“Історія світової літератури (ХІХ-ХХ століття, літературна творчість)”

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Немає
52Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент ГІРНЯК Мар’янаФЛт-21
516доцент ГІРНЯК Мар’янаФЛт-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
448ФЛт-21доцент ГІРНЯК Мар’яна
532ФЛт-31доцент ГІРНЯК Мар’яна

Опис курсу

Курс «Історія світової літератури (ХІХ-ХХ століть)» належить до нормативних дисциплін, які відіграють дуже важливу роль у формуванні фахівця-філолога. Цей курс розрахований на студентів другого і третього років навчання, які мають базові знання з літературознавства і які вже ознайомлені з літературою античності, Середньовіччя, Відродження, класицизму, бароко та Просвітництва. Тому студенти матимуть змогу розглядати світову літературу ХІХ-ХХ століть у контексті всього літературного процесу, простежити, як літературні напрями і течії, завмираючи під час однієї епохи, відроджуються в модифікованому вигляді в іншій. Курс «Історія світової літератури (ХІХ-ХХ століть)» зосереджує особливу увагу на таких літературно-мистецьких напрямах, як романтизм, реалізм, натуралізм, модернізм (з численними своїми течіями) та постмодернізм, а також на особливостях їхнього розвитку в різних національних літературах. У межах курсу студенти ознайомляться з історико-культурними та філософськими передумовами виникнення та розвитку відповідного напряму, з особливостями його естетики, а також із творчістю найвидатніших письменників, що формують канон світової літератури.

Мета курсу – акцентувати на основних тенденціях розвитку літератури в ХІХ-ХХ століттях та її національній специфіці, продемонструвати, як література пов’язана з історією, філософією та різними видами мистецтва, звернути увагу на проблему літературного канону, який неодмінно є суб’єктивним, залежним від цілої низки чинників.

Завдання курсу:

  • вироблення навичок аналізу й інтерпретації літературного твору та літературного процесу;
  • усвідомлення специфіки національних літератур та їх взаємодії;
  • розвиток у студентів аналітичного та критичного мислення;
  • розвиток вміння вести дискусію, працювати у групах,
  • обґрунтовувати власну позицію та розуміти позиції й стратегії, відмінні від власної;
  • здатність давати поточну оцінку явищам літературного процесу;
  • спроможність здійснювати пошук інформації та застосовувати її на практиці.

 

Рекомендована література

Основна (ХІХ ст.)
1. Блум Г. Західний канон: книги на тлі епох. Київ: Факт, 2007. 720 с.
2. Гурдуз А.І. Історія світової літератури (ХІХ – початок ХХ ст.): навчально-методичний посібник для студентів закладів вищої освіти. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. 192 с.
3. Давиденко Г.Й., Чайка О.М. Історія зарубіжної літератури ХІХ – початку ХХ століття: навч. посібник. Київ: ЦУЛ, 2007. 400 с.
4. Засурский Я.Н., Тураев С.В. История зарубежной литературы ХІХ века: учебное пособие. Москва: Просвещение, 1982. 320 с.
5. История всемирной литературы. Том 6. / отв.ред. И.А.Тертерян. Москва: Наука, 1989. 880 с.
6. История всемирной литературы. Том 7. / отв.ред. И.А.Бернштейн. Москва: Наука, 1991. 832 с.
7. История всемирной литературы. Том 8. / отв.ред. И.М.Фрадкин. Москва: Наука, 1994. 848 с.
8. История зарубежной литературы ХІХ века / А.С. Дмитриев и др.[под ред Соловьевой Н.А.] Москва: Высшая школа, Академия, 2000. 559 с.
9. История зарубежной литературы ХІХ века /Елизарова М.Е. и др. Москва: Просвещение, 1972. 623 с.
10. История зарубежной литературы ХІХ века: в 2 ч. / под ред. Н.П.Михальской. Москва: Просвещение, 1991. 254 с. (Ч.1). 256 с.(Ч.2).
11. История зарубежной литературы ХІХ века /под ред. Соловьевой Н.А. Москва: Высшая школа, 1991. 637 с.
12. Набоков В. Лекции по зарубежной литературе (Остен, Диккенс, Флобер, Джойс, Кафка, Пруст, Стивенсон). Москва: Издательство Независимая Газета, 2000. 512 с.
13. Наливайко Д.С. Искусство: направления, течения, стили: в 2 т. Киев: Мистецтво, 1981. 288 с. (1985, 363 с.).
14. Наливайко Д.С., Шахова К.С. Зарубіжна література ХІХ сторіччя. Доба романтизму: підручник. Тернопіль, Навчальна книга – Богдан, 2001. 416 с.
15. Guy J., Small I. The Routledge Concise History of Nineteenth-Century Literature. London; New York: Routledge, 2011. 288 p.
16. Voth G.L. The History of World literature: Audiobook : https://www.goodreads.com/book/show/7484711-the-history-of-world-literature
Допоміжна
1. Адмони В. Генрик Ибсен. – М., 1956.
2. Андреев Л.Г. Импрессионизм. – М., 1973.
3. Андреев Л.Г. Сто лет бельгийской литературы. – М., 1967.
4. Анисимов И.И. Французская класика со времен Рабле до Ромена Роллана. – М., 1977.
5. Багрій Р. Шлях сера Вальтера Скотта на Україну. – К., 1993.
6. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. – Л., 1973.
7. Вансалов В.В. Эстетика романтизма. – М., 1966.
8. Венедиктова Т. Секрет серединного мира: культурная функция реализма ХІХ в. – М., 1999.
9. Грешных В.И. Ранний немецкий романтизм: фрагментарный стиль мышления. – Л., 1991.
10. Дмитриев А.С. Теория западноевропейского романтизма. – М., 1980.
11. Дьяконова Н.Я. Английский романтизм. Проблемы эстетики. – М., 1978.
12. Дьяконова Н.Я. Стивенсон и английская литература ХІХ века. – Л., 1984.
13. Затонский Д.В. Реализм – это сомнение? – К., 1992.
14. Затонський Д.В. Минуле, сучасне, майбутнє. – К., 1982.
15. Зенкин С.Н. Работы по французской литературе. – Екатеринбург, 1999.
16. Зенкин С.Н. Французский романтизм и идея культуры. – М., 2002.
17. Клименко Е.И. Английская литература первой половины ХІХ века. – Л., 1971.
18. Литературные манифесты западноевропейских романтиков /Отв .ред. А.С.Дмитриев. – М., 1980.
19. Майор О.А. Літературна творчість Ф.Гельдерліна та її рецепція в Україні. – Мюнхен, 2004.
20. Ніколенко О.М. Поезія французького символізму. – Харків, 2003.
21. Ніколенко О.М. Романтизм у поезії. – Харків, 2003.
22. Обломиевский Д. Французский символизм. – М., 1973.
23. Поэзия французского символизма /Сост. Г.К.Косиков. – М., 1993.
24. Пузиков А. Эмиль Золя. – М., 1982.
25. Ревалд Дж. История импрессионизма. – М., 1994.
26. Реизов Б.Г. Французский роман ХІХ века. – М., 1969.
27. Соколова Т.В. Философская поэзия Альфреда де Виньи. – Л., 1981.
28. Соколянский М.Г. Оскар Уайльд: Очерк творчества. – К.; Одесса, 1990.
29. Шамрай А.П. Ернст Теодор Амадей Гофман. – К., 1969.
30. Шахова К.О. Нариси творчості зарубіжних письменників-реалістів ХІХ – ХХ ст. – К., 1975.

