ГІРНЯК Мар’яна

Посада: доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-30

Електронна пошта: maryana.hirnyak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • Інтелектуальна проза ХХ століття
 • Література і філософія
 • Теорія роману
 • Літературна комунікація

Курси

Публікації

Публікації

Монографії:

Гірняк М. Таємниця роздвоєного обличчя: Авторська свідомість в інтелектуальній прозі Віктора Петрова-Домонтовича / Мар’яна Гірняк. – Львів : Літопис, 2008. – 286 с.

Наукові переклади:

 1. Рікер П. Що таке текст? Пояснення і розуміння (переклад Мар’яни Гірняк) //Антологія світової літературно-критичної думки ХХст. /за ред. М. Зубрицької. 2-е вид. – Львів: Літопис, 2002. – С.305-323. (за виданням: A Ricoeur Reader: Reflection and Imagination /ed. by M.J. Valdés. – Toronto; Buffalo: University of Toronto Press, 1991. – P.43-64.)
 2. Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів /Пер. з англ. Мар’яни Гірняк. – Львів: Літопис, 2004. – 384с. (за виданням: Eco The Role of the Reader. Explorations in the Semiotics of Texts. – Bloomington: Indiana University Press, 1984. – 273p.).

Навчальні посібники:

Гірняк М. О. Методичні рекомендації до курсу “Семіотика» для студентів магістратури філологічного факультету спеціальності «літературна творчість» / Гірняк Мар’яна Олегівна. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 70 с.

Наукові статті:

 1. Гірняк М. Авторська свідомість і наративна ідентичність (на матеріалі інтелектуальної прози В. Домонтовича) //Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: Зб. наук. праць. Вип.ХІІІ /Ред. кол. Поліщук Я.О. та ін. – Рівне: Перспектива, 2004. – С.34-40.
 2. Гірняк М.О. Авторська свідомість як метатекстуальна категорія //Вісник Житомирського педагогічного університету. – Житомир, 2004. – Вип.15. – С.122-126.
 3. Гірняк М. Дзеркало в тексті і текст як дзеркало (на матеріалі інтелектуальної прози В. Петрова-Домонтовича) // Вісник Львівського університету. – 2004. – Вип.33. Серія філологічна. – Ч.1. – С.137-145.
 4. Гірняк М. До проблеми “взаємин” формалізму і В. Петрова-Домонтовича //Матвієнко С. Дискурс формалізму: український контекст (Соло триває… нові голоси. Лекція на пошану Соломії Павличко). – Львів: Літопис, 2004. – С.69-71.
 5. Гірняк М. Слово і мовчання: самоусвідомлення через Іншого (на матеріалі інтелектуальної прози В. Петрова-Домонтовича) // Слово і час. – 2004. – №11. – С.28 –36.
 6. Гірняк М. У пошуках значень, або Мандрівка лабіринтами думок Умберто Еко //Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів. – Львів: Літопис, 2004. – С.5-20.
 7. Гірняк М. Ідентичність персонажа як модусу імплікації автора в тексті (на прикладі творчості В. Петрова-Домонтовича) //Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: Зб. наук. праць. Вип.ХV /Ред. кол. Поліщук Я.О. та ін. – Рівне: Перспектива, 2005. – С.80-90.
 8. Гірняк М.О. Поняття автора й авторської свідомості в контексті термінологічних проблем сучасного літературознавства //Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир, 2005. – Вип.22. – С.168-172.
 9. Гірняк М. Автор у тексті: присутність чи зникнення? (на матеріалі інтелектуальної прози В. Петрова-Домонтовича) //Studia methodologica. Вип. 16. Наративні виміри літератури: Матеріали міжнародної конференції з наратології (Тернопіль, 23-24 жовтня 2003р.). /упор. І.В. Папуша. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2005. – С.93-100.
 10. Гірняк М. Гра масок і багатоликість у контексті проблеми авторської ідентичності (на матеріалі інтелектуальної прози Віктора Петрова-Домонтовича) //Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 9. – К.: Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2005. – С.41-49.
 11. Гірняк М.О. Диверсифікація авторської свідомості в інтелектуальній прозі В.Домонтовича: Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.01.06 /Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – 20с.
 12. Гірняк М. Іронія і самовираження //Іронія: Зб. статей /Упор. О. Галета, Є. Гулевич, З. Рибчинська. – Львів: Літопис; К.: Смолоскип, 2006. – С.66-71.
 13. Гірняк М. Сон як модель ір-реального та ір-раціонального існування (на матеріалі інтелектуальної прози В.Домонтовича) //Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць факультету лінгвістики Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006. – Вип.13. – С.18-29.
 14. Гірняк М. Наративні стратегії прози Віктора Петрова-Домонтовича у контексті проблеми авторської присутності в тексті //Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 12. – К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2006. – С.65-74.
 15. Гірняк М. Жанрова парадигма прози В.Петрова-Домонтовича в контексті проблеми авторської самоартикуляції // Studia methodologica. Вип. 19. Теорія літератури. Компаративістика. Україністика: Зб. наук. праць з нагоди 70-річчя проф. Р. Гром’яка. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – С.226-236.
 16. Гірняк М. Існування на межі, або Екзистенціалістські умонастрої у прозі В.Петрова-Домонтовича //Слово і Час. – 2007. – №8. – С.29-40.
 17. Гірняк М. Часопросторові координати інтелектуальної прози Віктора Домонтовича як форма вираження авторської свідомості // Вісник Львівського університету. Сер. філологічна. – 2007. – Вип. 39.– Ч. 1. – С.112-118.
 18. Гірняк М. Сюжетно-композиційна організація творів В. Домонтовича як вияв авторської функції // Парадигма : зб. наук. праць. Вип. 3. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008. – С. 367–391.
 19. Гірняк М. Від Себе до Іншого: творення ідентичностей у процесі літературної комунікації // Studia methodologica. – Вип. 24. Новітня теорія літератури і проблеми літературної антропології. – Тернопіль, 2008. – С. 47–53.
 20. Гірняк М. Образ автора у збірці Івана Франка «Semper tiro» // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – Т. 1. – С. 493–504.
 21. Гірняк М. Ігри з ідентичністю в романах Юрія Андруховича // Вісник Львівського університету. Сер. філологічна. – 2008. – Вип. 44. – Ч. 1. – С.72–85.
 22. Гірняк М. Між Сциллою і Харибдою власної ідентичності (за романом Вітольда Ґомбровича «Фердидурке») // Парадигма : зб. наук. праць. Вип. 4. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2009. – С. 189–209.
 23. Гірняк М. О. Розуміння і саморозуміння у романі Агатангела Кримського «Андрій Лаговський» / М. О. Гірняк // Маґістеріум. – Вип. 38 : Літературознавчі студії. – К. : Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2010. – С. 29–36.
 24. Hirnjak M. Das Ich und der Andere – das Identitätsproblem im Werk von Jurij Andruchovyč //Europäische Transformationen von Öffentlichkeit und Privatsphäre in ukrainisch-deutscher Perspektive (von den 1960er Jahren bis heute): Zussammenfassungen der Vorträge (Internationale Tagung an der Westfälischen Wilhelms-Universitäs Münster. 26-29. Jan. 2010). – Münster, 2010. – S.20.
 25. Гірняк М. Парадокси «Синдрому парадокса» Катерини Рубан / Мар’яна Гірняк // Україна модерна. – 2010. – №6 (17). – С. 271–274.
 26. Гірняк М. У пошуках Правди (за драматичною поемою Лесі Українки «В катакомбах») / Мар’яна Гірняк // Українка Л. Драми та інтерпретації /Леся Українка / [упор. В.Агеєва]. – К. : Книга, 2011. – С. 167–182.
 27. Гірняк М. Проблема естетичної комунікації в художніх творах і теоретичних працях Богдана Ігоря Антонича / Мар’яна Гірняк // «Мистецтво творять шал і розум». Творчість Богдана Ігоря Антонича: рецепції та інтерпретації : збірник наукових праць (Серія «Українська філологія: школи постаті, проблеми». Вип. 11). – Львів, 2011. – С. 440–452.
 28. Гірняк М. Наративна організація «Невеличкої драми» Валер’яна Підмогильного: комунікативні стратегії твору / Мар’яна Гірняк // Парадигма : зб. наук праць. Вип. 6. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2011. – С.92–110.
 29. Гірняк М. О. У пошуках координат для власного «я»: проблема ідентичності у прозі Валер’яна Підмогильного / Гірняк М. О. // Наукові праці: Наук.-метод. журнал. – Т. 166. Вип. 154. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – С. 41–48.
 30. Гірняк М. Феноменологічна концепція Романа Інґардена в контексті теорії літературної комунікації / Мар’яна Гірняк // Studia Ingardeniana. Т.2. Poetyka tekstu literackiego (Поетика художнього тексту) [Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych. T.VI]. – Lublin : OL PAN, 2011. – S.22 – 31.
 31. Ільницький М., Гірняк М. Співзвучності та дисонанси, або діалог О. Потебні та Ф. де Сосюра / Микола Ільницький, Мар’яна Гірняк // Studia methodologica. – Вип.34. Теорія літератури і гуманітарні судії : збірник наук. праць з нагоди сімдесятип’ятиріччя д-ра філол. наук, проф., академіка АВШ України Романа Гром’яка / [упор. І.Папуша] . – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – С.8–16.
 32. Гірняк М. Повернення додому [рецензія на книгу: Ільницький М. Вересневі відлуння. Поезії. Переклади /Микола Ільницький. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – 230 с.] / Мар’яна Гірняк // Кур’єр Кривбасу. – 2013. – №281/282/283. – С. 335–341.
 33. Гірняк М. Інтелектуал із «часу, як він є» [рецензія на книгу: Петров В. Розвідки [упор. В. Брюховецький] : у 3 т. – К. : Темпора, 2013] / Мар’яна Гірняк // Український журнал. – Прага, 2013. – №7-8. – С.50.
 34. Гірняк М. О. Філософія любові в прозі Миколи Хвильового / М. О. Гірняк // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук ст. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. XXVII. – Ч. 3. – С. 123–132.
 35. Гірняк М. Випробування духу: проблема духовності в прозі Миколи Хвильового / Мар’яна Гірняк // Парадигма : зб. Наук. праць. – Львів : Ін-т українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2013. – Вип.7. – С.151 – 180.
 36. Гірняк М. Поетика пограниччя у «Книзі снів і пробуджень» Галини Пагутяк / Мар’яна Гірняк // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2014. – Вип. 60. – Ч. 2. – С. 330–341.
 37. Гірняк М. Особливості хронотопу в романі Ольги Токарчук «Мандрівка Людей Книги» / Мар’яна Гірняк // Діалогічні обертони : наук. збірник на пошану пам’яті професора Нонни Копистянської. – Львів : Інститут Івана Франка НАН України, 2014. – С. 299–309.
 38. Гірняк М. Письмо як спосіб комунікації та самоідентифікації (за повістю Оксани Забужко «Інопланетянка») / Мар’яна Гірняк // Studia methodologica. – Ternopil’, 2014. – Issue Narrative Pragmatics. – S.66-72.
 39. Гірняк М. Проблема автора в літературознавчих працях Івана Франка: теоретичний аспект / Мар’яна Гірняк // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2015. – Вип. 62. – С. 125 – 131.
 40. Гірняк М. Петров Віктор Платонович / Мар’яна Гірняк // Шевченківська енциклопедія : у 6 т. — Т. 5: Пе–С / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. — К., 2015. – С. 100-102.
 41. Гірняк М. Читання як шлях до себе / Мар’яна Гірняк // Studia methodologica. – Ternopil’, 2015. – Issue Зб. наук. праць пам’яті проф. Р. Гром’яка. – S. 115–123.
 42. Гірняк М. Співіснування з іншим у творчості Віктора Петрова-Домонтовича та Юрія Косача / Мар’яна Гірняк // Jahrbuch der Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik”Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht” Bd. 2014 [Щорічний науковий збірник П’ятої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції з україністики “Діалог мов – діалог культур. Україна і світ” Випуск 2014.] / Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. – München – Berlin: Verlag Otto Sagner, 2015. – S. 307–319.
 43. Гірняк М. Митець у повістях Тараса Шевченка: образ персонажа та сліди автора в тексті / Мар’яна Гірняк // Тарас Шевченко: Апостол правди і науки : Матеріали міжнародної наукової конференції. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – С.220 – 237.
 44. Гірняк М. Наративна перспектива іншої свідомості в повісті Галини Пагутяк «Кіт з потонулого будинку» / Мар’яна Гірняк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. – 2015. – №9 (310). – С.27–33.
 45. Гірняк М. Етичний вимір людини і вченого: кілька штрихів до портрета Романа Гром’яка // Вертепи долі. Спогади про Романа Гром’яка / упор. З. Лановик, М. Лановик. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016. – С.506-509.
 46. Гірняк М. Інтелектуал своєї епохи (Проблематика творчості Віктора Петрова-Домонтовича) / Мар’яна Гірняк // Дивослово. – 2016. – №9 (714). – С.44 – 51.
 47. Гірняк М. Від Притулку до Дому: специфіка часопросторових координат у дилогії Галини Пагутяк «Писар Східних Воріт Притулку» і «Писар Західних Воріт Притулку» / Мар’яна Гірняк // Сучасні літературознавчі студії. Феномен дому в літературознавчій перспективі. Збірник наукових праць. Вип. 13. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016 . – С.138 – 152.
 48. Гірняк М. Від музики світу до спраги музики [рецензія на книгу: Домонтович В. Спрага музики : вибрані твори / передм., упоряд. В. Агеєвої. – Київ : Комора, 2017. – 448 с.] / Мар’яна Гірняк // Музична фактура літературного тексту : інтермедіальні студії / за редакцією Світлани Маценки. — Львів : Апріорі, 2017. – С. 213–218.
 49. Гірняк М. Деконструювання традиційного наративу як інтелектуальна гра в романі Ґео Шкурупія «Двері в день» // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2018. – Вип. 67. – Ч. 2. – С. 172–183.
 50. Гірняк М. Символічний простір гори у повісті Романа Іваничука «Сьоме Небо» // «Дивлячись на цей гірський світ»: літературознавчий збірник / НАН України, Інститут Івана Франка, Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2018. – С. 99 – 111.
 51. Гірняк М. Діалогічність у структурі притчових оповідань Івана Франка // Українське літературознавство. – 2018. – Вип.83. – С.52 – 64.
 52. Гірняк М. Від Іншого до Себе: самоідентифікація людини у філософсько-історичних романах Наталени Королевої та Леоніда Мосендза // Oriens Aliter. – 2018. – № 1. – С. 48–62.
 53. Гірняк М. “Quid est Veritas?”Наталени Королевої: комунікативні стратегії та прагматика тексту // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2019. – Вип.70. – С.114 – 131.
 54. Гірняк М. «Можливі світи» роману Івана Франка «Не спитавши броду» // Іван Франко: «Я єсть пролог…» : матеріали Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження (Львів, 22-24 вересня 2016 р.) : у 2 т. Т. 1. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 631–643.
 55. Гірняк М. Митець у творах Віктора Домонтовича: від марґінального до центрального // Віктор Петров-Домонтович: мапування творчості письменника [Wiktor Petrow-Domontowycz: mapowanie twórczości pisarza]: Програма Міжнародної наукової конференції [Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej] (Краків, 6–7/ 06 2019). – Kraków, 2019. – S.32.
 56. Гірняк М. О. Філософські інкрустації в романі Пантелеймона Куліша «Чорна рада» // Закарпатські філологічні студії. – Ужгород, 2019. – Вип. 11. – Т. 2. – С. 90–97.
 57. Гірняк М. Від історіософії до філософії людини: інтелектуальні пошуки в романі Леоніда Мосендза «Останній пророк» //Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Т. CCLXXII. Праці філологічної секції. –  Львів, 2019. – С. 204–215.
 58. Гірняк М. Між експериментом та інтелектуальним письмом: гра з літературною традицією у романі Майка Йогансена „Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію” // Studia Ucrainica Varsoviensia. – 2020. – T. 8. – С.217 – 232.
 59. Гірняк М. Символи-домінанти у романах Романа Іваничука «Вода з каменю» та «Саксаул у пісках»: семіотичні механізми та параболізація тексту // Українське літературознавство. – 2020. – Вип.85. – C. 208–226.
 60. Гірняк М. Символ світла в романі «Отчий світильник» Романа Федоріва // Слово і Час. – 2020. – № 6 (714). – С.31 – 46.
 61. Гірняк М. Митець у творах Віктора Домонтовича: художній образ та філософія світовідчування // Віктор Петров: мапування творчості письменника: колективна монографія / ред. К. Ґлінянович, П. Крупа, Й. Маєвська. –  Краків: Universitas, 2020. – С. 285 – 302.
 62. Гірняк М. Літературознавчі рефлексії серед поезії гірських пленерів [Рецензія на: «Поезії дивнії чари». Франкознавчі та інші студії / НАН України, Інститут Івана Франка; [відповід. ред. А. Швець; наук. ред. : К. Дронь, І. Котик, М. Лапій; передм. А. Швець; редкол.: Є. Нахлік (гол.) та ін.]. Львів, 2020. 392 с.] // Слово і Час. – 2021. – № 2(716). – С. 113 – 115.

Біографія

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства.

Народилася 28 червня 1981 р. у м. Львові.

2002 року закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, а 2005 – аспірантуру при кафедрі теорії літератури та порівняльного літературознавства.

У березні 2006 року в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Київ) захистила кандидатську дисертацію на тему «Диверсифікація авторської свідомості в інтелектуальній прозі В. Домонтовича» (за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури, науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Зубрицька Марія Олексіївна). 2011 року присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства.

Під керівництвом М. Гірняк захищена кандидатська дисертація О. Р. Міллер «Модуси ідентичності в художній прозі Мистецького Українського Руху» (2018).

Офіційний опонент 6 кандидатських дисертацій.

Член журі обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів МАН, обласної учнівської олімпіади з української мови і літератури, обласного конкурсу молодих прозаїків імені Катрі Гриневичевої.

Читає лекційні курси з історії світової літератури (ХІХ-ХХ століття) та основ літературної комунікації (для студентів бакалаврату), української інтелектуальної прози та семіотики літератури (для студентів магістратури), а також із сучасних тенденцій філологічної науки (для аспірантів, у співавторстві з проф. Ф.С. Бацевичем).

Проходила наукове стажування у Яґеллонському (Польща) та Віденському (Австрія) університетах. У рамках міжнародної програми обміну викладачами Erasmus+ читала лекції в Університеті м. Тарту (Естонія).

Відповідальний секретар наукового періодичного видання «Вісник Львівського університету. Серія філологічна».

Член Наукового товариства ім. Шевченка.

Проекти

Участь у міжнародних проектах

 1. ІV Львівсько-Варшавський семінар із філософії науки на тему «Довкола проблеми психофізичного» (сесія MSH OBTA) (Варшава, 24–29листопада 2003 р.).
 2. V Львівсько-Варшавський семінар із філософії науки на тему «Наукове та позанаукове знання» (сесія MSH OBTA) (Львів, 14–21 листопада 2004р.).
 3. Сесія MSH OBTA «Рим між Сходом і Заходом» (Рим, 18-30 липня 2006р.).
 4. Словацький проект «Universities – the source of consolidation of civil society in neighbouring Ukraine; Slovakia – mediator on the way of Ukrainian academics to new European university area» (Братислава, 9-15травня 2010 р).
 5. Наукове стажування у Відділі полоністики Яґеллонського університету (Краків, 5 – 11 грудня 2010 р.)
 6. Німецький проект підтримки українських університетів “Prospects3. Support of Ukrainian Universities” (Вюрцбург, 19-23 жовтня 2015р.).
 7. Міжнародна програма обміну викладачами Erasmus+ Staff Mobility for Teaching (лекції в Університеті м. Тарту (Естонія), 13 – 17 березня 2017 р.).
 8. Стипендійна програма OeAD (Австрійського бюро кооперації): стажування в Інституті славістики Віденського університету (травень 2017 р.)
 9. Участь у Міжнародному семінарі «Світова література у світі» (Workshop “World Literature Worldwide”, Göttingen University, 16 – 19.11.2018)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!