Мовна глобалізація у слов’янському світі

Тип: На вибір студента

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316професор ВАСИЛЬЄВА ЛюдмилаФЛхрв-21м, ФЛблг-21м, ФЛчес-21м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛхрв-21мпрофесор ВАСИЛЬЄВА Людмила
ФЛблг-21мпрофесор ВАСИЛЬЄВА Людмила
ФЛчес-21мпрофесор ВАСИЛЬЄВА Людмила

Опис курсу

Одним із аспектів життя суспільства є мовна діяльність, що здійснюється за допомогою використання засобів мови, що стала безпрецедентним за своєю природою засобом комунікації. Але мова набагато більше, ніж засіб комунікації, мова – це спосіб вираження мислення кожної окремої людини, спосіб пізнання світу і уявлення знань про світ.

В умовах мовної глобалізації, що склалися, необхідно виявити механізми розвитку мов. Дослідження еволюційних змін в області мови в історії людства дозволило спрогнозувати перспективу подальшого розвитку мов і в певній мірі стабілізувати світову мовну ситуацію.

Для вирішення такого складного питання необхідний комплексний аналіз мовної ситуації і пошук адекватних відповідей і рішень в питанні діяльності людини і суспільства щодо мови.

Мета: засвоєння теоретичного матеріалу курсу та вміння застосувати його в практичній діяльності, формування необхідних теоретичних знань і практичних навичок, які дозволять систематизувати й включити у широкий гуманітарний контекст спеціальні знання, набуті студентами-славістами в ході навчальної підготовки. формування необхідних теоретичних знань і практичних навичок, які дозволять проводити науково-дослідну роботу в сфері сучасної славістики у нових умовах, зважаючи на глобалізаційні процеси, застосовувати нові методологічні принципи  для організації науково-дослідної роботи у царині конкретної проблематики.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: теоретичний матеріал зазначених тем, зокрема розуміти основні глобалізаційні процеси підходи до їх регулювання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів; знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції, пов’язані з глобалізаційними змінами, з огляду на обрану філологічну спеціалізацію, уміти застосовувати їх у професійній діяльності;

 вміти: використовувати вивчений матеріал на практиці

Рекомендована література

 1. Гришина Н.,Бігарі М. Мовний аспект глобалізації: перспективи й наслідки. 2020.
 2. Коршак Н. Глобалізація та мультилінгвізм – сутнісні властивості сучасного освітнього поступу. 2017.
 3. Кургузов А.О. Глобалізація: мовний аспект // Культура народовПричерноморья – № 86, 2006.
 4. Повстянко К. Вплив глобалізаційних процесів на сучасну українську мову.
 5. Радевич-Винницький Я. Глобалізація і мовно-інформаційний простір в Україні // Визвольний шлях. – 2006.
 6. Семигінівська Т. Вплив глобалізації на мову як аспект культури суспільства // Вісник СумДУ. Серія Філологія, 2007.
 7. Шлєіна Л. Мова у контексті глобалізації // Українознавчий альманах. –Вип. 9, 2012.
 8. Кургузов А. Глобалізація: мовний аспект// Точка зрения, с. 132-135.
 9. Семигінівська Т. Вплив глобалізації на мову як аспект культури суспільства// Вісник СумДУ. Серія Філологія. – № 1’2007.
 10. Слухай Н., Снитко О., Вільчинська Т. Когнітологія та концептологія в лінгвістичному висвітленні. – Київ , 2011.
 11. Anusiewicz J., Problematyka językowego obrazu świata w poglądach niektórych językoznawców i filozofów niemieckich XX wieku // Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1990.
 12. von Humboldt, O myśli i mowie. Wybór pism z teorii poznania, filozofii dziejów i filozofii języka, wybrała, przełożyła i poprzedziła słowem E.M. Kowalska. – Warszawa, 2002.
 13. von Humboldt, O różnicach w budowie ludzkich języków oraz ich wpływie na duchowy rozwój ludzkości, przeł. T. Dmochowska // Teoria badań literackich za granicą, t. 1: Romantyzm i pozytywizm, cz. I, red. S. Skwarczyńska. – Kraków, 1965.
 14. Żuk G. Językowy obraz świata w polskiej lingwistyce przełomu wieków. Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku. – Chełm, 2010.
 15. Мацюк Г. Kwiryna Handke. Socjologia jezyka. – Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2009. – 383 s. / Г. Мацюк, Л. Луньо // Мова і суспільство. – – Вип. 2. – С. 165–167.
 16. Stelingowska B. Globalizacja językowo-kulturowa / Barbara Stelingowska // Literatura i globalizacja / redakcja naukowa Elżbieta M. Kur, Barbara Stelingowska. – Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017, s. 27–38.
 17. Globalizacja a przemiany języków słowiańskich / pod redakcją Haliny Kurek, Małgorzaty Święcickiej i Moniki Peplińsk – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016.
 18. Socjologia języka / Kwiryna Handke. – 1. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
 19. Barbara Kryžan-Stanojević (ur.): Lice i naličje jezične globalizacije, Ibis grafika, d.o.o., Zagreb, 2009

(Статті: Barbara Kryžan-Stanojević, Maja Bratanić – Snježana Ramljak, Irena Petrušić, Nives Opatić, Lidija Cvikić, Mihaela Matešić, Neda Pintarić).

 1. ENGLESKO-HRVATSKI JEZIČNI DODIRI: RAZUMIJEMO LI JEZIK TELEVIZIJE? (Katica Balenović, Vesna Grahovac-Pražić) : https://hrcak.srce.hr/17546

Інформаційні ресурси

https://vukajlija.com/forum/teme/51421-srpski-jezicki-portal

http://www.srpskijezickiatelje.com/

Dotazy z jazykové poradny [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: https://dotazy.ujc.cas.cz/

Elektronické slovníky a zdroje [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу:http://www.ujc.cas.cz/elektronicke-slovniky-a-zdroje/

Internetová jazyková příručka [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://prirucka.ujc.cas.cz/

Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ujc.avcr.cz/

Bibliografie české lingvistiky / [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: https://bibliografie.ujc.cas.cz/search-form

https://korpus.sk/

https://slovnik.juls.savba.sk/

https://zborniky.e-slovak.sk/

https://www.juls.savba.sk/ediela/jc/

https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/

https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/

https://www.juls.savba.sk/ediela/sociolinguistica_slovaca/

https://www.juls.savba.sk/ediela/varia/

https://www.juls.savba.sk/ediela/slovenski_jazykovedci/

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус