Хорватська мова

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33.5Немає
43.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
348професор ВАСИЛЬЄВА ЛюдмилаФЛхрв-21
432професор ВАСИЛЬЄВА ЛюдмилаФЛхрв-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
348ФЛхрв-21доцент ХОРОЗ Наталія
464ФЛхрв-21доцент ХОРОЗ Наталія

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Основна слов’янська мова (хорватська) – Фонетика» розрахована на студентів 2 курсу (хорватська філологія), що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Вона пропонує вивчення процесів, які визначають перебіг розвитку  хорватської фонетики та фонології через призму хорватської мовознавчої науки.

Оволодіння курсом «Основна слов’янська мова (хорватська) – Фонетика» за запропонованою програмою допоможе студентам з’ясувати сучасний стан напрями дослідження хорватських мовознавців, зрозуміти актуальні проблеми, тенденції, динаміку розвитку, сучасний стан хорватської фонетики та фонології, графічної ситсеми хорватської мови на тлі розвитку хорватської мовознавчої науки та мовознавчої науки інших південнослов’янських країн.

Пропонований курс лекцій (32 години) читається у 3-му семестрі.

Метою викладання навчальної дисципліни є ґрунтовне оволодіння знаннями з курсу фонетика і фонологія.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати :

факти і тенденції хорватської фонетики і фонології, графічну систему хорватської мови;

вміти :

робити фонетичний і фонологічний аналіз слова і словосполучення, відтворити теоретичний матеріал, застосувати знання з цих тем при підготовці групових та індивідуальних завдань, написати реферат із запропонованої теми, написати проміжні і підсумкові тексти.

Програмні результати навчання курсу «Основна слов’янська мова (хорватська): фонетика»: ефективно працювати з інформацією, добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати; організовувати процес свого навчання й самоосвіти; використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності; розуміти основні проблеми фонетики і фонології; знати й розуміти фонетичну систему хорватської мови, знати норми літературної вимови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності; аналізувати лексичні одиниці та синтаксичні конструкції з погляду їх звучання та графічної передачі, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють; використовувати хорватську мову в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, науковій сферах життя; знати й розуміти основні поняття фонетики і фонології, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у навчанні; мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології.

Рекомендована література

Основна

Васильєва Л. Штокавські літературні мови: проблеми становлення, розвитку, сучасний стан. –  Львів: ЛНУ ім. Ів.Франка, 2002. – 344 с.

Єрмоленко С.  С., Бибик С.П., Тодор О.Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. – Київ: Либідь, 2001. – 224 с.

Barić E., Hudeček L., Koharević M. i dr. Hrvatski jezični savjetnik. – Zagreb: Pergamena, 1999. – 1660 s.

Barić E., Lončarić, MalićD. i dr. Gramatika hrvatskoga književnoga jezika. – Zagreb: Školska knjiga, 1990. – 461 s.

Moguš M. Povijesni pregled hrvatskoga književnoga jezika // Babić S., Brozović D., Moguš M. i dr. Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnoga jezika. – Zagreb: Globus, 1991. – S.15–60.

Silić J. Hrvatski jezik.  Fonetika. D.1.– Zagreb: Školska knjiga, 1998. – 145 s.

Васильєва Л., Пешорда Д. Хорватська мова: підр. – Львів, ЛНУ ім. Ів.Франка, 2007. – 312 с.

 

Допоміжна

Brozović D. Gramatičke značajke hrvatskoga jezika // Jezik. – 1997. – Br.4. – S.127–135.

Brozović D. Aktuelna kolebanja hrvatske jezične norme // Jezik. – 1998. – Br.5. – S.161–176.

Barić E., Hudeček L., Koharević M. i dr. Hrvatski jezični savjetnik. – Zagreb: Pergamena, 1999. – 1660 s.

Jagić V. Izabrani kraći spisi / Uredio i članke sa stranih jezika preveo Mihovil Kombol. – Zagreb: Matica hrvatska, 1948. – S.485–491.

Maretić T. Gramatika. – Zagreb: Školska knjiga, 1974. – 666 s.

Samardžija M.  Slavenski jezici // Samardžija M., Selak A. Leksikon hrvatskoga jezika i književnosti. Zagreb: Pergamena, 2001. – S.643.

Samardžija M., Selak A. Leksikon hrvatskoga jezika i književnosti. Zagreb: Pergamena, 2001. – 770 s.

Silić J. Norme standardnoga jezika // Hrvatskі jezik. D.1. – Zagreb: Školska knjiga, 1998. – S.84–92.

Silić J. Nekoliko misli o normi // Norme i normiranje hrvatskoga standardnoga jezika. – Zagreb: Matica hrvatska, 1999. – S. 203–211.

Silić J. Hrvatski jezik kao sustav i kao standard // Norme i normiranje hrvatskoga standardnoga jezika. – Zagreb: Matica hrvatska, 1999. – S. 235–245.

Silić J. Hrvatski jezik. D. 2. Zagreb: Školska knjiga, 1998. – 101 s.

 

Джерела Інтернет

Вивчення дисципліни студентами передбачає вміння використовувати різні інформаційні ресурси, у тому числі Internet-джерела та комунікацію з носіями мови, яку вони вивчають.

http//:hjp.hr/

http//:hrcak.srce.hr

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус