Кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства

 • Про кафедру
 • Стратегія
 • Історія кафедри
 • Співробітники
 • Дослідження
 • Методичні матеріали
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Новини
 • Оголошення

Освітні програми кафедри:

Кафедра готує спеціалістів першого (бакалаврського)  та другого (магістерського) рівнів за спеціальністю 035 Філологія (спеціалізація – 035.01 Українська мова та література, освітня програма – «Літературна творчість» ). З 2002 при кафедрі діє аспірантура. За час існування кафедри захищено 2 докторських і 16 кандидатських дисертацій.

Особливості навчання: вивчення фахових (нормативних та вибіркових) дисциплін, поєднання теоретичного навчання з фольклорною, діалектологічною, музейно-архівною та педагогічною практиками; можливість отримати додаткову кваліфікацію зі світової літератури; органічне поєднання загальноєвропейського педагогічного досвіду й національних українських дидактичних напрацювань; можливість участі у програмах міжнародної академічної мобільності (за умови вільного володіння іноземними мовами, на конкурсній основі).

Випускники кафедри можуть працювати в  науковій, літературно-видавничій та освітній галузях; на викладацьких, науково-дослідних та адміністративних  посадах у закладах вищої освіти та наукових інституціях (як викладач-асистент, молодший науковий співробітник); бути висококваліфікованим керівником літературної студії для обдарованої молоді; працювати у друкованих та електронних засобах масової інформації, у різноманітних спілках та фундаціях гуманітарного спрямування, у музеях, мистецьких і культурних центрах (як філолог, літературознавець, менеджер культурних проєктів); у PR- та IT-сферах, де потрібні люди з оригінальними ідеями і творчим мисленням; надавати послуги зі створення, аналізу, оцінювання, редагування текстів; як професійний літератор, представляти українську культуру на світовому рівні.

Освітні програми кафедри для тих, хто прагне:

 • здобути ґрунтовні знання з лінгвістики та літературознавства;
 • оволодіти знаннями й уміннями психолого-педагогічних особливостей навчально-виховного процесу, сучасними педагогічними підходами та технологіями;
 • набути необхідні знання та навички у сфері теорії та практики творчого письма;
 • оволодіти навичками редагування художніх та наукових текстів;
 • навчитися провадити та презентувати філологічні, зокрема літературознавчі, дослідження;
 • опанувати методологію аналізу та інтерпретації літературних текстів;
 • вміти працювати з науковою літературою;
 • розуміти роль літератора у структурі соціальних комунікацій;
 • усвідомлювати особливості українського літературного процесу у європейському та світовому контекстах;
 • застосовувати естетичні критерії при поцінуванні письмових та усних текстів різних жанрів і стилів;
 • стати конкурентним у світі сучасних інформаційних  технологій, коли цінуються фахівці, які вміють творчо застосувати знання і навички у складних, нестандартних  ситуаціях, генерувати нові креативні ідеї;
 • знати історичні надбання та  новітні досягнення філології, вільно орієнтуватися в лінгвістичних та літературознавчих школах та напрямках;
 • розглядати літературу і мистецтво в контексті суспільних змін, визначати пріоритети у формуванні національної культурної політики;
 • інтерпретувати художні твори як індивідуалізоване втілення колективного культурного досвіду;
 • вміти застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови для організації успішної комунікації;
 • оволодіти сучасними педагогічними  методами,  інформаційними технологіями, інноваційними підходами до викладання  у вищій школі;
 • ставити дослідницькі питання, визначати методологічний інструментарій, провадити науковий пошук та презентувати результати індивідуальних досліджень.

Професорсько-викладацький склад:

 • професор Михайло Гнатюк
 • професор Микола Ільницький
 • професор Олена Галета
 • доцент Василь Будний
 • доцент Мар’яна Гірняк
 • доцент Марія Зубрицька
 • доцент Тарас Лучук
 • доцент Уляна Федорів
 • доцент Мар’яна Челецька
 • асистент Юлія Тепла

Кафедра  забезпечує викладання таких курсів:

“Вступ до літературознавства”, “Теорія літератури”, “Історія українського літературознавства”, “Історія світової літератури”, “Порівняльне літературознавство”, “Теорія і практика перекладу”, “Історія літературної художньої критики”, “Українське еміграційне літературознавство”, “Антропологія літератури”, “Розвиток теоретичних концепцій в українському літературознавстві XIX-XX ст.”, “Іван Франко і проблеми теорії літератури”,  “Літературна герменевтика”, “Семіотика літератури”, “Українська література ХХ-ХХI ст.: ключі до постколоніалізму”, “Інтерпретація художнього тексту: теорія і практика”, “Українська інтелектуальна проза”, “Рецептивна поетика”, “Повоєнна еміграційна критика”, “Література та мистецтво в контексті суспільних змін”; спецкурсів – “Текстологія”, “Літературознавча думка в Західній Україні 20-30-х рр. ХХ ст.”, “Основи літературної комунікації”, “Історіографія українського літературознавства”, “Тарас Шевченко і світова література”, “Теоретична рамка перечитування української класики”, “Основні проблеми теорії літератури”, “Художній та теоретичний дискурс українського Модерну”, “Методологія літературознавчих студій”, “Літературна мапа Нобелівської премії”, “Пам’ять та покоління”,, “Теорія художнього часу, простору та ритму тексту”, “Еволюція художнього світогляду Івана Франка”, “Соцреалістичний канон в українській літературі: сучасне перепрочитання”.

Опубліковано такі підручники та посібники:

“Порівняльне літературознавство” (В. Будний, М. Ільницький. Львів, 2007; К., 2008), курс лекцій “Історія української літературної критики (ХІХ – початок ХХ ст.)” (М. Гнатюк, Брно-Львів, 2013) , навчальний посібник “Українська літературознавча думка ХХ століття (Західна Україна, еміграція)” (М.Ільницький, 2015), а також низку наукових  перекладів. Головні напрями наукових досліджень: ідейно-естетична та інтерпретаційна концепції модерної доби, теорія літературного процесу, проблеми наратології, імагології, рецепції, ідентичності, поетики досвіду і антропології літератури. Опубліковано чимало наукових праць, зокрема, збірник “Слово про вченого (до 75-річчя з дня народження Миколи Ільницького” (Львів, 2009); “Мистецтво творять шал і розум (до 100-річчя від дня народження Богдана Ігора Антонича)” (Львів, 2009).

Кафедра підготувала міжнародні та всеукраїнські конференції :

“Класична поетика і естетика постмодерної доби: заперечення чи трансформація?” (2003), “Література в системі міждисциплінарних зв’язків” (2007), “Осягаючи літературу на перехрестях віку (до 75-річчя з дня народження Миколи Ільницького)” (2009), “Мистецтво творять шал і розум” (до 100-річчя від дня народження Богдана Ігоря Антонича)» (2009)”. “Література на пограниччі: амбівалентність, гібридність, долання кордонів” (2012), “Генераційний феномен як бунт і де(кон)струкція” (2017), «Література та історія: антропос-топос-тропос» (2021).

Міжнародні контакти:

Кафедра підтримує наукові контакти з Варшавським, Яґеллонським, Ряшівським, Познананськм, Вроцлавським університетами та Університетом імені Адама Міцкевича (Польща), Інститутами славістики Віденського та Зальцбурзького університетів (Австрія), Університетом Гумбольдта в Берліні та Університетом міста Вюрцбурґ (Німеччина), Гронінгенським університетом (Нідерланди), Університетом імені Монаша (Австралія) та Інститутом українознавчих досліджень Едмонтонського університету (Канада).

Студентське життя кафедри:

Студенти кафедри є переможцями та призерами різноманітних конкурсів наукових робіт та олімпіад, учасниками Всеукраїнських  та Міжнародних конференцій, беруть активну участь в культурно-мистецькому та громадському житті університету. Зокрема:

 • Ангеліна Паращина посіла II місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Українська мова, література (з методикою їх викладання)»
 • Марія Русановська стала призеркою ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, а також гідно представила кафедру на Міжнародній науковій конференції молодих україністів і дослідників слов’янознавства (Варшавський університет)
 • Катерина Затула – активна учасниця гуртка художнього слова
 • Ангеліна Паращина та Марія Русановська здобули Обласну премію імені В’ячеслава Чорновола
 • Анастасія Войчук – стипендіатка премії Студентського уряду за активну участь у житті Університету
 • Марія Русановська та Ангеліна Паращина є учасницями Міжнародного проєкту «Молода україністика. Сучасні проблеми українознавчих досліджень» (Варшавський університет)

Електронна адреса кафедри:

tlcls.dep.philology@lnu.edu.ua

teorija.lnu@gmail.com

Стратегія

Місія

Кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства – один із провідних освітніх та наукових центрів України та Європи. Спираючись на міцні основи філологічної традиції Львівського національного університету імені Івана Франка, кафедра продовжує розвивати надбання літературознавчої наукової школи у філологічній царині. На кафедрі готують фахівців з літературної творчості, теорії літератури, компаративістики.  Кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства є унікальним науково-освітнім осередком, у якому апробовані найактуальніші  курси в  царині гуманітаристики – “Теорія літератури” (англійською мовою), “Порівняльне літературознавство”, “Теорія та історія критики”,  “Розвиток теоретичних концепцій в українському літературознавстві XIX-XX ст.”, “Українська інтелектуальна проза”, “Семіотика літератури”, “Антропологія літератури”, “Рецептивна поетика”, “Інтерпретація художнього тексту: теорія та практика”, “Літературна герменевтика”, “Теорія і практика художнього перекладу”, “Теорія художнього часу, простору та ритму тексту” тощо.

На кафедрі працюють авторитетні науковці, відомі в міжнародних наукових колах. Це автори впливових монографій, які беруть участь у міжнародних наукових форумах, наукових проєктах тощо. Серед викладачів – знані теоретики та історики літератури, компаративісти, перекладачі художньої літератури, популяризатори української літератури. Працівники кафедри зоорієнтовані на зміцнення науково-інтелектуальної бази країни,  формування нових поколінь української інтелектуальної еліти – освічених, свідомих, духовно багатих громадян.

Візія

Кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства зорієнтована на підтримку свого високого статусу одного з провідних наукових та освітніх центрів у царині літературознавства, розвиток інтелектуального середовища та популяризацію гуманітаристики серед молодого покоління,  утвердження традицій львівської компаративістичної школи. Кафедра має бути престижним місцем здобуття спеціальності для філологічно обдарованих молодих людей, осередком культурного прогресу та міжнародної співпраці, центром популяризації української літератури в Європі та світі.

Цілі

 • У наукових дослідженнях кафедра прагне осягнення наукових результатів, визнаних міжнародною науковою спільнотою. Має за мету готувати науковців найвищої кваліфікації, чиї дослідження популяризуватимуть українську літературознавчу школу у світі.
 • Працювати над підвищенням професійного й наукового рівня, вдосконаленням педагогічної майстерності викладачів кафедри, зокрема, шляхом обговорення їхніх відкритих лекцій і практичних занять, змісту навчальних курсів, вимог до знань і вмінь студентів, форм контролю знань, ще активнішого впровадження в навчальний процес інтерактивних та інших інноваційних методів праці зі студентами.
 • Продовжувати практику запрошення іноземних професорів для читання лекцій студентами та участі в науково-методологічних семінарах кафедри.
 • Активізувати роботу кафедри в рамках  різноманітних проєктів, зокрема міжнародних.
 • Сприяти здобуттю викладачами кафедри нових наукових ступенів та вчених звань.

Стратегічний план розвитку

 • Забезпечення розбудови репозитарію публікацій викладачів.
 • Забезпечення сталого розвитку web-ресурсів кафедри.
 • Формування набору електронних методичних матеріалів, посібників, підручників на основі Положення про електронні видання Університету.
 • Сприяння підвищенню кваліфікації працівників у сфері цифрових компетенцій.
 • Розроблення стратегії популяризації кафедри, розширення промоції освітніх послуг.
 • Участь працівників у формуванні єдиного інформаційного простору Університету через наповнення бази даних та розширення функціоналу інформаційної системи управління навчальним процесом.

Наукові перспективи:

 • робота над дослідженням проблеми “Література та історія: антропос-топос-тропос” в рамках науково-дослідної теми «Українська материкова та діаспорна література: тексти і контексти» № державної реєстрації 0121U110149 (в межах робочого часу);
 • зосередити свою увагу на широкому спектрі літературознавчих проблем, опрацюванні теоретико-компаративних концепцій, категорій і понять, а також на методах аналізу історичної пам’яті, сучасному переосмисленню минулого та травматичного досвіду війни в українській літературі та мистецтві;
 • вивчення окремих питань літератури як культурної біографії та транзитних просторів літератури, пошуки національної ідентичності;
 • робота над над аналізом поетики та рецепції міжмистецьких просторів культури, а також над пошуками власного Я/Ти у ландшафтах пам’яті літератури та мистецтва;
 • актуалізація уваги на дихотомії історичного та теоретичного аспектів дослідження, а також взаємодії різних методологічних підходів та інтерпретацій; розбіжності та зближенні діаспорної і материкової літературознавчої думки в загальноукраїнському та європейському літературному контексті;
 • дослідження процесів (ре)концептуалізації української літератури періоду Незалежності;
 • вивчення  питань поетики, естетики та культурології доби раннього українського Модерну;
 • зосередження уваги на різних способах інтелектуалізації тексту в українській літературі раннього і зрілого модернізму та у філософсько-історичній романістиці останньої третини ХХ століття;
 • вивчення проблеми рецепції художнього твору, еволюції читацьких смаків і вподобань та зміни культурної картографії читацьких аудиторій;
 • дослідження проблем пам’яті, національної ідентичності та травматичного досвіду тоталітарного минулого;
 • вивчення історії українського художнього перекладу, феномену літературного білінгвізму української класичної літератури, літератури української діаспори;
 • розробка  теоретичних питань у царині інтермедіальності.

Міжнародна співпраця

 • Зростання показника участі студентів, аспірантів, викладачів і науковців у програмах міжнародної академічної мобільності.
 • Сприяння стажуванню науково-педагогічних і наукових працівників за кордоном.
 • Підготовка до запровадження разом із партнерськими закладами вищої освіти спільних програм подвійних дипломів, зокрема на магістерському і PhD рівнях.
 • Сприяння в розробленню та втіленню короткотермінових міжнародних програм (літні школи, наукові та навчальні візити тощо) із залученням іноземних та українських студентів та з можливістю для українських і іноземних студентів отримувати кредити за участь у таких програмах.
 • Ініціювання спільних міжнародних освітніх проектів із залученням фінансової підтримки провідних міжнародних фондів і фундацій.
 • Підготовка спільних бакалаврських та магістерських курсів разом з фахівцями партнерських закладів освіти.
 • Розширення практики залучення іноземних викладачів до освітнього процесу в Університеті.
 • Збільшення кількості курсів і освітніх програм іноземними мовами.
 • Здійснення обміну досвідом між викладачами кафедри та викладачами партнерських закладів освіти.
 • Розширення кола співпраці з іноземними університетами. Ініціювання підписання нових угод про міжнародну співпрацю.
 • Організація обміну студентів згідно з умовами міжуніверситетських угод.

Освітня діяльність 

 • Використання сучасних навчальних та інформаційних технологій.
 • Створення ефективної системи оцінювання та контролю якості освітніх послуг.
 • Впровадження інноваційних освітніх та інтерактивних технологій навчання. Забезпечення необхідною технікою і програмним супроводом.
 • Написання навчальних посібників, підручників та методичних рекомендацій із дисциплін, які читаються на кафедрі.
 • Залучення студентів до наукових проєктів.
 • Удосконалення дисциплін для вільного вибору студентів (загальноуніверситетський вибірковий курс).
 • Розробка та впровадження атестованих  електронних курсів у системі moodle.

Презентація стратегії кафедри

Завантажити

Співробітники

завідувачГНАТЮК Михайлозавідувач
професорГАЛЕТА Оленапрофесор
професорІЛЬНИЦЬКИЙ Миколапрофесор
професорЛЕГКИЙ Миколапрофесор
доцентБУДНИЙ Васильдоцент
доцентГІРНЯК Мар’янадоцент
доцентЗУБРИЦЬКА Маріядоцент
доцентЛУЧУК Тарасдоцент
доцентСАЛІЙ Олександрадоцент
доцентФЕДОРІВ Улянадоцент
доцентЧЕЛЕЦЬКА Мар’янадоцент
старший лаборантДАЦЮК Галинастарший лаборант
старший лаборант, асистент (сумісник)ТЕПЛА Юліястарший лаборант, асистент (сумісник)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Підручники:

 • Гнатюк М. Історія української літературної критики (ХІХ – поч. ХХ ст.) : Підручник / Михайло Гнатюк. – Львів – Брно, 2013. – 180 с.

Посібники:

 • Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство: Підручник для студ. вищ. навч. закл. – Київ: ВД “Києво-Могилянська академія”, 2008. – 430 с.
 • Гнатюк М. Іван Франко і проблеми теорії літератури : навч. посіб. / М. І. Гнатюк.- К. : ВЦ «Академія», 2011. – 240 с.
 • Ільницький М., Будний В. Порівняльне літературознавство: У 2 ч. Частина І. Лекційний курс: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 280 с.
 • Ільницький М., Будний В. Порівняльне літературознавство: У 2 ч. Частина ІІ. Практичні заняття: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 144 с.
 • Ільницький М. Українська літературознавча думка ХХ століття (Західна Україна, еміграція): навч. посібник. Львів: Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2015. 352 с.

Методичні рекомендації:

 • Галета О. Методичні рекомендації до курсу “Антропологія літератури”. – Львів: Паїс, 2019. – 72 с.
 • Галета О. Методичні рекомендації до курсу “Пам’ять і покоління в літературі”. – Львів: Паїс, 2019. – 52 с.
 • Галета О. Антропологія культури : програма і методичні матеріали магістерського курсу з культурології / Олена Галета. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001. – 48 с.
 • Галета О. Валер’ян Підмогильний : програмні тексти, ілюстрації, пояснення, завдання, тести / Олена Галета. – Львів, 2001. – 72 с.
 • Гірняк М. О. Методичні рекомендації до курсу “Семіотика» для студентів магістратури філологічного факультету спеціальності «літературна творчість». – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 70 с.
 • Гнатюк М. Методичні рекомендації до курсу «Теорія та історія української літературної критики». – Львів: ПАІС, 2020. – 47 с.
 • Федорів У. Методичні рекомендації до курсу «Література та мистецтво в контексті суспільних змін» для студентів магістратури філологічного факультету спеціальності 035 Філологія / Уляна Федорів Миколаївна. – Львів : ПАІС, 2017. – 44 с.

Електронні курси

“Соцреалістичний канон в українській літературі: сучасне перепрочитання” (автор – доцент Уляна Федорів)

“Теорія літератури” (автор – професор Олена Галета)

Наукові видання:

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 67. Частина 1. 

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 67. Частина 2.

“ЛІТЕРАТУРА ТА ІСТОРІЯ: АНТРОПОС–ТОПОС–ТРОПОС” 

 

Дослідження

Наукові конференції:

 • “Класична поетика і естетика постмодерної доби: заперечення чи трансформація?” (2003)
 • “Література в системі міждисциплінарних зв’язків” (2007)
 • “Осягаючи літературу на перехрестях віку (до 75-річчя з дня народження Миколи Ільницького)” (2009)
 • “Мистецтво творять шал і розум” (до 100-річчя від дня народження Богдана Ігоря Антонича)» (2009)
 • “Література на пограниччі: амбівалентність, гібридність, долання кордонів” (2012)
 • “Генераційний феномен як бунт і де(кон)струкція” (2017)
 • «Література та історія: антропос-топос-тропос» (2021)

Наукові семінари кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства на 2021-2022 н.р.

24 листопада 2021 року, 13.30 – Михайло Гнатюк, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, “Письменник у контексті свого часу: Іван Франко і його епоха”

15 грудня 2021 року, 13.30 – Олександр Боронь, доктор філологічних наук, завідувач відділу шевченкознавства Інституту літератури НАН України, “Тарас Шевченко і теорія літератури”

3 лютого 2022 року, 13:30 – Микола Ільницький, член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, “Перечитування як модус існування літератури” (на основі монографії “Читаючи, перечитуючи: Літературознавчі статті, портрети, роздуми”, 2019)

2 березня 2022 року, 13:30 – Марія Зубрицька, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, “Між дійсністю та уявою: трансформація просторової ідентичності в українській поезії ХІХ століття”

6 квітня 2022 року, 13:30 – Мар’яна Гірняк, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, “Дискурс мистецтва у драматургії Лесі Українки”

4 травня 2022 року, 13:30 – Василь Будний, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, “Василь Стефаник у Чехії: прижиттєва критична і перекладна рецепція”

1 червня 2022 року, 13:30 – Уляна Федорів, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, “Травматичний досвід війни та репрезентація образу дитини в сучасній українській літературі”.

 

Наукові семінари кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства на 2022-2023 н.р.

17 жовтня 2022 року

Олександра САЛІЙ, “ГУЦУЛЬСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ У ПРОЗІ ЛЮБИ-ПАРАСКЕВІЇ СТРИНАДЮК”

1 березня 2023 року

Олена САЙКОВСЬКА, “ПОСТКОЛОНІАЛЬНІ НАРАТИВИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (2014-2023)”

23 березня 2023 року

Ангеліна Паращина, “ВИНАЙДЕННЯ ЖІНОЧОЇ СТАРОСТИ: ДОСВІДИ ЖІНОЧОГО СТАРІННЯ ЯК ПРАКТИКА ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МАЛІЙ ПРОЗІ”

27 квітня 2023 року

Наталя Герилів, “ПРОБЛЕМА ПОСТТОТАЛІТАРНОЇ ТРАВМИ В РОМАНІ ОКСАНИ ЗАБУЖКО “МУЗЕЙ ПОКИНУТИХ СЕКРЕТІВ””

18 травня 2023 року

Михайло Сокульський, “УКРАЇНСЬКИЙ КОНСЕРВАТИВНИЙ МОДЕРНІЗМ: ЕКЛЕКТИКА МІТУ ТА ТРАДИЦІЇ”

9 червня 2023 року

Уляна Федорів, “ПИСАТИ ВІРШІ ПІСЛЯ БУЧІ – ВАРВАРСТВО? ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МІЛІТАРНОЇ ЛІТЕРАТУРИ”

 

Наукові семінари кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства на 2023-2024 н.р.

29 вересня 2023 року
Марія Зубрицька, “СИМВОЛІЧНЕ МАРКУВАННЯ ПРОСТОРУ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХІХ СТОЛІТТЯ:
ТОПОПОЕТИЧНИЙ МОДУС РЕЦЕПЦІЇ”

1 лютого 2023 року
Світлана Кирилюк, “КОМПАРАТИВНІ АСПЕКТИ В ДОСЛІДЖЕННІ ПРОЗИ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ”

29 березня 2024 року
Марія Іваницька, “ОБРАЗ УКРАЇНИ У НІМЕЦЬКОМОВНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ПЕРЕКЛАДАХ ТА ФІЛОЛОГІЧНИХ РОЗВІДКАХ”


Наукові видання:

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 67. Частина 1. 

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 67. Частина 2.

“ЛІТЕРАТУРА ТА ІСТОРІЯ: АНТРОПОС–ТОПОС–ТРОПОС” 

Методичні матеріали:

Підручники:

 • Гнатюк М. Історія української літературної критики (ХІХ – поч. ХХ ст.) : Підручник / Михайло Гнатюк. – Львів – Брно, 2013. – 180 с.

Посібники:

 • Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство: Підручник для студ. вищ. навч. закл. – Київ: ВД “Києво-Могилянська академія”, 2008. – 430 с.
 • Гнатюк М. Іван Франко і проблеми теорії літератури : навч. посіб. / М. І. Гнатюк.- К. : ВЦ «Академія», 2011. – 240 с.
 • Ільницький М., Будний В. Порівняльне літературознавство: У 2 ч. Частина І. Лекційний курс: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 280 с.
 • Ільницький М., Будний В. Порівняльне літературознавство: У 2 ч. Частина ІІ. Практичні заняття: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 144 с.
 • Ільницький М. Українська літературознавча думка ХХ століття (Західна Україна, еміграція): навч. посібник. Львів: Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2015. 352 с.

Методичні рекомендації:

 • Галета О. Методичні рекомендації до курсу “Антропологія літератури”. – Львів: Паїс, 2019. – 72 с.
 • Галета О. Методичні рекомендації до курсу “Пам’ять і покоління в літературі”. – Львів: Паїс, 2019. – 52 с.
 • Галета О. Антропологія культури : програма і методичні матеріали магістерського курсу з культурології / Олена Галета. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001. – 48 с.
 • Галета О. Валер’ян Підмогильний : програмні тексти, ілюстрації, пояснення, завдання, тести / Олена Галета. – Львів, 2001. – 72 с.
 • Гірняк М. О. Методичні рекомендації до курсу “Семіотика» для студентів магістратури філологічного факультету спеціальності «літературна творчість». – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 70 с.
 • Гнатюк М. Методичні рекомендації до курсу «Теорія та історія української літературної критики». – Львів: ПАІС, 2020. – 47 с.
 • Федорів У. Методичні рекомендації до курсу «Література та мистецтво в контексті суспільних змін» для студентів магістратури філологічного факультету спеціальності 035 Філологія / Уляна Федорів Миколаївна. – Львів : ПАІС, 2017. – 44 с.

Атестовані електронні курси:

“Соцреалістичний канон в українській літературі: сучасне перепрочитання” (автор – доцент Уляна Федорів)

“Теорія літератури” (автор – професор Олена Галета)

“Історія світової літератури (XIX-XX ст.)” ( автор – доц. Гірняк М. О.)

Історія кафедри

Теоретичні проблеми літератури та порівняльного літературознавства вивчалися у Львівському університеті ще з часу його функціонування як класичного європейського університету ХІХ – ХХ ст. Вони були частиною літературознавчих досліджень у галузі української, слов’янської словесності, германістики та романістики. Свій родовід кафедра веде з 1909 року, коли у Львівському університеті було відкрито кафедру порівняльного літературознавства. Її першим завідувачем був Ян Каспрович. Значним внеском у теоретичне осмислення проблем літератури та компаративістики були праці Івана Франка, які особливо активізувалися в період підготовки до викладів в університеті. Тут  працювали видатні вчені в галузі теорії літератури та порівняльного літературознавства, як-от:  К. Студинський, О. Колесса, М. Возняк. У міжвоєнний період (1918 – 1939 рр.) в університеті працювали яскраві представники польської науки теорії літератури, зокрема автор тритомного підручника «Теорія літератури» Стефанія Скварчинська, один із творців феноменологічної теорії в літературознавстві Роман Інгарден. Теоретичні напрацювання львівських учених літературознавців радянського періоду цілком вкладалися в літературознавчий дискурс радянської науки про літературу. Значний вклад у цей час внесли у вивчення теорії та компаративістики видатні вчені-літературознавці О. Чичерін, І. Денисюк та ін.

Новий етап у вивченні теорії літератури та компаративістики пов’язаний з періодом незалежності України. У 2001 році в університеті створена кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства, завданням якої було дати новий імпульс теоретичним та компаративістичним напрацюванням вчених-літературознавців університету та всієї України. З 2001 до 2018 рр. кафедру очолював член-кореспондент НАН України, професор Микола Ільницький, з 2018 року – професор Михайло Гнатюк. За час існування кафедри склався колектив учених (3 докторів філологічних наук та 6 кандидатів філологічних наук), які роблять вагомий внесок у розвиток філологічної науки.

З 2010 р. кафедра готує випускників за освітньою програмою “Літературна творчість” другого (магістерського) освітньо-наукового рівня вищої освіти для здобувачів зі спеціальності 035 Філологія, а з 2019 року – першого (бакалаврського) освітньо-наукового рівня вищої освіти для здобувачів зі спеціальності 035 Філологія.

Відкриті лекції професора кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Олени Галети в Університеті Вісконсину у Медісоні

16.03.2023 | 08:05

8 і 9 березня 2023 року професор кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Олена Галета виступила з двома відкритими лекціями на факультеті германістики, скандинавістики та славістики Університету Вісконсину у Медісоні (США). 8 березня зацікавлені студенти й викладачі мали змогу послухати виклад про тревелоги Софії Яблонської у контексті західного модернізму, про становлення її культурної ідентичності як українки, європейки і модерністки, а також про пошуки способів міжкультурної взаємодії. Творчість української мандрівниці і письменниці було розглянуто як унікальний приклад письма у своєрідному “культурному...

Читати »

Запрошення до участи в роботі семінару кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства

29.04.2022 | 10:47

Шановні колеги,
кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства
Львівського національного університету імені Івана Франка
запрошує на науково-методологічний семінар,
що відбудеться на платформі Zoom у понеділок, 2 травня, о 13:30.

Тема семінару:
“НАРОДНА КУЛЬТУРА ЯК ЕЛЕМЕНТ ПОБУДОВИ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: 
на матеріалі української дитячої літератури””

Доповідачка: Катажина ЯКУБОВСЬКА-КРАВЧИК,
доктор гуманістики, ад’юнкт,
в.о. завідувача кафедри україністики Варшавського університету

Модератор: д. філол. н., проф. Олена Галета
Запрошуємо усіх охочих!
Технічні умови підключення – у мережах

Читати »

Відбувся Науковий семінар професора Миколи Ільницького

14.02.2022 | 14:44

14.02.2022 року відбулося засідання науково-методологічного семінару кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства. Із доповіддю на тему “ПЕРЕЧИТУВАННЯ ЯК МОДУС ІСНУВАННЯ ЛІТЕРАТУРИ” виступив член-кореспондент Національної академії наук України, доктор філологічних наук, професор кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка Микола Миколайович Ільницький. До Вашої уваги – світлини із місця події онлайн:

Читати »

Оголошення

Наукові семінари кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства на 2021-2022 н.р.

24 листопада 2021 року, 13.30 – Михайло Гнатюк, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, “Письменник у контексті свого часу: Іван Франко і його епоха”

15 грудня 2021 року, 13.30 – Олександр Боронь, доктор філологічних наук, завідувач відділу шевченкознавства Інституту літератури НАН України, “Тарас Шевченко і теорія літератури”

3 лютого 2022 року, 13:30 – Микола Ільницький, член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, “Перечитування як модус існування літератури” (на основі монографії “Читаючи, перечитуючи: Літературознавчі статті, портрети, роздуми”, 2019)

2 березня 2022 року, 13:30 – Марія Зубрицька, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, “Між дійсністю та уявою: трансформація просторової ідентичності в українській поезії ХІХ століття”

6 квітня 2022 року, 13:30 – Мар’яна Гірняк, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, “Дискурс мистецтва у драматургії Лесі Українки”

4 травня 2022 року, 13:30 – Василь Будний, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, “Василь Стефаник у Чехії: прижиттєва критична і перекладна рецепція”

1 червня 2022 року, 13:30 – Уляна Федорів, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, “Травматичний досвід війни та репрезентація образу дитини в сучасній українській літературі”.