Історична граматика хорватської мови

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316професор ВАСИЛЬЄВА ЛюдмилаФЛхрв-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛхрв-21професор ВАСИЛЬЄВА Людмила

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Історична граматика хорватської мови» розрахована на студентів 2 курсу (хорватська філологія), що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Вона пропонує вивчення процесів, які визначають перебіг розвитку хорватської мови в діахронії через призму мовознавчої науки.

Оволодіння курсом «Історична граматика хорватської мови» за запропонованою програмою допоможе студентам з’ясувати сучасний стан напрями дослідження хорватських мовознавців, зрозуміти актуальні проблеми, тенденції, динаміку розвитку хорватської мови, її періодизацію, видатних дослідників хорватської мови, лексикографів та авторів граматики, діалекти хорватської і хорватської мови, перебіг формування її фонетичної системи на тлі розвитку хорватської мовознавчої науки та мовознавчої науки інших південнослов’янських країн.

Пропонований курс лекцій та практичних (32 години) читається у 3-му семестрі.

Метою викладання навчальної дисципліни є ґрунтовне оволодіння знаннями з курсу історична граматика хорватської мови, а саме: періодизацією розвитку хорватської мови, особливістю розвитку графічної та фонетичної системи, основними рисами хорватських і хорватських діалектів.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: теоретичний матеріал зазначених тем, зокрема розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів; знати й розуміти систему хорватської мови її розвиток, загальні особливості розвитку, історію хорватської мови, знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності; розрізняти діалектні та літературні форми, аналізувати одиниці з погляду їх звучання та графічної передачі, особливості розвитку графічної та фонетичної системи, основні риси хорватських і хорватських діалектів.

  вміти: використовувати вивчений матеріал на практиці, зокрема, ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати; організовувати процес свого навчання й самоосвіти; використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності; характеризувати діалектні та соціальні різновиди мови описувати соціолінгвальну ситуацію; здійснювати лінгвістичний спеціальний філологічний аналіз текстів; збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у навчанні; мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології.

Рекомендована література

Васильєва Л. Штокавські літературні мови: проблеми становлення, розвитку, сучасний стан. –  Львів: ЛНУ ім. Ів.Франка, 2002. – 344 с.

Єрмоленко С.  С., Бибик С.П., Тодор О.Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. – Київ: Либідь, 2001. – 224 с.

Васильєва Л.П. Південнослов’янська проблематика в мовознавчих зацікавленнях Івана Франка. Львів, 2006. – 72 с.

Васильєва Л.П. Південнослов’янська проблематика в мовознавчих зацікавленнях Івана Франка. Львів, 2006. – 72 с.

Ивић П. Срски народ и његов језик. – Београд: Просвета, 1971. – 334 с.

Ивић П. Укратко о разним темама // Из историје српскохрватског језика. – Ниш: Просвета, 1991. – С. 315–322.

Ивић П. Књижевни и народни језик код Срба // Историја српског народа. Књ.2. Београд, 1982. С. 315–347.

Ивић П. Против ускогрудости // Политика. 1984. 25. јан. С. 18.

Ивић П. Развој књижевног језика на српскохрватском језичном подручју // О језику некадашњем и садашњем. Београд, 1990. С. 87–140.

Стевановић М. Савремени српскохрватски језик. Књ.2. – Београд: Научно дело, 1986. – 942 с. (Уводни део)

Допоміжна

Brozović D. Standardni jezik. – Zagreb: Matica hrvatska, 1970. –– 179 s.

Brozović D. Povijesna podloga i jezičnopolitičke okolnosti  // Hrvatski jezik. – Opole: Instytut Filologii polskej, 1998. – S.3–34.

Hrvatski opći leksikon. Zagreb: HLZ, 1996. – 1120 s.Maretić T. Gramatika. – Zagreb: Školska knjiga, 1974. – 666 s.

Maretić T. Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga jezika. Predgovor. – Zagreb, 1899. – 706 s.

Moguš M. O proučavanju Marulićeva jezika // Čakavska rič. – 1972. – Br.1. – S.95–100.

Moguš M. Križanićevа hrvatska gramatika // Radovi zavoda za slavensku filologiju. Br.19. – Zagreb, 1984. – S.195–205.

Moguš M., Vončina J. Latinica u Hrvata // Radovi zavoda za slavensku fililogiju. Br.11. – Zagreb, 1969. – S.61–81

Škiljan D. Jezična politika. – Zagreb: Školska knjiga, 1988. –250 s.

 

2.Інформаційні ресурси

  1. Бібліотеки:
  • Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. М.Драгоманова, 5, 17);
  • кафедральна бібліотека;
  • міські бібліотеки м. Львова: бібліотека АН імені В.Стефаника (вул.В.Стефаника, 2);
  • Львівська обласна бібліотека (пр. Т.Шевченка, 13).
  1. Джерела Інтернет.

https://vukajlija.com/forum/teme/51421-srpski-jezicki-portal

http://www.srpskijezickiatelje.com/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус