БУДНИЙ Василь

Посада: доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-30

Електронна пошта: vasyl.budnyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

теорія літератури;

– рецептивна естетика;

– історія української літератури і критики;

– літературна компаративістика;

– франкознавство.

Курси

Публікації

 1. І.Франко про критерії оцінки суспільної значимості літератури // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті і матеріали. – Вип. 36. – Львів: Львівський університет, 1981. – С.20-28.
 2. Літературні маніфести І.Франка у контексті методологічного розвитку української критики // Іван Франко – письменник, мислитель, борець: Тези доп. наук. конференції. – Івано-Франківськ. – 1986. – С.40-41.
 3. Поетика і критика (Праця І.Франка “Із секретів поетичної творчості” на тлі літературно-критичних шукань рубежа ХХ ст) // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті і матеріали. – Вип.48. – Львів: Львівський університет, 1987. – С.20-28.
 4. [У співавторстві з М. Гнатюком]. Історія критики. Яка вона? // Жовтень. – Львів, 1989. – №10. – С.118-123.
 5. Літературознавчі нариси М.Возняка на сторінках популярних видань 1900–1910 рр. // Академік М.Возняк і розвиток української національної культури: Наук. читання. – Львів: Львівський університет ім. І.Франка, 1990. – С.70-71.
 6. Літературний фольклоризм у рецепції української модерністської критики початку ХХ ст. // Фольклор у духовному житті українського народу. – Львів: Львівський університет ім. І.Франка, 1991. – С. 51 – 53.
 7. Під прапором естетизму (з історії модерністського напряму в українській критиці кінця ХІХ – початку ХХ ст.) // Другий міжнародний конгрес україністів: Доповіді і повідомлення. – Літературознавство. – Львів, 1993. – С. 158-163.
 8. Етика модерністського естетизму в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Сучасна філологічна наука в національному відродженні: Мат. звітної конференції… присвяченої пам`яті проф. Т.Комаринця. – Львів: Львівський університет ім. І.Франка, 1994. – С. 74-75.
 9. Від Мельбурна – до рідної землі (“Елементи теорії літератури” Д.Нитченка на тлі наших освітянських проблем) // Літературний Львів. – Львів, 1996. – Ч.8. – С.11.
 10. Імператив постколоніального слова // Сучасність. – Київ, 1998. – № 9.
 11. Психологізм у літературознавчій концепції Івана Франка // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали Міжнародної наук. конференції (Львів, 25-27 вересня 1996р.). – Львів: Світ, 1998. – С.352-356.
 12. П’ять портретів на тлі міжвоєнної доби // Дзвін. – Львів, 1999. – № 1. – С. 154-156.
 13. Іван Франко і Українська Академічна гімназія // Академічна гімназія у Львові: Історія і сучасність: Зб. праць наук. конференції, присвяченої 120-річчю першої матури УАГ з українською мовою викладання та першому випуску відродженої Академічної гімназії. – Львів, 1999. – С. 16-31.
 14. [У співавторстві]. Збірник конкурсних тестових завдань з української літератури. – Львів: Львівський держ. університет ім. І.Франка, 1999. – 494 с.
 15. Реабілітація класики //Слово і час. – 1999. – № 9. – С.89-92.
 16. Методика порівняльних та поетикальних студій у лекції І.Франка «Наймичка» Т.Шевченка // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. – Частина І. – Львів: Світ, 1999. – С. 244-249.
 17. Століття Франкового критицизму – розвоєві лінії, концепційні обрії, методологічні перспективи // Літературознавство: Матеріали ІV конгресу Міжнар. асоціації україністів (Одеса, 26–29 серпня 1999). Книга 1. – К.: ТОВ “Видавництво “Обереги”, 2000. – С. 508–515.
 18. Потебнянські традиції українського символізму (зі спостережень над критикою кінця ХІХ – початку ХХ ст.) // Вісник Харківського університету. — № 491. Серія «Філологія». – Х., 2000. – С. 441–444.
 19. Тесленко Архип Юхимович // Довідник з історії України (А – Я): Посібн. для серед. загальноосв. навч. закл. / За заг. ред. І.З.Підкови, Р.М.Шуста. – Вид. 2-е, доопр. і доп.. – К.: Генеза, 2001. – С.851-852.
 20. “Звідки” й “куди” еволюціонував Іван Франко-критик? // “З його духа печаттю…”: Зб. наук. праць на пошану проф. Івана Денисюка. – Т.І. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – С. 269-275.
 21. Життя і слово майстра // Українознавчі студії. – № 3. – Івано-Франківськ, 2002. – С. 241–249.
 22. Інтерпретація вічного // Слово і Час. – 2003. – № 2. – С. 83-86.
 23. Хто говорить у літературному творі? (Суб’єкт поетичного мовлення в осмисленні І.Франка) // Українське літературознавство. Іван Франко: Ст. і матеріали. – Вип. 66. – Львів, 2003. – С.117-127.
 24. Імпресіонізм як предмет і стиль літературно-критичного мовлення Івана Франка / Василь Будний // Вісник Львівського університету : Серія філологічна. Франкознавство. – Вип. 32. – Львів, 2003. – С. 118‑129.
 25. Життя і слово майстра // Тарас Салига / Серія “Слово про вченого”. – Вип. 1. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С.26–36.
 26. Імператив постколоніального слова // Тарас Салига / Серія “Слово про вченого”. – Вип. 1. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С.119-124.
 27. Поліфонія критичного слова // Слово і час. – 2004. – № 9. – С.10-21.
 28. Феномен українського формалізму : аспекти і контексти / Василь Будний // Матвієнко С. Дискурс формалізму : український контекст. – Львів : Літопис, 2004. – С. 49‑56.
 29. Безперервність руху, або Над палімпсестами // Каменяр. – 2004. – № 4-5. – Жовтень. – С.3.
 30. Типологія літературно-критичної інтерпретації: Проблематизація понять і підходів // Вісник Львівського університету: Серія філологічна. – Вип. 33. – Частина І. – Львів, 2004. – С.153-159.
 31. “Між ідеєю і формою” (Імпресіоністична критика доби українського модерну) // Вісник Львівського університету: Серія філологічна. – Вип. 35. – Частина І. – Львів, 2004. – С.94-106.
 32. Поліфонія критичного слова // Микола Ільницький: Бібліографічний покажчик / Уклад.: М.Ільницька; Наук. ред і авт. передм. В.Будний. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – С.5-25.
 33. На сторожі слова (Металітературні аспекти повстанської поезії) //”Муза і меч”: національний рух у фольклорних та літературних джерелах: Зб. наук. праць. – Львів, 2005. – С.43-63.
 34. Безперервність руху // Літературна Україна. – 20 жовтня 2005 р. – С.6.
 35. Прагматика історіографічного тексту // Слово і час. – 2006. – № 4. – С. 67-69. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/38588
 36. Магеллан українського модерну: “Слово про критику” Івана Франка в контексті літературної доби // Дзвін. – 2006. – № 8. – С. 122-129.
 37. Розгадка чарів Цірцеї: національні образи та стереотипи в освітленні літературної етноімагології // Слово і час. – 2007. – № 3. – С.52–63. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/11392
 38. . Зіставно-типологічний підхід у літературній компаративістиці / Василь Будний // Studia metodologica. – Вип. 19. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – С. 335‑346
 39. Ільницький М., Будний В. Порівняльне літературознавство. Навчальний посібник: У 2 ч. – Ч.І. Лекційний курс. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 280 с.
 40. Ільницький М., Будний В. Порівняльне літературознавство. Навчальний посібник: У 2 ч. – Ч.ІІ. Практичні заняття. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 144 с.
 41. Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство: Підручник. – Київ: ВД “Києво-Могилянська академія”, 2008. – 430 с.
 42. [У співавторстві з Я.Гарасимом]. Ex cathedra: Сучасне літературознавство у Львівському національному університеті імені Івана Франка (1998–2008) // Слово і час. – 2008. – № 10. – С. 5-21.http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/131945
 43. Між дисциплінами : розширення контекстів літературознавчої галузі чи зміна статусу? / Василь Будний // Вісник Львівського університету : Серія філологічна. – Вип. 44. – Частина І. – Львів, 2008. – С. 22‑31
 44. На сторожі нації // Дзвін. – 2009. – № 5-6. – С. 127-130.
 45. Панорама української фольклористики: від Михайла Максимовича до Івана Денисюка // Міфологія і фольклор. – 2009. – № 2–3 (3). – С. 110–112.
 46. На перехрестях віку // Вісник НТШ. – 2009 (осінь-зима). – Вип. 42. – С. 60–62.
 47. [У співавторстві з Я.Гарасимом]. Сучасне літературознавство у Львівському університеті // Polska i Ukraina na drodze do wspólnej Europy / Pod red. Marcina Winiarskiego. – Wroclaw: Wyd. Uniwersytetu Wrocalwskiego, 2010. – S. 13–37.
 48. «…Ми шукали вітчизну і знайшли її»: діалог Й. С. Махара та І. Франка з приводу творчої та громадянської самототожності митця // Українське літературознавство. – Вип.71. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С. 101–108.
 49. Предтеча українського модернізму? : П. Куліш і літературні покоління 1890–1910‑х років / Василь Будний // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – Вип. 35. –К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2011. – С. 52‑65
 50. Поліфонія критичного слова // Микола Ільницький : Слово про вченого. – Вип.2. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 92–110.
