Виробнича (переддипломна) практика

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
3ФЛчес-21мМОТОРНИЙ Олександр
ФЛхрв-21мпрофесор ВАСИЛЬЄВА Людмила

Опис курсу

Курс Виробнича (переддипломна) практикадозволить студентам поглибити знання та вдосконалити навички, необхідні для написання магістерської роботи, зокрема для оптимального планування роботи над темою обраного дослідженням, виконання теоретичного та емпіричного розділів, оформлення та презентації магістерської роботи. Переддипломна практика є завершальним етапом підготовки магістрів філології, що передбачає аналіз зібраного фактичного матеріалу, та узагальнення результатів випускної кваліфікаційної роботи, яку здобувачі освіти розпочали писати на першому курсі. Під час проходження практики здобувачі освітнього ступеня магістр повинні виконати низку завдань, які демонструватимуть рівень творчого застосування теоретичних знань із досліджуваної проблематики, володіння методикою наукових досліджень, уміння працювати з науковою літературою, словниками, довідниками, навички лінгвістичного або літературознавчого аналізу джерельної бази, здатність апробувати результати роботи у формі доповідей на конференціях, семінарах, тез або статей у наукових збірниках. У разі якщо магістерську роботу пишуть студенти, які вивчають іноземну філологію як спеціальність, передбачається також застосування знань з перекладознавства для перекладу необхідних джерел та літератури.

Завершальним етапом практики є підготовка звіту й передхзахист випускної кваліфікаційної (магістерської) роботи на кафедрі.

Практика спрямована на здобуття наступних компетентностей:

 

Загальних компетентностей

ЗК 1. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 3. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК 5. Здатність працювати в команді та автономно.

ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК 7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК 10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК 11. Здатність проведення досліджень на належному рівні.

ЗК 12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

 

фахових компетентностей:

ФК 1. Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і школах.

ФК 2. Здатність осмислювати літературу як полісистему, розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного і світового літературознавства.

ФК 3.Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки.

ФК 4. Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.

ФК 5. Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, необхідного для досліджень та/або інноваційних розробок у галузі філології, презентації їх результатів професійній спільноті та захисту інтелектуальної власності на результати досліджень та інновацій.

ФК 6. Здатність застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації для вирішення професійних завдань.

ФК 7. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.

ФК 10. Здатність застосовувати знання методів перекладу текстів різних типів, тематики, жанрів і стилів під час процесу перекладу; обґрунтовувати свої перекладацькі стратегії та рішення; забезпечувати точність перекладу та дотримання норм тієї мови, якою здійснюють переклад.

 

програмних результатів навчання:

ПРН 1. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.

ПРН 2. Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмовоїта усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами.

ПРН 3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в конкретній філологічній галузі.

ПРН 4. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.

ПРН 9. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації.

ПРН 10. Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів (залежно від обраної спеціалізації).

ПРН 11. Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних.

ПРН 12. Дотримуватися правил академічної доброчесності.

ПРН 14. Створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів.

ПРН 15. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу.

ПРН 16. Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної галузі для розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

ПРН 17. Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати дослідження та/або інноваційні розробки в конкретній філологічній галузі.

ПРН 18. Володіти на високому рівні чеською/ сербською/ словацькою/ словенською мовою для здійснення професійної діяльності.

ПРН 19. Володіти технікою письмового та усного перекладу, вміти обирати оптимальні перекладацькі стратегії та рішення, організовувати процес перекладу відповідно до типу, тематики, стилю та жанру тексту мовою оригіналу і способу його оформлення мовою перекладу.

Рекомендована література

Базова:

 • Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. № 1556-VII/ https://zakon.rada.gov.ua/
 • Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015р. № 848- VIII/https://zakon.rada.gov.ua/
 • Постанова КМ України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» від 23.03.2016р. №261/https://zakon.rada.gov.ua/

Додаткова:

 • Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова. Київ : Таксон, 2016. С. 70.
 • Албул О.А., Гілецька З.І., Кравчук А.М., Лобур Н.В., Татаренко А. О., Васильєва Л. П., Петрухіна Л.Е. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових і кваліфікаційних робіт для студентів напряму 035 Філологія, спеціалізацій 035.032 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – болгарська; 035.033 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська; 035.035 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – сербська; 035.036 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – словацька; 035.037 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – хорватська; 035.038 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – чеська; 035.039 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – словенська – Львів, 2023. – 44 с.
 • Важинський С.Е., Щербак Т І. Методика та організація наукових досліджень : Навч. посіб. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 260 с.
 • Вегеш М., Остапець Ю. Як писати наукову роботу. Ужгород : Вид-во Закарпатського ун-ту, 62 с.
 • ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання / Нац. стандарт України. Вид. офіц. [Уведено вперше; чинний від 2016-07-01]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с. (Інформація та документація). – З внесеними поправками. URL: http://lib.pnu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf
 • Каламбет С.В. Методолія наукових досліджень: навч. посіб. / С.В. Каламбет, С.І. Іванов, Ю.В. Півняк Ю.В. – Дн-вськ: Вид-во Маковецький, 2015. – 191 с.
 • Карпаш О.М., Райтер П.М., Карпаш М.О. Методологія наукових досліджень/О.М. Карпаш, П.М. Райтер, М.О. Карпаш. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, – 253 с.
 • Корягін М.В., Чік М.Ю. Основи наукових досліджень/М.В. Корягін, М.Ю.Чік – К.: Алерта, – 622 с.
 • Купчинська З.О., Асіїв Л.В.  Виробнича (переддипломна) практика: методичні рекомендації  для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізацією 035.01 – Українська мова та література.  Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 16 с.
 • Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень. Підручник. – К.: Знання, 2005. – 309 с.
 • Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. К. : Центр учбової літератури, 2010. С. 115–116.
 • Семеног О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. Київ : Академія, 215 с.

 

Інтернет-ресурси

 

SCOPUS. URL: https://www.scopus.com/home.uri

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус