Теоретичні питання слов’янського мовознавства

Тип: На вибір студента

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор ВАСИЛЬЄВА ЛюдмилаФЛчес-11м, ФЛслц-11м, ФЛсрб-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФЛчес-11мпрофесор ВАСИЛЬЄВА Людмила
ФЛслц-11мпрофесор ВАСИЛЬЄВА Людмила
ФЛсрб-11мпрофесор ВАСИЛЬЄВА Людмила

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Теоретичні питання слов’янського мовознавства» розрахована на студентів 1 курсу спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.037 слов’янські мови і література (переклад включно) магістр – перша хорватська, 035.033 слов’янські мови і література (переклад включно) магістр – перша польська, 035.032 слов’янські мови і література (переклад включно) магістр – перша болгарська, 035.038 слов’янські мови і література (переклад включно) магістр – перша – чеська, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». Вона пропонує поглиблене вивчення процесів, які визначають перебіг розвитку і тенденції сучасної мовознавчої науки через призму їх сучасного трактування.

Оволодіння курсом «Теоретичні питання слов’янського мовознавства» за запропонованою програмою допоможе студентам з’ясувати сучасний стан напрями дослідження мовознавців, теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо на тлі розвитку мовознавчої науки різних слов’янських країн.

Пропонований курс лекцій та практичних занять (16+16 годин) читається у 2-му семестрі.

Мета: засвоєння теоретичного матеріалу курсу та вміння застосувати його в практичній діяльності.

Завдання: формування теоретичних знань з дисципліни і практичних умінь для застосування в комунікативній практиці і подальшій науковій і дослідницькій роботі та для написання кваліфікаційної роботи/реферату.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: теоретичний матеріал зазначених тем; теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації, зокрема розуміти основні проблеми слов’янського мовознавства та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів; розуміти основні поняття, теорії та концепції мовознавства і славістики, уміти застосовувати їх у професійній діяльності;

вміти: аналізувати мовну ситуацію в різних слов’янських країнах, тенденції розвитку слов’янського мовознавства, знати імена відомих славістів.

Програмні результати навчання курсу „Теоретичні питання слов’янського мовознавства“ загалом це ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати; організовувати процес свого навчання й самоосвіти; використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності; розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів; знати й розуміти систему слов’янських мов, історію мов і літератури і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності; характеризувати діалектні та соціальні різновиди мови спеціалізації, описувати соціолінгвальну ситуацію; знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності; знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності; збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання; мати навички управління комплексними діями або проектами при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах; абстрактно мислити, аналізувати і синтезувати, мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології, бути критичним і самокритичним, виявляти, ставити та вирішувати проблеми, працювати в команді та автономно, генерувати нові ідеї (креативність), критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки, здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів, застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації для вирішення професійних завдань,вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень, усвідомлювати роль експресивних, емоційних, логічних засобів мови для досягнення запланованого прагматичного результату, оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення, упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами, застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в конкретній філологічній галузі, оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування, застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації, характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти славістики, збирати й систематизувати мовні, факти, здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних, дотримуватися правил академічної доброчесності, доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань, власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються, обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного матеріалу, використовувати спеціалізовані концептуальні знання зі славістики для розв’язання складних завдань і проблем.

Рекомендована література

 1. Апресян Ю. Д.Образ человека по данным языка: попытка системного описания / Ю. Д. Апресян // Вопросы языкознания. – 1995. – № 1. – С. 45–53.
 2. Арутюнова, Н. Д. Дискурс / Н.Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: “Советская энциклопедия”. – С. 136–137.
 3. Голубовська, І. О. Етнічні особливості мовних картин світу : монографія, 2-е вид., випр. і доп. – К. : Логос, 2004. – 284 c.
 4. Гумбольдт, В. Язык и философия культуры / Вильгельм фон Гумбольдт. – М. : “Прогресс”, 1985. – 451 с.
 5. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию / Вильгельм фон Гумбольдт; [пер. с нем. Г. М. Рамишвили]. – М. : Прогресс, 1984. – 397 с. Єрмоленко С. С., Бибик С.П., Тодор О.Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. – Київ: Либідь, 2001. – 224 с.
 6. Почепцов О. Г. Языковая ментальность: способ представления мира // Вопросы языкознания. – 1990. – № 6. – С. 110–122.
 7. Пражский лингвистический кружок: Сб. науч. тр. – М.: Прогресс, 1967. – 558с.
 8. Ставицька Л.О. Мовні засоби вираження наскрізного образу як елемента індивідуальної естетичної системи // Семасіологія і словотвір: Збірник наукових праць. – К.: Наук.думка, 1989. – С.98-102.
 9. Ставицька, Л.О. Актуальні проблеми сучасної української гендерної лінгвістики // Доповідь на Київському міському семінарі з гендерної лінгвістики. – Режим доступу : http://linguistics.kava.kiev.ua/seminar
 10. Ставицька Л.О. Ґендерна лінгвістика: українська перспектива // http/www.ua.slavica.org/modules.php?name=News&file= article & sid=59
 11. Масенко Л. Т. Нариси з соціолінгвістики. — К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2010. — 242 с.
 12. Масенко Л. Т. Українська соціолінгвістика: вивчення проблем мовної політики // Українська мова. — 2008. — № 1. — С. 13 — 23.
 1. Васильєва Л., Кріль М. Франц Міклошич і українці // Historizem v raziskovanju slovenskega jezika, literature in kulture. Metode in zvrsti. Ljubljana, 2003. S.399-409.
 2. Васильєва Л. Південнослов’янська проблематика в мовознавчих зацікавленнях Івана Франка. Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – 72 с.
 3. Васильєва Л. Jagićeva slavistička škola u Ukrajini // Između dviju domovina. Zbornik Milorada Nіkčevića / ur. Milica Lukić, Josip Sablić. Osijek: Filozofski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera, 2011. S. 599-615
 4. Vasiljeva Lj. Vatroslav Jagić i slavistička problematika u znanstvenom radu Ivana Franka // Zbornik o Vatroslavu Jagiću. Zagreb, 2007. –S.265-280.
 5. Vasiljeva Lj. Jagićeva slavistička škola u Ukrajini // Između dviju domovina. Zbornik Milorada Nіkčevića / ur. Milica Lukić, Josip Sablić. Osijek: Filozofski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera, 2011. S. 599-619.
 6. Васильєва Л. П. Сорабістична спадщина професора Костянтина Трофимовича (до 90-річчя від дня народження // Мовознавство. – 2012 – №6. – С.79-87.
 7. Васильєва Л.П. Термінологічні дослідження в південнослов’янських країнах / Л.П.  Васильєва // Мовознавство. – 2018. – №1. – С. 24-35.
 8. Васильєва Л.П. Соціолінгвістика в південнослов’янських країнах / Л.П.  Васильєва // Мовознавство. – 2016. – №6. – С.37-48.
 9. Вільчинський Ю. М. Олександр Потебня як філософ / Юрій Михайлович Вільчинський. – Львів: ЛДУ, 1995. – 128 с.
 1. Грещук В. Роль Івана Франка у формуванні єдиної української літературної мови / Василь Грещук // Вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Чис. 2. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2007. – С. 29-37.
 1. Гумецька Л. Л. Іларіон Семенович Свєнціцький // Мовознавство. — 1976 –№4. С.76-84.
  Закревська Я. В. Свєнціцький Іларіон Семенович // Енциклопедія «Українська мова». — Київ, 200
 2. Кізлик О. Д., Луцик Ф. Я. І.С. Свєнціцький. Короткий бібліографічний покажчик. — Київ, 1956
  Корнієнко Н.П. Іван Франко – мовознавець // Жовтень. – 1956. – № 9.– С.74.
 3. Кривенко М. Марія Свєнціцька. Спогади / Записки Львівської наукової бібліотеки ім.. В. Стефаника/ НАН України. ЛНБ ім.. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Випуск 14. – С. 454 – 489.
 4. Панько Т.І. Мова і нація в естетичній концепції І.Франка. – Львів, 1992. – С.7.
 5. Кургузов А.О. Глобалізація: мовний аспект: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/36569/149-Kurguzov.pdf?sequence=1
 6. Сербенська О. Мовна комунікація: практика і теоретичні засади Івана Франка // Записки наукового товариства ім. Шевченка. – Том ССXLVI. – Львів, 2003. – С.321.
 7. Соціологічна думка в Україні : [навч. посібник] / [М. В. Захарченко, В. Ф. Бурлачук, М. О. Молчанов та ін.]. – К. : Заповіт, 1996. – 424 с.
 8. Чехович К. Олександр Потебня: український мислитель-лінгвіст / К. Чехович. – Варшава, 1931. – 185 с.

 

Допоміжна

 1. Škiljan D. Lingvistika svakodnevnice. – Novi Sad, 1989. – 142 s.
 2. Vasiljeva Lj. Srednjojužnoslavenski književni jezici u sinkroniji i dijakroniji. Osijek:CKD, 2010. – 221 s.
 1. Hymes Dell, Domena sociolingvistike, Izbor i prijevod dr. Dunja Jutronić-Tihomirović, Rijeka, Argumenti, 123-130.
 2. Labov William, Društvene okolnosti lingvističke promjene, Izbor i prijevod dr. Dunja Jutronić-Tihomirović, Rijeka, Argumenti, 116-122.
 3. Radovanović, Milorad, Sociolingvistika, 2. izdanje, Novi Sad, Dnevnik – Književna zajednica Novog Sada, 1986, 304.

 

 1. Джерела Інтернет.

http//:hjp.hr/

http//:hrcak.srce.hr

http://linguistics.kava.kiev.ua/seminar

https://vukajlija.com/forum/teme/51421-srpski-jezicki-portal

http://www.srpskijezickiatelje.com/

Dotazy z jazykové poradny [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: https://dotazy.ujc.cas.cz/

Elektronické slovníky a zdroje [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу:http://www.ujc.cas.cz/elektronicke-slovniky-a-zdroje/

Internetová jazyková příručka [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://prirucka.ujc.cas.cz/

Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ujc.avcr.cz/

Bibliografie české lingvistiky / [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: https://bibliografie.ujc.cas.cz/search-form

https://korpus.sk/

https://slovnik.juls.savba.sk/

https://zborniky.e-slovak.sk/

https://www.juls.savba.sk/ediela/jc/

https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/

https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/

https://www.juls.savba.sk/ediela/sociolinguistica_slovaca/

https://www.juls.savba.sk/ediela/varia/

https://www.juls.savba.sk/ediela/slovenski_jazykovedci/

https://bg.wikitonghop.com/212476-phonetics-TINXST

https://gramatika-bg.com/pravopis.html

https://ibl.bas.bg/resursi/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус