Порівняльне літературознавство (україністи)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор ІЛЬНИЦЬКИЙ МиколаФЛу-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФЛу-11мдоцент БУДНИЙ Василь

Опис курсу

Нормативний курс “Порівняльне літературознавство” є одним із підсумкових курсів, призначених для спеціалістів та магістрів різних філологічних спеціальностей. Він розрахований на обізнаність з вітчизняною і світовою літературами і культурами, тому вивчається на п’ятому курсі університетів. Порівняльне літературознавство, або літературна компаративістика (від лат. comparativus – порівняльний) займається зіставленням розвитку різних національних літератур, виявленням їх зв’язків і спорідненостей, схожого й відмінного між ними.

Мета цієї літературознавчої дисципліни – ознайомити студентів з основними поняттями порівняльних студій, дати їм уявлення про світовий літературний процес у єдності універсального і неповторного, навчити здійснювати порівняльний аналіз літератур, окремих письменників та художніх текстів.

 

Завдання:

 • ознайомити студентів з основним колом проблем, які досліджує порівняльне літературознавство, та його термінологічною системою;
 • подати основні віхи становлення компаративістики як літературознавчої дисципліни;
 • показати вклад українських учених у розробку теоретичних засад та практичних прийомів дослідження;
 • розкрити провідні напрями порівняльних досліджень: контактно-генетичний і типологічний зв’язки; ознайомити з французькою і американською школами компаративістики;
 • зорієнтувати студентів з основними типами зовнішніх зв’язків: війна, географічні відкриття, салони тощо;
 • показати роль художнього перекладу в системі міжлітературних зв’язків;
 • розкрити особливості типологічних збіжностей на рівні тематики, сюжетів, жанрово-стильової системи;
 • ознайомити із застосуванням у компаративістиці інтертекстуального підходу;
 • розкрити роль постколоніальної критики в підході до проблеми міжлітературних зв’язків;
 • ознайомити з суттю літературної імагології, розкрити взаємозв’язок «свого» і «чужого»;
 • навчити здійснювати самостійний аналіз на різних рівнях компаративних спорідненостей і відмінностей.

 

В результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

 • термінологію літературної компаративістики;
 • зв’язок порівняльного літературознавства з іншими гуманітарними дисциплінами, зокрема з історією й теорією літератури;
 • становлення компаративістики як самостійної літературознавчої дисципліни, основні її етапи;
 • компаративістичні ідеї українських літературознавців;
 • основні підходи французької та американської шкіл порівняльного літературознавства;
 • основні форми контактно-генетичний зв’язків: впливи, запозичення, трансформація, алюзія, стилізація, пародія тощо;
 • переклад як форма міжлітературних взаємин, концепції художнього перекладу;
 • рівні типологічних спорідненостей: тематичний, стильовий, генологічний;
 • форми текстуальних зв’язків як поле інтертекстуальної гри;
 • категорії імагології: національні стереотипи, національний образ світу;
 • основні ідеї постколоніальних студій, антиколоніалізм і постколоніалізм.

 

Студент повинен уміти:

 • оперувати термінологією і принципами підходів порівняльного літературознавства;
 • здійснювати аналіз оригіналу і перекладу (перекладів) як цілісної текстової структури, визначати втрати і компенсації перекладача;
 • застосовувати теоретичні підходи до аналізу літературних текстів на рівні контекстуальності;
 • аргументувати свою позицію у дискусії з опонентом.

 

Рекомендована література

Базова
1. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. /за ред. М. Зубрицької. – Львів, 2002.
1. Дима А. Принципы сравнительного литературоведения. – М., 1977.
2. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы. – М., 1979. – 320 с.
2. Жирмунский В.М. Сравнительное литературоведение. Восток и Запад. – Ленинград, 1979.
3. Зарубежная эстетика и теория литературы ХІХ-ХХ вв.: Трактаты, статьи, эссе. – М., 1987.
4. Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу: Навч. посібник для студ. – К., 1982. – 165 с.
5. Ільницький М., Будний В. Порівняльне літературознавство : Підручник. У 2х кн. – Львів, 2006.
6. Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смысл. – М., 2001.
7. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці, 2001.
8. Літературознавча компаративістика: Навчальний посібник / За ред. Р.Гром’яка. – Тернопіль, 2002.
9. Сучасна літературознавча компаративістика: стратегії і методи. Антологія. – К., 2009.
10. Antologia zagranicznej komparastyki literackiej / Pod. red. Janaszek-Ivanickovej. – Warszawa, 1997. – 328 s.
11. Bakuła B. Historia i komparatystyka. Szkice o literaturze i kulturze Europy Srodkowo-Wschodniej XX w. – Poznań, 2000.
12. Bassnett S. Comparative Literature. A Critical Introduction. – Oxford-Massachusetts, 1993.
13. Komparatystyka literacka a przekład /Pod. red. P.Fasta i K.Zemły. – Katowice, 2000.

Допоміжна
3. Антофійчук Володимир. Євангельські образи в українській літературі ХХ століття. – Чернівці, 2001.
4. Бакула Богуслав. Кілька міркувань на тему інтегральної компаративістики// СіЧ. – 2002. – № 3. – С.50–58.
5. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979.
6. Бетко І. Біблійні сюжети і мотиви в українській поезії ХІХ – початку ХХ століття. – Зєльона Ґура – Київ, 1999.
7. Білецький Леонід. Основи української літературно-наукової критики. – К., 1998.
8. Білецький Олександр. Українська література серед інших літератур світу // Білецький Олександр. Зібрання праць: У 5 тт. – Т.2. – К., 1965. – С.5-49.
9. Брюнетьер Ф. Литературная критика // Зарубежная эстетика и теория литературы ХІХ-ХХ вв.: Трактаты, статьи, эссе. – М., 1987. – С.95-107.
10. Бубер М. Я и Ты / Пер. Я. Рынкевич. – М., 1981.
11. Вервес Г. Як література самостверджується в світі. – К., 1990.
12. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – М., 1898.
13. Гайнічеру О.І. Поезія і мистецтво перекладу. – К., 1990.
14. Гачев Г. Национальные образы мира. Общие вопросы. Русский. Болгарский. Киргизский. Грузинский. Армянский. – М., 1988. – 448 с.
15. Гачечиладзе Г.Р. Художественный перевод и литературные взаимосвязи. – М., 1972.
16. Грабович Г. Грані міфічного: образ України в польському й українському романтизмі // Грабович Г. До історії української літератури. – К., 1997; 2003.
17. Гром’як Роман. Літературна рецепція в компаративістичних студіях // СіЧ. ― 2002. – №2. – С.26–30.
18. Гундорова Тамара. ПроЯвлення Слова: Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація. – Львів: Літопис, 1997.
19. Гримм Я. Немецкая мифология // Зарубежная эстетика и теория литературы ХІХ-ХХ вв.: Трактаты, статьи, эссе. – М., 1987. – С.54-71.
20. Дашкевич М. Отзыв о сочинении г. Петрова «Очерки истории украинской литературы ХІХ столетия» // Історія української літературної критики та літературознавства: Хрестоматія. – Кн.2. – К., 1998.– С.201-205.
21. Денисова Тамара. Сучасність як доба в літературі США // СіЧ. – 1998. – № 4-5.
22. Дзюба І. Універсальні мотиви в Шевченковій поезії // Дзюба І. Між культурою і політикою. – К.: Сфера, 1998.
23. Драгоманов М. Розвідки про українську народню словесність і письменство: У 4 т. – Львів, 1899-1907.
24. Драгоманов М. Літературно-публіцистичні праці: У 2 т. – К., 1970.
25. Затонський Д. Художні орієнтири ХХ століття. – К., 1988.
26. Конрад Н.И. Запад и Восток: Статьи. – Москва, 1972.
27. Корогодський Роман. «Тіні забутих предків»: повість, сценарії, фільм // СіЧ. – 1994. – № 9 –10.
28. Кочубей Ю.М. Україна і Схід. Культурні взаємозв’язки з народами Близького і Середнього Сходу 1917-1992. Підручний бібліографічний покажчик.
29. Ласло-Куцюк М. Велика традиція: Українська класична література в порівняльному висвітленні.- Бухарест, 1979.
30. Література. Теорія. Методологія / Пер. С. Яковенка, упоряд. Д. Уліцька. – К., 2006.
31. Лотман Ю.М. Театральный язык и живопись (К проблеме иконической риторики) // Театральное пространство. – М., 1979.
32. Митри Ж. Визуальные структуры и семиология фильма //Строение фильма. – М., 1985.
33. Моренець Володимир. Національні шляхи поетичного модерну першої половини ХХ ст.: Україна і Польща. – К., 2002.
34. Москаленко М. Тисячоліття: переклад у державі слова // Тисячоліття: Поетичний переклад України-Русі. – К.: Дніпро, 1995. – С.5 –38.
35. Наєнко М. Українське літературознавство: Школи, напрями, тенденції. – К.,1997; 2001.
36. Наливайко Д. Компаративістика й історія літератури. – Харків, 2007.
37. Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістика. – К., 2006.
38. Наливайко Д. Література в системі мистецтв як галузь порівняльного літературознавства // СіЧ. – 2003. – №№ 5, 6.
39. Наливайко Д. Стан і завдання українського порівняльного літературознавства // Літературознавство. МАУ. – Кн. 2. – К., 2000. – С.42-50.
40. Наливайко Д.С. Спільність і своєрідність: Укр. література в контексті європейського літ. процесу. – К.: Дніпро, 1988.
41. Наливайко Дмитро. Очима Заходу: Рецепція України в Західній Європі ХІ-ХVІІІ ст. – К.: Основи, 1998. – 578 c.
42. Новикова Марина. Міфосвіт Антонича // Сучасність. ― 1992. ― № 9. ― С.83–93.
43. Нямцу А. Идеи и образы Нового Завета в мировой литературе. – Чернівці, 1999. – 328 с.
44. Нямцу А. Поэтика традиционных сюжетов. – Чернівці, 1999. – 176 с.
45. Нямцу А.Є. Традиція у слов’янських та західноєвропейських літературах (проблеми теорії). – Чернівці, 2001.
46. Павлюк Л. Знак, символ, міф у масовій комунікації. – Львів, 2006.
47. Павличко С. Теорія літератури. – К., 2002.
48. Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму. – Івано-Франківськ, 1998.
49. Потебня А. Эстетика и поэтика. – М., 1976.
50. Рильський М. Мистецтво перекладу: Статті, виступи, нотатки. – К.: Рад. письменник, 1975. – 343 с.
51. Рікер П. Сам як інший. – К., 2002.
52. Руссова С.М. Джерело перлин. Поетика східних літератур. – К.: УАННП “Фенікс”, 1999. – 346 с.
53. Славутич Яр. Українська участь у багатокультурності Канади // СіЧ. – 1996. – №11-12.
54. Саїд Е. Орієнталізм. – К., 2002.
55. Структурализм: «за» и «против». – М., 1975.
56. Сулима В. Біблія і українська література. – К., 1998.
57. Сучасна літературна компаративістика: Антологія. – К., 2009.
58. Тарнавський О. Т. С. Еліот і Павло Тичина // Тарнавський О. Відоме й позавідоме. – К.: Час, 1999. ― С.148-171.
59. Теорія літератури в Польщі: Антологія текстів др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст. / пер. С. Яковенка, упоряд. Б.Бакула. – К., 2008.
60. Теория метафоры: Сб. трудов. – М., 1990.
61. Тодоров Ц. Теории символа. – М., 1998.
62. Тэн И. История английской литератцры. Введение // Зарубежная эстетика и теория литературы ХІХ-ХХ вв.: Трактаты, статьи, эссе. – М., 1987. – С.72-94.
63. Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті. – Т.1-5. – К., 1987-1994.
64. Українська література в системі літератур Європи і Америки (ХІХ-ХХ ст.) / Відп. ред С.Наливайко. – К., 1997. – 264 с.
65. Українська літературознавча думка в Галичині за 150 років/ За ред Л.Сеника: У 2 т. – Львів, 2002.
66. Франко І. Влада землі в сучасному романі // Франко В. Зібрання творів: У 50 т. – Т.28.
67. Франко І. Із секретів поетичної творчості // Франко В. Зібрання творів: У 50 т. – Т.31.
68. Франко І. Інтернаціоналізм і націоналізм у сучасних літературах // Зібр. творів: У 50 т. – Т.31.
69. Франко І. Каменярі. Український текст і польський переклад: Дещо про штуку перекладання // Франко І. Зібрання творів: У 50 тт. – Т.39. – С.7 – 20.
70. Хай слово мовлено інакше… Пробл. худож. перекл.: Ст. з теорії, критики та історії худож. перекладу / Упоряд. В. В. Коптілов; Передм. Д. Павличка. – К.: Дніпро, 1982. – 295 с.
71. Фуко М. Слова и вещи. – Санкт-Петербург, 1994.
72. Чижевський Д. Історія української літератури. – Тернопіль: Феміна, 1994.
73. Чижевський Д. Культурно-історичні епохи. — Авгсбург, 1948. Передрук у вид.: Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. – Кн.3. – С.609-620.
74. Чижевський Д. Променювання української культури поза межі України // Енциклопедія України: Заг. частина / Перевид. в Україні. – Т.2. – К., 1995. – С.705-708.
75. Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie / Pod. redakcją A.Nowickiej-Jeżowej. – Izabelin, 1998.
76. Bobrownicka M. Mity narodowe w literaturach słowiańskich.– Kraków 1992.
77. Durisin D. Teoria medziliterarneho procesu. – Bratislava, 1995.
78. Jost P. Introduction to Comparative Literature. – Indianapolis, 1974.

11. Інформаційні ресурси

1. http://books.google.com
2. http://litera-ua.livejournal.com
3. http://www.nbuv.gov.ua
4. http://ae-lib.org.ua
5. http://www.lib.ua-ru.net
6. http://booksshare.net
7. http://www.doaj.org

Матеріали

Лекції з курсу відбуваються в дистанційному режимі та доступні за посиланням:

Лекція №1
Предмет і завдання курсу “Порівняльне літературознавство”.

Робоча програма

Завантажити робочу програму