Maryana Hirnyak

Position: Associate Professor, The Department of Literary Theory and Comparative Literary Studies

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032)239-46-30

Email: maryana.hirnyak@lnu.edu.ua

Web page: philology.lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Academia.edu profile: lnu.academia.edu

Facebook profile: www.facebook.com

Research interests

 • Intellectual Novel of the 20th Century
 • Literature and Philosophy
 • Genre Theory in Contemporary Literary Studies
 • Literary Communication

Publications

Monographs:

Гірняк М. Таємниця роздвоєного обличчя: Авторська свідомість в інтелектуальній прозі Віктора Петрова-Домонтовича [Mystery of Split Face: the Author’s Consciousness in the Intellectual Prose by Viktor Petrov-Domontovych]. Львів: Літопис, 2008. 286 с.

Collective monographs:

Scholarly translations:

 • Рікер П. Що таке текст? Пояснення і розуміння [What Is a Text? Explanation and Understanding] (переклад Мар’яни Гірняк) //Антологія світової літературно-критичної думки ХХст. /за ред. М. Зубрицької. 2-е вид. Львів: Літопис, 2002. С.305-323. (за виданням: A Ricoeur Reader: Reflection and Imagination /ed. by M.J. Valdés. Toronto; Buffalo: University of Toronto Press, 1991. P.43-64.)
 • Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів /Пер. з англ. Мар’яни Гірняк. Львів: Літопис, 2004. 384с. (за виданням: Eco The Role of the Reader. Explorations in the Semiotics of Texts. Bloomington: Indiana University Press, 1984. 273p.).

Handbooks:

Гірняк М. О. Методичні рекомендації до курсу “Семіотика” для студентів магістратури філологічного факультету спеціальності “літературна творчість» [Guidelines to the Course “Semiotics” for  MA Students (Faculty of Philology, Specialty “Creative Writing”)]. Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. 70 с.

Research papers:

 1. Гірняк М. «Як будувати Рідну Хату»: національне питання в романі «Лель і Полель» Івана Франка // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, 2023. Вип. 38. С.289 – 303.  [«How to Build a Native Home»: the National Issue in the Novel «Lelum and Polelum» by Ivan Franko [in Ukrainian]]
 2. Гірняк М.О. Геопоетика роману Павла Загребельного «Безслідний Лукас»: від соціокультурних та геополітичних стереотипів до інтелектуальних кодів // «Літати небом. Жити на Землі. Геопоетичні стратегії сучасних літературознавчих досліджень»: матеріали міжнародної наукової конференції (28–29.09. 2023 р.) / [ред. кол. О. П. Новик, О. Д. Харлан]. Бердянськ: БДПУ, 2023. С.84–87. [Geopoetics of the Novel “Traceless Luckas” by Pavlo Zahrebelnyi: from Sociocultural and Geopolitical Stereotypes to Intellectual Codes [in Ukrainian]]
 3. Гірняк М. Інтелектуальний код художньої прози Івана Франка: вимір проблематики // Studia methodologica. 2023. No.55. C.20 – 38.  [Intellectual Code in the Fiction by Ivan Franko: the Dimension of Problems [in Ukrainian]]
 4. Гірняк М. Між почуттям та інтелектом: філософія любові в романі Євгена Плужника «Недуга» // Слово і Час. 2022. №5(725). С.76 – 93. [Between Feeling and Intellect: the Philosophy of Love in the Novel “The Disease” by Yevhen Pluzhnyk [in Ukrainian]]
 5. Гірняк М. Імпліцитний діалог у романі Івана Франка «Перехресні стежки» // Українське літературознавство. Вип.86. 2022. С.51–65. [Implicit Dialogue in the Novel “The Crossed Paths” by Ivan Franko [in Ukrainian]]
 6. Hirnyak M. Dialogue with the Bible in the Verse Dramas by Lesya Ukrainka: Philosophical Reflections and Dominant Symbols // Respectus Philologicus. Vilnius: Vilnius University Press, 2022. No. 41(46). PP.167 – 179
 7. Гірняк М. Між свободою духу та «підмурівками» духовності: амбівалентність образу митця у драматичних поемах Лесі Українки // Волинь філологічна: текст і контекст. Вип. 32: Леся Українка: особистість, нація, світ. Луцьк: ВНУ імені Лесі Українки, 2021. С. 9 – 34. [Between Freedom of Spirit and Foundations of Spirituality: Ambivalence of the Image of Artist in the Verse Dramas by Lesia Ukrainka [in Ukrainian]]
 8. Гірняк М. Літературознавчі рефлексії серед поезії гірських пленерів [Рецензія на: «Поезії дивнії чари». Франкознавчі та інші студії / НАН України, Інститут Івана Франка; [відповід. ред. А. Швець; наук. ред. : К. Дронь, І. Котик, М. Лапій; передм. А. Швець; редкол.: Є. Нахлік (гол.) та ін.]. Львів, 2020. 392 с.] // Слово і Час. 2021. № 2(716). С. 113 – 115. [Literary Criticism Reflections among the Poetry of the Mountain Plein Air /Review/ [in Ukrainian]]
 9. Гірняк М. Між експериментом та інтелектуальним письмом: гра з літературною традицією у романі Майка Йогансена „Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію” // Studia Ucrainica Varsoviensia. 2020. T. 8. С.217 – 232. [Between Experiment and Intellectual Writing: Game with Literary Tradition in the Novel by Mike Johansen “The Travel of Scientist Dr. Leonardo and His Future Ladylove Alchesta the Beautiful to Slobozhan Switzerland” [in Ukrainian]]
 10. Гірняк М. Символ світла в романі «Отчий світильник» Романа Федоріва // Слово і Час. 2020. № 6 (714). С.31 – 46. [Symbol of Light in “Paternal Lantern” by Roman Fedoriv [in Ukrainian]]
 11. Гірняк М. Символи-домінанти у романах Романа Іваничука «Вода з каменю» та «Саксаул у пісках»: семіотичні механізми та параболізація тексту // Українське літературознавство. 2020. Вип.85. C. 208–226. [The Dominant Symbols in the Novels “Water from Stone” and “Saxaul in Sands” by Roman Ivanychuk: the Semiotic Mechanisms and Parabolization of the Text [in Ukrainian]]
 12. Гірняк М. “Quid est Veritas?”Наталени Королевої: комунікативні стратегії та прагматика тексту // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2019. Вип.70. С.114 – 131. [“Quid est Veritas?” by Natalena Koroleva: Communicative Strategies and Pragmatics of the Text [in Ukrainian]]
 13. Гірняк М. «Можливі світи» роману Івана Франка «Не спитавши броду» // Іван Франко: «Я єсть пролог…»: матеріали Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження (Львів, 22-24 вересня 2016 р.): у 2 т. Т. 1. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. С. 631–643. [“Possible Worlds” of the Novel “Without Looking into Wade” by Ivan Franko [in Ukrainian]]
 14. Гірняк М. Митець у творах Віктора Домонтовича: від марґінального до центрального // Віктор Петров-Домонтович: мапування творчості письменника [Wiktor Petrow-Domontowycz: mapowanie twórczości pisarza]: Програма Міжнародної наукової конференції [Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej] (Краків, 6–7/ 06 2019). Kraków, 2019. S.32. [Artist in the Works by V.Domontovych: from the Marginal to the Central [in Ukrainian]]
 15. Гірняк М. О. Філософські інкрустації в романі Пантелеймона Куліша «Чорна рада» // Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2019. Вип. 11. Т. 2. С. 90–97. [Philosophical Incrustations in the Novel “The Black Council” by Panteleymon Kulish [in Ukrainian]]
 16. Гірняк М. Від історіософії до філософії людини: інтелектуальні пошуки в романі Леоніда Мосендза «Останній пророк» //Записки Наукового товариства імені Шевченка. Т. CCLXXII. Праці філологічної секції.  Львів, 2019. С. 204–215. [From Historiosophy to the Philosophy of Human Person: the Intellectual Search in the Novel “The Last Prophet” by Leonid Mosendz [in Ukrainian]]
 17. Гірняк М. Деконструювання традиційного наративу як інтелектуальна гра в романі Ґео Шкурупія «Двері в день» // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2018. Вип. 67. Ч. 2. С. 172–183. [The Deconstructing of Traditional Narrative as Intellectual Game in the Novel “The Door to Day” by Geo Shkurupiy [in Ukrainian]]
 18. Гірняк М. Символічний простір гори у повісті Романа Іваничука «Сьоме Небо» // «Дивлячись на цей гірський світ»: літературознавчий збірник / НАН України, Інститут Івана Франка, Наукове товариство ім. Шевченка. Львів, 2018. С. 99 – 111. [The Symbolic Space of Mount in the Story “The Seventh Heaven” by Roman Ivanychuk [in Ukrainian]]
 19. Гірняк М. Діалогічність у структурі притчових оповідань Івана Франка // Українське літературознавство. 2018. Вип.83. С.52 – 64. [Dialogicality in the Structure of the Parable Stories by Ivan Franko [in Ukrainian]]
 20. Гірняк М. Від Іншого до Себе: самоідентифікація людини у філософсько-історичних романах Наталени Королевої та Леоніда Мосендза // Oriens Aliter. 2018. № 1. С. 48–62. [From Other to Self: The Human’s Self-Identification in the Philosophical-Historical Novels by Natalena Koroleva and Leonid Mosendz [in Ukrainian]]
 21. Гірняк М. Від музики світу до спраги музики [рецензія на книгу: Домонтович В. Спрага музики : вибрані твори / передм., упоряд. В. Агеєвої. Київ : Комора, 2017. 448 с.] // Музична фактура літературного тексту : інтермедіальні студії / за редакцією Світлани Маценки. Львів : Апріорі, 2017. С. 213–218. [From Music of the World to the Thirst for Music [in Ukrainian]]
 22. Гірняк М. Етичний вимір людини і вченого: кілька штрихів до портрета Романа Гром’яка // Вертепи долі. Спогади про Романа Гром’яка / упор. З. Лановик, М. Лановик. Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016. С.506-509. [Ethical Dimension of the Man and Scholar: Few Features to the Portrait of Roman Hromyak /Memoirs/ [in Ukrainian]]
 23. Гірняк М. Інтелектуал своєї епохи (Проблематика творчості Віктора Петрова-Домонтовича) // Дивослово. 2016. №9 (714). С.44 – 51. [The Intellectual of His Epoch: The Main Issues of the Writings by Viktor Petrov-Domontovych [in Ukrainian]]
 24. Гірняк М. Від Притулку до Дому: специфіка часопросторових координат у дилогії Галини Пагутяк «Писар Східних Воріт Притулку» і «Писар Західних Воріт Притулку» // Сучасні літературознавчі студії. Феномен дому в літературознавчій перспективі. Збірник наукових праць. Вип. 13. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2016 . С.138 – 152. [From Shelter to Home: the Specifics of Spatiotemporal Coordinates in the Novel-Dilogy “The Scribe of the Eastern Gate of the Shelter” and “The Scribe of the Western Gate of the Shelter” by Halyna Pahutyak [in Ukrainian]]
 25. Гірняк М. Проблема автора в літературознавчих працях Івана Франка: теоретичний аспект // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів, 2015. Вип. 62. С.125 – 131. [The Problem of Author in the Literary Criticism Works by Ivan Franko: Theoretical Aspect [in Ukrainian]]
 26. Гірняк М. Петров Віктор Платонович // Шевченківська енциклопедія: у 6 т. Т. 5: Пе–С / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол.: М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. Київ, 2015. С. 100-102. [Petrov Viktor Platonovych /Encyclopedic article/ [in Ukrainian]]
 27. Гірняк М. Читання як шлях до себе // Studia methodologica. Ternopil’, 2015. Issue Зб. Зб. наук. праць пам’яті проф. Р. Гром’яка. S. 115–123. [Reading as the Way to the Self [in Ukrainian]]
 28. Гірняк М. Співіснування з іншим у творчості Віктора Петрова-Домонтовича та Юрія Косача // Jahrbuch der Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik”Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht” Bd. 2014 [Щорічний науковий збірник П’ятої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції з україністики “Діалог мов – діалог культур. Україна і світ” Випуск 2014.] / Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. München – Berlin: Verlag Otto Sagner, 2015. S. 307–319. [Co-Existence with Other in the Works by Viktor Petrov-Domontovych and Yuriy Kosach [in Ukrainian]]
 29. Гірняк М. Митець у повістях Тараса Шевченка: образ персонажа та сліди автора в тексті // Тарас Шевченко: Апостол правди і науки : Матеріали міжнародної наукової конференції. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. С.220 – 237. [Artist in the Narratives by Taras Shevchenko: the Character’s Figure and Author’s Traces in the Text [in Ukrainian]]
 30. Гірняк М. Наративна перспектива іншої свідомості в повісті Галини Пагутяк «Кіт з потонулого будинку» // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. 2015. №9 (310). С.27–33. [The Narrative Perspective of Other Consciousness in the Story “The Cat from the Drowned Building” by Halyna Pahutyak [in Ukrainian]]
 31. Гірняк М. Поетика пограниччя у «Книзі снів і пробуджень» Галини Пагутяк // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2014. Вип. 60. Ч. 2. С. 330–341.[ Poetics of Frontier in ‘The Book of Dreams and Awakenings’ by Halyna Pahutiak [in Ukrainian]]
 32. Гірняк М. Особливості хронотопу в романі Ольги Токарчук «Мандрівка Людей Книги» // Діалогічні обертони: наук. збірник на пошану пам’яті професора Нонни Копистянської. Львів: Інститут Івана Франка НАН України, 2014. С. 299–309. [The Peculiarities of Chronotope in the Novel “Journey of the People of the Book” by Olha Tokarchuk [in Ukrainian]]
 33. Гірняк М. Письмо як спосіб комунікації та самоідентифікації (за повістю Оксани Забужко «Інопланетянка») // Studia methodologica. Ternopil’, 2014. Issue Narrative Pragmatics. S.66-72. [Writing as The Way of Communication and Self-Identification” (a Case of “The Woman from Another Planet” by Oksana Zabuzhko) [in Ukrainian]]
 34. Гірняк М. Повернення додому [рецензія на книгу: Ільницький М. Вересневі відлуння. Поезії. Переклади. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2011. 230 с.] // Кур’єр Кривбасу. 2013. №281/282/283. С. 335–341. [Coming Back Home /Review/ [in Ukrainian]]
 35. Гірняк М. Інтелектуал із «часу, як він є» [рецензія на книгу: Петров В. Розвідки [упор. В. Брюховецький]: у 3 т. Київ: Темпора, 2013] // Український журнал. Прага, 2013. №7-8. С.50. [The Intellectual from “the Time as It Is /Review/ [in Ukrainian]]
 36. Гірняк М. О. Філософія любові в прозі Миколи Хвильового // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук ст. Бердянськ: БДПУ, 2013. Вип. XXVII. Ч. 3. С. 123–132. [The Philosophy of Love in the Prose by Mykola Khvyliovyi [in Ukrainian]]
 37. Гірняк М. Випробування духу: проблема духовності в прозі Миколи Хвильового // Парадигма: зб. наук. праць. Львів: Ін-т українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2013. Вип.7. С.151 – 180. [Test for the Spirit: the Problem of Spirituality in the Prose by Mykola Khvyliovyi [in Ukrainian]]
 38. Ільницький М., Гірняк М. Співзвучності та дисонанси, або діалог О. Потебні та Ф. де Сосюра // Studia methodologica. Вип.34. Теорія літератури і гуманітарні судії: збірник наук. праць з нагоди сімдесятип’ятиріччя д-ра філол. наук, проф., академіка АВШ України Романа Гром’яка / [упор. І.Папуша] . Тернопіль : ТНПУ, 2012. С.8–16. [Consonances and Dissonances, or Dialogue between O.Potebnya and F. de Saussure [in Ukrainian]]
 39. Гірняк М. У пошуках Правди (за драматичною поемою Лесі Українки «В катакомбах») // Українка Л. Драми та інтерпретації /Леся Українка / [упор. В.Агеєва]. Київ: Книга, 2011. С. 167–182. [In Search for Truth (a Case of the Verse Drama “In the Catacombs” by Lesya Ukrainka [in Ukrainian]]
 40. Гірняк М. Феноменологічна концепція Романа Інґардена в контексті теорії літературної комунікації // Studia Ingardeniana. Т.2. Poetyka tekstu literackiego (Поетика художнього тексту) [Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych. T.VI]. Lublin: OL PAN, 2011. S.22 – 31. [Roman Ingarden’s Phenomenological Concept in the Context of Literary Communication Theory [in Ukrainian]]
 41. Гірняк М. Проблема естетичної комунікації в художніх творах і теоретичних працях Богдана Ігоря Антонича // «Мистецтво творять шал і розум». Творчість Богдана Ігоря Антонича: рецепції та інтерпретації: збірник наукових праць (Серія «Українська філологія: школи постаті, проблеми». Вип. 11). Львів, 2011. С. 440–452. [The Problem of Aesthetic Communication in the Artistic and Theoretical Works by Bohdan Ihor Antonych [in Ukrainian]]
 42. Гірняк М. Наративна організація «Невеличкої драми» Валер’яна Підмогильного: комунікативні стратегії твору // Парадигма: зб. наук праць. Вип. 6. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2011. С.92–110. [The Narrative Organization of “Not Very Great Drama” by V. Pidmohylnyi: Communicative Strategies of the Work [in Ukrainian]]
 43. Гірняк М. О. У пошуках координат для власного «я»: проблема ідентичності у прозі Валер’яна Підмогильного // Наукові праці: Наук.-метод. журнал. Т. 166. Вип. 154. Філологія. Літературознавство. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. С.41–48. [In Search for the Coordinates of Self: the Problem of Identity in the Works by Valeryan Pidmohylnyi [in Ukrainian]]
 44. Гірняк М. О. Розуміння і саморозуміння у романі Агатангела Кримського «Андрій Лаговський» // Маґістеріум. Вип. 38: Літературознавчі студії. Київ: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2010. С. 29–36. [Understanding and Self-Understanding in the Novel ‘Andriy Lahovskyi’ by Ahatanhel Krymskyi [in Ukrainian]]
 45. Hirnjak M. Das Ich und der Andere – das Identitätsproblem im Werk von Jurij Andruchovyč //Europäische Transformationen von Öffentlichkeit und Privatsphäre in ukrainisch-deutscher Perspektive (von den 1960er Jahren bis heute): Zussammenfassungen der Vorträge (Internationale Tagung an der Westfälischen Wilhelms-Universitäs Münster. 26-29. Jan. 2010). Münster, 2010. S.20. [The Self and the Other: The Identity Problem in the Works by Yuriy Andrukhovych [in German]]
 46. Гірняк М. Парадокси «Синдрому парадокса» Катерини Рубан // Україна модерна. 2010. №6 (17). С. 271–274. [Paradoxes of “The Paradox Syndrome” by Kateryna Ruban /Discussions/ [in Ukrainian]]
 47. Гірняк М. Між Сциллою і Харибдою власної ідентичності (за романом Вітольда Ґомбровича «Фердидурке») // Парадигма: зб. наук. праць. Вип. 4. Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2009. С. 189–209. [Between Scylla and Charybdis of the Own Identity (a Case of the Novel “Ferdydurke” by Witold Gombrowicz) [in Ukrainian]]
 48. Гірняк М. Сюжетно-композиційна організація творів В. Домонтовича як вияв авторської функції // Парадигма: зб. наук. праць. Вип. 3. Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008. С. 367–391. [The Organization of Plot and Composition in the Works by V.Domontovych as the Manifestation of Author’s Function [in Ukrainian]]
 49. Гірняк М. Від Себе до Іншого: творення ідентичностей у процесі літературної комунікації // Studia methodologica. Вип. 24. Новітня теорія літератури і проблеми літературної антропології. Тернопіль, 2008. С. 47–53. [From Self to Other: the Creating of Identities in the Process of Literary Communication [in Ukrainian]]
 50. Гірняк М. Образ автора у збірці Івана Франка «Semper tiro» // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. Т. 1. С. 493–504. [The Author’s Figure in the Collection “Semper Tiro” by Ivan Franko [in Ukrainian]]
 51. Гірняк М. Ігри з ідентичністю в романах Юрія Андруховича // Вісник Львівського університету. Сер. філологічна. 2008. Вип. 44. Ч. 1. С.72–85. [The Plays with Identity in the Novels by Yuriy Andrukhovych [in Ukrainian]]
 52. Гірняк М. Жанрова парадигма прози В.Петрова-Домонтовича в контексті проблеми авторської самоартикуляції // Studia methodologica. Вип. 19. Теорія літератури. Компаративістика. Україністика: Зб. наук. праць з нагоди 70-річчя проф. Р. Гром’яка. Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. С.226-236. [The Genre Paradigm of the Prose by Viktor Petrov-Domontovych in the Context of the Problem of Author’s  Self-Articulation [in Ukrainian]]
 53. Гірняк М. Існування на межі, або Екзистенціалістські умонастрої у прозі В.Петрова-Домонтовича //Слово і Час. 2007. №8. С.29-40. [Existence on the Limit, or Existentialist Mindset in the Works by V. Petrov-Domontovych [in Ukrainian]]
 54. Гірняк М. Часопросторові координати інтелектуальної прози Віктора Домонтовича як форма вираження авторської свідомості // Вісник Львівського університету. Сер. філологічна. 2007. Вип. 39. Ч. 1. С.112-118. [Spatiotemporal Coordinates of V. Domontovych’s Intellectual Prose as a Form of the Manifestation of Author’s Consciousness [in Ukrainian]]
 55. Гірняк М. Іронія і самовираження // Іронія: Зб. статей /Упор. О. Галета, Є. Гулевич, З. Рибчинська. Львів: Літопис; Київ: Смолоскип, 2006. С.66-71. [Irony and Self-Expression [in Ukrainian]]
 56. Гірняк М. Сон як модель ір-реального та ір-раціонального існування (на матеріалі інтелектуальної прози В.Домонтовича) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць факультету лінгвістики Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету. Київ: ІВЦ Держкомстату України, 2006. Вип.13. С.18-29. [Dream as a Model of Un/real and Ir/rational Existence (a Case of Intellectual Prose by V.Domontovych) [in Ukrainian]]
 57. Гірняк М. Наративні стратегії прози Віктора Петрова-Домонтовича у контексті проблеми авторської присутності в тексті // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 12. Київ: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2006. С.65-74. [Narrative Strategies of the Prose by Viktor Petrov-Domontovych in the Context of the Problem of Author’s Presence in the Text [in Ukrainian]]
 58. Гірняк М.О. Диверсифікація авторської свідомості в інтелектуальній прозі В.Домонтовича: Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.01.06 /Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України. Київ, 2006. 20с. [Diversification of the Author’s Consciousness in the Intellectual Prose by V. Domontovych: Thesis Abstract [in Ukrainian]]
 59. Гірняк М. Ідентичність персонажа як модусу імплікації автора в тексті (на прикладі творчості В. Петрова-Домонтовича) //Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: Зб. наук. праць. Вип.ХV /Ред. кол. Поліщук Я.О. та ін. Рівне: Перспектива, 2005. С.80-90. [The Identity of Character as the One of Modus of Author’s Implication in the Text (a Case of Works by V. Petrov-.Domontovych) [in Ukrainian]]
 60. Гірняк М.О. Поняття автора й авторської свідомості в контексті термінологічних проблем сучасного літературознавства //Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Житомир, 2005. Вип.22. С.168-172. [Concepts of ‘Author’ and ‘Author’s Consciousness’ in the Context of Terminological Problems of Contemporary Literary Criticism [in Ukrainian]]
 61. Гірняк М. Автор у тексті: присутність чи зникнення? (на матеріалі інтелектуальної прози В. Петрова-Домонтовича) //Studia methodologica. Вип. 16. Наративні виміри літератури: Матеріали міжнародної конференції з наратології (Тернопіль, 23-24 жовтня 2003р.). /упор. І.В. Папуша. Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2005. С.93-100. [Author in the Text: Presence or Disappearance? (a Case of Intellectual Prose by V. Petrov-.Domontovych) [in Ukrainian]]
 62. Гірняк М. Гра масок і багатоликість у контексті проблеми авторської ідентичності (на матеріалі інтелектуальної прози Віктора Петрова-Домонтовича) // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 9. Київ: Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2005. С.41-49. [Play of Masks and Diversity of Faces in the Context of the Problem of Author’s Identity (a Case of Intellectual Prose by Viktor Petrov-.Domontovych) [in Ukrainian]]
 63. Гірняк М. До проблеми “взаємин” формалізму і В. Петрова-Домонтовича // Матвієнко С. Дискурс формалізму: український контекст (Соло триває… нові голоси. Лекція на пошану Соломії Павличко). Львів: Літопис, 2004. С.69-71. [Towards the Problem of ‘Relationship’ between Formalism and V. Petrov-Domontovych [in Ukrainian]]
 64. Гірняк М. Слово і мовчання: самоусвідомлення через Іншого (на матеріалі інтелектуальної прози В. Петрова-Домонтовича) // Слово і час. 2004. №11. С.28 –36. [Word and Silence: Self-understanding Owing to Other (a Case of Intellectual Prose by V. Petrov-.Domontovych) [in Ukrainian]]
 65. Гірняк М. У пошуках значень, або Мандрівка лабіринтами думок Умберто Еко //Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів. Львів: Літопис, 2004. С.5-20. [Searching for Meanings, or Wandering Through the Labyrinths of Umberto Eco’s Ideas [in Ukrainian]]
 66. Гірняк М. Авторська свідомість і наративна ідентичність (на матеріалі інтелектуальної прози В. Домонтовича) //Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: Зб. наук. праць. Вип.ХІІІ /Ред. кол. Поліщук Я.О. та ін. Рівне: Перспектива, 2004. С.34-40. [Author’s Consciousness and Narrative Identity (a Case of Intellectual Prose by V. Domontovych) [in Ukrainian]]
 67. Гірняк М.О. Авторська свідомість як метатекстуальна категорія //Вісник Житомирського педагогічного університету. Житомир, 2004. Вип.15. С.122-126. [Author’s Consciousness as a Metatextual Category [in Ukrainian]]
 68. Гірняк М. Дзеркало в тексті і текст як дзеркало (на матеріалі інтелектуальної прози В. Петрова-Домонтовича) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2004. Вип.33. Ч.1. С.137-145. [Mirror in the Text and the Text as a Mirror (a Case of Intellectual Prose by V. Petrov-.Domontovych) [in Ukrainian]]

 

Biography

Dr. Maryana Hirnyak, Associate Professor at the Department of Literary Theory and Comparative Literature Studies

Born on June 28, 1981 in Lviv.

 

In 1997 finished secondary school No.63 in Lviv.

The prizewinner of the All-Ukrainian school (1996, 1997) and student (2001, 2002) competitions in Ukrainian language and literature. The winner of the 2nd International competition in the Ukrainian language named after Petro Yatsyk (2002).

In 2002 graduated from Ivan Franko National University of Lviv (Faculty of Philology; Specialty: Ukrainian language and literature).

 

2002 – 2005 – Postgraduate studies at the Department of Literary Theory and Comparative Literature (Ivan Franko National University of Lviv).

In 2006 defended the PhD thesis “Diversification of the Author’s Consciousness in the Intellectual Prose by V. Domontovych” (Ukrainian title: кандидат філологічних наук; Specialty: Literary Theory; thesis supervisor – Assoc. Prof. Maria Zubrytska; Shevchenko Institute of Literature of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv)).

 

2005 – 2008 – Assistant Professor at the Department of Literary Theory and Comparative Literature (Ivan Franko National University of Lviv).

Since 2008 – Associate Professor at the Department of Literary Theory and Comparative Literature (Ivan Franko National University of Lviv).

In 2011 academic status “Associate Professor” was awarded.

 

2010 – 2021 – Executive Secretary of the scholarly journal “Visnyk of the Lviv University. Series Philology”.

Since 2016 – Member of Shevchenko Scientific Society.

 

Lecture courses: “History of World Literature (19th -20th centuries)”, “Basics of Literary Communication” (for BA students); “Ukrainian Intellectual Prose”, “Semiotics of Literature” (for MA students); “Contemporary Trends in Philology” (literary criticism module; for PhD students).

 

Supervisor for 1 PhD thesis; the external opponent for 6 PhD theses.

Frequentative jury member at the Lviv regional competition-defense of research papers by pupils of Minor Academy of Sciences as well as at the Katrya Hrynevycheva regional competition for young writers.

 

Scholarly training at the Jagiellonian University in Krakow (Poland) and at the University of Vienna (Austria); Visiting Lecturer (“Erasmus+ Staff Mobility for Teaching”) at the University of Tartu (Estonia); Speaker at the International conferences held in Germany, Poland and the Czech Republic.

 

The author of more than 70 papers, among them – 4 monographs (1 individual book and contribution to 3 collective monographs), 2 scholarly translations as well as the articles published in the Ukrainian academic press and international journals.

Projects

Participation in the international projects and trainings:

 • The member of the organizing committee of the International e-conference “Slavic Literary Studies Deconstructed: Translating Ukraine” (Lviv, November 7-8, 2022).
 • Program “English-language Academic Communication” (April 15 – June 15, 2022; House of Europe, Ivan Franko National University of Lviv (Center for English-language Academic and Cross-cultural Communication)).
 • Курси «Вдосконалення викладацької майстерності. Курс професійного розвитку педагогічних працівників» [Teaching Excellence Training] (January 27 – June 4, 2022; НАЗЯВО [National Agency for Higher Education Quality Assurance], DAAD, Learnpolis, Erasmus+).
 • International workshop “World Literature Worldwide” (Göttingen University, November 16–19, 2018).
 • OeAD Scholarship (May 2017; The University of Vienna, Department of Slavonic Studies).
 • International program “Erasmus+ Staff Mobility for Teaching” (March 13 – 17, 2017; Visiting Lecturer at the Faculty of Arts and Humanities, the University of Tartu).
 • Project “Prospects3. Support of Ukrainian Universities” (October 19 – 23, 2015; the University of Würzburg).
 • Scholarly training at the Faculty of Polish Studies (Department of Literary Theory), Jagiellonian University in Krakow (December 5 – 11, 2010).
 • Project «Universities – the source of consolidation of civil society in neighbouring Ukraine; Slovakia – mediator on the way of Ukrainian academics to new European university area» (Bratislava, May 9-15, 2010).
 • Seminar MSH OBTA “Rome between East and West” (Rome, July 18 – 30, 2006; Ukrainian Catholic University, Ivan Franko National University of Lviv).
 • 5th Lviv-Warsaw Seminar (MSH OBTA) on the Philosophy of Science “Scientific and Extrascientific Knowledge” (Lviv, November 14–21, 2004).
 • 4th Lviv-Warsaw Seminar (MSH OBTA) on the Philosophy of Science “On the Problem of the Psychophysical” (Warsaw, November 24-29, 2003).

Participation in the scholarly conferences (selected):

 • 35th Scholarly session of Shevchenko Scientific Society. Literary Criticism Committee.  (Lviv, March 14-15, 2024). Report: «Реальні митці як фікційні постаті в художній прозі Віктора Домонтовича».[The Real Artists as Fictional Figures in the Literary Works by Viktor Domontovych]
 • International scholarly conference «Українська філологія: школи, постаті, проблеми» (до 175-річчя від часу заснування катедри української словесности у Львівському університеті) [Ukrainian Philology: Schools, Figures, Problems (to the 175th anniversary of founding the Department of Ukrainian Philology in the Lviv University)] (Lviv, November 23-24, 2023). Report: «Світ митця і митець у світі: мистецький дискурс у повісті Юрія Мушкетика «Старий у задумі»». [The World of an Artist and the Artist in the World: the Artistic Discourse in the Novel “The Old Man in Thoughtfulness” by Yuriy Mushketyk]
 • International Scientific Conference «Українська еміграція після 1945 року: історія – суспільство – культура – наука» [Ukrainian Exile after 1945: History – Society – Culture – Science] (Wroclaw – Kyiv, November 16, 2023). Report: «Поміж силами добра і зла: ідентичність емігранта у «Романі про добру людину» Емми Андієвської». [Between the Forces of Good and Evil: the Identity of Emigrant in “A Novel about a Good Person” by Emma Andiyevska]
 • 37th Annual Franko’s scholarly conference «“До великого моменту…”: До 150-ї річниці від початку творчої діяльности Івана Франка» [“‘To the Great Moment…’: To the 150th anniversary of the beginning of Ivan Franko’s creative activity”] (Lviv, October 26-27, 2023). Report: «Інтертекстуальні коди художньої прози Івана Франка». [Intertextual Codes of Ivan Franko’s Fiction]
 • International Scientific Conference “Fly in the Sky. Live on Earth. Geopoetic Strategies of Modern Literary Studies” (Berdyansk-Wolverhampton-Dublin, September 28-29, 2023). Report: «Геопоетика роману Павла Загребельного «Безслідний Лукас»: від соціокультурних та геополітичних стереотипів до інтелектуальних кодів». [Geopoetics of the Novel “Traceless Luckas” by Pavlo Zahrebelnyi: from Sociocultural and Geopolitical Stereotypes to Intellectual Codes]
 • All-Ukrainian plein air symposium «Творець нового культурного українства: до 170-річчя від дня народження Михайла Павлика» [The Creator of New Cultural Ukrainianhood: dedicated to the 170th anniversary of Mykhaylo Pavlyk] (Lviv – Kosiv, June 30 – July 2, 2023). Report: «“Пропащий чоловік” Михайла Павлика: трагедія “доброї людини”» [«The Lost Man by Mykhaylo Pavlyk: the tragedy of “good person”»].
 • All-Ukrainian scholarly conference «Новітні тенденції розвитку сучасної гуманітаристики (присвячена світлій пам’яті професора Гром’яка Романа Теодоровича)» [The Latest Trends in the Development of Contemporary Humanities (in Memory of Professor Roman T. Hromyak)] (Ternopil, March 21, 2023). Report (keynote speaker): «Інтелектуальний код художньої прози Івана Франка: вимір проблематики» [Intellectual Code in the Fiction by Ivan Franko: the Dimension of Problems].
 • 34th Scholarly session of Shevchenko Scientific Society. Literary Criticism Committee. (Lviv, March 17, 2023). Report: «“Майстер корабля” Юрія Яновського: авторська версія роману про митця» [“The Master of the Ship” by Yuriy Yanovskyi: the Author’s Version of the Artist-novel].
 • International e-conference “Slavic Literary Studies Deconstructed: Translating Ukraine” (Lviv, November 7-8, 2022). Report: “Pontius Pilate in “Quid est Veritas?” by Natalena Koroleva: Intertextual Dialogue, Narrative Identity, Philosophical Reflections”.
 • All-Ukrainian scholarly conference «Література та історія: антропос – топос – тропос» [Literature and History: Anthropos – Topos – Tropos] (Lviv, October 28-29, 2021). Report: «Жанротворча функція образу митця в романі «Шрами на скалі» Романа Іваничука» [Genre-Creating Function of the Artist’s Image in the Novel “Scars on the Rock” by Roman Ivanychuk].
 • 35th Annual Franko’s scholarly conference «Жанрова парадигма наукової, публіцистичної та художньої спадщини Івана Франка» [The Genre Paradigm of Franko’s Scholarly, Journalistic and Artistic Heritage] (Lviv, October 22, 2021). Report (keynote speaker): «Параболічність у структурі жанрової свідомості Івана Франка-прозаїка» [Parabolicity in the Structure of Genre Consciousness of Ivan Franko, the Prose Writer]
 • International scholarly symposium «Леся Українка: особистість, нація, світ» [Lesya Ukrainka: Personality, Nation, World] (Lutsk-Svityaz’, June 11-13, 2021). Report: «Між свободою духу та “підмурівками” духовності: амбівалентність образу митця у драматичних поемах Лесі Українки» [Between Freedom of Spirit and Foundations of Spirituality: Ambivalence of the Image of Artist in the Verse Dramas by Lesia Ukrainka].
 • 31st Scholarly session of Shevchenko Scientific Society. Literary Criticism Committee. (Lviv, March 12-13, 2020). Report: «Символ світла у романі «Отчий світильник» Романа Федоріва» [Symbol of Light in “Paternal Lantern” by Roman Fedoriv].
 • International scholarly conference «Віктор Петров-Домонтович: мапування творчості письменника» [Viktor Petrov-Domontovych: Mapping the Works by the Writer] (Krakow, June 6 – 7, 2019). Report: «Митець у творах В. Домонтовича: від марґінального до центрального». [Artist in the Works by V.Domontovych: from the Marginal to the Central].
 • International scholarly conference “Українська філологія: школи, постаті, проблеми (до 170-річчя заснування кафедри української словесності у Львівському університеті)” [Ukrainian Philology: Schools, Figures, Problems (dedicated to the 170th anniversary of founding the Department of Ukrainian Philology in the Lviv University)] (Lviv, October 4-6, 2018). Report: «Символи-домінанти у романах «Вода з каменю» та «Саксаул у пісках» Романа Іваничука: семіотичні механізми та параболізація тексту» [The Dominant Symbols in the Novels “Water from Stone” and “Saxaul in Sands” by Roman Ivanychuk: the Semiotic Mechanisms and Parabolization of the Text].
 • International conference of the scholars in Ukrainian studies in Prague «Україна як культурний та історичний наратив (мова, історія, культура)» [Ukraine as a Cultural and Historical Narrative (Language, History, Culture)] (Prague, November 24-26, 2017). Report: «Від Іншого до Себе: самоідентифікація людини у філософсько-історичних романах Наталени Королевої та Леоніда Мосендза» [From Other to Self: The Human’s Self-Identification in the Philosophical-Historical Novels by Natalena Koroleva and Leonid Mosendz].
 • International scholarly congress «Іван Франко: Я єсть пролог…» (до 160-річчя від дня народження) [Ivan Franko: ‘I am the Prologue…’ (dedicated to the 160th Anniversary of the birth of Ivan Franko)] (Lviv, September 22-24, 2016). Report: ««Можливі світи» роману Івана Франка «Не спитавши броду»» [“Possible Worlds” of the Novel “Without Looking into Wade” by Ivan Franko].
 • International scholarly conference «Поетика дому» [Poetics of Home] (Kyiv, March 17-18, 2016). Report: «Від Притулку до Дому: специфіка часопросторових координат у дилогії Галини Пагутяк «Писар Східних Воріт Притулку» і «Писар Західних Воріт Притулку»» [From Shelter to Home: the Specifics of Spatiotemporal Coordinates in the Novel-Dilogy “The Scribe of the Eastern Gate of the Shelter” and “The Scribe of the Western Gate of the Shelter” by Halyna Pahutyak].
 • 5th International scholarly and practical Internet-conference «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ» [Dialogue of Languages – Dialogue of Cultures. Ukraine and the World]. (Munich, October 30 – November 2, 2014). Report: «Співіснування з Іншим у творчості Віктора Петрова-Домонтовича та Юрія Косача» [Co-Existence with Other in the Works by Viktor Petrov-Domontovych and Yuriy Kosach].
 • All-Ukrainian scholarly conference «Периферійні та місцеві ідентичності в літературі» [Peripheral and Place Identities in Literature] (Mykolaiv, May 27, 2011). Report: «У пошуках координат для власного «я»: проблема ідентичності у прозі Валер’яна Підмогильного» [In Search for the Coordinates of Self: the Problem of Identity in the Works by Valeryan Pidmohylnyi].
 • International scholarly conference “Studia Ingardeniana. Poetyka tekstu literackiego” [Studia Ingardeniana. Poetics of the Literary Text] (Lublin, November 9-10, 2010). Report (keynote speaker): Феноменологічна концепція Романа Інґардена в контексті теорії літературної комунікації [Roman Ingarden’s Phenomenological Concept in the Context of Literary Communication Theory].
 • International scholarly conference “Europäische Transformationen von Öffentlichkeit und Privatsphäre in ukrainisch-deutscher Perspektive (von den 1960er Jahren bis heute)” (Münster. 26-29. Jan. 2010) [European Transformation of Public and Private Spheres in the Ukrainian-German Perspective (from 1960 to Nowadays)] (Muenster, January 26–29, 2010). Report: “Self and Other: the Problem of Identity in the Works by Yuriy Andrukhovych”.
 • All-Ukrainian scholarly conference «Новітня теорія літератури і проблеми літературної антропології» [The Newest Theory of Literature and Problems of Literary Anthropology] (Ternopil’, April 10–11, 2008). Report: «Від Себе до Іншого: творення ідентичностей у процесі літературної комунікації» [From Self to Other: the Creating of Identities in the Process of Literary Communication].
 • All-Ukrainian scholarly seminar “Терміносистема слов’янського літературознавства” [The Term System of Slavic Literary Criticism] (Zhytomyr, March 22-23, 2005). Report: «Поняття автора й авторської свідомості в контексті термінологічних проблем сучасного літературознавства» [Concepts of ‘Author’ and ‘Author’s Consciousness’ in the Context of Terminological Problems of Contemporary Literary Criticism].
 • International scholarly conference “Наративні виміри літератури” [The Narrative Dimensions of Literature] (Ternopil’, October 23-24, 2003). Report: «Автор у тексті: присутність чи зникнення? (на матеріалі інтелектуальної прози В. Петрова-Домонтовича)» [Author in the Text: Presence or Disappearance? (a Case of Intellectual Prose by V. Petrov-.Domontovych)].
 • International scholarly conference “Класична поетика та естетика постмодерної доби: заперечення чи трансформація?” [Classic Poetics and the Aesthetics of Postmodern Age: Denial or Transformation?] (Lviv, May 14-15, 2003). Report: «Дзеркало в тексті і текст як дзеркало (на матеріалі інтелектуальної прози В. Петрова-Домонтовича)» [Mirror in the Text and the Text as a Mirror (a Case of Intellectual Prose by V. Petrov-.Domontovych)].

Awards

2011 – Lviv Regional State Administration Award for young scholars.

2018 – Honors of the Department of Education and Science of Lviv Regional State Administration.

Schedule

Page with teachers schedule not found!