 51. П’ять портретів на тлі міжвоєнної доби // Микола Ільницький: Слово про вченого. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 350–355.
 52. Два маніфести новітнього письменства: «Чеська модерна» Йосефа Сватоплука Махара та інших і «Слово про критику» Івана Франка // Українське літературознавство. – Вип. 74. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 60–71. http://institutes.lnu.edu.ua/franko/wp-content/uploads/sites/7/ukr-literaturoznavstvo/74_2011/74_2011_v.budnyi.pdf
 53. Метапоетична лірика Богдана Ігоря Антонича (до проблеми метатексту) / Василь Будний // «Мистецтво творять шал і розум». Творчість Богдана Ігоря Антонича: рецепції та інтерпретації : зб. наук. праць. – Львів, 2011. – С. 190‑207. (Серія «Українська філологія : школи, постаті, проблеми», вип. 11)
 54. Історіографія літературної сучасності (доба модерну в методологічній парадигмі Франка-критика) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип.55. – Львів, 2011. – С. 62-72. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/2682/2758
 55. Брик Іван Євстахович // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. 1 : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 240.
 56. Гнатюк Володимир Михайлович // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. 1 : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 253-254.
 57. Імператив любові // Слово Просвіти. – Ч. 3. – 19-25 січня 2012. – С. 11.
 58. Шевченкове слово на сторожі нації // «Євангеліє від Тараса» : Промови і доповіді на Шевченківських вечорах у Львівському університеті. – Львів, 2014. – С. 141-150.
 59. Культурологічні аспекти літературної інтерпретації (зі спостережень над історичною еволюцією та методологічною диференціацією української критики доби раннього модерну) / Василь Будний // Вісник Львівського університету : Серія філологічна. – Вип. 60. – Ч.І. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С.94-111. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2014_60(1)__15
 60. На перехрестях літературної критики, історіографії та компаративістики // Всесвіт. – 2014. – №7-8. – С.218-222.
 61. Лизанівський Іван / В.Будний // Encyklopedie. Львівський національний університет імені Івана Франка : В 2 т. – Т. 2 : Л – Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 38 – 39.
 62. Лукіянович Денис / В.Будний // Encyklopedie. Львівський національний університет імені Івана Франка : В 2 т. – Т. 2 : Л – Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 59.
 63. Макарушка Остап / В.Будний // Encyklopedie. Львівський національний університет імені Івана Франка : В 2 т. – Т. 2 : Л – Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 81.
 64. Чайковський Андрій / В.Будний // Encyklopedie. Львівський національний університет імені Івана Франка : В 2 т. – Т. 2 : Л – Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 641.
 65. Ярема Яким / В.Будний // Encyklopedie. Львівський національний університет імені Івана Франка : В 2 т. – Т. 2 : Л – Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 722.
 66. Немеркнуче світло Євгена Сверстюка /Василь Будний // Ярослов : Студентська газета філологічного ф-ту ЛНУ імені Івана Франка. –– Вип.29. – Листопад-грудень 2014. – С.10-11.
 67. До 80-річчя члена-кореспондента НАН України Миколи Миколайовича Ільницького / Василь Будний // Бюлетень Західного наукового центру. – Львів : Паїс, 2014. – С. 161-164. До звіту 2015.
 68. Інтерпретація вічного / Василь Будний // У пошуках істини : Зб. на пошану професора Володимира Антофійчука / Під ред. І.Набитовича. – Чернівці-Дрогобич : Посвіт, 2015. – С.82-88.
 69. Пригодницький жанр у літературно-критичній рецепції Івана Франка та його сучасників // Мільйон історій : поетика пригод у літературі та медіа / Гол. ред. О.П.Новик. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С.23‑24.
 70. Budnyj Vasyl`. Ukrainische Moderne in der literarisch-kritischen Optik Ivan Franko: stilistische Typologie, Chronologie und Poetik // Jahrbuch der VII. Internat. virtuellen Konferenz der Ukrainistik “Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht”. – Bd. 2016 / Herausgegeben von Olena Novikova, Ulrich Schweier, Peter Hilkes. – Verlag : readbox unipress Open Publishing LMU, 2017. – S. 269‑278. http://institutes.lnu.edu.ua/franko/wp-content/uploads/sites/7/2018/06/Budnyi_V_slawistik_virtuelle.pdf
 71. Будний В. Літературно-критичний портрет: жанрова структура, еволюційні лінії, типологічні різновиди // Українське літературознавство. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 81. – С.131 152. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/uls.2016.81.1562.http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/ukrliterary/article/view/1562 
 72. Будний В. Український модерн у літературно-критичній рецепції Михайла Грушевського / Василь Будний // Spheres of Culture / Ed. by Ihor Nabytovych. – Lublin, 2017. – Vol. XVІ. – С. 199 206. http://institutes.lnu.edu.ua/franko/wp-content/uploads/sites/7/2018/06/Budnyi_Sphere_2017_V_16.pdf\
 73. Будний В. Літературний маніфест як програмний документ покоління // Вісник Львівського університету : Серія філологічна. – Вип. 67. – Частина І. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 13 27. DOI: http://dx.doi.org/10.http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2018_67%281%29__4
 74. Будний В. Митець – творчість – читач: діалогічність Франкових ідей і сучасних концепцій / Василь Будний // Іван Франко: «Я єсть пролог…» : матеріали Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка. Львів, 22-24 вересня 2016 р.: у 2 т. – Т. 1. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 448-456.
 75.  Будний В. Літературна критика Богдана Лепкого в часописі «Slovanský Přehled» / Василь Будний // Проблеми слов’янознавства. Вип. 68. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 162‑174. http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/slavonic/article/view/3077/3307 
 76. Будний В. Есеїстика Євгена Сверстюка як дискурс свободи // Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті : зб. наук. праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 11 – 12 червня 2020 року / наук. ред. Тетяна Єщенко. – Львів: Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С.424‑427.
 77. Будний В. Синестетична образність збірки Лесі Українки «На крилах пісень» // Ідеологиня національної аристократії (на пошану 150-річчя від дня народження Лесі Українки) / наук. ред. Тетяна Єщенко. Львів: Друкарня Львівського нац. мед. університету ім. Данила Галицького, 2021. 620 с. С. 124‑130.
 78. Будний В. Мотиви естетизму в ранній поезії А. Кримського // Ідентичність. Дискурс. Імагологія: збірник матеріалів Всеукраїнської наук. конф. з іноземною участю до 150-річчя Агатангела Кримського / редкол. О. А. Вісич (відп. ред) та ін. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. 142 с. С. 7‑11. URL: https://eprints.oa.edu.ua/8495/
 79. Будний В. Василь Стефаник у Чехії: прижиттєва критична й перекладна рецепція // Слово i Час. 2022. № 2 (722). С. 55—68. https://doi.org/10.33608/0236-1477.2022.02.55-68. URL: https://il-journal.com/index.php/journal/issue/view/228
 80. Будний В. Наратори-тварини та їхні оповіді: форми викладу, одивнені перспективи і філософія інакшості // Співи Землі: біологія та екологія в літературі та культурі: мат. міжнар. наук. конференції (22–23.09.2022 р.) / [ред. кол. О. П. Новик, О. Д. Харлан]. Бердянськ: БДПУ, 2022. С. 32–35.
 81. Будний В. Сторінки чеської стефаникіани: форми і змісти прижиттєвої рецепції // Прикарпатський вісник Наукового товариства імені Шевченка. Слово. 2022. Вип. 16(63). Івано-Франківськ 2022. С. 335‑348. https://doi.org/10.31471/2304-7402-2022-16(63)-335-348. URL.: https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1776 .
 82. Будний В. В. Прагматичні аспекти потебнянської концепції літературного твору // Література як семіотичний ресурс культури. Всеукраїнська наукова конференція (ХХ Філологічні читання пам’яті Н. С. Шрейдер): Матеріали / Упорядник Т. Є. Пічугіна. Дніпро : Тріменс ЛТД, 2023. С.13-15.
 83. Будний В. Літературне зображення знаменних культурних та історичних місцевостей: поетика, естетика й політика // Літати небом. Жити на Землі. Геопоетичні стратегії сучасних літературознавчих досліджень: матеріали міжнародної наукової конференції (28–29.09.2023 р.) / [ред.кол.О. П. Новик, О.Д. Харлан]. Бердянськ : БДПУ, 2023. С. 58‑62.
 84. Будний В. Із сузір’я «плеядівців»: літературно-критична есеїстика Людмили Старицької-Черняхівської початку ХХ століття // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Т. 1. № 49 (2023). С.30-36.
 85. Будний В. На перетині монологу і нарації: вільне непряме мовлення у прозі Михайла Коцюбинського // Література та історія: антропос–топос–тропос: монографія [М. Ільницький, І. Терехова, О. Шостак та ін.]; за ред. М. Гнатюка. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. С. 289-308.
 86. Будний В. Ганна Барвінок в освітленні літературної критики доби раннього Модерну // Література та культура Полісся. Том 109 № 23f (2023): Серія «Філологічні науки» № 23. С. 37-53. DOI 10.31654/2520-6966-2023-23F-109-37-53.

Наукова біографія

1954 р. – народився в м. Львові.

ОСВІТА

2015 – стажування в Інституті Івана Франка НАН України під керівництвом члена-кореспондента НАН України, проф. Є. Нахліка

2006 – стажування в Яґеллонському університеті (Польща) під керівництвом проф. А. Матусяк

2003 – отримав вчене звання доцента

1999-2002 – навчався в докторантурі філологічного факультету Львівського національного університету ім. Ів. Франка за спеціальністю «теорія літератури»

1997 – захистив кандидатську дисертацію «Літературно-критичний естетизм доби українського Модерну» за спеціальністю «українська література»

1981-1984 – навчався в аспірантурі філологічного факультету Львівського державного університету ім. Ів. Франка за спеціальністю «українська література»

1972-1977 – навчався на філологічному факультеті Львівського державного університету ім. Ів. Франка за спеціальністю «українська мова та література»

1961-1971 – навчався у Львівській СШ № 42.

РОБОТА

2002 – даний час – доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету ім. Ів. Франка

2016-2019 – директор Інституту франкознавства Львівського національного університету ім. Ів. Франка

2014-2016 – виконувач обов’язків декана філологічного факультету Львівського національного університету ім. Ів. Франка

2004-2014 – заступник декана філологічного факультету з наукової роботи

1997-1999 – працював на посаді доцента кафедри української літератури Львівського державного університету ім. Ів. Франка

1986-1997 – асистент кафедри української літератури Львівського державного університету ім. Ів. Франка

Проекти

Керівник чотирьох кандидатських дисертацій:

 1. Лещишин З.І. «Внутрішній монолог як форма літературного викладу», 10.01.06; захист 2009.
 2. Ковалів С.-М.В. «Літературознавчі концепції Луки Луціва», 10.01.01; захист 2018.
 3. Жук О.І. «Внутрішня комунікативна система ліричних текстів (різновиди адресанта, адресата і ліричної експресії)», 10.01.06; захист 2019.
 4. Дрогомирецька М.М. «Генетично-функціональні аспекти поетики («Повістки і ескізи з українського життя» Агатангела Кримського)», 10.01.06; захист 2019.

Методичні матеріали

[У співавторстві: Л.Бондар, М.Лабач, В.Микитюк]. Збірник конкурсних тестових завдань з української літератури. – Львів: Львівський держ. університет ім. І.Франка, 1998. – 305 с.
[У співавторстві]. Збірник конкурсних тестових завдань з української літератури. – Львів: Львівський держ. університет ім. І.Франка, 1999. – 494 с.
Збірник конкурсних тестових завдань з української літератури. – Львів: Львівський університет, 2001. – 480 с. (У співавторстві з Мики¬тюком В. та ін.)
Збірник конкурсних тестових завдань з української літератури. – Львів: Львівський університет, 2003. – 443 с. (У співавторстві з Микитюком В.І. та ін.)
Ільницький М., Будний В. Порівняльне літературознавство: У 2 ч. Частина І. Лекційний курс: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 280 с.
Ільницький М., Будний В. Порівняльне літературознавство: У 2 ч. Частина ІІ. Практичні заняття: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 144 с.
Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство: Підручник. – Київ: ВД “Києво-Могилянська академія”, 2008. – 430 с.

Будний В. Науковий семінар з літературознавчої проблематики для студентів бакалаврату філологічного факультету. Львів, 2021. 99 с.

 

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!