Виробнича (переддипломна) практика (япон.)

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1190ФЛя-21мГОРОШКЕВИЧ Олена

Опис курсу

Переддипломна практика є невід’ємною частиною процесу підготовки фахівців у вищих навчальних закладах, вона є завершальним етапом формування фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”. Виробнича (переддипломна) практика – вид навчальної роботи, спрямований на поглиблення та закріплення теоретичних і практичних знань, отриманих магістрами у процесі навчання. Предметом цієї практики є науково-дослідна робота як специфічний вид науково-практичної діяльности в галузі науки й освіти.

Переддипломна практика підготовки фахівців за освітнім рівнем “магістр” проводиться відповідно до навчального плану в 3 семестрі тривалістю два тижні. Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання як зі спеціальних, так і загальних дисциплін, узагальнюються результати збору матеріалу за темою магістерської роботи та результати його дослідження.

Програма складена відповідно до Закону України «Про вищу освіту».

Мета переддипломної практики полягає в тому, щоб забезпечити зв’язок між навчальною і науково-дослідною роботою у вищому навчальному закладі, навчити  застосовувати на практиці одержані теоретичні знання сучасних напрямів та методів наукових досліджень у галузі філології; сприяти науковому пошуку методів і способів адекватного застосування одержаних теоретичних знань, розвитку вмінь роботи зі спеціальною науковою літературою, використання сучасних методів проведення наукових досліджень із філології.

 Завданням переддипломної практики магістрів є  поглиблення філологічної підготовки студентів та закріплення навичок науково-дослідницької роботи, а саме:

 • самостійного пошуку необхідної наукової та спеціальної літератури;
 • оволодіння сучасними методами збирання, аналізу та оброблення наукової інформації.
 • опрацювання та критичного аналізу першоджерел;
 • вибору та застосування відповідних наукових методів аналізу матеріалу, що досліджується;
 • оволодіння сучасною методологією наукового дослідження;
 • закріплення знань, умінь і навичок, здобутих у процесі вивчення дисциплін за магістерською програмою;
 • наукового викладу результатів проведеного дослідження;
 • підготовки анотації до наукової роботи японською мовою
 • підготовки доповіді для виступу на захисті магістерської роботи;

Під час проходження практики магістри повинні вміти:

− виконати збір матеріалу за темою магістерського дослідження;

− працювати з фаховою літературою;

− виконати самостійний аналіз досліджуваного матеріалу;

− оформити дані самостійно проведеного дослідження відповідно до чинних вимог.

Рекомендована література

 1. Берко А. Ю. та інші. Організація наукових досліджень, написання та захист магістерської дисертації: Навчальний посібник. – Львів: «Новий Світ–2000», 2010. – 282 с.
 2. Довідник здобувача наукового ступеня: Зб. нормат. док. та інформ. матеріалів з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації. / За ред. Р.В. Бойка. – К.: Ред. “Бюл. ВАК України”, 2004. – 69 с.
 3. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 192 с.
 4. Літнарович Р.М. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання / МЕГУ ім. С.Дем’янчука ; Літнарович Р.М., Кубай О.В. – Рівне : Вид-во МЕГУ ім. С. Дем’янчука, 2010. – 44 с.
 5. Навчально- й науково-дослідна робота студентів-філологів (реферат, курсова, випускна робота з української мови та методики її навчання) : навчальнометодичний посібник для студентів / Пентилюк М.І., Гайдаєнко І.В., Окуневич Т.Г. та ін. – К. : Ленвіт, 2010. – 120 с.
 6. Основні вимоги до підготовки та написання навчально-наукових і кваліфікаційних робіт (для студентів-філологів) : методична розробка / КНУ ім. Т.Шевченка, Ін-т філології ; кер.проекту Г.Ф.Семенюк. – К. : КНУ ім. Т.Шевченка, 2011. – 82 с.
 7. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті // Бюлетень ВАК. – 2008. – №3. – С. 9–13.
 8. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Организація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 3-є вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2003. – 295 с.
 9. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового степеня. Методичні поради. – К.: Ред. «Бюл. ВАК України», 2010. – 79 с.
 10. http://www.mon.gov.ua  Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
 11. http://www.nau.ua  Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».

Робоча програма

Завантажити робочу програму