Основна (ХХ ст.)
1. Венгеров Л.М. Зарубіжна література 1871-1973. – К., 1974.
2. Давиденко Г.Й., Стрельчук Г.М., Гринчак Н.І. Історія зарубіжної літератури ХХ століття : навчальний посібник. – Київ : ЦУЛ, 2011. – 488 c.
3. Давиденко Г.Й., Чайка О.М. Історія зарубіжної літератури ХІХ – початку ХХ століття: навч. посібник. – К., 2007.
4. История зарубежной литературы ХХ века. 1871-1917 /Богословский В.Н., Гражданская З.Т. – М., 1990.
5. История зарубежной литературы ХХ века. 1917-1945 /Богословский В.Н., Гражданская З.Т. – М., 1990.
6. История зарубежной литературы ХХ века. 1917-1945 /под. ред. Л. Андреева. – М., 1980.
7. История зарубежной литературы ХХ века. 1945-1980 /под. ред. Л. Андреева. – М., 1989.
8. Історія зарубіжної літератури ХХ ст. /за ред. В.І.Кузьменка. – К.,2010.
9. Історія зарубіжної літератури першої половини ХХ ст. : навч.-метод. посіб. / уклад.: О. О. Юрчук. – Луцьк, 2009.
Допоміжна
1. Андреев Л.Г. Импрессионизм. – М., 1973.
2. Балашов П.С. Художественный мир Бернарда Шоу. – М., 1982.
3. Бандровська О. Модернізм між минулим і майбутнім: антропологічний дискурс англійського роману. – Львів, 2014.
4. Батурин С. Портреты американских писателей. – М., 1979.
5. Бикульчюс В. Поэтика философского романа. – Вильнюс, 1988.
6. Блум Г. Західний канон. – К., 2007.
7. Бредбері М. Британський роман нового часу. – К., 2011.
8. Брод М. О Франце Кафке. – Санкт-Петербург, 2000.
9. Буковская А. Сент-Экзюпери, или парадоксы гуманизма. – М., 1983.
10. Бурцев А.А. Английский рассказ конца ХІХ – нач.ХХ века. – Иркутск, 1991.
11. Бютор М. Роман как Исследование. – М., 2000.
12. Великовский С. В поисках утраченного смысла. – М., 1979.
13. Вирмо А. и О. Метры мирового сюрреализма. – СПб, 1996.
14. Вороний М. Театр і драма. – К., 1989.
15. Герасимчук В. Філософський роман ХХ століття. Специфіка тексту. – К., 2007
16. Григорьева Т.П. Японская литература ХХ века. Размышления о традиции и современности. – М., 1983.
17. Давид К. Франц Кафка. – Харьков; Ростов н/д, 1998.
18. Дали С. Поэзия стандарта // Дали С. Дневники. – М., 2001.
19. Денисова Т. Джек Лондон. Життя і творчість. – К., 1978.
20. Денисова Т. Роман і романісти США ХХ століття. – К., 1991.
21. Денисова Т. Історія американської літератури ХХ століття. – К., 2012.
22. Дирзен И. Эпическое искусство Томаса Манна. Мировоззрение и жизнь. – М., 1981.
23. Еремеев Л.А. Французский литературный модернизм: традиции и современность. – К., 1991.
24. Женетт Ж. Фигуры: Работы по поэтике: в 2-х тт. – М., 1997.
25. Засурский Я.Н. Американская литература ХХ в. – М., 1984.
26. Затонский Д. Австрийская литература в ХХ столетии. – М., 1985.
27. Затонский Д.В. Искусство романа и ХХ век. – М., 1973.
28. Затонський Д.В. Минуле, сучасне, майбутнє. – К., 1992.
29. Затонський Д. У пошуках сенсу буття: Погляд на літературу сучасного Заходу. – К., 1967.
30. Зверев А.М. Модернизм в литературе США. – М., 1979.
31. Зингерман Б. Очерки истории драмы ХХ века. – М., 1979.
32. Зонина Л. Тропы времени. Заметки об исканиях французских романистов (60-70-е гг.). – М., 1984.
33. Иванова В.В. Литература Великобритании ХХв. – М., 1984.
34. Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. – М., 1998.
35. Ионкис Г.Э. Английская поэзия ХХ века. 1917-1945. – М., 1980.
36. История литератур Восточной Европы после второй мировой войны. – М., 1995.
37. Каралашвили Р. Мир романа Германа Гессе. – Тбилиси, 1984.
38. Ковригина Н.В. На пути к эпическому театру. Ранняя драматургия Б.Брехта. – Иркутск, 1993.
39. Києнко І.О. Сучасний англійський комічний роман. – К., 1993.
40. Корженевская Н.И. Французская драматургия ХІХ-ХХ веков. – Уфа, 1991.
41. Кундера М. Нарушенные завещания. – М., 2004.
42. Кургинян М.С. Романы Томаса Манна. Формы и метод. – М., 1975.
43. Кутейщикова В.Н., Осповат Л.С. Новый латиноамериканский роман. – М., 1983.
44. Література Англії ХХст. /К.Шахова, Н.Жлуктенко, С.Павличко. – К., 1993.
45. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. – СПб., 2000.
46. Маценка С. Партитура роману. – Львів, 2014.
47. Михальская Н.П., Аникин Г.В. Английский роман 20 века. – М., 1982.
48. Мулярчик А.С. Послевоенные американские романисты. – М., 1980.
49. Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. – М., 2000.
50. Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западно-европейской литературы ХХ века. – М., 1986.
51. Наркирьер Ф. Франсуа Мориак. – М., 1983.
52. Наркирьер Ф. Французский роман наших дней. – М., 1980.
53. Нестелєєв М. Лабіринти американського постмодернізму. К.: Темпора, 2019. 328 с.
54. Неустроев В.П. Литература скандинавских стран. – М., 1980.
55. Ніколенко О.М. Поезія французького символізму. – Харків, 2003.
56. Обломиевский Д. Французский символизм. – М., 1973.
57. Образцова А.Г. Бернард Шоу и европейская театральная культура на рубеже ХІХ-ХХ веков. – М., 1974.
58. Павличко С. Зарубіжна література: Дослідження та критичні статті. – К., 2001.
59. Павличко С. Лабіринти мислення: Інтелектуальний роман сучасної Великобританії. – К., 1993.
60. Покальчук Ю.В. Сучасна латиноамериканська проза. – К., 1978.
61. Поэзия французского символизма /Сост. Г.К.Косиков. – М., 1993.
62. Прево К., Лебрен Ж.-К. Лицо современного французского романа. – Алматы, 2003.
63. Ревалд Дж. История импрессионизма. – М., 1994.
64. Сануйе М. Дада в Париже. – М., 1999.
65. Сарычев В.А. Эстетика русского модернизма. – Воронеж, 1991.
66. Семків Р. Як писали класики. – К., 2016.
67. Татаренко А. Поетика форми в прозі постмодернізму (досвід сербської літератури). – Львів, 2010.
68. Фіськова С. Історія німецької літератури. Періоди, напрями розвитку, ідеї, постаті. – Львів, 2003.
69. Шахова К. П’ять німецьких лауреатів Нобелівської премії з літератури. – К., 2001.
70. Шенье-Жандрон Ж. Сюрреализм. – М., 2002.
71. Шпак В.К. Американская поэзия ХХ века: основные направления развития. – К., 1991.
72. Voth G.L. The History of World literature: Audiobook : https://www.goodreads.com/book/show/7484711-the-history-of-world-literature
73. Quinn E. History in Literature: A Reader’s Guide to 20th Century History and the Literature It Inspired: https://www.amazon.com/History-Literature-Readers-Century-Inspired/dp/081604693X

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус