Історія світової літератури (ХІХ-ХХ століття, літературна творчість)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Немає
52Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент ГІРНЯК Мар’янаФЛт-21
516доцент ГІРНЯК Мар’янаФЛт-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
448ФЛт-21доцент ГІРНЯК Мар’яна
532ФЛт-31доцент ГІРНЯК Мар’яна

Опис курсу

«Історія світової літератури (ХІХ-ХХ століття)» – це нормативна дисципліна, розрахована на студентів другого і третього курсу, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Літературна творчість» (спеціальність 035 Філологія, освітній ступінь «Бакалавр», 4-й і 5-й семестр).

Курс «Історія світової літератури (ХІХ-ХХ століття)» зосереджує особливу увагу на таких літературно-мистецьких напрямах, як романтизм, реалізм, натуралізм, модернізм (з численними своїми течіями) та постмодернізм, а також на особливостях їхнього розвитку в різних національних літературах. У межах курсу студенти ознайомляться з історико-культурними та філософськими передумовами виникнення та розвитку відповідного напряму, з особливостями його естетики, а також із творчістю найвидатніших письменників, що формують канон світової літератури. Цей курс розрахований на студентів, які мають базові знання з літературознавства і які вже ознайомлені з літературою античності, Середньовіччя, Відродження, класицизму, бароко та Просвітництва. Тому студенти матимуть змогу розглядати світову літературу ХІХ-ХХ століть у контексті всього літературного процесу, простежити, як літературні напрями і течії, завмираючи під час однієї епохи, відроджуються в модифікованому вигляді в іншій.

Курс «Історія світової літератури (ХІХ-ХХ століття)» передбачає наявність лекційних і практичних занять, написання творчих робіт та їх презентацію, виконання тестових завдань. Лекційні заняття покликані зорієнтувати студентів в основних тенденціях розвитку літератури, показати різні явища у взаємозв’язку, продемонструвати спільне та відмінне в національних літературах. На практичних заняттях студенти навчаться працювати з художнім текстом і розпізнавати в ньому характерні риси естетики того чи іншого напряму. Індивідуальні дослідницькі роботи дозволять студентам максимально проявити власні зацікавлення, творчі здібності та критичне мислення. Курс закінчується іспитом.

Курс «Історія світової літератури (ХІХ-ХХ століття)» тісно пов’язаний з «Історією української літератури», адже українська література є невід’ємною часткою світової, а тому її можна краще зрозуміти і відчитати, якщо провести паралелі до інших національних літератур. Курс також часто апелює до історії та філософії (зміна напрямів випливає з певної суспільно-історичної ситуації та зміни світоглядної парадигми), до теорії літератури, яка, з одного боку, забезпечує інструментарій для аналізу літературних текстів, а з іншого, сама розвивається разом із розвитком літератури.

Мета курсу – з’ясувати основні тенденції у світовій літературі ХІХ-ХХ століття та специфіку розвитку окремих національних літератур, вивчити творчість найвидатніших письменників, що формують канон світової літератури, та виробити навики аналізу й інтерпретації художнього тексту.

Завдання курсу:

 • вироблення навичок аналізу й інтерпретації літературного твору та літературного процесу;
 • усвідомлення специфіки національних літератур та їх взаємодії;
 • розвиток у студентів аналітичного та критичного мислення;
 • розвиток вміння вести дискусію, працювати у групах,
 • обґрунтовувати власну позицію та розуміти позиції й стратегії, відмінні від власної;
 • здатність давати поточну оцінку явищам літературного процесу;
 • спроможність здійснювати пошук інформації та застосовувати її на практиці.

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

 • основні етапи розвитку літературного процесу ХІХ-ХХ століть;
 • термінологічну відмінність понять напряму, течії та стилю;
 • зв’язок світової літератури з історією, філософією та мистецтвом;
 • місце аналізованих творів у доробку письменника та літературному процесі;
 • основні тематичні, наративні, композиційні, жанрові та стильові тенденції у літературі ХІХ-ХХ століть;

вміти:

 • класифікувати літературні явища; зіставляти літературні тенденції, образи та мотиви в різних національних літературах;
 • розпізнавати причини розвитку літературного процесу;
 • характеризувати творчу спадщину видатних майстрів слова;
 • здійснювати аналіз та інтерпретацію літературних творів;
 • застосовувати на практиці різні літературознавчі методології;
 • порівнювати твори, споріднені за жанровими і стильовими особливостями;
 • брати участь у дискусії, коректно відстоювати власну думку.

Рекомендована література

Навчальна література до курсу
“Історія світової літератури” (ХІХ століття)

Базова

1. Давиденко Г.Й., Чайка О.М. Історія зарубіжної літератури ХІХ – початку ХХ століття: навч. посібник. Київ: ЦУЛ, 2007. 400 с.
2. Наливайко Д.С., Шахова К.С. Зарубіжна література ХІХ сторіччя. Доба романтизму: підручник. Тернопіль, Навчальна книга – Богдан, 2001. 416 с.
3. Ніколенко О.М., Мацапура В.І. Зарубіжна література XIX століття: Посібник. Київ: Видавничий центр «Академія», 1999. 360 с.
4. Павличко С. Зарубіжна література: дослідження та критичні статті. Київ: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. 559 с.
5. Guy J., Small I. The Routledge Concise History of Nineteenth-Century Literature. London; New York: Routledge, 2011. 288 p.

Допоміжна

6. Блум Г. Західний канон: книги на тлі епох. Київ: Факт, 2007. 720 с.
7. Гурдуз А.І. Історія світової літератури (ХІХ – початок ХХ ст.): навчально-методичний посібник для студентів закладів вищої освіти. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. 192 с.
8. Засурский Я.Н., Тураев С.В. История зарубежной литературы ХІХ века: учебное пособие. Москва: Просвещение, 1982. 320 с.
9. История всемирной литературы. Том 6. / отв.ред. И.А.Тертерян. Москва: Наука, 1989. 880 с.
10. История всемирной литературы. Том 7. / отв.ред. И.А.Бернштейн. Москва: Наука, 1991. 832 с.
11. История всемирной литературы. Том 8. / отв.ред. И.М.Фрадкин. Москва: Наука, 1994. 848 с.
12. История зарубежной литературы ХІХ века / А.С. Дмитриев и др.[под ред Соловьевой Н.А.] Москва: Высшая школа, Академия, 2000. 559 с.
13. История зарубежной литературы ХІХ века /Елизарова М.Е. и др. Москва: Просвещение, 1972. 623 с.
14. История зарубежной литературы ХІХ века: в 2 ч. / под ред. Н.П.Михальской. Москва: Просвещение, 1991. 254 с. (Ч.1). 256 с.(Ч.2).
15. История зарубежной литературы ХІХ века /под ред. Соловьевой Н.А. Москва: Высшая школа, 1991. 637 с.
16. Набоков В. Лекции по зарубежной литературе (Остен, Диккенс, Флобер, Джойс, Кафка, Пруст, Стивенсон). Москва: Издательство Независимая Газета, 2000. 512 с.
17. Наливайко Д.С. Искусство: направления, течения, стили: в 2 т. Киев: Мистецтво, 1981. 288 с. (1985, 363 с.).

Навчальна література до курсу
“Історія світової літератури” (ХХ століття)

Базова

1. Давиденко Г.Й., Стрельчук Г.М., Гринчак Н.І. Історія зарубіжної літератури ХХ століття : навчальний посібник. Київ: ЦУЛ, 2011. 488 c.
2. Історія зарубіжної літератури ХХ ст.: навчальний посібник /за ред. В.І.Кузьменка. Київ: Вид. центр «Академія», 2010. 496 с.
3. Історія зарубіжної літератури першої половини ХХ ст. : навч.-метод. посіб. / уклад.: О. О. Юрчук. – Луцьк, 2009.
4. Моклиця М. Модернізм у творчості письменників XX ст.: Навч. посіб. для студ. вузів. Ч. 2. Зарубіжна література. Луцьк: Вежа, 1999. 181 c.
5. Павличко С. Зарубіжна література: дослідження та критичні статті. Київ: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. 559 с.
6. Encyclopedia of World Literature in the 20th Century /ed. S.Serafin. Saint James: St. James Press, 1998. 2709 p.
7. Quinn E. History in Literature: A Reader’s Guide to 20th Century History and the Literature It Inspired. New York: Facts on File, 2004. 368 p.

Допоміжна

8. Блум Г. Західний канон: книги на тлі епох. Київ: Факт, 2007. 720 с.
9. Венгеров Л.М. Зарубіжна література 1871-1973. Київ: Вища школа, 1974. 391 c.
10. Давиденко Г.Й., Чайка О.М. Історія зарубіжної літератури ХІХ – початку ХХ століття: навч. посібник. Київ: ЦУЛ, 2007. 400 с.
11. Денисова Т. Історія американської літератури ХХ століття. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2012. 487 с.
12. Затонський Д. У пошуках сенсу буття: Погляд на літературу сучасного Заходу. Київ: Дніпро, 1967. 312 с.
13. История зарубежной литературы ХХ века. 1871-1917 / ред. Богословский В.Н., Гражданская З.Т. Москва: Просвещение, 1989. 416 с.
14. История зарубежной литературы ХХ века. 1917-1945 / ред. Богословский В.Н. и др. Москва: Просвещение, 1990. 431 с.
15. История зарубежной литературы ХХ века. 1917-1945 /ред. Л. Андреев. Москва: Высшая школа, 1980. 392 с.
16. История литературы ХХ века. 1945-1980 /ред. Л. Андреев. Москва: Изд-во Московского ун-та, 1989. 413c.
17. Набоков В. Лекции по зарубежной литературе (Остен, Диккенс, Флобер, Джойс, Кафка, Пруст, Стивенсон). Москва: Издательство Независимая Газета, 2000. 512 с.
18. Наливайко Д.С. Искусство: направления, течения, стили: в 2 т. Киев: Мистецтво, 1981. 288 с. (1985, 363 с.).
19. A Guide to Twentieth Century Literature in English /ed. H.Blamires. New York: Routledge, 2020. 330 p.
20. Voth G.L. The History of World literature: Audiobook. URL: https://www.goodreads.com/book/show/7484711-the-history-of-world-literature

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус