постмодерний період : навч. посіб. / Р. Б. Харчук . – К. : Академія, 2008. – 248 с. – (Сер. «Альма-матер»).

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус